Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς)

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με μια συνάρτηση, κάντε κλικ στο όνομά της στην πρώτη στήλη.

Σημείωση: Οι δείκτες έκδοσης υποδεικνύουν την έκδοση του Excel στην οποία παρουσιάστηκε μια συνάρτηση για πρώτη φορά. Οι συναρτήσεις αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε παλαιότερες εκδόσεις. Για παράδειγμα, ο δείκτης έκδοσης 2013 υποδεικνύει ότι αυτή η συνάρτηση είναι διαθέσιμη στο Excel 2013 και σε όλες τις νεότερες εκδόσεις.

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση AVEDEV

Επιστρέφει τον μέσο όρο των απόλυτων αποκλίσεων των σημείων δεδομένων από τον μέσο τους

Συνάρτηση AVERAGE

Επιστρέφει τον μέσο όρο των ορισμάτων της

Συνάρτηση AVERAGEA

Επιστρέφει τον μέσο όρο των ορισμάτων της, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση AVERAGEIF

Επιστρέφει τον μέσο όρο (αριθμητικό μέσο) όλων των κελιών σε μια περιοχή που ικανοποιούν ένα δεδομένο κριτήριο

Συνάρτηση AVERAGEIFS

Επιστρέφει τον μέσο όρο (αριθμητικό μέσο) όλων των κελιών που ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια

Συνάρτηση BETA.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής βήτα

Συνάρτηση BETA.INV
Excel 2010

Επιστρέφει το αντίστροφο της συνάρτησης αθροιστικής κατανομής για μια καθορισμένη κατανομή βήτα

Συνάρτηση BINOM.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει την πιθανότητα διωνυμικής κατανομής μεμονωμένου όρου

Συνάρτηση BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Επιστρέφει την πιθανότητα ενός δοκιμαστικού αποτελέσματος χρησιμοποιώντας μια διωνυμική κατανομή

Συνάρτηση BINOM.INV
Excel 2010

Επιστρέφει τη μικρότερη τιμή, της οποίας η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μικρότερη ή ίση της τιμής ενός κριτηρίου

Συνάρτηση CHISQ.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας αθροιστικής πιθανότητας βήτα

Συνάρτηση CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Επιστρέφει τη μονόπλευρη πιθανότητα της κατανομής Χ-τετράγωνο

Συνάρτηση CHISQ.INV
Excel 2010

Επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας αθροιστικής πιθανότητας βήτα

Συνάρτηση CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Επιστρέφει το αντίστροφο της μονόπλευρης πιθανότητας της κατανομής Χ-τετράγωνο

Συνάρτηση CHISQ.TEST
Excel 2010

Επιστρέφει τον έλεγχο της ανεξαρτησίας

Συνάρτηση CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης για τον μέσο ενός πληθυσμού

Συνάρτηση CONFIDENCE.T
Excel 2010

Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης για τον μέσο ενός πληθυσμού, χρησιμοποιώντας μια κατανομή t του Student

Συνάρτηση CORREL

Επιστρέφει το συντελεστή συσχέτισης δύο συνόλων δεδομένων

Συνάρτηση COUNT

Καταμετρά τους αριθμούς που υπάρχουν στη λίστα ορισμάτων

Συνάρτηση COUNTA

Καταμετρά τις τιμές που υπάρχουν στη λίστα ορισμάτων

Συνάρτηση COUNTBLANK

Καταμετρά τον αριθμό των κενών κελιών σε μια περιοχή

Συνάρτηση COUNTIF

Καταμετρά τον αριθμό των κελιών σε μια περιοχή που ικανοποιούν το δεδομένο κριτήριο

Συνάρτηση COUNTIFS

Καταμετρά τον αριθμό των κελιών σε μια περιοχή που ικανοποιούν πολλά κριτήρια

Συνάρτηση COVARIANCE.P
Excel 2010

Επιστρέφει τη συνδιακύμανση, τον μέσο όρο των γινομένων για ζεύγη αποκλίσεων

Συνάρτηση COVARIANCE.S
Excel 2010

Επιστρέφει τη συνδιακύμανση δείγματος, τον μέσο όρο των γινομένων των αποκλίσεων για κάθε ζεύγος σημείων δεδομένων σε δύο σύνολα δεδομένων

Συνάρτηση DEVSQ

Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων

Συνάρτηση EXPON.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει την εκθετική κατανομή

Συνάρτηση F.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει την κατανομή πιθανότητας F

Συνάρτηση F.DIST.RT
Excel 2010

Επιστρέφει την κατανομή πιθανότητας F

Συνάρτηση F.INV
Excel 2010

Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής πιθανότητας F

Συνάρτηση F.INV.RT
Excel 2010

Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής πιθανότητας F

Συνάρτηση F.TEST
Excel 2010

Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός ελέγχου F

Συνάρτηση FISHER

Επιστρέφει το μετασχηματισμό Fisher

Συνάρτηση FISHERINV

Επιστρέφει το αντίστροφο του μετασχηματισμού Fisher

Συνάρτηση FORECAST

Επιστρέφει μια τιμή γραμμικής τάσης

Σημείωση: Στο Excel 2016, αυτή η συνάρτηση έχει αντικατασταθεί από τη συνάρτηση FORECAST.LINEAR στο πλαίσιο των νέων συναρτήσεων πρόβλεψης, αλλά παραμένει διαθέσιμη για λόγους συμβατότητας με προηγούμενες εκδόσεις.

Συνάρτηση FORECAST.ETS
Excel 2016

Επιστρέφει μια μελλοντική τιμή με βάση υπάρχουσες τιμές (ιστορικού), χρησιμοποιώντας την έκδοση AAA του αλγορίθμου εκθετικής εξομάλυνσης (ETS)

Συνάρτηση FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Επιστρέφει ένα διάστημα εμπιστοσύνης για την τιμή πρόβλεψης στην καθορισμένη ημερομηνία-στόχο

Συνάρτηση FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Επιστρέφει τη διάρκεια του επαναλαμβανόμενου μοτίβου που εντοπίζει το Excel για την καθορισμένη χρονολογική σειρά

Συνάρτηση FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Επιστρέφει μια στατιστική τιμή ως αποτέλεσμα της πρόβλεψης χρονολογικής σειράς

Συνάρτηση FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Επιστρέφει μια μελλοντική τιμή με βάση υπάρχουσες τιμές

Συνάρτηση FREQUENCY

Επιστρέφει μια κατανομή συχνότητας ως κατακόρυφο πίνακα

Συνάρτηση GAMMA
Excel 2013

Αποδίδει την τιμή συνάρτησης γάμμα

Συνάρτηση GAMMA.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει την κατανομή γάμμα

Συνάρτηση GAMMA.INV
Excel 2010

Επιστρέφει το αντίστροφο της αθροιστικής κατανομής γάμμα

Συνάρτηση GAMMALN

Αποδίδει τον φυσικό λογάριθμο της συνάρτησης γάμα, Γ(x)

Συνάρτηση GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Αποδίδει τον φυσικό λογάριθμο της συνάρτησης γάμα, Γ(x)

Συνάρτηση GAUSS
Excel 2013

Επιστρέφει κατά 0,5 λιγότερο από την τυπική κανονική αθροιστική κατανομή

Συνάρτηση GEOMEAN

Επιστρέφει τον γεωμετρικό μέσο

Συνάρτηση GROWTH

Επιστρέφει τις τιμές εκθετικής τάσης

Συνάρτηση HARMEAN

Επιστρέφει τον αρμονικό μέσο

Συνάρτηση HYPGEOM.DIST

Επιστρέφει την υπεργεωμετρική κατανομή

Συνάρτηση INTERCEPT

Επιστρέφει το σημείο τομής της γραμμής γραμμικής παλινδρόμησης

Συνάρτηση KURT

Επιστρέφει την κύρτωση ενός συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση LARGE

Επιστρέφει την k μεγαλύτερη τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων

Συνάρτηση LINEST

Επιστρέφει τις παραμέτρους μιας γραμμικής τάσης

Συνάρτηση LOGEST

Επιστρέφει τις παραμέτρους μιας εκθετικής τάσης

Συνάρτηση LOGNORM.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει την αθροιστική κανονική λογαριθμική κατανομή

Συνάρτηση LOGNORM.INV
Excel 2010

Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής λογαριθμικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση MAX

Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων

Συνάρτηση MAXA

Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση MAXIFS
Excel 2016

Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή ανάμεσα σε κελιά που καθορίζονται από ένα δεδομένο σύνολο συνθηκών ή κριτηρίων

Συνάρτηση MEDIAN

Επιστρέφει το διάμεσο των καθορισμένων αριθμών

Συνάρτηση MIN

Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων

Συνάρτηση MINIFS
Excel 2016

Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή ανάμεσα σε κελιά που καθορίζονται από ένα δεδομένο σύνολο συνθηκών ή κριτηρίων.

Συνάρτηση MINA

Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση MODE.MULT
Excel 2010

Επιστρέφει έναν κατακόρυφο πίνακα με τις συνηθέστερες ή συχνότερα επαναλαμβανόμενες τιμές σε έναν πίνακα ή περιοχή δεδομένων

Συνάρτηση MODE.SNGL
Excel 2010

Επιστρέφει την πιο κοινή τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων

Συνάρτηση NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει την αρνητική διωνυμική κατανομή

Συνάρτηση NORM.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει την κανονική αθροιστική κατανομή

Συνάρτηση NORM.INV
Excel 2010

Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση NORM.S.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει την τυπική κανονική αθροιστική κατανομή

Συνάρτηση NORM.S.INV
Excel 2010

Επιστρέφει το αντίστροφο της τυπικής κανονικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση PEARSON

Επιστρέφει το συντελεστή συσχέτισης Pearson του γινομένου των ροπών

Συνάρτηση PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Επιστρέφει το k-οστό εκατοστημόριο των τιμών μιας περιοχής, όπου το k ανήκει στην περιοχή 0 έως 1, εξαιρουμένων των ακραίων τιμών.

Συνάρτηση PERCENTILE.INC
Excel 2010

Επιστρέφει το k εκατοστημόριο των τιμών μιας περιοχής

Συνάρτηση PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Επιστρέφει την κατάταξη μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων, ως ποσοστό (0..1, αποκλειστικά) του συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Επιστρέφει την ποσοστιαία κατάταξη μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων

Συνάρτηση PERMUT

Επιστρέφει τον αριθμό των διατάξεων για δεδομένο αριθμό αντικειμένων

Συνάρτηση PERMUTATIONA
Excel 2013

Επιστρέφει τον αριθμό των διατάξεων για ένα δεδομένο αριθμό αντικειμένων (με επαναλήψεις) που επιλέγονται από ένα σύνολο αντικειμένων

Συνάρτηση PHI
Excel 2013

Επιστρέφει την τιμή της συνάρτησης πυκνότητας για μια τυπική κανονική κατανομή

Συνάρτηση POISSON.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει την κατανομή Poisson

Συνάρτηση PROB

Επιστρέφει την πιθανότητα να βρίσκονται οι τιμές μιας περιοχής μεταξύ δύο ορίων

Συνάρτηση QUARTILE.EXC
Excel 2010

Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων, βάσει τιμών εκατοστημορίου από το 0..1, αποκλειστικά

Συνάρτηση QUARTILE.INC
Excel 2010

Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση RANK.AVG
Excel 2010

Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού σε μια λίστα αριθμών

Συνάρτηση RANK.EQ
Excel 2010

Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού σε μια λίστα αριθμών

Συνάρτηση RSQ

Επιστρέφει το τετράγωνο του συντελεστή συσχέτισης Pearson του γινομένου ροπών

Συνάρτηση SKEW

Επιστρέφει την ασυμμετρία μιας κατανομής

Συνάρτηση SKEW.P
Excel 2013

Επιστρέφει την ασυμμετρία μιας κατανομής που βασίζεται σε έναν πληθυσμό: ένας χαρακτηρισμός του βαθμού ασυμμετρίας μιας κατανομής, γύρω από τη μέση τιμή

Συνάρτηση SLOPE

Επιστρέφει την κλίση της γραμμής γραμμικής παλινδρόμησης

Συνάρτηση SMALL

Επιστρέφει την k μικρότερη τιμή ενός συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση STANDARDIZE

Επιστρέφει μια κανονικοποιημένη τιμή

Συνάρτηση STDEV.P
Excel 2010

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού

Συνάρτηση STDEV.S
Excel 2010

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος

Συνάρτηση STDEVA

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση STDEVPA

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση STEYX

Επιστρέφει το τυπικό σφάλμα της προβλεπόμενης τιμής y για κάθε τιμή x της παλινδρόμησης

Συνάρτηση T.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει τις ποσοστιαίες μονάδες (πιθανότητα) για την κατανομή t του Student

Συνάρτηση T.DIST.2T
Excel 2010

Επιστρέφει τις ποσοστιαίες μονάδες (πιθανότητα) για την κατανομή t του Student

Συνάρτηση T.DIST.RT
Excel 2010

Επιστρέφει την κατανομή t του Student

Συνάρτηση T.INV
Excel 2010

Επιστρέφει την τιμή t της κατανομής t του Student ως μια συνάρτηση της πιθανότητας και των βαθμών ελευθερίας

Συνάρτηση T.INV.2T
Excel 2010

Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής t του Student

Συνάρτηση T.TEST
Excel 2010

Επιστρέφει την πιθανότητα που σχετίζεται με έναν έλεγχο t του Student

Συνάρτηση TREND

Επιστρέφει τις τιμές γραμμικής τάσης

Συνάρτηση TRIMMEAN

Επιστρέφει τον αριθμητικό μέσο στο εσωτερικό ενός συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση VAR.P
Excel 2010

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού

Συνάρτηση VAR.S
Excel 2010

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος

Συνάρτηση VARA

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση VARPA

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση WEIBULL.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει την κατανομή Weibull

Συνάρτηση Z.TEST
Excel 2010

Επιστρέφει τη μονόπλευρη τιμή πιθανότητας ενός ελέγχου z

Σημαντικό: Τα αποτελέσματα του υπολογισμού τύπων και ορισμένων συναρτήσεων φύλλου εργασίας του Excel μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς μεταξύ υπολογιστή Windows με αρχιτεκτονική x86 ή x86-64 και υπολογιστή Windows RT με αρχιτεκτονική ARM. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορές.

Σχετικά θέματα

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)
Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×