Πεδία μερικού αθροίσματος και αθροίσματος σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα

Κατά την εργασία με έναν Συγκεντρωτικό πίνακα, μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε μερικά αθροίσματα για μεμονωμένα πεδία στηλών και γραμμών, να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα γενικά αθροίσματα στηλών και γραμμών για ολόκληρη την αναφορά και να υπολογίσετε τα μερικά αθροίσματα και τα γενικά αθροίσματα με ή χωρίς φιλτραρισμένα στοιχεία.

Μερικό άθροισμα πεδίων γραμμών και στηλών

 1. Σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα, επιλέξτε ένα στοιχείο ενός πεδίου σειράς ή στήλης. Βεβαιωθείτε ότι είναι ένα πεδίο και όχι μια τιμή.

 2. Στην καρτέλα ανάλυση , στην ομάδα ενεργό πεδίο , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πεδίου.

  Ρυθμίσεις πεδίου στην κορδέλα

  Αυτή η επιλογή εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου .

  Τα μερικά αθροίσματα & καρτέλα "φίλτρα" στο παράθυρο διαλόγου "ρυθμίσεις πεδίου"

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου, στην περιοχή Μερικά αθροίσματα, κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Για να υπολογίσετε το μερικό άθροισμα της ετικέτας μιας εξωτερικής γραμμής ή στήλης με τη χρήση της προεπιλεγμένης συνάρτησης σύνοψης, κάντε κλικ στο Αυτόματα.

  • Για να καταργήσετε τα μερικά αθροίσματα, κάντε κλικ στην επιλογή Κανένα.

   Σημείωση: Εάν ένα πεδίο περιέχει ένα στοιχείο υπολογισμού, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη συνάρτηση σύνοψης μερικού αθροίσματος.

  • Για να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική συνάρτηση, να εμφανίσετε περισσότερους από έναν τύπους μερικών αθροισμάτων ή για να υπολογίσετε το μερικό άθροισμα της ετικέτας μιας εσωτερικής γραμμής ή στήλης, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή (εάν είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή), και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια συνάρτηση.

   Συναρτήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως μερικό άθροισμα

   Συνάρτηση

   Περιγραφή

   Sum

   Το άθροισμα των τιμών. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη συνάρτηση για τα αριθμητικά δεδομένα.

   Count

   Ο αριθμός των τιμών δεδομένων. Η συνάρτηση σύνοψης "Count" λειτουργεί όπως ακριβώς και η συνάρτηση COUNTA. Η συνάρτηση "Count" είναι η προεπιλεγμένη συνάρτηση για τα δεδομένα που δεν είναι αριθμοί.

   Average

   Τον μέσο όρο των τιμών.

   Max

   Τη μεγαλύτερη τιμή.

   Min

   Τη μικρότερη τιμή.

   Product

   Το γινόμενο των τιμών.

   Count Numbers

   Ο αριθμός των τιμών δεδομένων που είναι αριθμοί. Η συνάρτηση σύνοψης "Count Numbers" λειτουργεί όπως ακριβώς και η συνάρτηση COUNT.

   StDev

   Μια εκτίμηση της τυπικής απόκλισης για έναν πληθυσμό, όπου το δείγμα είναι μερικό σύνολο του συνόλου του πληθυσμού.

   StDevp

   Την τυπική απόκλιση για έναν πληθυσμό, όπου ο πληθυσμός είναι όλα τα δεδομένα που θα συνοψισθούν.

   Var

   Μια εκτίμηση της διακύμανσης ενός πληθυσμού, όπου το δείγμα είναι μερικό σύνολο του συνόλου του πληθυσμού.

   Varp

   Τη διακύμανση για έναν πληθυσμό, όπου ο πληθυσμός είναι όλα τα δεδομένα που θα συνοψισθούν.

   Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη συνάρτηση που χρησιμοποιεί δεδομένα προέλευσης Ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP).

 4. Για να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε νέα στοιχεία όταν εφαρμόζετε ένα φίλτρο στο οποίο έχετε επιλέξει συγκεκριμένα στοιχεία στο μενού "Φίλτρο", επιλέξτε ή καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη νέων στοιχείων στο μη αυτόματο φίλτρο.

Συμβουλές: 

 • Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε γρήγορα το τρέχον μερικό άθροισμα, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο του πεδίου και, στη συνέχεια, επιλέξτε ή καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο Μερικό άθροισμα "<Όνομα ετικέτας>".

 • Για τις εξωτερικές ετικέτες σειρών σε συμπυκνωμένη μορφή ή μορφή διάρθρωσης, μπορείτε να εμφανίσετε τα μερικά αθροίσματα πάνω ή κάτω από τα στοιχεία τους ή να τα αποκρύψετε κάνοντας τα παρακάτω:

  1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Διάταξη, κάντε κλικ στην εντολή Μερικά αθροίσματα.

  2. Κάντε ένα από τα εξής:

   • Επιλέξτε Να μην εμφανίζονται μερικά αθροίσματα.

   • Επιλέξτε Εμφάνιση όλων των μερικών αθροισμάτων στο κάτω μέρος της ομάδας.

   • Επιλέξτε Εμφάνιση όλων των μερικών αθροισμάτων στο πάνω μέρος της ομάδας.

Εμφάνιση ή απόκρυψη γενικών αθροισμάτων σε ολόκληρη την αναφορά

Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα γενικά αθροίσματα του τρέχοντος Συγκεντρωτικού πίνακα. Μπορείτε, επίσης, να καθορίσετε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την εμφάνιση και την απόκρυψη γενικών αθροισμάτων

Εμφάνιση ή απόκρυψη γενικών αθροισμάτων

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Διάταξη, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά αθροίσματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή εμφάνισης γενικού αθροίσματος που θέλετε.

  Ομάδα "διάταξη" στην κορδέλα

Αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά για την εμφάνιση ή απόκρυψη γενικών αθροισμάτων

 1. Κάντε κλικ στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα ανάλυση , στην ομάδα Συγκεντρωτικός πίνακας , κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

  Επιλογές Συγκεντρωτικού πίνακα στην κορδέλα

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Συγκεντρωτικός Πίνακας, στην καρτέλα Αθροίσματα και φίλτρα, κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Για να εμφανίσετε τα γενικά αθροίσματα, επιλέξτε Εμφάνιση γενικών αθροισμάτων για στήλες ή Εμφάνιση γενικών αθροισμάτων για τις γραμμέςή και τα δύο.

  • Για να αποκρύψετε τα γενικά αθροίσματα, καταργήστε την Εμφάνιση γενικών αθροισμάτων για στήλες ή Εμφάνιση γενικών αθροισμάτων για τις γραμμέςή και τα δύο.

Υπολογισμός μερικών και γενικών αθροισμάτων με ή χωρίς φιλτραρισμένα στοιχεία

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα ανάλυση , στην ομάδα Συγκεντρωτικός πίνακας , κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

  Επιλογές Συγκεντρωτικού πίνακα στην κορδέλα

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Συγκεντρωτικός Πίνακας, στην καρτέλα Αθροίσματα και φίλτρα, κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Για δεδομένα προέλευσης Ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP), κάντε ένα από τα παρακάτω:

   • Επιλέξτε ή καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Μερικό άθροισμα φιλτραρισμένων στοιχείων σελίδας, για να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε στοιχεία φίλτρου αναφοράς.

    Σημείωση: Η προέλευση δεδομένων OLAP θα πρέπει να υποστηρίζει την επιλογή σύνταξης παραστάσεων MDX.

   • Επιλέξτε ή καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Σήμανση συνόλων με *, για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε έναν αστερίσκο δίπλα από τα σύνολα. Ο αστερίσκος υποδηλώνει ότι οι ορατές τιμές που εμφανίζονται και χρησιμοποιούνται όταν το Excel υπολογίζει το σύνολο δεν είναι οι μόνες τιμές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό.

    Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν τα δεδομένα προέλευσης OLAP δεν υποστηρίζουν την επιλογή σύνταξης παραστάσεων MDX.

  • Για δεδομένα προέλευσης που δεν είναι OLAP, επιλέξτε ή καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπονται πολλά φίλτρα ανά πεδίο, για να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε φιλτραρισμένα στοιχεία συνολικά.

Παρακολούθηση βίντεο

Φωτογραφία συσκευής Surface Book

Μερικό άθροισμα πεδίων γραμμών και στηλών

 1. Σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα, επιλέξτε ένα στοιχείο ενός πεδίου σειράς ή στήλης. Βεβαιωθείτε ότι είναι ένα πεδίο και όχι μια τιμή.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Ενεργό πεδίο, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πεδίου.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Αυτή η επιλογή εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου .

  Τα μερικά αθροίσματα & καρτέλα "φίλτρα" στο παράθυρο διαλόγου "ρυθμίσεις πεδίου"

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου, στην περιοχή Μερικά αθροίσματα, κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Για να υπολογίσετε το μερικό άθροισμα της ετικέτας μιας εξωτερικής γραμμής ή στήλης με τη χρήση της προεπιλεγμένης συνάρτησης σύνοψης, κάντε κλικ στο Αυτόματα.

  • Για να καταργήσετε τα μερικά αθροίσματα, κάντε κλικ στην επιλογή Κανένα.

   Σημείωση: Εάν ένα πεδίο περιέχει ένα στοιχείο υπολογισμού, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη συνάρτηση σύνοψης μερικού αθροίσματος.

  • Για να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική συνάρτηση, να εμφανίσετε περισσότερους από έναν τύπους μερικών αθροισμάτων ή για να υπολογίσετε το μερικό άθροισμα της ετικέτας μιας εσωτερικής γραμμής ή στήλης, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή (εάν είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή), και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια συνάρτηση.

   Συναρτήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως μερικό άθροισμα

   Συνάρτηση

   Περιγραφή

   Sum

   Το άθροισμα των τιμών. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη συνάρτηση για τα αριθμητικά δεδομένα.

   Count

   Ο αριθμός των τιμών δεδομένων. Η συνάρτηση σύνοψης "Count" λειτουργεί όπως ακριβώς και η συνάρτηση COUNTA. Η συνάρτηση "Count" είναι η προεπιλεγμένη συνάρτηση για τα δεδομένα που δεν είναι αριθμοί.

   Average

   Τον μέσο όρο των τιμών.

   Max

   Τη μεγαλύτερη τιμή.

   Min

   Τη μικρότερη τιμή.

   Product

   Το γινόμενο των τιμών.

   Count Numbers

   Ο αριθμός των τιμών δεδομένων που είναι αριθμοί. Η συνάρτηση σύνοψης "Count Numbers" λειτουργεί όπως ακριβώς και η συνάρτηση COUNT.

   StDev

   Μια εκτίμηση της τυπικής απόκλισης για έναν πληθυσμό, όπου το δείγμα είναι μερικό σύνολο του συνόλου του πληθυσμού.

   StDevp

   Την τυπική απόκλιση για έναν πληθυσμό, όπου ο πληθυσμός είναι όλα τα δεδομένα που θα συνοψισθούν.

   Var

   Μια εκτίμηση της διακύμανσης ενός πληθυσμού, όπου το δείγμα είναι μερικό σύνολο του συνόλου του πληθυσμού.

   Varp

   Τη διακύμανση για έναν πληθυσμό, όπου ο πληθυσμός είναι όλα τα δεδομένα που θα συνοψισθούν.

   Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη συνάρτηση που χρησιμοποιεί δεδομένα προέλευσης Ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP).

 4. Για να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε νέα στοιχεία όταν εφαρμόζετε ένα φίλτρο στο οποίο έχετε επιλέξει συγκεκριμένα στοιχεία στο μενού "Φίλτρο", επιλέξτε ή καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη νέων στοιχείων στο μη αυτόματο φίλτρο.

Συμβουλές: 

 • Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε γρήγορα το τρέχον μερικό άθροισμα, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο του πεδίου και, στη συνέχεια, επιλέξτε ή καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο Μερικό άθροισμα "<Όνομα ετικέτας>".

 • Για τις εξωτερικές ετικέτες σειρών σε συμπυκνωμένη μορφή ή μορφή διάρθρωσης, μπορείτε να εμφανίσετε τα μερικά αθροίσματα πάνω ή κάτω από τα στοιχεία τους ή να τα αποκρύψετε κάνοντας τα παρακάτω:

  1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Διάταξη, κάντε κλικ στην εντολή Μερικά αθροίσματα.

  2. Κάντε ένα από τα εξής:

   • Επιλέξτε Να μην εμφανίζονται μερικά αθροίσματα.

   • Επιλέξτε Εμφάνιση όλων των μερικών αθροισμάτων στο κάτω μέρος της ομάδας.

   • Επιλέξτε Εμφάνιση όλων των μερικών αθροισμάτων στο πάνω μέρος της ομάδας.

Εμφάνιση ή απόκρυψη γενικών αθροισμάτων σε ολόκληρη την αναφορά

Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα γενικά αθροίσματα του τρέχοντος Συγκεντρωτικού πίνακα. Μπορείτε, επίσης, να καθορίσετε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την εμφάνιση και την απόκρυψη γενικών αθροισμάτων

Εμφάνιση ή απόκρυψη γενικών αθροισμάτων

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Διάταξη, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά αθροίσματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή εμφάνισης γενικού αθροίσματος που θέλετε.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

Αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά για την εμφάνιση ή απόκρυψη γενικών αθροισμάτων

 1. Κάντε κλικ στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Συγκεντρωτικός Πίνακας, κάντε κλικ στο Επιλογές.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Συγκεντρωτικός Πίνακας, στην καρτέλα Αθροίσματα και φίλτρα, κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Για να εμφανίσετε τα γενικά αθροίσματα, επιλέξτε Εμφάνιση γενικών αθροισμάτων για στήλες ή Εμφάνιση γενικών αθροισμάτων για τις γραμμέςή και τα δύο.

  • Για να αποκρύψετε τα γενικά αθροίσματα, καταργήστε την Εμφάνιση γενικών αθροισμάτων για στήλες ή Εμφάνιση γενικών αθροισμάτων για τις γραμμέςή και τα δύο.

Υπολογισμός μερικών και γενικών αθροισμάτων με ή χωρίς φιλτραρισμένα στοιχεία

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Συγκεντρωτικός Πίνακας, κάντε κλικ στο Επιλογές.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Συγκεντρωτικός Πίνακας, στην καρτέλα Αθροίσματα και φίλτρα, κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Για δεδομένα προέλευσης Ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP), κάντε ένα από τα παρακάτω:

   • Επιλέξτε ή καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Μερικό άθροισμα φιλτραρισμένων στοιχείων σελίδας, για να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε στοιχεία φίλτρου αναφοράς.

    Σημείωση: Η προέλευση δεδομένων OLAP θα πρέπει να υποστηρίζει την επιλογή σύνταξης παραστάσεων MDX.

   • Επιλέξτε ή καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Σήμανση συνόλων με *, για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε έναν αστερίσκο δίπλα από τα σύνολα. Ο αστερίσκος υποδηλώνει ότι οι ορατές τιμές που εμφανίζονται και χρησιμοποιούνται όταν το Excel υπολογίζει το σύνολο δεν είναι οι μόνες τιμές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό.

    Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν τα δεδομένα προέλευσης OLAP δεν υποστηρίζουν την επιλογή σύνταξης παραστάσεων MDX.

  • Για δεδομένα προέλευσης που δεν είναι OLAP, επιλέξτε ή καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπονται πολλά φίλτρα ανά πεδίο, για να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε φιλτραρισμένα στοιχεία συνολικά.

Στο Excel για το Web, μπορείτε να προβάλετε τα μερικά αθροίσματα Συγκεντρωτικού πίνακα και τα αθροίσματα εάν το βιβλίο εργασίας σας έχει Συγκεντρωτικούς πίνακες που τους εμφανίζουν. Ωστόσο, δεν θα μπορείτε να κάνετε τα πεδία μερικού αθροίσματος ή αθροίσματος. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την έκδοση υπολογιστή για να μπορέσετε να εργαστείτε με μερικά αθροίσματα και σύνολα. Δείτε τα πεδία μερικού αθροίσματος και αθροίσματος σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×