Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Επιστρέφει τη συνδιακύμανση, τον μέσο όρο των γινομένων των αποκλίσεων για κάθε ζεύγος σημείων δεδομένων σε δύο σύνολα δεδομένων.

Χρησιμοποιήστε τη συνδιακύμανση για να καθορίσετε τη σχέση ανάμεσα σε δύο σύνολα δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να εξετάσετε κατά πόσο το υψηλότερο εισόδημα συνδέεται με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο.

Σημαντικό: Η συνάρτηση αυτή έχει αντικατασταθεί με μία ή περισσότερες νέες συναρτήσεις που ενδέχεται να παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και των οποίων τα ονόματα αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους. Αν και αυτή η συνάρτηση είναι ακόμα διαθέσιμη για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις στο εξής, επειδή αυτή η συνάρτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε μελλοντικές εκδόσεις του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες συναρτήσεις, ανατρέξτε στα άρθρα Συνάρτηση COVARIANCE.P και Συνάρτηση COVARIANCE.S.

Σύνταξη

COVAR(πίνακας1;πίνακας2)

Η σύνταξη της συνάρτησης COVAR περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Πίνακας1     Απαιτείται. Η πρώτη περιοχή κελιών με ακέραιους.

 • Πίνακας2     Απαιτείται. Η δεύτερη περιοχή κελιών με ακέραιους.

Παρατηρήσεις

 • Τα ορίσματα πρέπει να είναι αριθμοί ή ονόματα, πίνακες ή αναφορές που περιέχουν αριθμούς.

 • Εάν κάποιο όρισμα πίνακα ή αναφοράς περιέχει κείμενο, λογικές τιμές ή κενά κελιά, οι τιμές αυτές παραβλέπονται. Ωστόσο, περιλαμβάνονται τα κελιά με τιμή μηδέν.

 • Εάν τα ορίσματα πίνακας1 και πίνακας2 περιέχουν διαφορετικό αριθμό σημείων δεδομένων, τότε η συνάρτηση COVAR επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

 • Εάν ένα από τα ορίσματα πίνακας1 ή πίνακας2 είναι κενό, η συνάρτηση COVAR επιστρέφει #ΔΙΑΙΡ./0! ως τιμή σφάλματος.

 • Η συνδιακύμανση είναι:

  Εξίσωση

  όπου

  x και y

  είναι οι μέσες τιμές δείγματος AVERAGE(πίνακας1) και AVERAGE(πίνακας2) και n είναι το μέγεθος δείγματος.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε ολόκληρα τα δεδομένα.

Σύνολο δεδομένων 1

Σύνολο δεδομένων 2

3

9

2

7

4

12

5

15

6

17

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=COVAR(A2:A6;B2:B6)

Συνδιακύμανση, ο μέσος όρος των γινομένων των αποκλίσεων για κάθε ζεύγος σημείων δεδομένων από τα παραπάνω.

5,2

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×