Οδηγίες για τη σύνταξη παραστάσεων

Όταν χρησιμοποιείτε τη Microsoft Access, συχνά χρειάζεται να εργαστείτε με τιμές που δεν βρίσκονται απευθείας στα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, ίσως θελήσετε να υπολογίσετε το φόρο επί των πωλήσεων σε μια παραγγελία ή να υπολογίσετε τη συνολική αξία της παραγγελίας. Μπορείτε να υπολογίσετε αυτές τις τιμές με τη χρήση παραστάσεων. Για να χρησιμοποιήσετε παραστάσεις, πρέπει να ακολουθήσετε τη σωστή σύνταξη. Η σύνταξη είναι το σύνολο των κανόνων με τους οποίους οι λέξεις και τα σύμβολα μιας παράστασης συνδυάζονται σωστά. Αρχικά, οι παραστάσεις στην Access είναι λίγο δυσανάγνωστες. Όμως, με καλή κατανόηση της σύνταξης των παραστάσεων και με λίγη πρακτική εξάσκηση, η ανάγνωσή τους γίνεται πολύ πιο εύκολη.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση των παραστάσεων

Στοιχεία των παραστάσεων

Αντικείμενα, συλλογές και ιδιότητες

Αναγνωριστικά

Συναρτήσεις, τελεστές, σταθερές και τιμές

Το όριο ένθεσης για παραστάσεις σε μια βάση δεδομένων Web είναι 65

Επισκόπηση των παραστάσεων

Μια παράσταση είναι ένας συνδυασμός ορισμένων ή όλων των παρακάτω στοιχείων: ενσωματωμένων ή καθορισμένων από το χρήστη συναρτήσεων, αναγνωριστικών, τελεστών, τιμών και σταθερών που αποδίδουν μία τιμή.

Τα στοιχεία μιας παράστασης

Για παράδειγμα, η παρακάτω παράσταση περιέχει κοινά στοιχεία:

=Sum([Purchase Price])*0.08 
 • Το στοιχείο Sum()είναι μια ενσωματωμένη συνάρτηση

 • Το στοιχείο [Purchase Price] είναι ένα αναγνωριστικό

 • Το στοιχείο * είναι ένας μαθηματικός τελεστής

 • Το στοιχείο 0.08 είναι μια σταθερά

Αυτή η παράσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα πλαίσιο κειμένου ή σε ένα υποσέλιδο φόρμας ή αναφοράς για τον υπολογισμό του φόρου πωλήσεων για μια ομάδα στοιχείων.

Οι παραστάσεις μπορεί να είναι πολύ πιο σύνθετες ή πολύ πιο απλές από αυτό το παράδειγμα. Για παράδειγμα, αυτή η δυαδική τιμή παράσταση αποτελείται μόνο από έναν τελεστή και μια σταθερά:

>0

Αυτή η παράσταση αποδίδει το αποτέλεσμα:

 • True όταν συγκρίνεται με έναν αριθμό που είναι μεγαλύτερος του 0.

 • False όταν συγκρίνεται με έναν αριθμό που είναι μικρότερος από το 0.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την παράσταση στην ιδιότητα Κανόνας επικύρωσης ενός πεδίου στοιχείου ελέγχου ή πίνακα για να εξασφαλίσετε ότι καταχωρούνται μόνο θετικές τιμές. Οι παραστάσεις χρησιμοποιούνται σε πολλά μέρη για την εκτέλεση υπολογισμών, τον χειρισμό χαρακτήρων ή τη δοκιμή δεδομένων. Οι πίνακες, τα ερωτήματα, οι φόρμες, οι αναφορές και οι μακροεντολές έχουν όλα ιδιότητες που δέχονται μια παράσταση. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραστάσεις στις ιδιότητες Προέλευση στοιχείου ελέγχου και Προεπιλεγμένη τιμή για ένα στοιχείο ελέγχου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε παραστάσεις στην ιδιότητα Κανόνας επικύρωσης για ένα πεδίο πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Στοιχεία των παραστάσεων

Για να δημιουργήσετε μια παράσταση, συνδυάζετε αναγνωριστικά, χρησιμοποιώντας συναρτήσεις, τελεστές, σταθερές και τιμές. Κάθε έγκυρη παράσταση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μία συνάρτηση ή τουλάχιστον ένα αναγνωριστικό και μπορεί επίσης να περιέχει σταθερές ή τελεστές. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια παράσταση ως μέρος μιας άλλης παράστασης — συνήθως ως όρισμα μιας συνάρτησης. Αυτό ονομάζεται ένθεση μιας παράστασης.

 • Αναγνωριστικά    Η γενική μορφή είναι:

  [Collection name]![Object name].[Property name]

  Πρέπει μόνο να ορίσετε αρκετά τμήματα του αναγνωριστικού ώστε να είναι μοναδικό στο περιβάλλον της παράστασή σας. Δεν είναι ασυνήθιστο για ένα αναγνωριστικό να παίρνει τη μορφή [Object name].

 • Συναρτήσεις    Η γενική μορφή είναι:

  Function(argument, argument)

  Ένα από τα ορίσματα είναι συνήθως ένα αναγνωριστικό ή μια παράσταση. Ορισμένες συναρτήσεις δεν απαιτούν ορίσματα. Για να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη συνάρτηση, ελέγξτε τη σύνταξη της συνάρτησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Συναρτήσεις (τακτοποίηση κατά κατηγορία).

 • Τελεστές    Η γενική μορφή είναι:

  Identifier operator identifier

  Υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτήν τη μορφή, όπως περιγράφεται στην ενότητα Τελεστές.

 • Σταθερές    Η γενική μορφή είναι:

  Identifier comparison_operator  constant
 • Τιμές    Οι τιμές μπορεί να προκύψουν σε πολλές θέσεις μιας παράστασης.

Αρχή της σελίδας

Αντικείμενα, συλλογές και ιδιότητες

Όλοι οι πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, αναφορές και πεδία σε μια βάση δεδομένων της Access είναι, το καθένα μεμονωμένα, γνωστά ως αντικείμενα. Κάθε αντικείμενο έχει ένα όνομα. Ορισμένα αντικείμενα έχουν ήδη όνομα, όπως ο πίνακας "Επαφές" σε μια βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε από το πρότυπο "Επαφές" της Microsoft Office Access. Όταν δημιουργείτε ένα νέο αντικείμενο, του δίνετε ένα όνομα.

Το σύνολο όλων των μελών ενός συγκεκριμένου τύπου αντικειμένων είναι γνωστό ως συλλογή. Για παράδειγμα, το σύνολο όλων των πινάκων σε μια βάση δεδομένων είναι μια συλλογή. Ορισμένα αντικείμενα που είναι μέλη μιας συλλογής στη βάση δεδομένων σας μπορεί επίσης να είναι συλλογές που περιέχουν άλλα αντικείμενα. Για παράδειγμα, ένα αντικείμενο πίνακα είναι μια συλλογή που περιέχει αντικείμενα πεδίου.

Τα αντικείμενα έχουν ιδιότητες, που περιγράφουν και παρέχουν έναν τρόπο να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου. Για παράδειγμα, ένα αντικείμενο ερωτήματος έχει την ιδιότητα Προεπιλεγμένη προβολή που περιγράφει αλλά και σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται το ερώτημα κατά την εκτέλεσή του.

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τη σχέση ανάμεσα στις συλλογές, τα αντικείμενα και τις ιδιότητες:

Σχέσεις συλλογών σε αντικείμενα και ιδιότητες

3 Μια ιδιότητα

2 Ένα αντικείμενο

1 Μια συλλογή

Αρχή της σελίδας

Αναγνωριστικά

Όταν χρησιμοποιείτε ένα αντικείμενο, συλλογή ή ιδιότητα σε μια παράσταση, αναφέρεστε σε αυτό το στοιχείο χρησιμοποιώντας ένα αναγνωριστικό. Ένα αναγνωριστικό περιλαμβάνει το όνομα του στοιχείου που προσδιορίζετε και, επίσης, το όνομα του στοιχείου στο οποίο ανήκει. Για παράδειγμα, το αναγνωριστικό για ένα πεδίο περιλαμβάνει το όνομα του πεδίου και το όνομα του πίνακα στον οποίο ανήκει το πεδίο. Ένα παράδειγμα τέτοιου αναγνωριστικού είναι:

[Customers]![BirthDate]

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το όνομα ενός στοιχείου λειτουργεί το ίδιο ως αναγνωριστικό. Αυτό συμβαίνει όταν το όνομα του στοιχείου είναι μοναδικό στο περιβάλλον της παράστασης που δημιουργείτε. Το υπόλοιπο του αναγνωριστικού υποδηλώνεται από τα συμφραζόμενα. Για παράδειγμα, εάν σχεδιάζετε ένα ερώτημα που χρησιμοποιεί μόνο έναν πίνακα, τα ονόματα των πεδίων λειτουργούν τα ίδια ως αναγνωριστικά, επειδή τα ονόματα των πεδίων σε έναν πίνακα πρέπει να είναι μοναδικά στο συγκεκριμένο πίνακα. Επειδή χρησιμοποιείτε μόνο έναν πίνακα, το όνομα του πίνακα υποδηλώνεται από οποιοδήποτε αναγνωριστικό που χρησιμοποιείτε στο ερώτημα για να αναφερθείτε σε ένα πεδίο.

Σε άλλες περιπτώσεις, πρέπει να είστε σαφής σχετικά με τα τμήματα του αναγνωριστικού για να λειτουργήσει μια αναφορά. Αυτό ισχύει όταν ένα αναγνωριστικό δεν είναι μοναδικό στο περιβάλλον της παράστασης. Όταν υπάρχει ασάφεια, πρέπει να δηλώσετε ρητά πολλά τμήματα του αναγνωριστικού ώστε να είναι μοναδικά στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι σχεδιάζετε ένα ερώτημα που χρησιμοποιεί έναν πίνακα με το όνομα Products και έναν πίνακα με το όνομα Orders και οι δύο πίνακες έχουν ένα πεδίο που ονομάζεται ProductID. Σε μια τέτοια περίπτωση, το αναγνωριστικό που χρησιμοποιείτε στο ερώτημα για να αναφερθείτε σε κάθε πεδίο ProductID πρέπει να συμπεριλαμβάνει το όνομα του πίνακα εκτός από το όνομα του πεδίου. Για παράδειγμα:

[Products]![ProductID]

Τελεστές αναγνωριστικού    Υπάρχουν τρεις τελεστές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε ένα αναγνωριστικό:

 • Ο τελεστής θαυμαστικό (!)

 • Ο τελεστής τελεία (.)

 • Ο τελεστής αγκύλες ([ ])

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους τελεστές περικλείοντας κάθε τμήμα του αναγνωριστικού με αγκύλες και, στη συνέχεια, να τους ενώσετε, χρησιμοποιώντας έναν τελεστή θαυμαστικού ή τελείας. Για παράδειγμα, ένα αναγνωριστικό για ένα πεδίο που ονομάζεται Last Name σε έναν πίνακα με το όνομα Employees μπορεί να εκφραστεί ως [Employees]![Last Name]. Ο τελεστής θαυμαστικού δηλώνει στην Access ότι αυτό που ακολουθεί είναι ένα αντικείμενο που ανήκει στη συλλογή που προηγείται του τελεστή θαυμαστικού. Σε αυτή την περίπτωση, το [Last Name] είναι ένα αντικείμενο πεδίου που ανήκει στη συλλογή [Employees], το οποίο είναι το ίδιο αντικείμενο πίνακα.

Στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεται πάντα να πληκτρολογείτε αγκύλες γύρω από ένα αναγνωριστικό ή μέρος αυτού. Εάν δεν υπάρχουν κενά διαστήματα ή άλλοι ειδικοί χαρακτήρες στο αναγνωριστικό, η Access προσθέτει τις αγκύλες αυτόματα κατά την ανάγνωση της παράστασης. Ωστόσο, είναι καλό να πληκτρολογείτε εσείς τις αγκύλες — αυτό βοηθά στην αποτροπή σφαλμάτων και λειτουργεί επίσης ως μια οπτική ένδειξη ότι ένα συγκεκριμένο τμήμα μιας παράστασης είναι ένα αναγνωριστικό.

Αρχή της σελίδας

Συναρτήσεις, τελεστές, σταθερές και τιμές

Για να δημιουργήσετε μια παράσταση, δεν αρκούν μόνο τα αναγνωριστικά — πρέπει να εκτελεστεί κάποιου είδους ενέργεια. Για την εκτέλεση ενεργειών σε μια παράσταση χρησιμοποιείτε συναρτήσεις, τελεστές και σταθερές.

Συναρτήσεις

Συνάρτηση είναι μια διαδικασία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε μια παράσταση. Ορισμένες συναρτήσεις, όπως η συνάρτηση Date, δεν απαιτούν εισαγωγή δεδομένων για να λειτουργήσουν. Οι περισσότερες συναρτήσεις, ωστόσο, απαιτούν εισαγωγή δεδομένων, που ονομάζονται ορίσματα.

Στο παράδειγμα στην αρχή αυτού του άρθρου, η συνάρτηση DatePart χρησιμοποιεί δύο ορίσματα: ένα όρισμα χρονικού διαστήματος, με την τιμή "yyyy" και ένα όρισμα ημερομηνίας, με την τιμή [Customers]![BirthDate]. Η συνάρτηση DatePart απαιτεί τουλάχιστον αυτά τα δύο ορίσματα (χρονικό διάστημα και ημερομηνία), αλλά μπορεί να αποδεχτεί έως και τέσσερα ορίσματα.

Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει ορισμένες λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά σε παραστάσεις. Κάντε κλικ στη σύνδεση για κάθε συνάρτηση για εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη που χρησιμοποιείτε με τη συγκεκριμένη συνάρτηση.

 • Η συνάρτηση Date χρησιμοποιείται για την εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας του συστήματος σε μια παράσταση. Χρησιμοποιείται συνήθως με τη συνάρτηση Format και χρησιμοποιείται επίσης με αναγνωριστικά πεδίων για πεδία που περιέχουν δεδομένα ημερομηνίας/ώρας.

  =Date()
 • Η συνάρτηση DatePart χρησιμοποιείται για να καθορίσετε ή να εξαγάγετε τμήμα μιας ημερομηνίας — συνήθως μια ημερομηνία που προέρχεται από ένα αναγνωριστικό πεδίου, αλλά μερικές φορές μια τιμή ημερομηνίας που επιστρέφεται από μια άλλη συνάρτηση, όπως τη συνάρτηση Date.

  DatePart ( "yyyy", Date())
 • Η συνάρτηση DateDiff χρησιμοποιείται για να προσδιορίσετε τη διαφορά μεταξύ δύο ημερομηνιών — συνήθως ανάμεσα σε μια ημερομηνία που προκύπτει από ένα αναγνωριστικό πεδίου και μια ημερομηνία που προκύπτει χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση Date.

  =DateDiff(“d”, Now(), [Orders].[ReceiveBefore])-10 
 • Η συνάρτηση Format χρησιμοποιείται για να εφαρμόσετε μια μορφοποίηση σε ένα αναγνωριστικό και στα αποτελέσματα μιας άλλης συνάρτησης.

  Format([Date],"ww")=Format(Now(),"ww")-1 
 • Η συνάρτηση IIf χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση μιας παράστασης ως true ή false και, στη συνέχεια, επιστρέφει μια τιμή, εάν η παράσταση αξιολογηθεί ως true και μια διαφορετική τιμή εάν η παράσταση αξιολογηθεί ως false.

  =IIf([CountryRegion]="Italy", "Italian", "Some other language")
 • Η συνάρτηση InStr χρησιμοποιείται για την αναζήτηση της θέσης ενός χαρακτήρα ή συμβολοσειρά μέσα σε μια άλλη συμβολοσειρά. Η συμβολοσειρά που αναζητείται λαμβάνεται συνήθως από ένα αναγνωριστικό πεδίου.

  InStr(1,[IPAddress],".")
 • Οι συναρτήσεις Left, Mid και Right χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή χαρακτήρων από μια συμβολοσειρά, ξεκινώντας από τον πρώτο από αριστερά χαρακτήρα (Left), μια συγκεκριμένη θέση στη μέση (Mid) ή με τον τελευταίο χαρακτήρα στα δεξιά (Right). Χρησιμοποιούνται συχνά με τη συνάρτηση InStr. Η συμβολοσειρά από την οποία αυτές οι συναρτήσεις εξάγουν χαρακτήρες λαμβάνεται συνήθως από ένα αναγνωριστικό πεδίου.

  Left([ProductName], 1)
  Right([AssetCode], 2) 
  Mid([Phone],2,3) 
  

Για μια λίστα με συναρτήσεις, ανατρέξτε στο θέμα Συναρτήσεις (ταξινομημένες κατά κατηγορία).

Τελεστές

Ένας τελεστής είναι μια λέξη ή το σύμβολο που υποδεικνύει μια συγκεκριμένη αριθμητική ή λογική σχέση μεταξύ των άλλων στοιχείων μιας παράστασης. Οι τελεστές μπορεί να είναι:

 • Αριθμητικοί, όπως το σύμβολο συν (+).

 • Σύγκρισης, όπως το σύμβολο ίσον (=).

 • Λογικοί, όπως το Not.

 • Συνένωσης, όπως το &.

 • Ειδικοί, όπως το Like.

Οι τελεστές χρησιμοποιούνται γενικά για να υποδείξουν μια σχέση μεταξύ δύο αναγνωριστικών. Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τους τελεστές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε παραστάσεις της Access.

Αριθμητικοί    

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αριθμητικούς τελεστές για να υπολογίσετε μια τιμή από δύο ή περισσότερους αριθμούς ή για να αλλάξετε το πρόσημο ενός αριθμού από θετικό σε αρνητικό.

Τελεστής

Σκοπός

Παράδειγμα

+

Άθροισμα δύο αριθμών.

[ΜερικόΆθροισμα]+[ΦόροςΠωλήσεων]

-

Εύρεση της διαφοράς μεταξύ δύο αριθμών ή υπόδειξη της αρνητικής τιμής ενός αριθμού.

[Τιμή]-[Έκπτωση]

*

Πολλαπλασιασμός δύο αριθμών.

[Ποσότητα]*[Τιμή]

/

Διαίρεση του πρώτου αριθμού με τον δεύτερο.

[Σύνολο]/[ΠλήθοςΣτοιχείων]

\

Στρογγυλοποίηση και των δύο αριθμών σε ακέραιους, διαίρεση του πρώτου αριθμού με τον δεύτερο και κατόπιν, περικοπή του αποτελέσματος σε ακέραιο.

[Εγγεγραμμένοι]\[Αίθουσες]

Mod

Διαίρεση του πρώτου αριθμού με τον δεύτερο και επιστροφή μόνο του υπόλοιπου.

[Εγγεγραμμένοι] Mod [Αίθουσες]

^

Ύψωση αριθμού στη δύναμη ενός εκθέτη.

Αριθμός ^ Εκθέτης

Σύγκρισης    

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους τελεστές σύγκρισης για να συγκρίνετε τιμές και να επιστραφεί ένα αποτέλεσμα που είναι true, false ή Null (άγνωστη τιμή).

Τελεστής

<

Προσδιορίζει αν η πρώτη τιμή είναι μικρότερη από τη δεύτερη τιμή.

<=

Προσδιορίζει αν η πρώτη τιμή είναι μικρότερη ή ίση με τη δεύτερη τιμή.

>

Προσδιορίζει αν η πρώτη τιμή είναι μεγαλύτερη από τη δεύτερη τιμή.

>=

Προσδιορίζει αν η πρώτη τιμή είναι μεγαλύτερη ή ίση με τη δεύτερη τιμή.

=

Προσδιορίζει αν η πρώτη τιμή είναι ίση με τη δεύτερη τιμή.

<>

Προσδιορίζει αν η πρώτη τιμή δεν είναι ίση με τη δεύτερη τιμή.

Σε κάθε περίπτωση, εάν η πρώτη τιμή ή η δεύτερη τιμή είναι Null, τότε το αποτέλεσμα είναι επίσης Null. Επειδή η τιμή Null αντιπροσωπεύει μια άγνωστη τιμή, το αποτέλεσμα οποιασδήποτε σύγκρισης με την τιμή Null είναι επίσης άγνωστο.

Λογικοί    

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους λογικούς τελεστές για να συνδυάσετε δύο τιμές και να επιστραφεί ένα αποτέλεσμα true, false ή Null. Μπορεί επίσης να δείτε τους λογικούς τελεστές να αναφέρονται ως δυαδικοί τελεστές.

Τελεστής

And

Παράστ1 And Παράστ2

Επιστρέφει True όταν η Παράστ1 και η Παράστ2 είναι αληθείς.

Or

Παράστ1 Or Παράστ2

Επιστρέφει True όταν τουλάχιστον μία από τις Παράστ1 ή Παράστ2 είναι αληθείς.

Eqv

Παράστ1 Eqv Παράστ2

Επιστρέφει True όταν οι Παράστ1 και Παράστ2 είναι αληθείς ή όταν οι Παράστ1 και Παράστ2 είναι ψευδείς.

Not

Not Παράστ

Επιστρέφει True όταν η παράσταση δεν είναι αληθής.

Xor

Παράστ1 Xor Παράστ2

Επιστρέφει True όταν η Παράστ1 είναι αληθής ή η Παράστ2 είναι αληθής, αλλά όχι και οι δύο.

Συνένωσης    

Οι τελεστές συνένωσης χρησιμοποιούνται για τον συνδυασμό δύο τιμών κειμένου σε μία συμβολοσειρά.

Τελεστής

&

συμβολοσειρά1 & συμβολοσειρά2

Συνδυάζει δύο συμβολοσειρές για να δημιουργηθεί μία.

+

συμβολοσειρά1 + συμβολοσειρά2

Συνδυάζει δύο συμβολοσειρές για να δημιουργηθεί μία και μεταδίδει τιμές null.

Ειδικοί    

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ειδικούς τελεστές, όπως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.

Τελεστής

Is Null or Is Not Null

Προσδιορίζει εάν μια τιμή είναι Null ή Not Null.

Like "pattern"

Αντιστοιχίζει τις τιμές συμβολοσειράς με τη χρήση των τελεστών μπαλαντέρ ? και *.

Τελεστής Like

Between val1 And val2

Καθορίζει εάν μια τιμή ημερομηνίας ή αριθμητική τιμή βρίσκεται μέσα σε μια περιοχή.

Τελεστής Between...And

In(string1,string2...)

Καθορίζει εάν μια τιμή συμβολοσειράς περιέχεται μέσα σε ένα σύνολο τιμών συμβολοσειράς.

Τελεστής In

Σταθερές

Η σταθερά είναι μια γνωστή τιμή που δεν αλλάζει και που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε μια παράσταση. Υπάρχουν τέσσερις σταθερές που χρησιμοποιούνται συχνά στην Access:

 • True Υποδεικνύει κάτι που είναι λογικά αληθές.

 • False Υποδεικνύει κάτι που είναι λογικά ψευδές.

 • Null Υποδεικνύει την έλλειψη μιας γνωστής τιμής.

 • "" (empty string) Υποδεικνύει μια τιμή που είναι γνωστό ότι είναι κενή.

Οι σταθερές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ορίσματα σε μια συνάρτηση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια παράσταση ως μέρος ενός κριτηρίου. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σταθερά "κενή συμβολοσειρά" ("") ως μέρος ενός κριτηρίου για μια στήλη σε ένα ερώτημα για να αξιολογήσετε τις τιμές πεδίων για τη συγκεκριμένη στήλη, εισαγάγοντας το εξής ως κριτήριο: <>"". Σε αυτό το παράδειγμα, το <> είναι ένας τελεστής και το "" είναι μια σταθερά. Όταν χρησιμοποιούνται μαζί, υποδεικνύουν ότι το αναγνωριστικό στο οποίο εφαρμόζονται πρέπει να συγκριθεί με μια κενή συμβολοσειρά. Η παράσταση που προκύπτει είναι αληθής όταν η τιμή του αναγνωριστικού δεν είναι τίποτε άλλο εκτός από μια κενή συμβολοσειρά.

Πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της σταθεράς Null. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η χρήση της σταθεράς Null σε συνδυασμό με έναν τελεστή σύγκρισης θα έχει ως αποτέλεσμα σφάλμα. Εάν θέλετε να συγκρίνετε μια τιμή με το Null σε μια παράσταση, χρησιμοποιήστε τον τελεστή Is Null ή Is Not Null.

Τιμές

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τιμές λεκτικών σταθερών στις παραστάσεις σας, όπως τον αριθμό 1.254 ή τη συμβολοσειρά "Εισαγωγή αριθμού από το 1 έως και το 10". Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε αριθμητικές τιμές, οι οποίες μπορεί να είναι μια σειρά ψηφίων, συμπεριλαμβανομένου ενός προσήμου και μιας υποδιαστολής, εάν είναι απαραίτητο. Εάν δεν υπάρχει πρόσημο, η Access θεωρεί ότι η τιμή είναι θετική. Για να μετατρέψετε μια τιμή σε αρνητική, συμπεριλάβετε το σύμβολο μείον (-). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε επιστημονική σημειογραφία. Για να το κάνετε αυτό, συμπεριλάβετε το χαρακτήρα "E" ή "e" και το σύμβολο του εκθέτη (για παράδειγμα, 1,0E-6).

Όταν χρησιμοποιείτε συμβολοσειρές κειμένου, τοποθετήστε τις μέσα σε εισαγωγικά, για να είστε βέβαιοι ότι η Access τις ερμηνεύει σωστά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Access παρέχει τα εισαγωγικά για εσάς. Για παράδειγμα, όταν πληκτρολογείτε κείμενο σε μια παράσταση για έναν κανόνα επικύρωσης ή ένα κριτήριο ερωτήματος, η Access περικλείει αυτόματα τις συμβολοσειρές κειμένου σε εισαγωγικά.

Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε το κείμενο Paris, η Access εμφανίζει το κείμενο "Paris" στην παράσταση. Εάν θέλετε μια παράσταση να δημιουργήσει μια συμβολοσειρά που περικλείεται μέσα σε εισαγωγικά, μπορείτε να περικλείσετε την ένθετη συμβολοσειρά είτε σε μονά (') εισαγωγικά είτε μέσα σε τρία ζεύγη διπλών (") εισαγωγικών. Για παράδειγμα, οι παρακάτω παραστάσεις είναι ισοδύναμες:

Forms![Contacts]![City]. DefaultValue = ' "Paris" ' 
Forms![Contacts]![City].DefaultValue = " " "Paris" " " 

Για να χρησιμοποιήσετε τιμές ημερομηνίας/ώρας, περικλείστε τις τιμές σε σύμβολα δίεσης (#). Για παράδειγμα, οι τιμές #7-3-17#, #7-Μαρ-17# και #Μαρ-7-2017# είναι όλες έγκυρες τιμές ημερομηνίας/ώρας. Όταν η Access εντοπίζει μια έγκυρη τιμή ημερομηνίας/ώρας που περικλείεται σε χαρακτήρες δίεσης #, η τιμή εκλαμβάνεται αυτόματα ως τύπος δεδομένων ημερομηνίας/ώρας.

Αρχή της σελίδας

Το όριο ένθεσης για παραστάσεις σε μια βάση δεδομένων Web είναι 65

Η ένθεση παραστάσεων πέρα από το 65ο επίπεδο δεν θα λειτουργεί στο πρόγραμμα περιήγησης, οπότε δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τέτοιες παραστάσεις σε μια βάση δεδομένων Web της Access. Δεν θα λάβετε μήνυμα σφάλματος - η παράσταση απλώς δεν θα λειτουργεί.

Η χρήση των τελεστών &, AND και OR μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον επίπεδα ένθεσης στο διακομιστή, τα οποία δεν φαίνονται στο πρόγραμμα-πελάτη της Access. Για παράδειγμα, η παράσταση "a" & "b" & "c" δεν είναι ένθετη στη Δόμηση παραστάσεων, αλλά στο SharePoint γίνεται concatenate.Db("a", concatenate.Db("b", "c") ). Αυτή η μετάφραση δημιουργεί ένα επίπεδο ένθεσης. Η χρήση πολλών διαδοχικών τελεστών &, AND ή OR σε μια μεμονωμένη παράσταση μπορεί να προκαλέσει την υπέρβαση του ορίου των 65 επιπέδων ένθεσης του διακομιστή και η παράσταση δεν θα λειτουργεί στο πρόγραμμα περιήγησης.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Χρήση της δόμησης παραστάσεων

Εισαγωγή στις παραστάσεις

Δόμηση μιας παράστασης

Παραδείγματα παραστάσεων

Παραμείνετε ένα βήμα μπροστά με το Microsoft 365

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×