Πεδία ΠΚΥΕ

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το ΠΚΥΕ (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) πεδία περιέχουν την αθροιστική τιμή της εργασίας, του πόρου ή της ανάθεσης ποσοστό ολοκλήρωσης πολλαπλασιασμένο με το κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης. ΠΚΥΕ υπολογίζεται έως την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία. Αυτές οι πληροφορίες είναι επίσης γνωστή ως εκτελεσθείσα αξία.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων ΠΚΥΕ.

Τύπος δεδομένων    Νομισματική μονάδα

ΠΚΥΕ (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Όταν μια εργασία δημιουργείται για πρώτη φορά, το πεδίο ΠΚΥΕ, περιέχει την τιμή 0,00. Μόλις αποθηκευτεί μια γραμμή βάσης και αναφερθεί η πρόοδος για την εργασία (ως τρέχουσα εργασία, τρέχουσα διάρκεια ή ποσοστό ολοκλήρωσης της εργασίας), το Microsoft Office Project υπολογίζει την τιμή του ΠΚΥΕ. Ο υπολογισμός αυτός είναι βασισμένος στο ποσοστό ολοκληρωμένης εργασίας, σε σύγκριση με τη διάρκεια της γραμμής βάσης της εργασίας. Το Project στη συνέχεια υπολογίζει το αθροιστικό κόστος και παρέχει την τιμή που θα έπρεπε να έχει η τιμή πραγματικού κόστους, δεδομένης της προόδου της εργασίας εκείνη τη χρονική στιγμή στη διάρκεια της γραμμής βάσης της εργασίας.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο ΠΚΥΕ σε ένα φύλλο εργασίας, για να αναθεωρήσετε ποιο ποσό από τον προϋπολογισμό θα πρέπει να έχει ξοδευτεί σε μια εργασία έως την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία, σύμφωνα με την εργασία που έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής και το κόστος γραμμής βάσης σε χρονολογική φάση για την εργασία.

Παράδειγμα    Η διάρκεια γραμμής βάσης για μια εργασία είναι 8 ημέρες και το κόστος γραμμής βάσης είναι 400 €. Η μία εκχωρημένος πόρος έχει αναφέρει ότι η εργασία είναι τώρα 25 ποσοστό ολοκλήρωσης από την προηγούμενη Παρασκευή. Εάν το τελευταίο Παρασκευή είναι η ημερομηνία κατάστασης, το πεδίο BCWP σε αυτό το σημείο είναι 100 €. Όταν ο πόρος αναφέρει ότι η ανάθεση είναι 50 τοις εκατό ολοκληρωμένη, το ΠΚΥΕ είναι 200 €.

Η διάρκεια γραμμής βάσης για μια άλλη εργασία είναι 4 ημέρες και το κόστος γραμμής βάσης είναι 60 €. Αυτές οι τιμές κόστους είναι σε χρονολογική φάση ως 10 €, 10 €, 20 € και 20 € για τις 4 ημέρες. Η εργασία επισημαίνεται ως 50 τοις εκατό ολοκληρωμένη. Το ΠΚΥΕ σε αυτό το σημείο είναι 20 €, επειδή το 50 τοις εκατό της διάρκειας της γραμμής βάσης αποτελείται από τις πρώτες 2 ημέρες, οι οποίες έχουν κόστος γραμμής βάσης 10 € η κάθε μία. Η εργασία είναι ολοκληρωμένη κατά 75 τοις εκατό. Το ΠΚΥΕ σε αυτό το σημείο είναι τώρα 40 €, επειδή το 75% αποτελείται από τις πρώτες 3 ημέρες και ο υπολογισμός είναι αθροιστικός.

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να συγκρίνετε το πεδίο ΠΚΥΕ με το πεδίο ΠΡΑΚYΕ (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας), για να προσδιορίσετε αν η εργασία εξελίσσεται εντός του προϋπολογισμού. Το πεδίο CV εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ των δύο πεδίων. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε το πεδίο ΠΚΥΕ με το πεδίο ΠΚΠΕ (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας), για να προσδιορίσετε αν η ανάθεση είναι εντός του χρονοδιαγράμματος. Το πεδίο ΔΧ εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ αυτών των πεδίων.

ΠΚΥΕ (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις ένας πόρος ξεκινήσει να αναφέρει την πρόοδο (ως πραγματική εργασία, πραγματική διάρκεια ή ποσοστό ολοκλήρωσης της εργασίας) σε εργασίες που του έχουν ανατεθεί και αποθηκευτεί μια γραμμή βάσης, το Microsoft Office Project υπολογίζει την τιμή ΠΚΥΕ για τον πόρο. Το ΠΚΥΕ ενός πόρου υπολογίζεται ως άθροισμα των τιμών ΠΚΥΕ για όλες τις αναθέσεις του πόρου.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο ΠΚΥΕ σε ένα φύλλο πόρων. Μπορείτε έπειτα να αναθεωρήσετε ποιο ποσό από τον προϋπολογισμό θα πρέπει να έχει ξοδευτεί για έναν πόρο, σύμφωνα με την ανατεθειμένη εργασία που έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής και το κόστος γραμμής βάσης σε χρονολογική φάση για τον πόρο έως και την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Παράδειγμα    Ο Γιάννης έχει ΠΚΥΕ 100 € για μια εργασία που του έχει ανατεθεί, 200 € για μια άλλη και 50 € για μια τρίτη. Στην προβολή "Φύλλο πόρων", εμφανίζεται το συνολικό ΠΚΥΕ των 350 €.

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να συγκρίνετε το πεδίο ΠΚΥΕ με το πεδίο ΠΡΑΚYΕ (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας), για να προσδιορίσετε αν η εργασία εξελίσσεται εντός του προϋπολογισμού. Το πεδίο CV εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ των δύο πεδίων. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε το πεδίο ΠΚΥΕ με το πεδίο ΠΚΠΕ (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας), για να προσδιορίσετε αν η ανάθεση είναι εντός του χρονοδιαγράμματος. Το πεδίο ΔΧ εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ αυτών των πεδίων.

ΠΚΥΕ (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Κατά την πρώτη ανάθεση, η τιμή του πεδίου ΠΚΥΕ για την ανάθεση είναι 0,00. Μόλις αποθηκευτεί μια γραμμή βάσης και αναφερθεί η πρόοδος για την εργασία (κατά πραγματική εργασία, πραγματική διάρκεια ή ποσοστό ολοκλήρωσης της εργασίας), το Microsoft Office Project υπολογίζει την τιμή του ΠΚΥΕ για την ανάθεση. Η ποσότητα της ολοκληρωμένης εργασίας πολλαπλασιάζεται επί το κόστος γραμμής βάσης σε χρονολογική φάση έως και την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο ΠΚΥΕ στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων". Το πεδίο αυτό εμφανίζει το ποσό του προϋπολογισμού που θα πρέπει να έχει ξοδευτεί σε μια ανάθεση, σύμφωνα με την εργασία που έχει υλοποιηθεί μέχρι τώρα και το κόστος γραμμής βάσης για την ανάθεση.

Παράδειγμα    Είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί αναφορά σχετικά με το ΠΚΥΕ της προηγούμενης Παρασκευής. Πληκτρολογείτε την ημερομηνία της Παρασκευής ως ημερομηνία κατάστασης και στη συνέχεια αναθεωρείτε τις τιμές κόστους για μια ανάθεση που έχει κόστος γραμμής βάσης 400 €. Ο πόρος έχει αναφέρει ότι η ανάθεση έχει ολοκληρωθεί κατά 25 τοις εκατό. Εάν η τρέχουσα εργασία που αντιπροσωπεύεται από το 25 τοις εκατό αναφέρεται πριν από την ημερομηνία κατάστασης, τότε το πεδίο ΠΚΥΕ για την ανάθεση είναι 100 €. Εάν η μισή τρέχουσα εργασία που αντιπροσωπεύεται από το 25 τοις εκατό είναι μετά την ημερομηνία κατάστασης, το πεδίο ΠΚΥΕ για την ανάθεση είναι 50 €.

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να συγκρίνετε το πεδίο ΠΚΥΕ με το πεδίο ΠΡΑΚYΕ (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας), για να προσδιορίσετε αν η ανάθεση εξελίσσεται εντός του προϋπολογισμού. Το πεδίο CV εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ των δύο πεδίων. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε το πεδίο ΠΚΥΕ με το πεδίο ΠΚΠΕ (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας), για να προσδιορίσετε αν η ανάθεση είναι εντός του χρονοδιαγράμματος. Το πεδίο ΔΧ εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ αυτών των πεδίων.

ΠΚΥΕ (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Όταν μια εργασία δημιουργείται για πρώτη φορά, το πεδίο ΠΚΥΕ, περιέχει την τιμή 0,00. Μόλις αποθηκευτεί μια γραμμή βάσης και αναφερθεί η πρόοδος για την εργασία (κατά πραγματική εργασία, πραγματική διάρκεια ή ποσοστό ολοκλήρωσης της εργασίας), το Microsoft Office Project υπολογίζει την τιμή χρονολογικής φάσης του ΠΚΥΕ για την εργασία. Το ποσοστό ολοκλήρωσης συγκρίνεται με τη διάρκεια γραμμής βάσης της εργασίας. Στη συνέχεια, το Project υπολογίζει το αθροιστικό κόστος γραμμής βάσης μέχρι αυτό το σημείο της διάρκειας γραμμής βάσης και παρέχει την τιμή που θα έπρεπε να έχουν οι πραγματικές τιμές κόστους, με δεδομένο το ποσοστό ολοκλήρωσης της εργασίας.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο ΠΚΥΕ στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών". Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το ποσό του προϋπολογισμού που θα πρέπει να έχει ξοδευτεί σε μια εργασία, σύμφωνα με το ποσοστό ολοκλήρωσης και το κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης για την εργασία, έως και την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το πεδίο για να δημιουργήσετε ένα γράφημα για το πεδίο ΠΚΥΕ από την πρώτη καταχώρηση τιμής της πραγματικής εργασίας έως την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Παράδειγμα    Η διάρκεια γραμμής βάσης για την εργασία είναι 8 ημέρες και το κόστος γραμμής βάσης είναι 400 €. Από την προηγούμενη Παρασκευή, έχει ολοκληρωθεί το 25 τοις εκατό της εργασίας. Αν η ημερομηνία κατάστασης είναι η προηγούμενη Παρασκευή, το πεδίο ΠΚΥΕ έχει την τιμή 100 €. Αργότερα, όταν ολοκληρωθεί το 50  τοις εκατό, το πεδίο ΠΚΥΕ αποκτά την τιμή 200 €.

Η διάρκεια γραμμής βάσης για μια άλλη εργασία είναι 4 ημέρες και το κόστος γραμμής βάσης είναι 60 €. Αυτές οι τιμές κόστους είναι σε χρονολογική φάση ως 10 €, 10 €, 20 € και 20 € για τις 4 ημέρες. Η εργασία επισημαίνεται ως 50 τοις εκατό ολοκληρωμένη. Το ΠΚΥΕ σε αυτό το σημείο είναι 20 €, επειδή το 50 τοις εκατό της διάρκειας αποτελείται από τις πρώτες 2 ημέρες, οι οποίες έχουν κόστος γραμμής βάσης 10 € η κάθε μία. Αργότερα, όταν η εργασία είναι 75 τοις εκατό ολοκληρωμένη, το πεδίο ΠΚΥΕ γίνεται 40 €, επειδή το 75 τοις εκατό αποτελείται από τις πρώτες 3 ημέρες και ο υπολογισμός είναι αθροιστικός.

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να συγκρίνετε το πεδίο ΠΚΥΕ με το πεδίο ΠΡΑΚYΕ (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας), για να προσδιορίσετε αν η εργασία εξελίσσεται εντός του προϋπολογισμού. Το πεδίο CV εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ των δύο πεδίων. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε το πεδίο ΠΚΥΕ με το πεδίο ΠΚΠΕ (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας), για να προσδιορίσετε αν η ανάθεση είναι εντός του χρονοδιαγράμματος. Το πεδίο ΔΧ εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ αυτών των πεδίων.

ΠΚΥΕ (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις ένας πόρος ξεκινήσει να αναφέρει την πρόοδο (ως πραγματική εργασία, πραγματική διάρκεια ή ποσοστό ολοκλήρωσης της εργασίας) σε εργασίες που του έχουν ανατεθεί και αποθηκευτεί μια γραμμή βάσης, το Microsoft Office Project υπολογίζει την τιμή ΠΚΥΕ για τον πόρο. Το ΠΚΥΕ χρονολογικής φάσης ενός πόρου υπολογίζεται ως άθροισμα των τιμών ΠΚΥΕ για όλες τις αναθέσεις εργασιών του πόρου, αθροιστικά και κατανεμημένες σε ένα χρονικό διάστημα.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο ΠΚΥΕ στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων". Μπορείτε έπειτα να εμφανίσετε ποιο ποσό από τον προϋπολογισμό θα πρέπει να έχει ξοδευτεί για έναν πόρο, σύμφωνα με την εργασία που έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής και το κόστος γραμμής βάσης σε χρονολογική φάση για τον πόρο έως και την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Παράδειγμα    Ο Γιάννης έχει ΠΚΥΕ 100 € για μια εργασία που του έχει ανατεθεί, 50 € για μια άλλη και 50 € για μια τρίτη. Ο Γιάννης καταχώρησε την απασχόληση για αυτές τις εργασίες πριν από τέσσερις ημέρες. Στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων", οι τελευταίες τέσσερις ημέρες εμφανίζουν τιμές στο πεδίο ΠΚΥΕ χρονολογικής φάσης ως 50 €, 100 €, 150 € και 200 €.

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να συγκρίνετε το πεδίο ΠΚΥΕ με το πεδίο ΠΡΑΚYΕ (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας), για να προσδιορίσετε αν η εργασία εξελίσσεται εντός του προϋπολογισμού. Το πεδίο CV εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ των δύο πεδίων. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε το πεδίο ΠΚΥΕ με το πεδίο ΠΚΠΕ (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας), για να προσδιορίσετε αν η ανάθεση είναι εντός του χρονοδιαγράμματος. Το πεδίο ΔΧ εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ αυτών των πεδίων.

ΠΚΥΕ (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Κατά την πρώτη ανάθεση, η τιμή του πεδίου ΠΚΥΕ χρονολογικής φάσης για την ανάθεση είναι 0,00. Μόλις αποθηκευτεί μια γραμμή βάσης και αναφερθεί η πρόοδος για την εργασία (κατά πραγματική εργασία, πραγματική διάρκεια ή ποσοστό ολοκλήρωσης της εργασίας), το Microsoft Office Project υπολογίζει την τιμή του ΠΚΥΕ. Η ποσότητα της ολοκληρωμένης εργασίας πολλαπλασιάζεται επί το κόστος γραμμής βάσης σε χρονολογική φάση.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο ΠΚΥΕ στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων". Το πεδίο αυτό εμφανίζει το ποσό από τον προϋπολογισμό που θα πρέπει να έχει ξοδευτεί για μια ανάθεση, σύμφωνα με την εργασία που έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής και το κόστος γραμμής βάσης σε χρονολογική φάση για την ανάθεση έως και την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το πεδίο ΠΚΥΕ χρονολογικής φάσης για να δημιουργήσετε ένα γράφημα.

Παράδειγμα    Είναι Τρίτη και θέλετε να κάνετε αναφορά σε ένα πεδίο ΠΚΥΕ χρονολογικής φάσης για μια ανάθεση που έχει κόστος γραμμής βάσης 400 €. Ο πόρος στον οποίο έχει ανατεθεί, έχει αναφέρει ότι έχει ολοκληρωθεί το 50 τοις εκατό της ανάθεσης. Εάν η ημερομηνία κατάστασης είναι η προηγούμενη Παρασκευή και η πραγματική εργασία που αντιπροσωπεύει το ποσοστό 50 τοις εκατό πραγματοποιήθηκε από την Τρίτη έως την Παρασκευή, το πεδίο ΠΚΥΕ χρονολογικής φάσης εμφανίζει τις τιμές 25 €, 50 €, 75 € και 100 € από την Τρίτη έως την Παρασκευή, αντίστοιχα.

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να συγκρίνετε το πεδίο ΠΚΥΕ με το πεδίο ΠΡΑΚYΕ (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας), για να προσδιορίσετε αν η ανάθεση εξελίσσεται εντός του προϋπολογισμού. Το πεδίο CV εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ των δύο πεδίων. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε το πεδίο ΠΚΥΕ με το πεδίο ΠΚΠΕ (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας), για να προσδιορίσετε αν η ανάθεση είναι εντός του χρονοδιαγράμματος. Το πεδίο ΔΧ εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ αυτών των πεδίων.

Παραμείνετε ένα βήμα μπροστά με το Microsoft 365

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×