ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT

MICROSOFT SKYPE ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ WINDOWS PHONE

Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν συμφωνία ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή, ανάλογα με τη χώρα/περιοχή όπου ζείτε, μεταξύ κάποιας θυγατρικής της) και εσάς. Σας παρακαλούμε να τους διαβάσετε. Ισχύουν για το παραπάνω λογισμικό. Οι όροι ισχύουν επίσης για οποιεσδήποτε

 • ενημερώσεις,

 • συμπληρώματα,

 • υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet και

 • υπηρεσίες υποστήριξης

της Microsoft για το συγκεκριμένο λογισμικό, εκτός εάν υπάρχουν άλλοι συνοδευτικοί όροι αυτών των προϊόντων. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ισχύουν οι άλλοι όροι.

Με τη λήψη ή τη χρήση του λογισμικού, αποδέχεστε αυτούς τους όρους. Εάν δεν τους αποδέχεστε, μην χρησιμοποιήσετε το λογισμικό.

Εάν αποδέχεστε και συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους της άδειας χρήσης, έχετε τα ακόλουθα διαρκή δικαιώματα.

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ.

 1. Εγκατάσταση και χρήση. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο του λογισμικού σε έως και πέντε (5) συσκευές Windows Phone, οι οποίες συνδέονται με το λογαριασμό της Microsoft που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στο Windows Phone Store/Marketplace.

 2. Αυτό το λογισμικό απαιτεί σύνδεση με συστήματα υπολογιστή που εκτελούν αντίγραφα του Microsoft Skype για επιχειρήσεις ή του Microsoft Skype για επιχειρήσεις Online με έγκυρη άδεια χρήσης, μέσω ασύρματου δικτύου που βασίζεται στο Internet. Για πλήρη λειτουργικότητα, ενδέχεται να απαιτούνται ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις στον Microsoft Skype για επιχειρήσεις Server. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες/περιοχές.

 3. Προγράμματα άλλων κατασκευαστών. Το λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει προγράμματα άλλων κατασκευαστών για τα οποία σας παραχωρείται άδεια χρήσης από τη Microsoft, όχι από τον άλλο κατασκευαστή, με αυτήν τη σύμβαση. Τυχόν ειδοποιήσεις για το πρόγραμμα άλλου κατασκευαστή περιλαμβάνονται μόνο για την πληροφόρησή σας.

2. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ INTERNET.

Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις που σχετίζονται με την πρόσβαση στο Internet, τη μεταφορά δεδομένων και άλλες υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος υπηρεσίας δεδομένων και τυχόν άλλης σύμβασης που διαθέτετε με την υπηρεσία του δικτύου σας, λόγω της χρήσης του λογισμικού. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε χρεώσεις της υπηρεσίας δικτύου.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ INTERNET.

Με το λογισμικό, η Microsoft παρέχει υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet. Ενδέχεται να τις τροποποιήσει ή να τις ακυρώσει ανά πάσα στιγμή.

 1. Συγκατάθεση για υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet ή για ασύρματες υπηρεσίες. Το λογισμικό μπορεί να συνδεθεί σε ασύρματες υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet. Η από μέρους σας χρήση του λογισμικού θεωρείται ως συγκατάθεση για τη μετάδοση τυπικών στοιχείων της συσκευής (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή σας, το σύστημα και το λογισμικό εφαρμογής και τα περιφερειακά) για υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet ή για ασύρματες υπηρεσίες. Εάν παρέχονται άλλοι όροι όσον αφορά την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών, ισχύουν και αυτοί οι όροι.

 2. Εσφαλμένη χρήση των υπηρεσιών που βασίζονται στο Internet. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας που βασίζεται στο Internet κατά τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει την υπηρεσία ή να επηρεάσει αρνητικά τη δυνατότητα χρήσης αυτής ή του ασύρματου δικτύου από κάποιον άλλον. Επίσης δεν επιτρέπεται η χρήση της υπηρεσίας για την προσπάθεια απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιαδήποτε υπηρεσία, δεδομένα, λογαριασμό ή δίκτυο με οποιονδήποτε τρόπο.

4. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του λογισμικού. Δεν πωλείται το λογισμικό. Η παρούσα συμφωνία σάς παρέχει μόνο ορισμένα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού. Η Microsoft διατηρεί όλα τα άλλα δικαιώματα. Εκτός και αν το εφαρμοστέο δίκαιο σάς παραχωρεί περισσότερα δικαιώματα παρά τον ισχύοντα περιορισμό, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το λογισμικό μόνο με τον τρόπο που ρητά προβλέπει η παρούσα συμφωνία. Κατά τη χρήση, πρέπει να συμμορφώνεστε με τους τεχνικούς περιορισμούς του λογισμικού που σας επιτρέπουν να το χρησιμοποιείτε μόνο με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν επιτρέπεται

 • η παράκαμψη των τεχνικών περιορισμών στο λογισμικό,

 • η αποσυμπίληση ή η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού, με εξαίρεση την περίπτωση και μόνο στο βαθμό που τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από τη νομοθεσία, παρά τον παραπάνω περιορισμό,

 • η δημιουργία περισσότερων αντιγράφων του λογισμικού απ' ό,τι ορίζεται σε αυτήν την άδεια ή σύμφωνα με τη νομοθεσία, παρά αυτόν τον περιορισμό,

 • η δημοσίευση του λογισμικού με σκοπό την αντιγραφή από άλλους,

 • η μίσθωση, η εκμίσθωση ή ο δανεισμός του λογισμικού, ή

 • η μεταβίβαση του λογισμικού ή αυτής της άδειας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ.

Εάν παρέχεται τεκμηρίωση μαζί με το λογισμικό, μπορείτε να αντιγράψετε και να χρησιμοποιήσετε την τεκμηρίωση για εσωτερικούς σκοπούς αναφοράς.

6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

Μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού και να το εγκαταστήσετε σε άλλη συσκευή για δική σας χρήση. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση αυτών των ενεργειών για κοινή χρήση αυτής της άδειας χρήσης μεταξύ συσκευών πέρα από την έκτασης της παρούσας συμφωνίας.

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ.

Το λογισμικό υπόκειται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς των Η.Π.Α. Πρέπει να συμμορφώνεστε με την εθνική και διεθνή νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών που ισχύουν για το λογισμικό. Αυτή η νομοθεσία περιλαμβάνει περιορισμούς προορισμού, τελικών χρηστών και τελικής χρήσης. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.microsoft.com/exporting.

8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.

Επειδή το παρόν λογισμικό παρέχεται "ως έχει", δεν έχουμε δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες υποστήριξης για αυτό. Ο κατασκευαστής του τηλεφώνου σας και η εταιρεία παροχής ασύρματων υπηρεσιών δεν είναι υπεύθυνοι για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για το λογισμικό.

9. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

Η παρούσα συμφωνία καθώς και οι όροι για συμπληρώματα, ενημερώσεις, υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet και υπηρεσίες υποστήριξης που χρησιμοποιείτε αποτελούν τη συνολική συμφωνία για το λογισμικό και τις υπηρεσίες υποστήριξης.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.

 1. Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, η παρούσα συμφωνία διέπεται από το δίκαιο της πολιτείας της Ουάσινγκτον, το οποίο ισχύει για αξιώσεις σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας, ανεξάρτητα από τυχόν αντιφάσεις του δικαίου. Όλες οι υπόλοιπες αξιώσεις διέπονται από το δίκαιο της χώρας όπου διαμένετε, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που καλύπτονται από το δίκαιο προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού και αδικοπραξίας.

 2. Καναδάς. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό στον Καναδά, η παρούσα συμφωνία, οι αξιώσεις σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας και οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις (συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων για την προστασία του καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού και αδικοπραξίας) διέπονται από τη νομοθεσία της επαρχίας όπου διαμένετε, ανεξάρτητα από τυχόν αντιφάσεις δικαίου.

 3. Χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ισχύει το δίκαιο της χώρας.

11. ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ.

Η παρούσα συμφωνία περιγράφει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας σας. Ενδέχεται επίσης να έχετε δικαιώματα έναντι του τρίτου μέρους από το οποίο προμηθευτήκατε το λογισμικό. Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει τα δικαιώματα που σας αναγνωρίζονται από το δίκαιο της χώρας σας, εφόσον τούτο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το δίκαιο αυτό.

12. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", "ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ" ΚΑΙ "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ". ΕΣΕΙΣ ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ. Η MICROSOFT ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΕΩΝ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ MICROSOFT ("ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ") ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΡΗΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΑΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ. ΕΑΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ή ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝ ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΕΠ' ΟΥΔΕΝΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

13. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ MICROSOFT ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΩΣ ΕΝΑ ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ ($1,00). ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ.

Ο περιορισμός αυτός ισχύει για

 • ζητήματα που σχετίζονται με το λογισμικό, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων κατασκευαστών στο Internet ή προγράμματα τρίτων και

 • αξιώσεις για παραβίαση σύμβασης, παραβίαση εγγύησης ή προϋποθέσεων, προστασία του καταναλωτή, εξαπάτηση, αθέμιτο ανταγωνισμό, αντικειμενική ευθύνη, αμέλεια, ψευδή δήλωση, παράλειψη, παράβαση νόμου ή άλλη αδικοπραξία καθώς και παραβίαση της νομοθεσίας ή των κανονισμών ή αδικαιολόγητο πλουτισμό, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Ισχύει επίσης ακόμη και εάν:

 • η επιδιόρθωση, η αντικατάσταση ή η επιστροφή του ποσού που καταβλήθηκε για την αγορά του λογισμικού δεν σας αποζημιώσει πλήρως για τυχόν διαφυγόντα κέρδη ή

 • οι καλυπτόμενοι συμβαλλόμενοι γνώριζαν ή έπρεπε να γνωρίζουν για την πιθανότητα των ζημιών.

Ο παραπάνω περιορισμός ή η εξαίρεση μπορεί να μην ισχύουν για την περίπτωσή σας εφόσον η χώρα σας δεν επιτρέπει την εξαίρεση ή τον περιορισμό θετικής, αποθετικής ή άλλης ζημίας.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×