Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Παραδείγματα κριτηρίων για ερωτήματα

Παραδείγματα κριτηρίων για ερωτήματα

Τα κριτήρια ερωτήματος βοηθούν να εστιάσετε σε συγκεκριμένα στοιχεία σε μια βάση δεδομένων της Access. Εάν ένα στοιχείο συμφωνεί με όλα τα κριτήρια που εισαγάγετε, εμφανίζεται στα αποτελέσματα του ερωτήματος.

Για να προσθέσετε κριτήρια σε ένα ερώτημα της Access, ανοίξτε το ερώτημα σε Προβολή σχεδίασης και προσδιορίστε τα πεδία (στήλες) για τα οποία θέλετε να ορίσετε κριτήρια. Εάν το πεδίο δεν είναι στο πλέγμα σχεδίασης, κάντε διπλό κλικ στο πεδίο για να το προσθέσετε στο πλέγμα σχεδίασης και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το κριτήριο στη γραμμή Κριτήρια για αυτό το πεδίο. Εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς να το κάνετε, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή στα ερωτήματα.

Ένα κριτήριο ερωτήματος είναι μια παράσταση την οποία η Access συγκρίνει με τιμές πεδίου ερωτήματος για να προσδιορίσει εάν θα συμπεριλάβει την εγγραφή που περιέχει κάθε τιμή. Για παράδειγμα, = "Σικάγο" είναι μια παράσταση που η Access μπορεί να συγκρίνει με τιμές ενός πεδίου κειμένου σε ένα ερώτημα. Εάν η τιμή για αυτό το πεδίο σε μια συγκεκριμένη εγγραφή είναι "Σικάγο", η Access περιλαμβάνει την εγγραφή στα αποτελέσματα του ερωτήματος.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα κριτηρίων που χρησιμοποιούνται συχνά, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως σημείο εκκίνησης για να δημιουργήσετε τα δικά σας κριτήρια. Τα παραδείγματα είναι ομαδοποιημένα κατά τύπους δεδομένων.

Σε αυτό το θέμα

Εισαγωγή στα κριτήρια ερωτήματος

Κριτήρια για πεδία κειμένου, υπομνήματος και υπερ-σύνδεσης

Κριτήρια για πεδία αριθμού, νομισματικής μονάδας και αυτόματης αρίθμησης

Κριτήρια για πεδία ημερομηνίας/ώρας

Κριτήρια για τα πεδία Ναι/Όχι

Κριτήρια για άλλα πεδία

Εισαγωγή στα κριτήρια ερωτήματος

Ένα κριτήριο είναι παρόμοιο με έναν τύπο — είναι μια συμβολοσειρά που μπορεί να αποτελείται από αναφορές πεδίου, τελεστές και σταθερές. Τα κριτήρια ερωτήματος αναφέρονται επίσης ως παραστάσεις στην Access.

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν μερικά δείγματα κριτηρίων και εξηγούν τον τρόπο που λειτουργούν.

Κριτήρια

Περιγραφή

>25 και <50

Αυτό το κριτήριο ισχύει για ένα πεδίο αριθμού, όπως "Τιμή" ή "Μονάδες_σε_απόθεμα". Περιλαμβάνει μόνο τις εγγραφές εκείνες όπου το πεδίο "Τιμή" ή "Μονάδες_σε_απόθεμα" περιέχει μια τιμή μεγαλύτερη από 25 και μικρότερη από 50.

DateDiff ("εεεε", [Ημερομηνία_γέννησης], Date()) > 30

Αυτό το κριτήριο ισχύει για ένα πεδίο ημερομηνίας/ώρας, όπως Ημερομηνία_γέννησης. Μόνο εγγραφές όπου ο αριθμός ετών μεταξύ της ημερομηνίας γέννησης ενός ατόμου και της σημερινής ημερομηνίας είναι μεγαλύτερος από 30 περιλαμβάνονται στο αποτέλεσμα του ερωτήματος.

Is Null

Αυτό το κριτήριο μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε τύπο πεδίου για την εμφάνιση εγγραφών όπου η τιμή πεδίου είναι null.

Όπως μπορείτε να δείτε, τα κριτήρια μπορεί να διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, ανάλογα με τον τύπο δεδομένων του πεδίου στο οποίο εφαρμόζονται και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας. Ορισμένα κριτήρια είναι απλά και χρησιμοποιούν βασικούς τελεστές και σταθερές. Άλλοι είναι περίπλοκα και χρησιμοποιούν συναρτήσεις, ειδικούς τελεστές και περιλαμβάνουν αναφορές πεδίου.

Αυτό το θέμα παραθέτει διάφορα κριτήρια που χρησιμοποιούνται συχνά ανά τύπο δεδομένων. Εάν τα παραδείγματα σε αυτό το θέμα δεν καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες σας, ίσως χρειαστεί να συντάξετε τα δικά σας κριτήρια. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει πρώτα να εξοικειωθείτε με την πλήρη λίστα των συναρτήσεων, τελεστών, ειδικών χαρακτήρων και τη σύνταξη για παραστάσεις που αναφέρονται σε πεδία και λεκτικές σταθερές.

Εδώ, θα δείτε πού και πώς μπορείτε να προσθέσετε τα κριτήρια. Για να προσθέσετε ένα κριτήριο σε ερώτημα, πρέπει να ανοίξετε το ερώτημα σε προβολή σχεδίασης. Στη συνέχεια, προσδιορίζετε τα πεδία για τα οποία θέλετε να καθορίσετε κριτήρια. Εάν το πεδίο δεν είναι ήδη στο πλέγμα σχεδίασης, το προσθέτετε σύροντάς το από το παράθυρο σχεδίασης ερωτήματος στο πλέγμα του πεδίου ή κάνοντας διπλό κλικ στο πεδίο (κάνοντας διπλό κλικ στο πεδίο προστίθεται αυτόματα στην επόμενη κενή στήλη στο πλέγμα του πεδίου). Τέλος, πληκτρολογείτε τα κριτήρια στη γραμμή Κριτήρια

Τα κριτήρια που καθορίζετε για διάφορα πεδία στη γραμμή Κριτήρια συνδυάζονται με χρήση του τελεστή AND. Με άλλα λόγια, τα κριτήρια που καθορίζονται στα πεδία "Πόλη" και "Ημερομηνία_γέννησης" ερμηνεύονται ως εξής:

Πόλη = "Σικάγο" AND Ημερομηνία_γέννησης < DateAdd (" εεεε ", -40, Date())

Κριτήρια για τα πεδία 'Πόλη' και 'Ημερομηνία γέννησης'

1. Τα πεδία "Πόλη" και "Ημερομηνία_γέννησης" περιλαμβάνουν κριτήρια.

2. Μόνο οι εγγραφές όπου η τιμή του πεδίου "Πόλη" είναι "Σικάγο" θα ικανοποιήσουν αυτό το κριτήριο.

3. Μόνο οι εγγραφές αυτών που είναι τουλάχιστον 40 ετών θα ικανοποιήσουν αυτό το κριτήριο.

4. Μόνο οι εγγραφές που ικανοποιούν και τα δύο κριτήρια θα συμπεριληφθούν στο αποτέλεσμα.

Τι γίνεται εάν θέλετε να ικανοποιείται μία μόνο από αυτές τις συνθήκες; Με άλλα λόγια, εάν έχετε εναλλακτικά κριτήρια, πώς μπορείτε να τα εισαγάγετε;

Εάν έχετε εναλλακτικά κριτήρια ή δύο σύνολα ανεξάρτητων κριτηρίων όπου αρκεί να ικανοποιείται το ένα σύνολο, χρησιμοποιείτε τόσο τη γραμμή Κριτήρια όσο και τη γραμμή ή στο πλέγμα σχεδίασης.

Εναλλακτικά κριτήρια

1. Το κριτήριο "Πόλη" καθορίζεται στη γραμμή "Κριτήρια".

2. Το κριτήριο "Ημερομηνία_γέννησης" καθορίζεται στη γραμμή "ή".

Τα κριτήρια που καθορίζονται στη γραμμή Κριτήρια και στη γραμμή ή συνδυάζονται με χρήση του τελεστή OR, όπως φαίνεται παρακάτω:

Πόλη = "Σικάγο" OR Ημερομηνία_γέννησης < DateAdd (" εεεε ", -40, Date())

Εάν χρειάζεται να καθορίσετε περισσότερες εναλλακτικές, χρησιμοποιήστε τις γραμμές κάτω από τη γραμμή ή.

Πριν να συνεχίσετε με τα παραδείγματα, λάβετε υπόψη τα εξής:

 • Εάν τα κριτήρια είναι προσωρινά ή αλλάζουν συχνά, μπορείτε να φιλτράρετε το αποτέλεσμα ερωτήματος αντί να τροποποιείτε συχνά τα κριτήρια ερωτήματος. Το φίλτρο είναι ένα προσωρινό κριτήριο που αλλάζει το αποτέλεσμα ερωτήματος χωρίς να αλλάζει η σχεδίαση του ερωτήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα φίλτρα, ανατρέξτε στο άρθρο Εφαρμογή φίλτρου για την προβολή επιλεγμένων εγγραφών σε μια βάση δεδομένων της Access.

 • Εάν δεν αλλάζουν τα πεδία κριτηρίων, αλλά οι τιμές που σας ενδιαφέρουν αλλάζουν συχνά, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα παραμέτρων. Ένα ερώτημα παραμέτρων ζητά από το χρήστη τιμές πεδίου και στη συνέχεια, χρησιμοποιεί αυτές τις τιμές για να δημιουργήσει τα κριτήρια ερωτήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ερωτήματα παραμέτρων, ανατρέξτε στο άρθρο Χρήση παραμέτρων σε ερωτήματα και αναφορές.

Κριτήρια για πεδία κειμένου, υπομνήματος και υπερ-σύνδεσης

Σημείωση: Από την Access 2013 και μετά, τα πεδία κειμένου πλέον ονομάζονται Σύντομο κείμενο και τα πεδία υπομνήματος πλέον ονομάζονται Μεγάλο κείμενο.

Τα παρακάτω παραδείγματα αφορούν το πεδίο "Χώρα/Περιοχή" σε ερώτημα που βασίζεται σε έναν πίνακα όπου αποθηκεύονται πληροφορίες επαφών. Το κριτήριο καθορίζεται στη γραμμή Κριτήρια του πεδίου στο πλέγμα σχεδίασης.

Κριτήριο "Χώρα/Περιοχή"

Ένα κριτήριο που καθορίζετε για ένα πεδίο υπερ-σύνδεσης εφαρμόζεται από προεπιλογή στο εμφανιζόμενο τμήμα κειμένου της τιμής πεδίου. Για να καθορίσετε κριτήρια για το τμήμα ενιαίου προσδιοριστικού πόρου (URL) προορισμού της τιμής, χρησιμοποιήστε την παράσταση ΜέροςΥπερ-σύνδεσης. Η σύνταξη για αυτή την παράσταση είναι ως εξής: HyperlinkPart([Table1].[Field1],1) = "http://www.microsoft.com/", όπου Table1 είναι το όνομα του πίνακα που περιέχει το πεδίο υπερ-σύνδεσης, Field1 είναι το πεδίο υπερ-σύνδεσης και http://www.microsoft.com είναι η διεύθυνση URL που θέλετε να αντιστοιχίσετε.

Για να συμπεριλάβετε εγγραφές που...

Χρησιμοποιήστε αυτό το κριτήριο

Αποτέλεσμα ερωτήματος

Αντιστοιχούν απόλυτα σε μια τιμή, όπως "Κίνα"

"Κίνα"

Επιστρέφει εγγραφές όπου το πεδίο "Χώρα/Περιοχή" έχει οριστεί σε "Κίνα".

Δεν αντιστοιχούν σε μια τιμή, όπως "Μεξικό"

Not "Μεξικό"

Επιστρέφει εγγραφές όπου το πεδίο "Χώρα/Περιοχή" έχει οριστεί σε μια χώρα/περιοχή εκτός από το Μεξικό.

Αρχίζουν με την καθορισμένη συμβολοσειρά, όπως Η

Like H*

Επιστρέφει εγγραφές για όλες τις χώρες/περιοχές, των οποίων τα ονόματα ξεκινούν με "Η", όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και ούτω καθεξής.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείται σε μια παράσταση, ο αστερίσκος (*) αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συμβολοσειρά χαρακτήρων — ονομάζεται επίσης χαρακτήρας μπαλαντέρ. Για τη λίστα αυτών των χαρακτήρων, ανατρέξτε στο άρθρο Αναφορά των χαρακτήρων μπαλαντέρ της Access.

Που δεν αρχίζουν με την καθορισμένη συμβολοσειρά, όπως Η

Not Like Η*

Επιστρέφει εγγραφές για όλες τις χώρες/περιοχές, των οποίων τα ονόματα ξεκινούν με ένα χαρακτήρα εκτός από το "Η".

Περιέχουν την καθορισμένη συμβολοσειρά, όπως "Κορέα"

Like "*Κορέα*"

Επιστρέφει εγγραφές για όλες τις χώρες/περιοχές που περιέχουν τη συμβολοσειρά "Κορέα".

Δεν περιέχουν την καθορισμένη συμβολοσειρά, όπως "Κορέα"

Not Like "*Κορέα*"

Επιστρέφει εγγραφές για όλες τις χώρες/περιοχές που δεν περιέχουν τη συμβολοσειρά "Κορέα".

Τελειώνουν με την καθορισμένη συμβολοσειρά, όπως "ίνα"

Like "*ίνα"

Επιστρέφει εγγραφές για όλες τις χώρες/περιοχές, των οποίων τα ονόματα τελειώνουν σε "ίνα", όπως Κίνα.

Δεν τελειώνουν με την καθορισμένη συμβολοσειρά, όπως "ίνα"

Not Like "*ίνα"

Επιστρέφει εγγραφές για όλες τις χώρες/περιοχές που δεν τελειώνουν σε "ίνα", όπως Κίνα.

Περιέχουν τιμές null (ή κενές)

Is Null

Επιστρέφει εγγραφές όπου δεν υπάρχει καμία τιμή στο πεδίο.

Δεν περιέχουν τιμές null

Is Not Null

Επιστρέφει εγγραφές όπου δεν λείπει η τιμή στο πεδίο.

Περιέχουν συμβολοσειρά μηδενικού μήκους

"" (ζεύγος εισαγωγικών)

Επιστρέφει εγγραφές όπου το πεδίο έχει οριστεί σε μια κενή (αλλά όχι null) τιμή. Για παράδειγμα, εγγραφές πωλήσεων που έγιναν σε άλλο τμήμα μπορεί να περιέχουν μια κενή τιμή στο πεδίο "Χώρα/Περιοχή".

Δεν περιέχουν συμβολοσειρές μηδενικού μήκους

Not ""

Επιστρέφει εγγραφές όπου το πεδίο "Χώρα/Περιοχή" έχει μη κενή τιμή.

Περιέχουν τιμές null ή συμβολοσειρές μηδενικού μήκους

"" Or Is Null

Επιστρέφει εγγραφές όπου είτε δεν υπάρχει τιμή στο πεδίο είτε το πεδίο έχει οριστεί σε κενή τιμή.

Δεν είναι άδειες ή κενές

Is Not Null And Not ""

Επιστρέφει εγγραφές όπου το πεδίο "Χώρα/Περιοχή" έχει μη κενή τιμή ή τιμή που δεν είναι null.

Ακολουθούν μια τιμή, όπως "Μεξικό", κατά την αλφαβητική ταξινόμηση.

>= "Μεξικό"

Επιστρέφει εγγραφές όλων των χωρών/περιοχών, ξεκινώντας από το Μεξικό και συνεχίζοντας μέχρι το τέλος του αλφαβήτου.

Περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένη περιοχή, όπως από Α έως Δ

Like "[A-Δ]*"

Επιστρέφει εγγραφές για χώρες/περιοχές, των οποίων τα ονόματα ξεκινούν με τα γράμματα από "Α" έως "Δ".

Αντιστοιχεί σε μία από δύο τιμές όπως ΗΠΑ ή ΗΒ

"ΗΠΑ" Or "ΗΒ"

Επιστρέφει εγγραφές για ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο.

Περιέχουν μία από τις τιμές μιας λίστας τιμών

In("Γαλλία"; "Κίνα"; "Γερμανία"; "Ιαπωνία")

Επιστρέφει εγγραφές για όλες τις χώρες/περιοχές που καθορίζονται στη λίστα.

Περιέχουν συγκεκριμένους χαρακτήρες σε συγκεκριμένη θέση στην τιμή του πεδίου

Right([Χώρα/Περιοχή]; 1) = "α"

Επιστρέφει εγγραφές για όλες τις χώρες/περιοχές, των οποίων το τελευταίο γράμμα είναι "α".

Ικανοποιούν τις απαιτήσεις μήκους

Len([Χώρα/Περιοχή]) > 10

Επιστρέφει εγγραφές για χώρες/περιοχές, των οποίων το όνομα έχει περισσότερους από 10 χαρακτήρες.

Αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο μοτίβο

Like "Κί??"

Επιστρέφει εγγραφές για χώρες/περιοχές, όπως Κίνα, των οποίων το όνομα έχει τέσσερις χαρακτήρες και οι δύο πρώτοι χαρακτήρες είναι "Κί".

Σημείωση: Οι χαρακτήρες ? και _, όταν χρησιμοποιούνται σε μια παράσταση, αντιπροσωπεύουν ένα μεμονωμένο χαρακτήρα και ονομάζονται επίσης χαρακτήρες μπαλαντέρ. Ο χαρακτήρας _ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ίδια παράσταση με το χαρακτήρα ?, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια παράσταση με το χαρακτήρα μπαλαντέρ *. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτήρα μπαλαντέρ _ σε μια παράσταση που περιέχει επίσης το χαρακτήρα μπαλαντέρ %.

Κριτήρια για πεδία αριθμού, νομισματικής μονάδας και αυτόματης αρίθμησης

Τα παρακάτω παραδείγματα αφορούν το πεδίο "Τιμή_μονάδας" σε ερώτημα που βασίζεται σε έναν πίνακα όπου αποθηκεύονται πληροφορίες προϊόντων. Το κριτήριο καθορίζεται στη γραμμή Κριτήρια του πεδίου στο πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος.

Κριτήρια "Τιμή_μονάδας"

Για να συμπεριλάβετε εγγραφές που...

Χρησιμοποιήστε αυτό το κριτήριο

Αποτέλεσμα ερωτήματος

Αντιστοιχούν απόλυτα με μια τιμή, όπως 100

100

Επιστρέφει εγγραφές όπου η τιμή μονάδας του προϊόντος είναι $100.

Να μην αντιστοιχούν με μια τιμή, όπως 1000

Not 1000

Επιστρέφει εγγραφές όπου η τιμή μονάδας του προϊόντος δεν είναι $1000.

Περιέχουν μια τιμή μικρότερη από μια τιμή, όπως 100

< 100
<= 100

Επιστρέφει εγγραφές όπου η τιμή μονάδας είναι μικρότερη από $100 (< 100). Η δεύτερη παράσταση (<= 100) εμφανίζει εγγραφές όπου η τιμή μονάδας είναι μικρότερη ή ίση με $100.

Περιέχουν μια τιμή μεγαλύτερη από μια τιμή, όπως 99,99

>99,99
>=99,99

Επιστρέφει εγγραφές όπου η τιμή μονάδας είναι μεγαλύτερη από $99,99 (> 99,99). Η δεύτερη παράσταση εμφανίζει εγγραφές όπου η τιμή μονάδας είναι μεγαλύτερη ή ίση με $99,99.

Περιέχουν μία από τις δύο τιμές, όπως 20 ή 25

20 or 25

Επιστρέφει εγγραφές όπου η τιμή μονάδας είναι $20 ή $25.

Περιέχουν μια τιμή που είναι σε μια περιοχή τιμών

>49,99 and <99,99
-ή-
Between 50 and 100

Επιστρέφει εγγραφές όπου η τιμή μονάδας είναι μεταξύ (αλλά μη συμπεριλαμβανομένων) των τιμών $49,99 και $99,99.

Περιέχουν μια τιμή εκτός της περιοχής τιμών

<50 or >100

Επιστρέφει εγγραφές όπου η τιμή μονάδας δεν είναι μεταξύ των τιμών $50 και $100.

Περιέχουν μία από πολλές συγκεκριμένες τιμές

In(20; 25; 30)

Επιστρέφει εγγραφές όπου η τιμή μονάδας είναι $20, $25 ή $30.

Περιέχουν μια τιμή που τελειώνει στα καθορισμένα ψηφία

Like "*4,99"

Επιστρέφει εγγραφές όπου η τιμή μονάδας τελειώνει σε "4,99", όπως $4,99, $14,99, $24,99 και ούτω καθεξής.

Σημείωση: Οι χαρακτήρες * και %, όταν χρησιμοποιούνται σε μια παράσταση, αντιπροσωπεύουν οποιοδήποτε αριθμό χαρακτήρων και ονομάζονται επίσης χαρακτήρες μπαλαντέρ. Ο χαρακτήρας % δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ίδια παράσταση με το χαρακτήρα *, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια παράσταση με το χαρακτήρα μπαλαντέρ ?. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτήρα μπαλαντέρ % σε μια παράσταση που περιέχει επίσης το χαρακτήρα μπαλαντέρ _.

Περιέχουν τιμές null (ή κενές)

Is Null

Επιστρέφει εγγραφές όπου δεν έχει εισαχθεί τιμή στο πεδίο "Τιμή_μονάδας".

Περιέχουν τιμές που δεν είναι null

Is Not Null

Επιστρέφει εγγραφές όπου δεν λείπει η τιμή στο πεδίο "Τιμή_μονάδας".

Κριτήρια για πεδία ημερομηνίας/ώρας

Τα παρακάτω παραδείγματα αφορούν το πεδίο "Ημερομηνία_παραγγελίας" σε ερώτημα που βασίζεται σε έναν πίνακα όπου αποθηκεύονται πληροφορίες παραγγελιών. Το κριτήριο καθορίζεται στη γραμμή Κριτήρια του πεδίου στο πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος.

Κριτήρια 'Ημερομηνία παραγγελιών'

Για να συμπεριλάβετε εγγραφές που ...

Χρησιμοποιήστε αυτό το κριτήριο

Αποτέλεσμα ερωτήματος

Αντιστοιχούν απόλυτα με μια τιμή, όπως 2/2/2006

#2/2/2006#

Επιστρέφει εγγραφές των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στις 2 Φεβρουαρίου 2006. Μην ξεχνάτε να περικλείετε τις τιμές ημερομηνίας με το χαρακτήρα #, ώστε η Access να μπορεί να ξεχωρίσει τις τιμές ημερομηνίας από τις συμβολοσειρές κειμένου.

Να μην αντιστοιχούν με μια τιμή, όπως 2/2/2006

Not #2/2/2006#

Επιστρέφει εγγραφές των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν σε ημερομηνία διαφορετική από τις 2 Φεβρουαρίου 2006.

Περιέχουν τιμές πριν από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, όπως 2/2/2006

< #2/2/2006#

Επιστρέφει εγγραφές των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν πριν από τις 2 Φεβρουαρίου 2006.

Για να προβάλετε τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν την ημερομηνία αυτή ή πριν από αυτή, χρησιμοποιήστε τον τελεστή <= αντί για τον τελεστή < .

Περιέχουν τιμές μετά από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, όπως 2/2/2006

> #2/2/2006#

Επιστρέφει εγγραφές των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 2 Φεβρουαρίου 2006.

Για να προβάλετε τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν την ημερομηνία αυτή ή μετά από αυτή, χρησιμοποιήστε τον τελεστή >= αντί για τον τελεστή >.

Περιέχουν τιμές που βρίσκονται μέσα σε ένα εύρος ημερομηνιών

>#2/2/2006# and <#4/2/2006#

Επιστρέφει εγγραφές όπου οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2 Φεβρουαρίου 2006 και 4 Φεβρουαρίου 2006.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή Between για να φιλτράρετε ένα εύρος τιμών, συμπεριλαμβανομένων των τελικών σημείων. Για παράδειγμα, η παράσταση Between #2/2/2006# and #4/2/2006# είναι ίδια με την παράσταση >=#2/2/2006# and <=#4/2/2006#.

Περιέχουν τιμές που βρίσκονται εκτός ενός εύρους ημερομηνιών

<#2/2/2006# or >#4/2/2006#

Επιστρέφει εγγραφές όπου οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν πριν από τις 2 Φεβρουαρίου 2006 ή μετά τις 4 Φεβρουαρίου 2006.

Περιέχει μία από τις δύο τιμές, όπως 2/2/2006 ή 3/2/2006

#2/2/2006# or #3/2/2006#

Επιστρέφει εγγραφές των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στις 2 Φεβρουαρίου 2006 ή στις 3 Φεβρουαρίου 2006.

Περιέχουν μία από πολλές τιμές

In (#1/2/2006#, #1/3/2006#, #1/4/2006#)

Επιστρέφει εγγραφές όπου οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν στις 1 Φεβρουαρίου 2006, 1 Μαρτίου 2006 ή 1 Απριλίου 2006.

Περιέχουν μια ημερομηνία σε ένα συγκεκριμένο μήνα (ανεξάρτητα από το έτος), όπως Δεκέμβριος

DatePart("μ"; [Ημερομηνίαπωλήσεων]) = 12

Επιστρέφει εγγραφές όπου οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν το Δεκέμβριο οποιουδήποτε έτους.

Περιέχουν μια ημερομηνία σε ένα συγκεκριμένο τρίμηνο (ανεξάρτητα από το έτος), όπως το πρώτο τρίμηνο

DatePart("τ"; [Ημερομηνίαπωλήσεων]) = 1

Επιστρέφει εγγραφές όπου οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν το πρώτο τρίμηνο οποιουδήποτε έτους.

Περιέχουν τη σημερινή ημερομηνία

Date()

Επιστρέφει εγγραφές των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν την τρέχουσα ημέρα. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2006, βλέπετε τις εγγραφές όπου το πεδίο "Ημερομηνία_παραγγελίας" έχει οριστεί στις 2 Φεβρουαρίου 2006.

Περιέχουν τη χθεσινή ημερομηνία

Date()-1

Επιστρέφει εγγραφές των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μία ημέρα πριν από την τρέχουσα ημερομηνία. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2006, βλέπετε τις εγγραφές για την 1 Φεβρουαρίου 2006.

Περιέχουν την αυριανή ημερομηνία

Date() + 1

Επιστρέφει εγγραφές των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μία ημέρα μετά την τρέχουσα ημερομηνία. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2006, βλέπετε τις εγγραφές για τις 3 Φεβρουαρίου 2006.

Περιέχουν ημερομηνίες εντός της τρέχουσας εβδομάδας

DatePart("εε"; [Ημερομηνίαπωλήσεων]) = DatePart("εε"; Date()) and Year( [Ημερομηνίαπωλήσεων]) = Year(Date())

Επιστρέφει εγγραφές των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας. Η εβδομάδα ξεκινά την Κυριακή και τελειώνει το Σάββατο.

Περιέχουν ημερομηνίες εντός της προηγούμενης εβδομάδας

Year([Ημερομηνίαπωλήσεων])* 53 + DatePart("εε"; [Ημερομηνίαπωλήσεων]) = Year(Date())* 53 + DatePart("εε"; Date()) - 1

Επιστρέφει εγγραφές των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας. Η εβδομάδα ξεκινά την Κυριακή και τελειώνει το Σάββατο.

Περιέχουν ημερομηνίες εντός της επόμενης εβδομάδας

Year([Ημερομηνίαπωλήσεων])* 53+DatePart("εε"; [Ημερομηνίαπωλήσεων]} = Year(Date())* 53+DatePart("εε"; Date()) + 1

Επιστρέφει εγγραφές των συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα. Η εβδομάδα ξεκινά την Κυριακή και τελειώνει το Σάββατο.

Περιέχουν μια ημερομηνία εντός των τελευταίων 7 ημερών

Between Date() and Date()-6

Επιστρέφει εγγραφές των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ημερών. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2006, βλέπετε τις εγγραφές για την περίοδο 24 Ιανουαρίου 2006 έως 2 Φεβρουαρίου 2006.

Περιέχουν μια ημερομηνία του τρέχοντος μήνα

Year([Ημερομηνία_πωλήσεων]) = Year(Now()) And Month([Ημερομηνία_πωλήσεων]) = Month(Now())

Επιστρέφει εγγραφές για τον τρέχοντα μήνα. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2006, βλέπετε τις εγγραφές για το Φεβρουάριο 2006.

Περιέχουν μια ημερομηνία του προηγούμενου μήνα

Year([Ημερομηνίαπωλήσεων])* 12 + DatePart("μ"; [Ημερομηνίαπωλήσεων]) = Year(Date())* 12 + DatePart("μ"; Date()) - 1

Επιστρέφει εγγραφές για τον προηγούμενο μήνα. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2006, βλέπετε τις εγγραφές για τον Ιανουάριο 2006.

Περιέχουν μια ημερομηνία του επόμενου μήνα

Year([Ημερομηνίαπωλήσεων])* 12 + DatePart("μ"; [Ημερομηνίαπωλήσεων]) = Year(Date())* 12 + DatePart("μ"; Date()) + 1

Επιστρέφει εγγραφές για τον επόμενο μήνα. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2006, βλέπετε τις εγγραφές για το Μάρτιο 2006.

Περιέχουν μια ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ή 31 ημερών

Between Date( ) And DateAdd("μ"; -1; Date( ))

Εγγραφές πωλήσεων ενός μήνα. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2006, βλέπετε τις εγγραφές για την περίοδο 2 Ιανουαρίου 2006 έως 2 Φεβρουαρίου 2006

Περιέχουν μια ημερομηνία του τρέχοντος τριμήνου

Year([Ημερομηνίαπωλήσεων]) = Year(Now()) And DatePart("τ"; Date()) = DatePart("τ"; Now())

Επιστρέφει εγγραφές για το τρέχον τρίμηνο. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2006, βλέπετε τις εγγραφές για το πρώτο τρίμηνο του 2006.

Περιέχουν μια ημερομηνία του προηγούμενου τριμήνου

Year([Ημερομηνίαπωλήσεων])*4+DatePart("τ";[Ημερομηνίαπωλήσεων]) = Year(Date())*4+DatePart("τ";Date())- 1

Επιστρέφει εγγραφές για το προηγούμενο τρίμηνο. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2006, βλέπετε τις εγγραφές για το τελευταίο τρίμηνο του 2005.

Περιέχουν μια ημερομηνία του επόμενου τριμήνου

Year([Ημερομηνίαπωλήσεων])*4+DatePart("τ";[Ημερομηνίαπωλήσεων]) = Year(Date())*4+DatePart("τ";Date())+1

Επιστρέφει εγγραφές για το επόμενο τρίμηνο. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2006, βλέπετε τις εγγραφές για το δεύτερο τρίμηνο του 2006.

Περιέχουν μια ημερομηνία εντός του τρέχοντος έτους

Year([Ημερομηνίαπωλήσεων]) = Year(Date())

Επιστρέφει εγγραφές για το τρέχον έτος. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2006, βλέπετε τις εγγραφές για το έτος 2006.

Περιέχουν μια ημερομηνία του προηγούμενου έτους

Year([Ημερομηνίαπωλήσεων]) = Year(Date()) - 1

Επιστρέφει εγγραφές των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2006, βλέπετε τις εγγραφές για το έτος 2005.

Περιέχουν μια ημερομηνία του επόμενου έτους

Year([Ημερομηνίαπωλήσεων]) = Year(Date()) + 1

Επιστρέφει εγγραφές των συναλλαγών με ημερομηνία του επόμενου έτους. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2006, βλέπετε τις εγγραφές για το έτος 2007.

Περιέχουν μια ημερομηνία από 1 Ιανουαρίου έως σήμερα (εγγραφές του έτους μέχρι σήμερα)

Year([Ημερομηνίαπωλήσεων]) = Year(Date()) and Month([Ημερομηνίαπωλήσεων]) <= Month(Date()) and Day([Ημερομηνίαπωλήσεων]) <= Day (Date())

Επιστρέφει εγγραφές των συναλλαγών με ημερομηνίες από 1 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους μέχρι σήμερα. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι 2/2/2006, βλέπετε τις εγγραφές για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2006 έως 2 Φεβρουαρίου 2006.

Περιέχουν ημερομηνία στο παρελθόν

< Date()

Επιστρέφει εγγραφές των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη σημερινή ημερομηνία.

Περιέχουν μια ημερομηνία στο μέλλον

> Date()

Επιστρέφει εγγραφές των συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν μετά τη σημερινή ημερομηνία.

Φιλτράρισμα για τιμές null (ή κενές)

Is Null

Επιστρέφει εγγραφές όπου λείπει η ημερομηνία της συναλλαγής.

Φιλτράρισμα για τιμές που δεν είναι null

Is Not Null

Επιστρέφει εγγραφές όπου είναι γνωστή η ημερομηνία της συναλλαγής.

Κριτήρια για τα πεδία Ναι/Όχι

Ως παράδειγμα, ο πίνακας των πελατών σας έχει ένα πεδίο "Ναι/Όχι" που ονομάζεται "Ενεργός" και το οποίο χρησιμοποιείται για να υποδείξει εάν ο λογαριασμός ενός πελάτη είναι ενεργός τη συγκεκριμένη στιγμή. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς αξιολογούνται οι τιμές που καταχωρήσατε στη γραμμή "Κριτήρια" για ένα πεδίο "Ναι/Όχι".

Τιμή πεδίου

Αποτέλεσμα

Ναι, True, 1 ή -1

Έλεγχος για μια τιμή "Ναι". Μια τιμή 1 ή -1 μετατρέπεται σε "True" στη γραμμή "Κριτήρια" μετά την εισαγωγή της.

Όχι, False ή 0

Έλεγχος για μια τιμή "Όχι". Μια τιμή 0 μετατρέπεται σε "False" στη γραμμή "Κριτήρια" μετά την εισαγωγή της.

Δεν υπάρχει τιμή (null)

Χωρίς έλεγχο

Οποιοσδήποτε αριθμός εκτός από 1, -1 ή 0

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα εάν είναι η μόνη τιμή κριτηρίου στο πεδίο

Οποιαδήποτε συμβολοσειρά χαρακτήρων εκτός από "Ναι", "Όχι", "True" ή "False"

Το ερώτημα αποτυγχάνει λόγω σφάλματος ασυμφωνίας τύπου δεδομένων

Κριτήρια για άλλα πεδία

Συνημμένα    Στη γραμμή Κριτήρια, πληκτρολογήστε Is Null για να συμπεριλάβετε εγγραφές που δεν περιέχουν συνημμένα. Πληκτρολογήστε Is Not Null για να συμπεριλάβετε εγγραφές που περιέχουν συνημμένα.

Πεδία αναζήτησης    Υπάρχουν δύο τύποι πεδίων αναζήτησης: αυτά που αναζητούν τιμές σε μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων (με χρήση εξωτερικού κλειδιού) και αυτά που βασίζονται σε μια λίστα τιμών που καθορίζεται όταν δημιουργείται το πεδίο αναζήτησης.

Τα πεδία αναζήτησης που βασίζονται σε μια λίστα καθορισμένων τιμών είναι τύπου δεδομένων κειμένου και τα έγκυρα κριτήρια είναι τα ίδια όπως και για τα άλλα πεδία κειμένου.

Τα κριτήρια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε ένα πεδίο αναζήτησης που βασίζεται σε τιμές από μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων εξαρτώνται από τον τύπο των δεδομένων του εξωτερικού κλειδιού και όχι από τον τύπο των δεδομένων που αναζητούνται. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε ένα πεδίο αναζήτησης που εμφανίζει "Όνομα υπαλλήλου", αλλά χρησιμοποιεί ένα εξωτερικό κλειδί που είναι τύπου δεδομένων αριθμού. Επειδή το πεδίο αποθηκεύει έναν αριθμό αντί για κείμενο, χρησιμοποιείτε κριτήρια που λειτουργούν για αριθμούς, δηλαδή >2.

Εάν δεν γνωρίζετε τον τύπο δεδομένων του εξωτερικού κλειδιού, μπορείτε να εξετάσετε τον πίνακα προέλευσης σε προβολή σχεδίασης για να προσδιορίσετε τους τύπους δεδομένων του πεδίου. Για να το κάνετε αυτό:

 1. Εντοπίστε τον πίνακα προέλευσης στο Παράθυρο περιήγησης.

 2. Ανοίξτε τον πίνακα σε προβολή σχεδίασης, είτε:

  • Κάνοντας κλικ στον πίνακα και, στη συνέχεια, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ENTER

  • Κάνοντας δεξιό κλικ στον πίνακα και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 3. Ο τύπος δεδομένων για κάθε πεδίο αναφέρεται στη στήλη Τύπος δεδομένων του πλέγματος σχεδίασης πίνακα.

Πεδία πολλών τιμών    Τα δεδομένα σε ένα πεδίο πολλών τιμών αποθηκεύονται ως γραμμές σε έναν κρυφό πίνακα που δημιουργεί και συμπληρώνει η Access για να αναπαριστά το πεδίο. Στην προβολή σχεδίασης ερωτήματος, αυτό αναπαρίσταται στη Λίστα πεδίων χρησιμοποιώντας ένα επεκτάσιμο πεδίο. Για να χρησιμοποιήσετε κριτήρια για ένα πεδίο πολλών τιμών, παρέχετε κριτήρια για μία μόνο γραμμή του κρυφού πίνακα. Για να το κάνετε αυτό:

 1. Δημιουργήστε ένα ερώτημα που περιέχει το πεδίο πολλών τιμών και ανοίξτε το σε προβολή σχεδίασης.

 2. Αναπτύξτε το πεδίο πολλών τιμών κάνοντας κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα του — εάν το πεδίο έχει ήδη αναπτυχθεί, εμφανίζεται ένα σύμβολο πλην (-). Ακριβώς κάτω από το όνομα του πεδίου, θα δείτε ένα πεδίο που αναπαριστά μία μόνο τιμή του πεδίου πολλών τιμών. Αυτό το πεδίο θα έχει το ίδιο όνομα με το πεδίο πολλών τιμών, με προσαρτημένη τη συμβολοσειρά .Value.

 3. Σύρετε το πεδίο πολλών τιμών και το πεδίο του μεμονωμένης τιμής για να διαχωρίσετε τις στήλες στο πλέγμα σχεδίασης. Εάν θέλετε να βλέπετε μόνο το πλήρες πεδίο πολλών τιμών στα αποτελέσματά σας, καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση για το πεδίο μίας τιμής.

 4. Πληκτρολογήστε τα κριτήριά σας στη γραμμή Κριτήρια για το πεδίο μίας τιμής, χρησιμοποιώντας κριτήρια που είναι κατάλληλα για τον τύπο δεδομένων που αντιπροσωπεύουν οι τιμές.

 5. Κάθε τιμή στο πεδίο πολλών τιμών θα αξιολογηθεί μεμονωμένα χρησιμοποιώντας τα κριτήρια που παρέχετε. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε ένα πεδίο πολλών τιμών που αποθηκεύει μια λίστα αριθμών. Εάν παρέχετε το κριτήριο >5 AND <3, θα αντιστοιχίσει οποιαδήποτε εγγραφή όπου υπάρχει τουλάχιστον μία τιμή μεγαλύτερη από 5 και μία τιμή μικρότερη από 3.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή στα ερωτήματα

Δημιουργία απλού ερωτήματος επιλογής

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×