Πεδία BCWS

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η τιμή του πεδίου ΠΚΠΕ (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας) πεδία περιέχουν το κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης αθροιστική έως και την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων ΠΚΠΕ.

Τύπος δεδομένων    Νομισματική μονάδα

ΠΚΠΕ (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Για τον υπολογισμό του πεδίου ΠΚΠΕ για μια εργασία, το Microsoft Office Project προσθέτει τις τιμές κόστους γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης της εργασίας έως και την ημερομηνία κατάστασης.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο ΠΚΠΕ σε ένα φύλλο εργασίας, για να αναθεωρήσετε το ποσό του προϋπολογισμού που θα πρέπει να έχει ξοδευτεί για μια εργασία μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το κόστος γραμμής βάσης της εργασίας.

Παράδειγμα    Το κόστος γραμμής βάσης για μια εργασία είναι 500 € και κατανέμεται ισόποσα κατά τη διάρκειά της. Η έναρξη γραμμής βάσης για την εργασία είναι η 1η Ιουνίου και η λήξη γραμμής βάσης είναι η 1η Αυγούστου. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι η 1η Ιουλίου, τότε το ΠΚΠΕ για την εργασία είναι 250 €, επειδή η εργασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ.

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να συγκρίνετε το πεδίο ΠΚΠΕ με το πεδίο ΠΚΥΕ (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας), για να προσδιορίσετε αν η εργασία έχει καθυστερήσει ή εξελίσσεται ταχύτερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, όσον αφορά το κόστος. Το πεδίο ΔΧ (διακύμανση χρονοδιαγράμματος τιμής) εμφανίζει την τιμή σύγκρισης αυτών των δύο πεδίων σε ένα χρονικό διάστημα.

ΠΚΠΕ (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Για τον υπολογισμό του πεδίου ΠΚΠΕ για έναν πόρο, το Microsoft Office Project προσθέτει τις τιμές κόστους γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης του πόρου έως και την ημερομηνία κατάστασης.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο ΠΚΠΕ σε ένα φύλλο πόρου, για να αναθεωρήσετε το ποσό του προϋπολογισμού που θα πρέπει να έχει ξοδευτεί για έναν πόρο μέχρι σήμερα.

Παράδειγμα    Ο Γιάννης έχει προϋπολογισμένο κόστος ΠΚΠΕ 100 € για μια εργασία που του έχει ανατεθεί, 200 € για μια άλλη και 50 € για μια τρίτη. Στην προβολή "Φύλλο πόρων", εμφανίζεται το συνολικό ΠΚΠΕ του Γιάννη των 350 € έως την ημερομηνία κατάστασης.

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να συγκρίνετε το πεδίο ΠΚΠΕ με το πεδίο ΠΚΥΕ (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας), για να προσδιορίσετε αν ο πόρος έχει καθυστερήσει ή εξελίσσεται ταχύτερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, όσον αφορά το κόστος. Το πεδίο ΔΧ (διακύμανση χρονοδιαγράμματος τιμής) εμφανίζει την τιμή σύγκρισης αυτών των δύο πεδίων.

ΠΚΠΕ (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Για τον υπολογισμό της τιμής του πεδίου ΠΚΠΕ για την ανάθεση, το Microsoft Office Project προσθέτει τις τιμές κόστους γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης μιας ανάθεσης έως και την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο ΠΚΠΕ στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", για να αναθεωρήσετε το ποσό του προϋπολογισμού που θα πρέπει να έχει ξοδευτεί για μια ανάθεση μέχρι σήμερα.

Παράδειγμα    Το κόστος γραμμής βάσης για μια ανάθεση είναι 500 € και κατανέμεται ισόποσα κατά τη διάρκειά της. Η έναρξη γραμμής βάσης για την ανάθεση είναι η 1η Ιουνίου και η λήξη γραμμής βάσης είναι η 1η Αυγούστου. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι η 1η Ιουλίου, τότε το ΠΚΠΕ για την ανάθεση είναι 250 €.

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να συγκρίνετε το πεδίο ΠΚΠΕ με το πεδίο ΠΚΥΕ (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας), για να προσδιορίσετε αν η ανάθεση έχει καθυστερήσει ή εξελίσσεται ταχύτερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, όσον αφορά το κόστος. Το πεδίο ΔΧ (διακύμανση χρονοδιαγράμματος τιμής) εμφανίζει την τιμή σύγκρισης αυτών των δύο πεδίων σε ένα χρονικό διάστημα.

ΠΚΠΕ (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Για τον υπολογισμό του πεδίου ΠΚΠΕ χρονολογικής φάσης για μια εργασία, το Microsoft Office Project προσθέτει τις αθροιστικές τιμές κόστους γραμμής βάσης σε χρονολογική φάση, έως την ημερομηνία κατάστασης.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο ΠΚΠΕ στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών", για να εμφανίσετε το ποσό του προϋπολογισμού που θα πρέπει να έχει ξοδευτεί σε μια εργασία. Επίσης, χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο για να απεικονίσετε τις τιμές του πεδίου ΠΚΠΕ σε ένα γράφημα καμπύλης S.

Παράδειγμα    Το κόστος γραμμής βάσης για μια εργασία είναι 500 € και κατανέμεται ισόποσα κατά τη διάρκειά της. Η έναρξη γραμμής βάσης για την εργασία είναι η 1η Ιουνίου και η λήξη γραμμής βάσης είναι η 1η Αυγούστου. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι η 1η Ιουλίου, τότε το ΠΚΠΕ είναι 250 €. Την 1η Ιουνίου η τιμή χρονολογικής φάσης είναι 12,50 €. Στις 2 Ιουνίου η τιμή είναι 25 €. Στις 3 Ιουνίου η τιμή είναι 37,50 €. Στις 4 Ιουνίου η τιμή είναι 50 €. Οι τιμές χρονολογικής φάσης εμφανίζονται με αυτόν τον τρόπο, κατανεμημένες και αθροιστικά σε όλο το μήνα Ιούνιο, μέχρι να εμφανιστεί η συνολική τιμή του πεδίου ΠΚΠΕ των 250 € την 1η Ιουλίου.

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να συγκρίνετε το πεδίο ΠΚΠΕ με το πεδίο ΠΚΥΕ (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας), για να προσδιορίσετε αν η εργασία έχει καθυστερήσει ή εξελίσσεται ταχύτερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, όσον αφορά το κόστος. Το πεδίο ΔΧ χρονολογικής φάσης (διακύμανση χρονοδιαγράμματος τιμής) εμφανίζει την τιμή σύγκρισης αυτών των δύο πεδίων.

ΠΚΠΕ (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Για τον υπολογισμό του πεδίου ΠΚΠΕ χρονολογικής φάσης για έναν πόρο, το Microsoft Office Project προσθέτει τις τιμές κόστους γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης του πόρου έως και την ημερομηνία κατάστασης.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο ΠΚΠΕ στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων". Θα εμφανιστεί το ποσό του προϋπολογισμού που θα πρέπει να έχει ξοδευτεί σε έναν πόρο μέχρι σήμερα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πεδίο για να απεικονίσετε τις τιμές του πεδίου ΠΚΠΕ σε ένα γράφημα καμπύλης S.

Παράδειγμα    Ο Γιάννης έχει προϋπολογισμένο κόστος ΠΚΠΕ 100 € για μια εργασία που του έχει ανατεθεί, 50 € για μια άλλη και 50 € για μια τρίτη. Στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων", οι τελευταίες τέσσερις ημέρες εμφανίζουν τιμές στο πεδίο ΠΚΠΕ χρονολογικής φάσης ως 50 €, 100 €, 150 € και 200 €.

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να συγκρίνετε το πεδίο ΠΚΠΕ με το πεδίο ΠΚΥΕ (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας), για να προσδιορίσετε αν ο πόρος έχει καθυστερήσει ή εξελίσσεται ταχύτερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, όσον αφορά το κόστος. Το πεδίο ΔΧ χρονολογικής φάσης (διακύμανση χρονοδιαγράμματος τιμής) εμφανίζει την τιμή σύγκρισης αυτών των δύο πεδίων σε ένα χρονικό διάστημα.

ΠΚΠΕ (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Για τον υπολογισμό του πεδίου ΠΚΠΕ χρονολογικής φάσης για μια ανάθεση, το Microsoft Office Project προσθέτει τις τιμές κόστους γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης σε μια ανάθεση έως και την ημερομηνία κατάστασης του έργου.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο ΠΚΠΕ στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων". Θα εμφανιστεί το ποσό του προϋπολογισμού που θα πρέπει να έχει ξοδευτεί σε μια ανάθεση μέχρι σήμερα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πεδίο για να απεικονίσετε τις τιμές του πεδίου ΠΚΠΕ σε ένα γράφημα καμπύλης S.

Παράδειγμα    Το κόστος γραμμής βάσης για μια ανάθεση είναι 500 € και κατανέμεται ισόποσα κατά τη διάρκειά της. Η έναρξη γραμμής βάσης για την ανάθεση είναι η 1η Ιουνίου και η λήξη γραμμής βάσης είναι η 1η Αυγούστου. Εάν η σημερινή ημερομηνία είναι η 1η Ιουλίου, τότε το ΠΚΠΕ είναι 250 €. Την 1η Ιουνίου η τιμή χρονολογικής φάσης είναι 12,50 €. Στις 2 Ιουνίου η τιμή είναι 25 €. Στις 3 Ιουνίου η τιμή είναι 37,50 €. Στις 4 Ιουνίου η τιμή είναι 50 €. Οι τιμές χρονολογικής φάσης εμφανίζονται με αυτόν τον τρόπο, κατανεμημένες και αθροιστικά μέσα στο μήνα Ιούνιο, μέχρι να εμφανιστεί η συνολική τιμή του πεδίου ΠΚΠΕ 250 € την 1η Ιουλίου.

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να συγκρίνετε το πεδίο ΠΚΠΕ με το πεδίο ΠΚΥΕ (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας), για να προσδιορίσετε αν η ανάθεση έχει καθυστερήσει ή εξελίσσεται ταχύτερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, όσον αφορά το κόστος. Το πεδίο ΔΧ χρονολογικής φάσης (διακύμανση χρονοδιαγράμματος τιμής) εμφανίζει την τιμή σύγκρισης αυτών των δύο πεδίων σε ένα χρονικό διάστημα.

Μια συνδρομή για να αξιοποιήσετε πλήρως τον χρόνο σας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×