Ιδιότητα TripleState

Ισχύει για

Αντικείμενο CheckBox

Αντικείμενο OptionButton

Αντικείμενο ToggleButton

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα TripleState για να καθορίσετε πώς ένα πλαίσιο ελέγχου, κουμπί εναλλαγής ή κουμπί επιλογής θα εμφανίζει τις τιμές Null. Ανάγνωσης/εγγραφής, Δυαδική τιμή.

παράσταση.TripleState

παράσταση Υποχρεωτικό. Μια παράσταση που επιστρέφει ένα από τα αντικείμενα της λίστας "Ισχύει για".

Παρατηρήσεις

Η ιδιότητα TripleState χρησιμοποιεί τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Ρύθμιση

Visual Basic

Περιγραφή

Ναι

Αληθές

Το στοιχείο ελέγχου μετακινείται κυκλικά μεταξύ των τιμών "Ναι", "Όχι" και Null. Το στοιχείο ελέγχου εμφανίζεται απενεργοποιημένο (γκρι) όταν η ιδιότητα Value για αυτό έχει οριστεί σε Null.

Όχι

Ψευδές

(Προεπιλογή) Το στοιχείο ελέγχου μετακινείται κυκλικά μεταξύ των τιμών "Ναι" και "Όχι". Οι τιμές Null εμφανίζονται σαν να ήταν τιμές "Όχι".


Σημείωση: Μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητα TripleState χρησιμοποιώντας το φύλλο ιδιοτήτων ενός στοιχείου ελέγχου, μια μακροεντολή ή κώδικα της Visual Basic for Applications (VBA).

Αυτή η ιδιότητα μπορεί να οριστεί σε οποιαδήποτε προβολή.

Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα εμφανίζει ένα μήνυμα που περιγράφει λεπτομερώς την κατάσταση ενός πλαισίου ελέγχου με το όνομα "Check1" στης φόρμα "frmOperations".

Dim strTripleState As String
strTripleState = Forms.Item("frmOperations").Controls.Item("Check1").TripleState
Select Case strTripleState
Case True
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes, No, " & _
"and Null values. The control appears dimmed (grayed) " & _
"when its Value property is set to Null."
Case False
MsgBox "For Check1, TripleState = " & strTripleState & _
". The control will cycle through states for Yes and No " & _
"values. Null values display as if they were No values."
Case Else
MsgBox "Can't determine the TripleState property for Check1."
End Select

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×