ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT

MICROSOFT LYNC 2010 ΓΙΑ WINDOWS PHONE

Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή μία από τις συγγενείς της εταιρείες, ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας) και σε εσάς. Παρακαλούμε, διαβάστε τα. Ισχύουν για το προαναφερθέν λογισμικό, το οποίο περιλαμβάνει τα αποθηκευτικά μέσα στα οποία το λάβατε, εφόσον υπάρχουν. Οι όροι ισχύουν επίσης για τα παρακάτω στοιχεία της Microsoft

 • ενημερώσεις,

 • συμπληρώματα,

 • υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet και

 • υπηρεσίες υποστήριξης

για το παρόν λογισμικό, εκτός εάν υπάρχουν άλλοι συνοδευτικοί όροι για τα εν λόγω στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση, ισχύουν οι συνοδευτικοί όροι.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΘΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

Εάν συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους της άδειας χρήσης, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα.

1.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ.

 1. Εγκατάσταση και χρήση.    Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε έως 5 αντίγραφα του λογισμικού στις συσκευές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο ή την κατοχή σας και οι οποίες συνδέονται με το Windows Live ID που σχετίζεται με το λογαριασμό σας στο Windows Phone Marketplace.

 2. Αυτό το λογισμικό απαιτεί σύνδεση σε συστήματα υπολογιστών, στα οποία εκτελούνται αντίγραφα με νόμιμη άδεια χρήσης του Microsoft Lync Server 2010 ή του Microsoft Lync Online σε ασύρματο δίκτυο που βασίζεται στο Internet. Για πλήρη λειτουργικότητα, ενδέχεται να απαιτούνται ενημερώσεις για τον Microsoft Lync Server 2010. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες.

 3. Συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα της Microsoft.    Το λογισμικό περιέχει άλλα προγράμματα της Microsoft. Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης ισχύουν για τη χρήση αυτών των προγραμμάτων.

2.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ INTERNET.    Μαζί με το λογισμικό, η Microsoft παρέχει υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet. Η Microsoft έχει το δικαίωμα να τις αλλάξει ή να τις καταργήσει ανά πάσα στιγμή. Εκτός από όσα ακολουθούν, η χρήση των εν λόγω υπηρεσιών εκ μέρους σας υπόκειται στους όρους που σας παρέχει η Microsoft ή/και η εταιρεία παροχής ασύρματων υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

 1. Συναίνεση για υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet ή ασύρματες υπηρεσίες.    Το λογισμικό απαιτεί σύνδεση σε συστήματα υπολογιστών, στα οποία εκτελείται ο Microsoft Lync Server 2010 ή το Microsoft Lync Online σε ασύρματο δίκτυο που βασίζεται στο Internet. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν πρόκειται να λάβετε ξεχωριστή προειδοποίηση κατά τη σύνδεσή τους. Εφόσον χρησιμοποιείτε το λογισμικό, σημαίνει ότι δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή τυπικών πληροφοριών της συσκευής (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των τεχνικών πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή, το σύστημα και το λογισμικό εφαρμογών, καθώς και τα περιφερειακά), για υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet ή ασύρματες υπηρεσίες.

 2. Κακή χρήση των υπηρεσιών που βασίζονται στο Internet.    Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία που βασίζεται στο Internet με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει την ίδια ή να εμποδίσει τη χρήση της ή τη χρήση του ασύρματου δικτύου από οποιονδήποτε άλλο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία για να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία, δεδομένα, λογαριασμό ή δίκτυο με οποιονδήποτε τρόπο.

3.ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.    Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του λογισμικού. Δεν πωλείται το λογισμικό. Η παρούσα σύμβαση σάς παρέχει μόνο ορισμένα δικαιώματα για τη χρήση του λογισμικού. Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. Εκτός εάν το εφαρμοστέο δίκαιο σάς παραχωρεί περισσότερα δικαιώματα, παρά τον παρόντα περιορισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μόνο σύμφωνα με όσα προβλέπονται ρητά στην παρούσα σύμβαση. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να συμμορφωθείτε με όλους τους τεχνικούς περιορισμούς που υπάρχουν στο λογισμικό και οι οποίοι σας επιτρέπουν να το χρησιμοποιείτε μόνο με συγκεκριμένους τρόπους. Δεν επιτρέπεται

 • η παράβλεψη τυχόν τεχνικών περιορισμών του λογισμικού,

 • η αποσυμπίληση ή η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού, εκτός εάν και μόνο στην έκταση που τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από το εφαρμοστέο δίκαιο, παρά τον παραπάνω περιορισμό,

 • η δημιουργία περισσότερων αντιγράφων του λογισμικού από όσων ορίζονται σε αυτήν τη σύμβαση ή σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, παρά τον παραπάνω περιορισμό,

 • η δημοσίευση του λογισμικού σε άλλους με σκοπό την αντιγραφή,

 • η ενοικίαση, η μίσθωση ή ο δανεισμός του λογισμικού,

 • η μεταβίβαση του λογισμικού ή της σύμβασης αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο ή

4.ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ.    Επιτρέπεται η αντιγραφή και η χρήση της τεκμηρίωσης για εσωτερικούς σκοπούς αναφοράς.

5.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ.    Το λογισμικό υπόκειται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς των Η.Π.Α. σχετικά με τις εξαγωγές. Πρέπει να συμμορφώνεστε με την εθνική και διεθνή νομοθεσία και τους κανονισμούς σχετικά με τις εξαγωγές που ισχύουν για το λογισμικό. Αυτή η νομοθεσία περιλαμβάνει περιορισμούς προορισμού, τελικών χρηστών και τελικής χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.microsoft.com/exporting.

6.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.    Επειδή το λογισμικό παρέχεται "ως έχει", δεν μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης για αυτό. Το τηλέφωνο, ο κατασκευαστής και η εταιρεία παροχής ασύρματων υπηρεσιών δεν φέρουν καμία ευθύνη σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για το λογισμικό.

7.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.    Αυτή η σύμβαση καθώς και οι όροι για συμπληρώματα, ενημερώσεις, υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet και υπηρεσίες υποστήριξης που χρησιμοποιείτε, αποτελούν τη συνολική σύμβαση για το λογισμικό και τις υπηρεσίες υποστήριξης.

8.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.

 1. Ηνωμένες Πολιτείες.    Εάν αποκτήσατε το λογισμικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, η παρούσα σύμβαση διέπεται από το δίκαιο της πολιτείας της Ουάσινγκτον, το οποίο ισχύει για αξιώσεις σε περίπτωση παραβίασης της σύμβασης, ανεξάρτητα από τυχόν αντιφάσεις του δικαίου. Όλες οι υπόλοιπες αξιώσεις διέπονται από το δίκαιο της πολιτείας στην οποία διαμένετε, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που καλύπτονται από το δίκαιο προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού και αδικοπραξίας.

 2. Χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.    Εάν αποκτήσατε το λογισμικό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ισχύει το δίκαιο της συγκεκριμένης χώρας.

9.ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ.    Αυτή η σύμβαση περιγράφει συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα. Ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας σας. Ενδέχεται επίσης να έχετε δικαιώματα έναντι του τρίτου μέρους από το οποίο προμηθευτήκατε το λογισμικό. Η παρούσα σύμβαση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα που σας αναγνωρίζονται από το δίκαιο της χώρας σας, εφόσον τούτο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας σας.

10.ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ.   Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», «ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ. Η MICROSOFT ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ («ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ»), ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ, Η MICROSOFT ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

11.ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.   ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ MICROSOFT ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.

Αυτός ο περιορισμός ισχύει για

 • ζητήματα που σχετίζονται με το λογισμικό, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων στο Internet ή προγράμματα τρίτων και

 • αξιώσεις για παραβίαση σύμβασης παραβίαση εγγύησης ή προϋποθέσεων, αντικειμενική ευθύνη αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Επίσης ισχύει ακόμα και αν η Microsoft γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει την πιθανότητα των ζημιών. Τα ανωτέρω μπορεί να μην ισχύουν για την περίπτωσή σας εφόσον το δίκαιο της χώρας σας δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για αποθετική ζημία ή της ευθύνης για εύλογη αποζημίωση ή διαφυγόντα κέρδη.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×