Προσθήκη υποσημειώσεων και σημειώσεων τέλους στο Word σε Mac και iOS

Οι υποσημειώσεις και οι σημειώσεις τέλους χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία επεξηγήσεων, σχολίων ή αναφορών στο κείμενο ενός εγγράφου. Οι υποσημειώσεις τοποθετούνται στο κάτω μέρος της σελίδας, ενώ οι σημειώσεις τέλους τοποθετούνται μαζί σε μια σελίδα στο τέλος του εγγράφου. Μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους αποτελείται από δύο μέρη, το σημάδι αναφοράς σημείωσης και το αντίστοιχο κείμενο της σημείωσης. Οι υποσημειώσεις και οι σημειώσεις τέλους διαφέρουν από τις παραπομπές, οι οποίες είναι παρενθετικές αναφορές που ενσωματώνονται στο κείμενο. Οι πληροφορίες πηγών που είναι αποθηκευμένες στο εργαλείο "Παραπομπές" ή στη Διαχείριση πηγών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία παραπομπών, λίστας έργων που αναφέρονται ή βιβλιογραφίας. Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες στο εργαλείο "Παραπομπές" ή τη Διαχείριση πηγών για τη δημιουργία υποσημειώσεων ή σημειώσεων τέλους και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υποσημειώσεις ή τις σημειώσεις τέλους για να δημιουργήσετε μια λίστα έργων που αναφέρονται ή μια βιβλιογραφία.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στο έγγραφό σας, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το σημάδι παραπομπής σε σημείωση.

 3. Στο μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Υποσημείωση.

 4. Στην περιοχή Θέση, κάντε κλικ στην επιλογή Υποσημειώσεις ή Σημειώσεις τέλους και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού Υποσημειώσεις ή Σημειώσεις τέλους, κάντε κλικ στη θέση που θέλετε.

 5. Στην περιοχή Μορφοποίηση, κάντε τις επιλογές αρίθμησης που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

  Το Word εισαγάγει τον αριθμό σημείωσης και τοποθετεί το δρομέα δίπλα στον αριθμό σημείωσης της υποσημείωσης ή της σημείωσης τέλους.

 6. Πληκτρολογήστε το κείμενο της σημείωσης.

  Συμβουλές: 

  • Εάν προσθέσετε, διαγράψετε ή μετακινήσετε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους με παραπομπή, πρέπει να ενημερώσετε τον κωδικό παραπομπής. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CONTROL, κάντε κλικ στον αριθμό παραπομπής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση πεδίου από το μενού συντόμευσης. Το Word ενημερώνει αυτόματα τις παραπομπές κατά την εκτύπωση.

  • Για να προσθέσετε γρήγορα μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους, στην καρτέλα Στοιχεία εγγράφου, στην περιοχή Παραπομπές, κάντε κλικ στην επιλογή Υποσημείωση ή Σημείωση τέλους.

Επεξεργασία του κειμένου σε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στο έγγραφό σας, κάντε διπλό κλικ στο σημάδι αναφοράς σημείωσης.

  Το Word μεταβαίνει μετακινείται αυτόματα στην υποσημείωση ή τη σημείωση τέλους.

 3. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

  Συμβουλή: Εάν προσθέσετε, διαγράψετε ή μετακινήσετε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους με παραπομπή, πρέπει να ενημερώσετε τον κωδικό παραπομπής. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CONTROL, κάντε κλικ στον αριθμό παραπομπής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση πεδίου από το μενού συντόμευσης. Το Word ενημερώνει αυτόματα τις παραπομπές κατά την εκτύπωση.

Επανεκκίνηση των αριθμών υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους

Έχετε τη δυνατότητα επανεκκίνησης των αριθμών υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους, έτσι ώστε η αρίθμηση να ξεκινά με τον αριθμό 1 σε κάθε σελίδα ή ενότητα.

 1. Στο μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Υποσημείωση.

 2. Στην περιοχή Μορφοποίηση, στο πλαίσιο Έναρξη σε, πληκτρολογήστε 1.

 3. Στο αναδυόμενο μενού Αρίθμηση, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.

Αλλαγή της μορφής αρίθμησης των σημαδιών παραπομπής σε σημείωση

 1. Στο μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Υποσημείωση.

 2. Στην περιοχή Μορφοποίηση, στο αναδυόμενο μενού Μορφή αριθμώνκάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή.

  Συμβουλές: 

  • Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος ή τη γραμματοσειρά του σημαδιού παραπομπής σε σημείωση, της υποσημείωσης ή της σημείωσης τέλους, ακριβώς όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε άλλο κείμενο. Επιλέξτε το σημάδι παραπομπής σε σημείωση, την υποσημείωση ή τη σημείωση τέλους, και, στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, εφαρμόστε τις αλλαγές μορφοποίησης που θέλετε.

  • Εάν προσθέσετε, διαγράψετε ή μετακινήσετε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους με παραπομπή, πρέπει να ενημερώσετε τον κωδικό παραπομπής. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CONTROL, κάντε κλικ στον αριθμό παραπομπής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση πεδίου από το μενού συντόμευσης. Το Word ενημερώνει αυτόματα τις παραπομπές κατά την εκτύπωση.

Μετακίνηση υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε μια σημείωση, εργάζεστε με το σημάδι αναφοράς σημείωσης στο παράθυρο του εγγράφου και όχι με το κείμενο της σημείωσης.

 1. Επιλέξτε το σημάδι παραπομπής σε σημείωση.

 2. Σύρετε το σημάδι στη νέα θέση.

Αντιγραφή υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους

 1. Επιλέξτε το σημάδι παραπομπής σε σημείωση.

 2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OPTION και, στη συνέχεια, σύρετε το σημάδι στη νέα θέση.

Διαγραφή μίας μόνο υποσημείωσης ή σημείωσης τέλους

Για να διαγράψετε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους, θα πρέπει να διαγράψετε το σημάδι αναφοράς σημείωσης στο παράθυρο του εγγράφου και όχι το κείμενο της σημείωσης.

 • Στο έγγραφο, επιλέξτε το σημάδι παραπομπής σε σημείωση για τη σημείωση που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

  Σημειώσεις: 

  • Όταν διαγράφετε ένα αυτόματα αριθμημένο σημάδι παραπομπής σε σημείωση, η αρίθμηση των υπόλοιπων σημειώσεων αλλάζει ξανά.

  • Εάν διαγράψετε μια υποσημείωση στην οποία κάνετε παραπομπή, θα πρέπει να διαγράψετε με μη αυτόματο τρόπο την παραπομπή.

Διαγραφή όλων των αυτόματα αριθμημένων υποσημειώσεων ή σημειώσεων τέλους

 1. Στο μενού Επεξεργασία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εύρεση και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης και αντικατάστασης.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αντικατάσταση και βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο Αντικατάσταση με είναι κενό.

 3. Στην περιοχή Εύρεση, στο αναδυόμενο μενού Ειδική, κάντε κλικ στην επιλογή Σημάδι σημείωσης τέλους ή Σημάδι υποσημείωσης, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση όλων.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε το αναδυόμενο μενού ειδική , κάντε κλικ στο βέλος Κουμπί βέλους .

Δείτε επίσης

Παραπομπή στην ίδια υποσημείωση ή σημείωση τέλους περισσότερες από μία φορές

Προσθήκη ή αλλαγή πηγών, παραπομπών και βιβλιογραφιών

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×