Ιδιότητα Properties

Ισχύει για

Αντικείμενο AccessObject

Αντικείμενο Control

Αντικείμενο Label

Αντικείμενο Page

Αντικείμενο SubForm

Αντικείμενο BoundObjectFrame

Αντικείμενο CurrentProject

Αντικείμενο Line

Αντικείμενο PageBreak

Συλλογή TabControl

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο CustomControl

Αντικείμενο ListBox

Αντικείμενο Rectangle

Αντικείμενο TextBox

Αντικείμενο CodeProject

Αντικείμενο Form

Αντικείμενο ObjectFrame

Αντικείμενο Report

Αντικείμενο ToggleButton

Αντικείμενο ComboBox

Αντικείμενο GroupLevel

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο Section

Αντικείμενο CommandButton

Αντικείμενο Image

Αντικείμενο OptionGroup

Αντικείμενο SmartTag

Η ιδιότητα Properties όπως ισχύει για τα αντικείμενα AccessObject, CodeProject και CurrentProject.

Επιστρέφει μια παραπομπή στη συλλογή AccessObjectProperties ενός αντικειμένου AccessObject, CurrentProject ή CodeProject.

παράσταση.Properties

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα παραπάνω αντικείμενα.

Παρατηρήσεις

Το αντικείμενο συλλογής AccessObjectProperties είναι η συλλογή όλων των ιδιοτήτων που σχετίζονται με ένα αντικείμενο AccessObject, CurrentProject ή CodeProject. Μπορείτε να κάνετε παραπομπή σε μεμονωμένα μέλη της συλλογής χρησιμοποιώντας το ευρετήριο του αντικειμένου-μέλους ή μια παράσταση συμβολοσειράς που είναι το όνομα του αντικειμένου-μέλους. Το πρώτο αντικείμενο- μέλος στη συλλογή έχει την τιμή ευρετηρίου 0 και ο συνολικός αριθμός των αντικειμένων-μελών της συλλογής είναι η τιμή από την ιδιότητα Count της συλλογής AccessObjectProperties μείον 1.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Properties για να επιστρέψετε ιδιότητες από ένα αντικείμενο AccessObject που είναι μέλος μιας συλλογής στην οποία η πρόσβαση γίνεται από ένα αντικείμενο CurrentData.

Η ιδιότητα Properties όπως ισχύει για το αντικείμενο SmartTag.

Επιστρέφει μια συλλογή SmartTagProperties που αντιπροσωπεύει τη συλλογή ιδιοτήτων για μια συγκεκριμένη έξυπνη ετικέτα.

παράσταση.Properties()

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση η οποία επιστρέφει ένα αντικείμενο SmartTag.

Η ιδιότητα Properties όπως ισχύει για όλα τα άλλα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Επιστρέφει μια παραπομπή στο αντικείμενο συλλογής Properties ενός στοιχείου ελέγχου.

παράσταση.Properties

Η παράσταση είναι υποχρεωτική. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Iσχύει για".

Παρατηρήσεις

Το αντικείμενο συλλογής Properties είναι η συλλογή όλων των ιδιοτήτων που σχετίζονται με ένα στοιχείο ελέγχου. Μπορείτε να κάνετε παραπομπή σε μεμονωμένα μέλη της συλλογής χρησιμοποιώντας το ευρετήριο του αντικειμένου-μέλους ή μια παράσταση συμβολοσειράς που είναι το όνομα του αντικειμένου-μέλους. Το πρώτο αντικείμενο-μέλος στη συλλογή έχει την τιμή ευρετηρίου 0 και ο συνολικός αριθμός των αντικειμένων-μελών της συλλογής είναι η τιμή από την ιδιότητα Count της συλλογής Properties μείον 1.

Παράδειγμα

Η παρακάτω διαδικασία χρησιμοποιεί την ιδιότητα Properties για να εκτυπώσει όλες τις ιδιότητες που σχετίζονται με τα στοιχεία ελέγχου σε μια φόρμα στο παράθυρο "Εντοπισμός σφαλμάτων". Για να εκτελέσετε αυτόν τον κώδικα, τοποθετήστε ένα κουμπί εντολής με όνομα cmdListProperties σε μια φόρμα και επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα στην ενότητα Declarations της φόρμας. Κάντε κλικ στο κουμπί εντολής για να εκτυπώσετε τη λίστα ιδιοτήτων στο παράθυρο "Εντοπισμός σφαλμάτων".

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×