Νέες συναρτήσεις στο Excel 2013

Σημαντικό: Τα αποτελέσματα του υπολογισμού τύπων και ορισμένων συναρτήσεων φύλλου εργασίας του Excel μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς μεταξύ υπολογιστή Windows με αρχιτεκτονική x86 ή x86-64 και υπολογιστή Windows RT με αρχιτεκτονική ARM. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορές.

Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε όνομα συνάρτησης στην παρακάτω λίστα για να δείτε λεπτομερή βοήθεια σχετικά με τη συνάρτηση.

ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συνάρτηση ACOT

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το τόξο της συνεφαπτομένης ενός αριθμού

Συνάρτηση ACOTH

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το τόξο υπερβολικής συνεφαπτομένης ενός αριθμού

Συνάρτηση ARABIC

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Μετατρέπει ένα λατινικό αριθμό σε αραβικά ψηφία, με μορφή αριθμού

Συνάρτηση BASE

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Μετατρέπει έναν αριθμό σε μια αναπαράσταση κειμένου με τη δοθείσα βάση

Συνάρτηση BINOM.DIST.RANGE

Στατιστικές:    Επιστρέφει την πιθανότητα ενός δοκιμαστικού αποτελέσματος χρησιμοποιώντας μια διωνυμική κατανομή

Συνάρτηση BITAND

Μηχανικής:    Επιστρέφει το αποτέλεσμα πράξης AND δύο αριθμών σε επίπεδο bit

Συνάρτηση BITLSHIFT

Μηχανικής:    Επιστρέφει μια τιμή αριθμού μετατοπισμένου προς τα αριστερά κατά ποσότητα_μετατόπισης bit

Συνάρτηση BITOR

Μηχανικής:    Επιστρέφει το αποτέλεσμα πράξης OR 2 αριθμών σε επίπεδο bit

Συνάρτηση BITRSHIFT

Μηχανικής:    Επιστρέφει μια τιμή αριθμού μετατοπισμένου προς τα δεξιά κατά ποσότητα_μετατόπισης bit

Συνάρτηση BITXOR

Μηχανικής:    Επιστρέφει το αποτέλεσμα πράξης Exclusive Or δύο αριθμών σε επίπεδο bit

Συνάρτηση CEILING.MATH

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα επάνω, στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση COMBINA

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:   
Επιστρέφει τον αριθμό των συνδυασμών με επαναλήψεις ενός δεδομένου αριθμού αντικειμένων

Συνάρτηση COT

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση COTH

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει τη συνεφαπτομένη μιας γωνίας

Συνάρτηση CSC

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει την συντέμνουσα μιας γωνίας

Συνάρτηση CSCH

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα μιας γωνίας

Συνάρτηση DAYS

Ημερομηνίας και ώρας:    Επιστρέφει τον αριθμό ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών.

Συνάρτηση DECIMAL

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Μετατρέπει σε δεκαδικό αριθμό έναν αριθμό δεδομένης βάσης που αναπαριστάται με κείμενο

Συνάρτηση ENCODEURL

Web:    Επιστρέφει μια κωδικοποιημένη συμβολοσειρά URL

Συνάρτηση FILTERXML

Web:    Επιστρέφει συγκεκριμένα δεδομένα από το περιεχόμενο XML χρησιμοποιώντας το καθορισμένο XPath

Συνάρτηση FLOOR.MATH

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω, στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση FORMULATEXT

Αναζήτησης και αναφοράς:    Επιστρέφει τον τύπο στη δεδομένη αναφορά, ως κείμενο

Συνάρτηση GAMMA

Στατιστικές:    Επιστρέφει την τιμή συνάρτησης Γάμμα

Συνάρτηση GAUSS

Στατιστικές:    Επιστρέφει κατά 0,5 λιγότερο από την τυπική κανονική αθροιστική κατανομή

Συνάρτηση IFNA

Λογική:    Επιστρέφει την τιμή που καθορίζετε εάν το αποτέλεσμα της παράστασης είναι #Δ/Υ, διαφορετικά επιστρέφει το αποτέλεσμα της παράστασης

Συνάρτηση IMCOSH

Μηχανικής:    Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCOT

Μηχανικής:    Επιστρέφει τη συνεφαπτομένη ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCSC

Μηχανικής:    Επιστρέφει τη συντέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCSCH

Μηχανικής:    Επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSEC

Μηχανικής:    Επιστρέφει την τέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSECH

Μηχανικής:    Επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSINH

Μηχανικής:    Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMTAN

Μηχανικής:    Επιστρέφει την εφαπτομένη ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση ISFORMULA

Πληροφοριών:    Επιστρέφει TRUE εάν υπάρχει μια αναφορά σε ένα κελί που περιέχει τύπο

Συνάρτηση ISOWEEKNUM

Ημερομηνίας και ώρας:    Επιστρέφει τον αριθμό εβδομάδας ISO του έτους για μια δεδομένη ημερομηνία

Συνάρτηση MUNIT

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει τον μοναδιαίο πίνακα για την καθορισμένη διάσταση

Συνάρτηση NUMBERVALUE

Κειμένου:    Μετατρέπει κείμενο σε αριθμό με τρόπο ανεξάρτητο από τοπικές ρυθμίσεις

Συνάρτηση PDURATION

Οικονομικές:    Επιστρέφει τον αριθμό των περιόδων που απαιτούνται από μια επένδυση για την επίτευξη μιας καθορισμένης τιμής

Συνάρτηση PERMUTATIONA

Στατιστικές:    Επιστρέφει τον αριθμό των διατάξεων για ένα δεδομένο αριθμό αντικειμένων (με επαναλήψεις) που επιλέγονται από ένα σύνολο αντικειμένων

Συνάρτηση PHI

Στατιστικές:    Επιστρέφει την τιμή της συνάρτησης πυκνότητας για μια τυπική κανονική κατανομή

Συνάρτηση RRI

Οικονομικές:    Επιστρέφει ένα ισοδύναμο επιτόκιο για την ανάπτυξη μιας επένδυσης

Συνάρτηση SEC

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει την τέμνουσα μιας γωνίας

Συνάρτηση SECH

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:    Επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα μιας γωνίας

Συνάρτηση SHEET

Πληροφοριών:    Επιστρέφει τον αριθμό φύλλου του φύλλου αναφοράς

Συνάρτηση SHEETS

Πληροφοριών:    Επιστρέφει τον αριθμό των φύλλων που περιέχονται σε μια αναφορά

Συνάρτηση SKEW.P

Στατιστικές:    Επιστρέφει την ασυμμετρία μιας κατανομής που βασίζεται σε έναν πληθυσμό: ένας χαρακτηρισμός του βαθμού ασυμμετρίας μιας κατανομής, γύρω από τη μέση τιμή

Συνάρτηση UNICHAR

Κειμένου:    Επιστρέφει το χαρακτήρα Unicode στον οποίο γίνεται αναφορά από τη δεδομένη αριθμητική τιμή

Συνάρτηση UNICODE

Κειμένου:    Επιστρέφει τον αριθμό (σημείο κώδικα) που αντιστοιχεί στον πρώτο χαρακτήρα του κειμένου

Συνάρτηση WEBSERVICE

Web:    Επιστρέφει δεδομένα από μια υπηρεσία Web.

Συνάρτηση XOR

Λογική:    Επιστρέφει το αποτέλεσμα του λογικού αποκλειστικού OR όλων των ορισμάτων

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×