Πεδία τρέχουσας ολοκλήρωσης

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το πεδίο "Πραγματική λήξη" εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα που ολοκληρώθηκε μια εργασία ή μια ανάθεση.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων πραγματικής λήξης.

Τύπος δεδομένων Ημερομηνία

Πραγματική λήξη (πεδίο εργασίας)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "Πραγματική λήξη" περιέχει την τιμή "ΔΥ" μέχρι να μην εκκρεμεί άλλη εργασία ή να θέσετε την τιμή 100 στο πεδίο "% ολοκλήρωσης" της εργασίας ή στο πεδίο "%  ολοκλήρωσης" της ανάθεσης. Όταν η ολοκληρωμένη εργασία προσεγγίσει το 100 τοις εκατό, το Microsoft Project ορίζει το πεδίο "Πραγματική λήξη" στην ημερομηνία κατάστασης ή την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης. Εάν πληκτρολογήσετε την πραγματική ημερομηνία λήξης, η προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης αλλάζει ώστε να συμφωνεί με την πραγματική ημερομηνία λήξης.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματική λήξη" στο τμήμα του φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να εμφανίσετε, να φιλτράρετε ή να επεξεργαστείτε τις ημερομηνίες τρέχουσας λήξης για την ανάθεση. Εάν ορίσετε ως ολοκληρωμένη την τρέχουσα εργασία ή ποσοστό της, το Project υπολογίζει την τρέχουσα ημερομηνία λήξης, σύμφωνα με την ημερομηνία κατάστασης ή την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε την πραγματική ημερομηνία λήξης σε αυτό το πεδίο.

Παραδείγματα    Ο Δημήτρης μόλις ολοκλήρωσε μια εργασία που του ανατέθηκε. Στην προβολή "Χρήση εργασιών", προσθέστε τα πεδία "% ολοκληρωμένης εργασίας" και "Πραγματική λήξη". Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε 100 στο πεδίο "% ολοκληρωμένης εργασίας". Το Project υπολογίζει ξανά την ημερομηνία στο πεδίο "Λήξη" και αλλάζει την τιμή "ΔΥ" στο πεδίο "Πραγματική λήξη" με την ημερομηνία κατάστασης ή την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης.

Ο Γιάννης έχει επίσης ολοκληρώσει μια εργασία που του έχει ανατεθεί. Στο πεδίο "Πραγματικός όγκος εργασίας", πληκτρολογήστε το χρόνο που αφιέρωσε ο Γιάννης στην ανάθεση, που είναι ίδιος με τον συνολικό όγκο εργασίας που έχει ανατεθεί στο Γιάννη. Το Project υπολογίζει ξανά την ημερομηνία στο πεδίο "Ολοκλήρωση" και αλλάζει την τιμή "ΔΥ" στο πεδίο "Πραγματική λήξη" με την ημερομηνία κατάστασης.

Τέλος, ο Χρήστος ολοκλήρωσε μια εργασία που του είχε ανατεθεί, την προηγούμενη Παρασκευή. Στο πεδίο "Πραγματική λήξη", πληκτρολογήστε την ημερομηνία της προηγούμενης Παρασκευής. Ανεξάρτητα από τις πληροφορίες στο πεδίο "% ολοκληρωμένης εργασίας" ή στο πεδίο "Πραγματική λήξη", το πεδίο "Πραγματική λήξη" περιέχει την ημερομηνία της προηγούμενης Παρασκευής και θέτει σε 100 την τιμή του πεδίου "% ολοκληρωμένης εργασίας".

Παρατηρήσεις    Όταν ορίζετε ότι μια εργασία είναι κατά 100 τοις εκατό ολοκληρωμένη, το Project ρυθμίζει αυτόματα την ημερομηνία λήξης με βάση είτε την τρέχουσα ημερομηνία κατάστασης είτε την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία που χρησιμοποιείται εξαρτάται από τις προτιμήσεις υπολογισμού. Μπορείτε να εξετάσετε και να ορίσετε αυτές τις προτιμήσεις στο παράθυρο διαλόγου Eπιλογές του Project.

Μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία κατάστασης σε ημερομηνία διαφορετική από τη σημερινή στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες έργου.

Πραγματική λήξη (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Null

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματική λήξη" στην προβολή "Χρήση πόρων" όταν θέλετε να εμφανίσετε τις ημερομηνίες τρέχουσας λήξης για αναθέσεις. Δεν εμφανίζονται πληροφορίες στο πεδίο πόρου "Πραγματική λήξη". Είναι απλώς διαθέσιμες οι πληροφορίες του αντίστοιχου πεδίου ανάθεσης "Πραγματική λήξη".

Παράδειγμα    Εμφανίστε τις τρέχουσες ημερομηνίες λήξης για εργασίες που έχουν ανατεθεί σε διάφορους πόρους. Προσθέστε το πεδίο "Πραγματική λήξη" στην προβολή "Χρήση πόρων". Δεν εμφανίζονται πληροφορίες στο πεδίο "Πραγματική λήξη" δίπλα στα ονόματα των πόρων. Ωστόσο, οι τρέχουσες ημερομηνίες λήξης για τις αναθέσεις τους εμφανίζονται στις γραμμές ανάθεσης "Πραγματική λήξη" κάτω από το όνομα κάθε πόρου.

Πραγματική λήξη (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "Πραγματική λήξη" περιέχει την τιμή "ΔΥ" μέχρι να μην εκκρεμεί άλλη εργασία ή να θέσετε την τιμή 100 στο πεδίο "% ολοκλήρωσης" ή στο πεδίο "%  ολοκλήρωσης εργασίας". Όταν η ολοκληρωμένη εργασία προσεγγίσει το 100 τοις εκατό, το Project ορίζει το πεδίο "Πραγματική λήξη" στην ημερομηνία κατάστασης ή την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης. Εάν πληκτρολογήσετε την πραγματική ημερομηνία λήξης, η προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης αλλάζει ώστε να συμφωνεί με την πραγματική ημερομηνία λήξης.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματική λήξη" σε μια προβολή εργασίας, όταν θέλετε να εμφανίσετε, να φιλτράρετε ή να επεξεργαστείτε τις τρέχουσες ημερομηνίες λήξης για εργασίες. Εάν ορίσετε ως ολοκληρωμένη την πλήρη τρέχουσα εργασία ή ποσοστό της, το Project υπολογίζει την πραγματική ημερομηνία λήξης, σύμφωνα με την ημερομηνία κατάστασης ή το χρονοδιάγραμμα της εργασίας. Εάν θέλετε να έχετε μεγαλύτερο έλεγχο στις πληροφορίες αυτού του πεδίου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε την τρέχουσα ημερομηνία λήξης σε αυτό το πεδίο.

Παραδείγματα    Μόλις ολοκληρώθηκε η εργασία "Εκτίμηση ανάπτυξης". Προσθέστε το πεδίο "% ολοκλήρωσης" στην προβολή "Παρακολούθηση γραφήματος Gantt" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε 100. Το Project υπολογίζει ξανά την ημερομηνία στο πεδίο "Λήξη" και αλλάζει την τιμή "ΔΥ" στο πεδίο "Πραγματική λήξη" με την ημερομηνία κατάστασης ή την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης.

Η εργασία "Σύνταξη πρότασης" έχει επίσης ολοκληρωθεί. Στο πεδίο "Τρέχουσα εργασία", πληκτρολογείτε το χρόνο που διέθεσαν οι πόροι στους οποίους είχε ανατεθεί αυτή η ανάθεση, που είναι ίδιος με τη συνολική απασχόληση για αυτήν την εργασία. Το Project υπολογίζει ξανά την ημερομηνία στο πεδίο "Λήξη" και αλλάζει την τιμή "ΔΥ" στο πεδίο "Πραγματική λήξη" με την ημερομηνία κατάστασης ή την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης.

Τέλος, η εργασία "Διεξαγωγή συναντήσεων με πελάτες" ολοκληρώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή. Στο πεδίο "Πραγματική λήξη", πληκτρολογήστε την ημερομηνία της προηγούμενης Παρασκευής. Ανεξάρτητα από τις πληροφορίες στα πεδία "% ολοκλήρωσης", "% ολοκληρωμένης εργασίας" ή "Πραγματικός όγκος εργασίας", το πεδίο "Πραγματική λήξη" περιέχει την ημερομηνία της προηγούμενης Παρασκευής. Τα πεδία "% ολοκλήρωσης" και "% ολοκλήρωσης εργασίας" ορίζονται σε 100 και η τιμή της τρέχουσας εργασίας ισούται με την τιμή στο πεδίο "Εργασία".

Παρατηρήσεις    Όταν ορίζετε ότι μια εργασία είναι κατά 100 τοις εκατό ολοκληρωμένη, το Project ρυθμίζει αυτόματα την ημερομηνία λήξης με βάση είτε την τρέχουσα ημερομηνία κατάστασης είτε την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία που χρησιμοποιείται εξαρτάται από τις προτιμήσεις υπολογισμού. Μπορείτε να εξετάσετε και να ορίσετε αυτές τις προτιμήσεις στο παράθυρο διαλόγου Eπιλογές του Project.

Μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία κατάστασης σε ημερομηνία διαφορετική από τη σημερινή στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες έργου.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×