Ρύθμιση και επεξεργασία τύπων δεδομένων σε διαγράμματα μοντέλου βάσης δεδομένων

Μπορείτε να θεωρήσετε τους τύπους δεδομένων ως κανόνες που περιορίζουν το είδος των πληροφοριών που επιτρέπεται να εισαχθούν σε κάθε στήλη ενός πίνακα σε μια βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι κανένας χρήστης δεν εισάγει ένα όνομα σε ένα πεδίο που υποτίθεται ότι έχει μόνο ημερομηνίες, ορίζετε τον τύπο δεδομένων αυτού του πεδίου σε τύπο δεδομένων "ημερομηνία". Οι τύποι δεδομένων ορίζονται για κάθε στήλη στο παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων, όταν δημιουργείτε έναν πίνακα.

Σημείωση: Το διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες εκδόσεις του Visio. Ανατρέξτε στην ενότητα Δεν μπορείτε να βρείτε τις δυνατότητες μοντελοποίησης βάσης δεδομένων; για περισσότερες πληροφορίες.

Ορισμός τύπων δεδομένων για τις στήλες ενός πίνακα μοντέλου βάσης δεδομένων

 1. Κάντε διπλό κλικ στο σχήμα του πίνακα που περιέχει τις στήλες για τις οποίες θέλετε να ορίσετε τύπους δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων, στην ενότητα Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Στήλες.

 3. Κάντε κλικ στο κελί της στήλης Τύπος δεδομένων που θέλετε να αλλάξετε.

 4. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στον τρέχοντα τύπο δεδομένων και επιλέξτε έναν διαφορετικό τύπο δεδομένων από τη λίστα.

Επιλογή μεταξύ φορητών και φυσικών τύπων δεδομένων

Οι φορητοί τύποι δεδομένων είναι γενικά καθορισμένοι τύποι που αντιστοιχούν σε παρόμοιους, συμβατούς φυσικούς τύπους δεδομένων που ανήκουν σε διαφορετικά συστήματα βάσεων δεδομένων. Οι φυσικοί τύποι δεδομένων είναι οι τύποι δεδομένων που υποστηρίζει η βάση δεδομένων προορισμού. Για παράδειγμα, εάν έχετε ορίσει το πρόγραμμα οδήγησης σε Access, όλοι οι τύποι δεδομένων που είναι διαθέσιμοι στη Microsoft Office Access θα είναι διαθέσιμοι ως φυσικοί τύποι δεδομένων στο μοντέλο σας.

 1. Κάντε διπλό κλικ στο σχήμα του πίνακα που περιέχει τις στήλες για τις οποίες θέλετε να ορίσετε τύπους δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων, στην ενότητα Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Στήλες.

 3. Κάτω από τη λίστα των στηλών, κάντε κλικ στις επιλογές Φορητοί τύποι δεδομένων ή Φυσικοί τύποι δεδομένων.

  • Ο φορητοί τύποι δεδομένων είναι γενικά καθορισμένοι τύποι που αντιστοιχούν σε παρόμοιους, συμβατούς φυσικούς τύπους δεδομένων που ανήκουν σε διαφορετικά συστήματα βάσεων δεδομένων.

  • Οι φυσικοί τύποι δεδομένων υπαγορεύονται από το πρόγραμμα οδήγησης βάσης δεδομένων που έχει οριστεί για το μοντέλο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τύπους δεδομένων για το πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιείτε, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων προορισμού του (DBMS).

Αλλαγή του συνόλου φυσικών τύπων δεδομένων που είναι διαθέσιμο

Τα διαφορετικά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων υποστηρίζουν διαφορετικούς τύπους φυσικών δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν έχετε ορίσει το πρόγραμμα οδήγησης σε Access, όλοι οι τύποι δεδομένων που είναι διαθέσιμοι στην Access θα είναι διαθέσιμοι ως φυσικοί τύποι δεδομένων στο μοντέλο σας. Αν δεν βλέπετε τους αναμενόμενους τύπους δεδομένων, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε το πρόγραμμα οδήγησης που έχετε ορίσει στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές προγράμματος οδήγησης.

Για να χρησιμοποιήσετε το σύνολο τύπων δεδομένων για το DBMS στο μοντέλο σας, ορίστε τα προγράμματα οδήγησης σε αυτό το σύστημα στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές προγράμματος οδήγησης.

 1. Προσδιορίστε ποιο πρόγραμμα οδήγησης βάσης δεδομένων έχει οριστεί για το διάγραμμα.

  • Κάντε κλικ σε έναν πίνακα και, στο παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων, στην ενότητα Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Στήλες.

  • Κοιτάξτε κάτω από τη λίστα των στηλών, δίπλα από τις επιλογές για τους φορητούς και τους φυσικούς τύπους δεδομένων.

  • Σημειώστε το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων που εμφανίζεται στις παρενθέσεις.

 2. Αλλάξτε το πρόγραμμα οδήγησης της βάσης δεδομένων προορισμού.

  • Στο μενού Βάση δεδομένων, επιλέξτε Επιλογές και κάντε κλικ στο στοιχείο Προγράμματα οδήγησης.

  • Στην καρτέλα Προγράμματα οδήγησης, επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης του Visio για το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων προορισμού που χρησιμοποιείτε.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης ODBC.

Δημιουργία τύπου δεδομένων που ορίζεται από τον χρήστη

Οι τύποι δεδομένων που ορίζονται από το χρήστη είναι προσαρμοσμένοι τύποι δεδομένων που μπορείτε να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε ξανά στο μοντέλο βάσης δεδομένων στο οποίο έχουν δημιουργηθεί. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, εάν ο πίνακας έχει μια στήλη με έναν αριθμητικό τύπο δεδομένων για την παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ενδέχεται να αλλάζει από αριθμό σε κείμενο, ανάλογα με το σύστημα παρακολούθησης περιουσιακών στοιχείων. Εάν χρησιμοποιείτε έναν τύπο δεδομένων που ορίζονται από τον χρήστη μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητές του από αριθμό σε χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή. Αυτό αλλάζει όλες τις στήλες που επηρεάζονται από αυτόν τον τύπο, αλλά δεν αλλάζει τυχόν άλλες στήλες που περιέχουν έναν αριθμητικό τύπο δεδομένων.

 1. Στο μενού Βάση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι που ορίζονται από τον χρήστη.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Τύποι που ορίζονται από τον χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη νέου τύπου που ορίζεται από τον χρήστη, εισαγάγετε ένα όνομα.

 4. Για να βασίσετε τον νέο τύπο δεδομένων σε έναν υπάρχοντα τύπο δεδομένων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αντιγραφή από και, στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα του υπάρχοντος τύπου δεδομένων που ορίζεται από τον χρήστη.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή OK. Καθορίστε τα χαρακτηριστικά φορητού τύπου δεδομένων για τον τύπο δεδομένων.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ορισμός τύπου συλλογής για μια στήλη

Οι τύποι συλλογής επιτρέπουν την αποθήκευση πολλών τιμών σε ένα πεδίο. Για παράδειγμα, εάν έχετε έναν πίνακα με πληροφορίες σχετικά με μουσική, ίσως θέλετε έναν τύπο συλλογής για το είδος μουσικής όπως Κλασική, Ποπ και Φολκ. Οι τύποι συλλογής μπορούν να βελτιστοποιήσουν την απόδοση μιας βάσης δεδομένων, αποθηκεύοντας δεδομένα σε μια ενιαία οντότητα αντί να χρησιμοποιούν εξωτερικά κλειδιά και δευτερεύοντες πίνακες.

 1. Κάντε διπλό κλικ στον πίνακα με τη στήλη που θέλετε να ορίσετε ως τύπο συλλογής.

 2. Στο παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων, στην ενότητα Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Στήλες.

 3. Κάντε κλικ στη στήλη που θέλετε να ορίσετε ως τύπο συλλογής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες στήλης, κάντε κλικ στην καρτέλα Συλλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τύπους συλλογής:

  • Μη ταξινομημένη, μη επαναλαμβανόμενη ομάδα τιμών (Σύνολο) Επιτρέπει στις εμφανίσεις πληθυσμού ενός πεδίου σε μια στήλη να έχουν πολλές τιμές, αλλά κάθε τιμή πρέπει να είναι μοναδική. Οι τιμές δεν έχουν κανένα συσχετισμένο κριτήριο ταξινόμησης, Επομένως, δεν είναι ταξινομημένες.

  • Ταξινομημένη ομάδα τιμών (Λίστα) Δημιουργεί μια ταξινομημένη συλλογή στοιχείων που επιτρέπει τα διπλότυπα στοιχεία. Κάθε στοιχείο στη συλλογή έχει μια θέση στην κατάταξη. Η θέση στην κατάταξη είναι μια θέση μέσω της οποίας μπορεί δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε μία τιμή. Επειδή δύο τιμές μπορεί να είναι το ίδιες, διαφοροποιούνται από τις θέσεις τους στην κατάταξη.

  • Μη ταξινομημένη, επαναλαμβανόμενη ομάδα τιμών (Πολλά σύνολα) Δημιουργεί μια συλλογή στοιχείων που επιτρέπεται να έχουν διπλότυπες τιμές. Τα στοιχεία δεν έχουν θέσεις στην κατάταξη.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες στήλης".

Δημιουργία σύνθετου τύπου δεδομένων με το σχήμα "Τύπος"

Το πρότυπο διαγράμματος μοντέλου βάσης δεδομένων υποστηρίζει τόσο σχεσιακές βάσεις δεδομένων, όσο και μοντέλα βάσης δεδομένων σχεσιακών αντικειμένων, ώστε να μπορείτε να εργαστείτε με απλούς και σύνθετους τύπους δεδομένων. Απλοί τύποι δεδομένων, που χρησιμοποιούνται από σχεσιακά μοντέλα βάσης δεδομένων και μοντέλα βάσης δεδομένων σχεσιακών αντικειμένων, υποστηρίζουν μια τιμή δεδομένων ανά στήλη. Το μοντέλα βάσης δεδομένων σχεσιακών αντικειμένων υποστηρίζουν επίσης σύνθετους τύπους δεδομένων, στους οποίους μια στήλη μπορεί να περιέχει πολλές τιμές ή πεδία. Κάθε πεδίο μπορεί να έχει διαφορετικό τύπο δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε μια διεύθυνση ως σύνθετο τύπο δεδομένων που περιλαμβάνει στήλες για την οδό, την πόλη, το νομό και τον ταχυδρομικό κώδικα.

 1. Σύρετε ένα σχήμα Τύπος από το στάμπο Σχεσιακό αντικείμενο στο διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων.

 2. Κάντε διπλό κλικ στο σχήμα Τύπος για να ανοίξετε το παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, στην περιοχή Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Πεδία.

 3. Κάντε κλικ σε μια κενή γραμμή και ξεκινήστε να πληκτρολογείτε ένα νέο Φυσικό όνομα για να προσθέσετε ένα πεδίο.

 4. Καθορίστε έναν τύπο δεδομένων, πληκτρολογώντας ή επιλέγοντας έναν από τη λίστα για αυτό το πεδίο.

 5. Για να απαγορεύσετε τις μηδενικές τιμές, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στη στήλη Απαιτείται.

 6. Για να ορίσετε τον Τύπο ως Με όνομα, Διακριτές ή Τομέα, στην περιοχή Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός.

 7. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε:

  • Επώνυμος τύπος γραμμής Επιλέξτε για να καθορίσετε ότι ο τύπος δεν είναι ψευδώνυμο άλλου τύπου.

  • Διακριτός τύπος Επιλέξτε για να καθορίσετε ότι ο τύπος βασίζεται σε άλλον τύπο και έχει την ίδια παράσταση με τον τύπο στον οποίο βασίζεται, αλλά είναι ένας εντελώς ξεχωριστός τύπος.

   Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, δεν θα μπορείτε να επιλέξετε τις επιλογές στην κατηγορία "Πεδία".

  • Τομέας Επιλέξτε για να καθορίσετε ότι ο τύπος είναι ψευδώνυμο ενός άλλου τύπου. Είναι μια έμμεση παράσταση του ίδιου τύπου.

   Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, η επιλογή Τύπος συλλογής ψευδώνυμων γίνεται διαθέσιμη και δεν θα μπορείτε να επιλέξετε τις επιλογές στην κατηγορία "Πεδία".

  • Τύπος συλλογής ψευδώνυμων (εμφανίζεται μόνο εάν έχει επιλεγεί το στοιχείο Τομέας) Ορίστε μια επιλογή για να καθορίσετε εάν η τιμή ενός χαρακτηριστικού είναι μια συλλογή που αποτελείται από μία τιμή, σύνολο, λίστα ή πολλά σύνολα. Στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων, όλοι οι τύποι συλλογής χαρακτηριστικών είναι μεμονωμένες τιμές. Οι βάσεις δεδομένων σχεσιακών αντικειμένων σάς επιτρέπουν να καθορίσετε τους επιπλέον τύπους συλλογής.

Αντιστοίχιση ενός σύνθετου τύπου δεδομένων σε μια στήλη

Εάν δημιουργήσετε έναν σύνθετο τύπο με το σχήμα Τύπος, μπορείτε να τον αντιστοιχίσετε σε μια στήλη, ορίζοντας έτσι ότι η στήλη θα έχει όλες τις στήλες αυτού του τύπου. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε έναν πίνακα με τις στήλες Αναγνωριστικό, Όνομα, Διεύθυνση, όπου η διεύθυνση είναι ένας τύπος που αποτελείται από τις στήλες Οδός, Πόλη, Νομός και Ταχυδρομικός κώδικας.

 1. Κάντε διπλό κλικ στον πίνακα στον οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον σύνθετο τύπο δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων, στην ενότητα Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Στήλες.

 3. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στον τρέχοντα τύπο δεδομένων και επιλέξτε έναν άλλο από τη λίστα.

Δημιουργία πίνακα με τύπο

Εάν δημιουργήσετε έναν σύνθετο τύπο με το σχήμα Τύπος, μπορείτε να τον αντιστοιχίσετε σε έναν πίνακα, ορίζοντας έτσι όλες τις στήλες του πίνακα βάσει αυτού του τύπου. Για παράδειγμα, αν έχετε έναν τύπο με τις στήλες Ένα, Δύο και Τρία, μπορείτε να τον αντιστοιχίσετε στον πίνακα και ο πίνακας θα περιέχει αυτόματα αυτές τις στήλες.

Σημείωση: Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έναν κενό πίνακα.

 1. Σύρετε ένα σχήμα Οντότητα στο διάγραμμα μοντέλου.

 2. Κάντε διπλό κλικ στον πίνακα και, στο παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων, στην ενότητα Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός.

 3. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στον τρέχοντα τύπο δεδομένων και επιλέξτε έναν άλλο από τη λίστα.

Δεν μπορείτε να βρείτε τις δυνατότητες μοντελοποίησης βάσης δεδομένων;

Πιθανότατα η έκδοση του Visio που χρησιμοποιείτε δεν περιλαμβάνει τις δυνατότητες που αναζητάτε. Για να μάθετε ποια έκδοση του Visio έχετε, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το Microsoft Office Visio στο μενού Βοήθεια. Το όνομα της έκδοσης είναι στην πρώτη γραμμή κειμένου του παραθύρου διαλόγου.

Το Microsoft Visio Standard δεν περιλαμβάνει πρότυπο Διαγράμματος μοντέλου βάσης δεδομένων.

Οι εκδόσεις Visio Professional και Premium υποστηρίζουν τις δυνατότητες αποσυμπίλησης για το πρότυπο του Διαγράμματος μοντέλου βάσης δεδομένων (δηλαδή, τη χρήση υπάρχουσας βάσης δεδομένων για τη δημιουργία ενός μοντέλου στο Visio), αλλά δεν υποστηρίζει την αντίστροφη διεργασία (δηλαδή τη χρήση μοντέλου βάσης δεδομένων του Visio για την παραγωγή κώδικα SQL).

Σημείωση: Μπορείτε να βρείτε την πλήρη οικογένεια δυνατοτήτων μοντελοποίησης βάσης δεδομένων, για αποσυμπίληση και αντίστροφα, στο Visio for Enterprise Architects. Το Visio for Enterprise Architects περιλαμβάνεται στη συνδρομή για το MSDN Premium, η οποία είναι διαθέσιμη μαζί με το Visual Studio Professional και τις εκδόσεις βάσει ρόλων του Visual Studio Team System.

Αν χρησιμοποιείτε Visio Πρόγραμμα 2 και θέλετε πληροφορίες σχετικά με τη συμπίληση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων σε ένα μοντέλο βάσης δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Αποσυμπίληση υπάρχουσας βάσης δεδομένων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×