Προσθήκη ή αλλαγή του πρωτεύοντος κλειδιού ενός πίνακα

Προσθήκη ή αλλαγή του πρωτεύοντος κλειδιού ενός πίνακα

Ένα πρωτεύον κλειδί είναι ένα πεδίο ή ένα σύνολο από πεδία με τιμές που είναι μοναδικές σε έναν πίνακα. Οι τιμές του κλειδιού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραπομπή σε ολόκληρες εγγραφές, επειδή κάθε εγγραφή έχει διαφορετική τιμή για το κλειδί. Κάθε πίνακας μπορεί να έχει μόνο ένα πρωτεύον κλειδί. Η Access μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα ένα πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού για λογαριασμό σας όταν δημιουργείτε έναν πίνακα ή μπορείτε εσείς να καθορίσετε τα πεδία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως το πρωτεύον κλειδί. Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο και τον λόγο για τη χρήση πρωτευόντων κλειδιών.

Για να ορίσετε το πρωτεύον κλειδί ενός πίνακα, ανοίξτε τον πίνακα σε Προβολή σχεδίασης. Επιλέξτε το πεδίο (ή τα πεδία) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, στην Κορδέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Πρωτεύον κλειδί.

Σημείωση:  Αυτό το άρθρο προορίζεται για χρήση μόνο με βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access. Η Access διαχειρίζεται αυτόματα πρωτεύοντα κλειδιά για νέους πίνακες στις εφαρμογές web της Access και στις βάσεις δεδομένων web. Παρόλο που είναι δυνατό να αντικαταστήσετε αυτά τα αυτοματοποιημένα πρωτεύοντα κλειδιά, δεν σας το συνιστούμε.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση των πρωτευόντων κλειδιών στην Access

Ορισμός του πρωτεύοντος κλειδιού με τη χρήση πεδίων που υπάρχουν ήδη στην Access

Κατάργηση πρωτεύοντος κλειδιού

Αλλαγή του πρωτεύοντος κλειδιού στην Access

Πρόσθετες πληροφορίες

Επισκόπηση των πρωτευόντων κλειδιών στην Access

Η Access χρησιμοποιεί πεδία πρωτευόντων κλειδιών για γρήγορη συσχέτιση δεδομένων από πολλούς πίνακες και τον συνδυασμό αυτών των δεδομένων με σωστό τρόπο. Μπορείτε να συμπεριλάβετε τα πεδία πρωτεύοντος κλειδιού σε άλλους πίνακες, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε στον πίνακα που αποτελεί την προέλευση του πρωτεύοντος κλειδιού. Σε αυτούς τους άλλους πίνακες, τα πεδία ονομάζονται εξωτερικά κλειδιά. Για παράδειγμα, ένα πεδίο "Αναγνωριστικό πελάτη" στον πίνακα "Πελάτες" μπορεί να εμφανίζεται και στον πίνακα "Παραγγελίες". Στον πίνακα "Πελάτες", είναι το πρωτεύον κλειδί. Στον πίνακα "Παραγγελίες" ονομάζεται εξωτερικό κλειδί. Ένα εξωτερικό κλειδί, με απλά λόγια, είναι το πρωτεύον κλειδί ενός άλλου πίνακα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Βασικές αρχές σχεδίασης βάσης δεδομένων.

Πρωτεύον κλειδί και εξωτερικό κλειδί μεταξύ δύο φύλλων δεδομένων της Access

1. Πρωτεύον κλειδί

2. Εξωτερικό κλειδί

Εάν μετακινείτε υπάρχοντα δεδομένα σε μια βάση δεδομένων, ενδεχομένως έχετε ήδη ένα πεδίο το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως το πρωτεύον κλειδί. Συχνά, σε έναν πίνακα, ως πρωτεύον κλειδί λειτουργεί ένας μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός, όπως ένας αριθμός ταυτότητας ή ένας σειριακός αριθμός ή κωδικός. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε έναν πίνακα "Πελάτες", όπου κάθε πελάτης έχει ένα μοναδικό κωδικό. Το αναγνωριστικό του πελάτη είναι το πρωτεύον κλειδί.

Η Access δημιουργεί αυτόματα ένα ευρετήριο για το πρωτεύον κλειδί, το οποίο επιταχύνει τα ερωτήματα και τις άλλες εργασίες. Επίσης, η Access εξασφαλίζει ότι η κάθε εγγραφή διαθέτει μια τιμή στο πεδίο του πρωτεύοντος κλειδιού και ότι είναι πάντοτε μοναδική.

Όταν δημιουργείτε έναν νέο πίνακα στην προβολή φύλλου δεδομένων, η Access δημιουργεί αυτόματα ένα πρωτεύον κλειδί για εσάς και του εκχωρεί το όνομα πεδίου "Αναγνωριστικό" και τον τύπο δεδομένων "Αυτόματη Αρίθμηση".

Πώς επιλέγουμε το ιδανικό πρωτεύον κλειδί;

Μια καλή επιλογή για πιθανό πρωτεύον κλειδί πρέπει να διαθέτει διάφορα χαρακτηριστικά:

 • Αναγνωρίζει κάθε γραμμή μοναδικά

 • Δεν είναι ποτέ κενό ή με μηδενική τιμή — περιέχει πάντα μια τιμή.

 • Οι τιμές που περιέχει αλλάζουν σπάνια (ιδανικά, ποτέ)

Εάν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα καλό κλειδί, δημιουργήστε ένα πεδίο "Αυτόματη Αρίθμηση" για να το χρησιμοποιήσετε ως κλειδί. Ένα πεδίο "Αυτόματη Αρίθμηση" δημιουργεί αυτόματα μια τιμή για τον εαυτό του όταν κάθε εγγραφή αποθηκεύεται για πρώτη φορά. Επομένως, ένα πεδίο "Αυτόματη Αρίθμηση" πληροί και τα τρία χαρακτηριστικά ενός καλού πρωτεύοντος κλειδιού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη ενός πεδίου πρωτεύοντος κλειδιού "Αυτόματη αρίθμηση", ανατρέξτε στο άρθρο Προσθήκη του πεδίου "Αυτόματη αρίθμηση" ως πρωτεύοντος κλειδιού.

Πρωτεύον κλειδί "Αυτόματη Αρίθμηση" που επισημαίνεται ως αναγνωριστικό στην προβολή σχεδίασης πίνακα της Access

Ένα πεδίο "Αυτόματη Αρίθμηση" αποτελεί καλό πρωτεύον κλειδί.

Παραδείγματα κακής επιλογής για πρωτεύοντα κλειδιά

Οποιοδήποτε πεδίο δεν διαθέτει ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά καλού πιθανού κλειδιού αποτελεί κακή επιλογή για πρωτεύον κλειδί. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα πεδίων που δεν θα ήταν καλά πρωτεύοντα κλειδιά για έναν πίνακα επαφών, μαζί με τους λόγους για τους οποίους δεν θα ήταν καλές επιλογές.

Κακή επιλογή πρωτεύοντος κλειδιού

Αιτία

Προσωπικό όνομα

Ενδέχεται να μην είναι αξιόπιστα μοναδικό, ενώ επίσης ενδέχεται να αλλάξει

Αριθμός τηλεφώνου

Ενδέχεται να αλλάξει.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ενδέχεται να αλλάξει.

Ταχυδρομικός κώδικας

Ένας ταχυδρομικός κώδικας μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερα από ένα άτομα

Συνδυασμοί δεδομένων και αριθμών

Το τμήμα δεδομένων μπορεί να αλλάξει, δυσκολεύοντας τη συντήρηση. Μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση αν το τμήμα δεδομένων επαναλαμβάνεται ως ξεχωριστό πεδίο. Για παράδειγμα, αν συνδυάζετε την πόλη και κάποιον αύξοντα αριθμό (π. χ. , NEWYORK0579) θα είναι κακή επιλογή αν η πόλη αποθηκεύεται και ως πεδίο.

Αριθμοί μητρώου κοινωνικής ασφάλισης

 • Είναι ιδιωτικές πληροφορίες και δεν επιτρέπεται η χρήση τους σε κυβερνητικές υπηρεσίες και ορισμένους οργανισμούς.

 • Ορισμένα άτομα δεν έχουν Α.Μ.Κ.Α.

 • Ορισμένα άλλα άτομα μπορεί να έχουν περισσότερους από έναν Α.Μ.Κ.Α. στην πορεία της ζωής τους

Σύνθετα κλειδιά: χρήση συνδυασμού πολλών πεδίων ως πρωτεύοντος κλειδιού

Σε ορισμένες περιπτώσεις, θέλετε να χρησιμοποιήσετε δύο ή περισσότερα πεδία σε έναν πίνακα ως πρωτεύον κλειδί. Για παράδειγμα, ένας πίνακας με το όνομα "Λεπτομέρειες παραγγελιών" που αποθηκεύει στοιχεία γραμμής για παραγγελίες μπορεί να χρησιμοποιεί δύο πεδία στο πρωτεύον κλειδί του: το πεδίο "Αναγνωριστικό παραγγελίας" και το πεδίο "Αναγνωριστικό προϊόντος". Ένα κλειδί που περιέχει περισσότερα από ένα πεδία ονομάζεται σύνθετο κλειδί.

Ορισμός του πρωτεύοντος κλειδιού με τη χρήση πεδίων που υπάρχουν ήδη στην Access

Για να λειτουργεί σωστά ένα πρωτεύον κλειδί, το πεδίο πρέπει να ορίζει μοναδικά κάθε γραμμή, να μην περιέχει μηδενική τιμή, να μην είναι κενό και να αλλάζει σπάνια (στην ιδανική περίπτωση, ποτέ). Για να ορίσετε το πρωτεύον κλειδί:

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα όπου θέλετε να ορίσετε το πρωτεύον κλειδί και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης, από το μενού συντόμευσης.

  Συμβουλή: Εάν δεν βλέπετε το Παράθυρο περιήγησης, πατήστε το πλήκτρο F11 για να το εμφανίσετε.

 3. Επιλέξτε το πεδίο ή τα πεδία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως πρωτεύοντα κλειδιά.

  Για να επιλέξετε ένα πεδίο, κάντε κλικ στο δείκτη επιλογής γραμμής του επιθυμητού πεδίου.

  Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα πεδία με σκοπό τη δημιουργία ενός σύνθετου κλειδιού, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στον επιλογέα γραμμής για κάθε πεδίο.

 4. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Πρωτεύον κλειδί.

  Ομάδα "Εργαλεία" στην καρτέλα "Σχεδίαση"

  Στα αριστερά του πεδίου ή των πεδίων που ορίσατε ως πρωτεύον κλειδί προστίθεται ένας δείκτης κλειδιού.

Κατάργηση ενός πρωτεύοντος κλειδιού στην Access

Όταν καταργείτε το πρωτεύον κλειδί, το πεδίο ή τα πεδία που προηγουμένως λειτουργούσαν ως πρωτεύοντα κλειδιά δεν παρέχουν πλέον τα κύρια μέσα αναγνώρισης μιας εγγραφής.

Η κατάργηση του πρωτεύοντος κλειδιού δεν διαγράφει τα πεδία από τον πίνακα, καταργεί όμως το ευρετήριο που δημιουργήθηκε για το πρωτεύον κλειδί.

 1. Για να μπορείτε να καταργήσετε ένα πρωτεύον κλειδί πρέπει να είστε βέβαιοι ότι δεν συμμετέχει σε σχέσεις πινάκων. Εάν προσπαθήσετε να καταργήσετε ένα πρωτεύον κλειδί που αποτελεί μέρος μίας ή περισσότερων σχέσεων, η Access εμφανίζει ένα μήνυμα που σας προειδοποιεί ότι πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις σχέσεις.

  Για να διαγράψετε μια σχέση πινάκων, ολοκληρώστε τα ακόλουθα βήματα:   

  1. Εάν οι πίνακες που συμμετέχουν στη σχέση πινάκων είναι ανοιχτοί, κλείστε τους. Δεν μπορείτε να διαγράψετε μια σχέση πινάκων μεταξύ ανοιχτών πινάκων.

  2. Στην καρτέλα Εργαλεία βάσης δεδομένων, στην ομάδα Σχέσεις, επιλέξτε Σχέσεις.

   Εικόνα της κορδέλας της Access

  3. Εάν οι πίνακες που συμμετέχουν στη σχέση πινάκων δεν εμφανίζονται, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση πίνακα.

  4. Επιλέξτε τους πίνακες που θα προσθέσετε στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

   Ομάδα "Σχέσεις" της καρτέλας "Σχεδίαση" της κορδέλας

  5. Κάντε κλικ στη γραμμή της σχέσης πινάκων που θέλετε να διαγράψετε (η γραμμή θα γίνει έντονη, όταν την επιλέξετε) και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο DELETE.

  6. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Σχέσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 2. Μετά τη διαγραφή των σχέσεων, στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα από όπου θέλετε να καταργήσετε το πρωτεύον κλειδί και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

  Συμβουλή: Εάν δεν βλέπετε το Παράθυρο περιήγησης, πατήστε το πλήκτρο F11 για να το εμφανίσετε.

 3. Κάντε κλικ στο δείκτη επιλογής γραμμής για το τρέχον πρωτεύον κλειδί.

  Εάν το πρωτεύον κλειδί αποτελείται μόνο από ένα πεδίο, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής γραμμών του συγκεκριμένου πεδίου.

  Εάν το πρωτεύον κλειδί αποτελείται από πολλά πεδία, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής γραμμών όλων των πεδίων του πρωτεύοντος κλειδιού.

 4. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Πρωτεύον κλειδί.

  Ο δείκτης κλειδιού καταργείται από το πεδίο ή τα πεδία που είχατε ορίσει προηγουμένως ως πρωτεύον κλειδί.

Σημείωση: Όταν αποθηκεύετε έναν νέο πίνακα χωρίς να έχετε ορίσει πρωτεύον κλειδί, η Access σάς ζητά να δημιουργήσετε ένα. Εάν επιλέξετε το στοιχείο Ναι, η Access δημιουργεί ένα πεδίο αναγνωριστικού, που χρησιμοποιεί δεδομένα τύπου Αυτόματης Αρίθμησης, προκειμένου να δώσει μοναδικές τιμές στην κάθε εγγραφή. Εάν ο πίνακας περιλαμβάνει ήδη ένα πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση", η Access το χρησιμοποιεί ως πρωτεύον κλειδί.

Αλλαγή του πρωτεύοντος κλειδιού στην Access

Εάν αποφασίσετε να αλλάξετε το πρωτεύον κλειδί ενός πίνακα, μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 1. Καταργήστε το υπάρχον πρωτεύον κλειδί ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας Κατάργηση του πρωτεύοντος κλειδιού.

 2. Ορίστε το πρωτεύον κλειδί ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας Ορισμός του πρωτεύοντος κλειδιού.

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση της βάσης δεδομένων και την επιλογή του κατάλληλου πρωτεύοντος κλειδιού, ανατρέξτε στα άρθρα:

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×