Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Οι λειτουργίες φύλλου εργασίας κατηγοριοποιούνται ανά λειτουργία. Κάντε κλικ σε μια κατηγορία για να περιηγηθείτε στις λειτουργίες της. Εναλλακτικά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F για να βρείτε μια συνάρτηση, πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματά της ή μια λέξη που την περιγράφει. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με μια συνάρτηση, κάντε κλικ στο όνομά της στην πρώτη στήλη.

Δείτε εδώ τις 10 συναρτήσεις για τις οποίες οι χρήστες διαβάζουν τις περισσότερες πληροφορίες.

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση SUM

Χρησιμοποιήστε αυτή τη συνάρτηση για να αθροίσετε τις τιμές στα κελιά.

Συνάρτηση IF

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση για την επιστροφή μίας τιμής εάν μια συνθήκη είναι αληθής και μίας άλλης τιμής εάν η συνθήκη είναι ψευδής. Δείτε ένα βίντεο σχετικά με τη χρήση της συνάρτησης IF.

Συνάρτηση LOOKUP

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση όταν πρέπει να ανατρέξετε σε μια γραμμή ή στήλη και να βρείτε μια τιμή από την ίδια θέση σε μια δεύτερη γραμμή ή στήλη.

Συνάρτηση VLOOKUP

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση όταν θέλετε να βρείτε στοιχεία σε έναν πίνακα ή σε μια περιοχή ανά γραμμή. Για παράδειγμα, αναζητήστε το επώνυμο μιας υπαλλήλου σύμφωνα με τον αριθμό υπαλλήλου ή βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου της αναζητώντας το επώνυμό της (ακριβώς όπως και σε έναν τηλεφωνικό κατάλογο). Δείτε αυτό το βίντεο σχετικά με τη χρήση της συνάρτησης VLOOKUP.

Συνάρτηση MATCH

Χρησιμοποιήστε αυτή τη συνάρτηση για να αναζητήσετε ένα στοιχείο σε μια περιοχή κελιών και, στη συνέχεια, να επιστρέψετε τη σχετική θέση αυτού του στοιχείου στην περιοχή. Για παράδειγμα, εάν η περιοχή A1:A3 περιέχει τις τιμές 5, 7 και 38, τότε ο τύπος =MATCH(7;A1:A3;0) επιστρέφει τον αριθμό 2, επειδή το 7 είναι το δεύτερο στοιχείο της περιοχής.

Συνάρτηση CHOOSE

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση για να επιλέξετε μια τιμή από ένα σύνολο έως και 254 τιμών βάσει του αριθμού δείκτη. Για παράδειγμα, αν τα ορίσματα τιμή1 έως τιμή7 είναι οι ημέρες της εβδομάδας, η συνάρτηση CHOOSE επιστρέφει μία από τις ημέρες όταν ως όρισμα χρησιμοποιείται ένας αριθμός από το 1 έως το 7.

Συνάρτηση DATE

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση για να λάβετε τον διαδοχικό σειριακό αριθμό που αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτή η συνάρτηση είναι πιο χρήσιμη σε περιπτώσεις που το έτος, ο μήνας και η ημέρα παρέχονται από τύπους ή αναφορές κελιών. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε ένα φύλλο εργασίας που περιέχει ημερομηνίες σε μορφή που το Excel δεν αναγνωρίζει, όπως ΕΕΕΕΜΜΗΗ.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATEDIF για να υπολογίσετε τον αριθμό των ημερών, των μηνών ή των ετών μεταξύ δύο ημερομηνιών.

Συνάρτηση DAYS

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση για να λάβετε τον αριθμό των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών.

Συναρτήσεις FIND, FINDB

Οι συναρτήσεις FIND και FINDB εντοπίζουν μία συμβολοσειρά κειμένου εντός μιας δεύτερης συμβολοσειράς κειμένου. Επιστρέφουν τον αριθμό της θέσης έναρξης της πρώτης συμβολοσειράς κειμένου από τον πρώτο χαρακτήρα της δεύτερης συμβολοσειράς κειμένου.

Συνάρτηση INDEX

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συνάρτηση για να λάβετε μια τιμή ή την αναφορά σε μια τιμή από έναν πίνακα ή περιοχή.

Στο Excel 2010 και τις νεότερες εκδόσεις, αυτές οι συναρτήσεις αντικαταστάθηκαν με νέες συναρτήσεις οι οποίες παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και έχουν ονόματα που αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους. Εξακολουθείτε να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις του Excel, αλλά εάν δεν απαιτείται συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις, καλό θα είναι να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες συναρτήσεις, ανατρέξτε στα θέματα Στατιστικές συναρτήσεις (υλικό αναφοράς) και Συναρτήσεις μαθηματικών και τριγωνομετρίας (υλικό αναφοράς).

Εάν χρησιμοποιείτε το Excel 2007, θα βρείτε αυτές τις συναρτήσεις στις κατηγορίες "Στατιστικές" ή "&", στην καρτέλα "Τύποι".

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση BETADIST

Επιστρέφει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής βήτα

Συνάρτηση BETAINV

Επιστρέφει το αντίστροφο της συνάρτησης αθροιστικής κατανομής για μια καθορισμένη κατανομή βήτα

Συνάρτηση BINOMDIST

Επιστρέφει την πιθανότητα διωνυμικής κατανομής μεμονωμένου όρου

Συνάρτηση CHIDIST

Επιστρέφει τη μονόπλευρη πιθανότητα της κατανομής Χ-τετράγωνο

Συνάρτηση CHIINV

Επιστρέφει το αντίστροφο της μονόπλευρης πιθανότητας της κατανομής Χ-τετράγωνο

Συνάρτηση CHITEST

Επιστρέφει τον έλεγχο της ανεξαρτησίας

Συνάρτηση CONCATENATE

Συνενώνει δύο ή περισσότερες συμβολοσειρές κειμένου σε μία συμβολοσειρά.

Συνάρτηση CONFIDENCE

Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης για τον μέσο ενός πληθυσμού

Συνάρτηση COVAR

Επιστρέφει τη συνδιακύμανση, τον μέσο όρο των γινομένων για ζεύγη αποκλίσεων

Συνάρτηση CRITBINOM

Επιστρέφει τη μικρότερη τιμή, της οποίας η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μικρότερη ή ίση της τιμής ενός κριτηρίου

Συνάρτηση EXPONDIST

Επιστρέφει την εκθετική κατανομή

Συνάρτηση FDIST

Επιστρέφει την κατανομή πιθανότητας F

Συνάρτηση FINV

Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής πιθανότητας F

Συνάρτηση FLOOR

Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό, προς το μηδέν

Συνάρτηση FORECAST

Υπολογίζει, ή προβλέπει, μια μελλοντική τιμή χρησιμοποιώντας υπάρχουσες τιμές.

Συνάρτηση FTEST

Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός ελέγχου F

Συνάρτηση GAMMADIST

Επιστρέφει την κατανομή γάμμα

Συνάρτηση GAMMAINV

Επιστρέφει το αντίστροφο της αθροιστικής κατανομής γάμμα

Συνάρτηση HYPGEOMDIST

Επιστρέφει την υπεργεωμετρική κατανομή

Συνάρτηση LOGINV

Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής λογαριθμικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση LOGNORMDIST

Επιστρέφει την αθροιστική κανονική λογαριθμική κατανομή

Συνάρτηση MODE

Επιστρέφει την πιο κοινή τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων

Συνάρτηση NEGBINOMDIST

Επιστρέφει την αρνητική διωνυμική κατανομή

Συνάρτηση NORMDIST

Επιστρέφει την κανονική αθροιστική κατανομή

Συνάρτηση NORMINV

Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση NORMSDIST

Επιστρέφει την τυπική κανονική αθροιστική κατανομή

Συνάρτηση NORMSINV

Επιστρέφει το αντίστροφο της τυπικής κανονικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση PERCENTILE

Επιστρέφει το k εκατοστημόριο των τιμών μιας περιοχής

Συνάρτηση PERCENTRANK

Επιστρέφει την ποσοστιαία κατάταξη μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων

Συνάρτηση POISSON

Επιστρέφει την κατανομή Poisson

Συνάρτηση QUARTILE

Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση RANK

Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού σε μια λίστα αριθμών

Συνάρτηση STDEV

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος

Συνάρτηση STDEVP

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού

Συνάρτηση TDIST

Επιστρέφει την κατανομή t του Student

Συνάρτηση TINV

Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής t του Student

Συνάρτηση TTEST

Επιστρέφει την πιθανότητα που σχετίζεται με έναν έλεγχο t του Student

Συνάρτηση VAR

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος

Συνάρτηση VARP

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού

Συνάρτηση WEIBULL

Επιστρέφει την κατανομή Weibull

Συνάρτηση ZTEST

Επιστρέφει τη μονόπλευρη τιμή πιθανότητας ενός ελέγχου z

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση CUBEKPIMEMBER

Επιστρέφει μια ιδιότητα βασικού δείκτη απόδοσης (KPI) και εμφανίζει το όνομα KPI στο κελί. Το KPI είναι μια ποσοτικά προσδιορίσιμη μέτρηση, όπως τα μηνιαία μικτά κέρδη ή ο τριμηνιαίος κύκλος κίνησης προσωπικού, που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της απόδοσης μιας επιχείρησης.

Συνάρτηση CUBEMEMBER

Επιστρέφει ένα μέλος ή μια πλειάδα από τον κύβο. Χρησιμοποιείται για να επαληθευτεί ότι το μέλος ή η πλειάδα υπάρχει στον κύβο.

Συνάρτηση CUBEMEMBERPROPERTY

Επιστρέφει την τιμή μιας ιδιότητας μέλους από τον κύβο. Χρησιμοποιήστε την για να επαληθεύσετε ότι ένα όνομα μέλους υπάρχει μέσα στον κύβο και για να επιστρέψει τη συγκεκριμένη ιδιότητα για αυτό το μέλος.

Συνάρτηση CUBERANKEDMEMBER

Επιστρέφει το νιοστό, ή διατεταγμένο, μέλος ενός συνόλου. Χρησιμοποιήστε την για να λάβετε ένα ή περισσότερα στοιχεία ενός συνόλου, όπως είναι ο κορυφαίος πωλητής ή οι 10 κορυφαίοι σπουδαστές.

Συνάρτηση CUBESET

Καθορίζει ένα υπολογισμένο σύνολο μελών ή πλειάδων, μέσω της αποστολής μιας παράστασης συνόλου στον κύβο στον διακομιστή, ο οποίος δημιουργεί το σύνολο και, στη συνέχεια, η συνάρτηση επιστρέφει αυτό το σύνολο στο Microsoft Office Excel.

Συνάρτηση CUBESETCOUNT

Επιστρέφει το πλήθος των στοιχείων ενός συνόλου.

Συνάρτηση CUBEVALUE

Επιστρέφει μια συγκεντρωτική τιμή από τον κύβο.

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση DAVERAGE

Επιστρέφει τον μέσο όρο των επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DCOUNT

Καταμετρά τα κελιά μιας βάσης δεδομένων που περιέχουν αριθμούς

Συνάρτηση DCOUNTA

Καταμετρά τα μη κενά κελιά μιας βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DGET

Εξάγει από μια βάση δεδομένων μία εγγραφή που συμφωνεί με τα καθορισμένα κριτήρια

Συνάρτηση DMAX

Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή από τις επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DMIN

Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή από τις επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DPRODUCT

Πολλαπλασιάζει τις τιμές ενός συγκεκριμένου πεδίου εγγραφών, που ικανοποιεί τα κριτήρια σε μια βάση δεδομένων

Συνάρτηση DSTDEV

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση με βάση ένα δείγμα επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DSTDEVP

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση με βάση ολόκληρο τον πληθυσμό επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DSUM

Προσθέτει τους αριθμούς στο πεδίο στήλης εγγραφών της βάσης δεδομένων που ικανοποιούν τα κριτήρια

Συνάρτηση DVAR

Υπολογίζει τη διακύμανση με βάση ένα δείγμα από επιλεγμένες καταχωρήσεις βάσης δεδομένων

Συνάρτηση DVARP

Υπολογίζει τη διακύμανση με βάση ολόκληρο τον πληθυσμό επιλεγμένων καταχωρήσεων βάσης δεδομένων

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση DATE

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας

Συνάρτηση DATEDIF

Υπολογίζει τον αριθμό των ημερών, των μηνών ή των ετών μεταξύ δύο ημερομηνιών. Αυτή η συνάρτηση είναι χρήσιμη σε τύπους όπου πρέπει να υπολογίσετε μια ηλικία.

Συνάρτηση DATEVALUE

Μετατρέπει σε σειριακό αριθμό μια ημερομηνία που έχει μορφή κειμένου

Συνάρτηση DAY

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε ημέρα του μήνα

Συνάρτηση DAYS
Excel 2013

Επιστρέφει τον αριθμό των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών

Συνάρτηση DAYS360

Υπολογίζει τον αριθμό των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών, με βάση ένα έτος 360 ημερών

Συνάρτηση EDATE

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της ημερομηνίας που είναι ο υποδεικνυόμενος αριθμός μηνών πριν ή μετά την ημερομηνία έναρξης

Συνάρτηση EOMONTH

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της τελευταίας ημέρας του μήνα πριν ή μετά τον καθορισμένο αριθμό μηνών

Συνάρτηση HOUR

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε ώρες

Συνάρτηση ISOWEEKNUM
Excel 2013

Επιστρέφει τον αριθμό εβδομάδας ISO του έτους για μια δεδομένη ημερομηνία

Συνάρτηση MINUTE

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε λεπτά

Συνάρτηση MONTH

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε μήνες

Συνάρτηση NETWORKDAYS

Επιστρέφει τον αριθμό των εργάσιμων ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών

Συνάρτηση NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Επιστρέφει τον αριθμό των ολόκληρων ημερών εργασίας μεταξύ δύο ημερομηνιών, χρησιμοποιώντας παραμέτρους για να υποδείξει ποιες και πόσες από τις ημέρες αντιστοιχούν σε σαββατοκύριακα

Συνάρτηση NOW

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας

Συνάρτηση SECOND

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε δευτερόλεπτα

Συνάρτηση TIME

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό μιας συγκεκριμένης ώρας

Συνάρτηση TIMEVALUE

Μετατρέπει σε σειριακό αριθμό μια ώρα που έχει μορφή κειμένου

Συνάρτηση TODAY

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της σημερινής ημερομηνίας

Συνάρτηση WEEKDAY

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε ημέρα της εβδομάδας

Συνάρτηση WEEKNUM

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε αριθμό που αντιπροσωπεύει την αριθμητική κατάταξη της εβδομάδας μέσα στο έτος

Συνάρτηση WORKDAY

Επιστρέφει τον σειριακό αριθμό της ημερομηνίας πριν ή μετά έναν καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ημερών

Συνάρτηση WORKDAY.INTL
Excel 2010

Επιστρέφει τον αριθμό σειράς της ημερομηνίας πριν ή μετά από ένα καθορισμένο αριθμό ημερών εργασίας χρησιμοποιώντας παραμέτρους για να υποδείξει ποιες και πόσες από τις ημέρες αντιστοιχούν σε σαββατοκύριακα

Συνάρτηση YEAR

Μετατρέπει έναν σειριακό αριθμό σε έτος

Συνάρτηση YEARFRAC

Επιστρέφει το κλάσμα του έτους που αντιπροσωπεύει τον αριθμό ολόκληρων ημερών μεταξύ μιας αρχικής και μιας τελικής ημερομηνίας

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση BESSELI

Επιστρέφει την τροποποιημένη συνάρτηση Bessel In(x)

Συνάρτηση BESSELJ

Επιστρέφει τη συνάρτηση Bessel Jn(x)

Συνάρτηση BESSELK

Επιστρέφει την τροποποιημένη συνάρτηση Bessel Kn(x)

Συνάρτηση BESSELY

Επιστρέφει τη συνάρτηση Bessel Yn(x)

Συνάρτηση BIN2DEC

Μετατρέπει έναν δυαδικό αριθμό σε δεκαδικό

Συνάρτηση BIN2HEX

Μετατρέπει έναν δυαδικό αριθμό σε δεκαεξαδικό

Συνάρτηση BIN2OCT

Μετατρέπει έναν δυαδικό αριθμό σε οκταδικό

Συνάρτηση BITAND
Excel 2013

Επιστρέφει το αποτέλεσμα πράξης AND δύο αριθμών σε επίπεδο bit

Συνάρτηση BITLSHIFT
Excel 2013

Επιστρέφει μια τιμή αριθμού μετατοπισμένου προς τα αριστερά κατά ποσότητα_μετατόπισης bit

Συνάρτηση BITOR
Excel 2013

Επιστρέφει το αποτέλεσμα πράξης OR 2 αριθμών σε επίπεδο bit

Συνάρτηση BITRSHIFT
Excel 2013

Επιστρέφει μια τιμή αριθμού μετατοπισμένου προς τα δεξιά κατά ποσότητα_μετατόπισης bit

Συνάρτηση BITXOR
Excel 2013

Επιστρέφει το αποτέλεσμα πράξης Exclusive Or δύο αριθμών σε επίπεδο bit

Συνάρτηση COMPLEX

Μετατρέπει τον πραγματικό και τον φανταστικό συντελεστή σε μιγαδικό αριθμό

Συνάρτηση CONVERT

Μετατρέπει έναν αριθμό από το ένα μετρικό σύστημα στο άλλο

Συνάρτηση DEC2BIN

Μετατρέπει έναν δεκαδικό αριθμό σε δυαδικό

Συνάρτηση DEC2HEX

Μετατρέπει έναν δεκαδικό αριθμό σε δεκαεξαδικό

Συνάρτηση DEC2OCT

Μετατρέπει έναν δεκαδικό αριθμό σε οκταδικό

Συνάρτηση DELTA

Ελέγχει εάν δύο τιμές είναι ίσες

Συνάρτηση ERF

Επιστρέφει τη συνάρτηση σφάλματος

Συνάρτηση ERF.PRECISE
Excel 2010

Επιστρέφει τη συνάρτηση σφάλματος

Συνάρτηση ERFC

Επιστρέφει τη συμπληρωματική συνάρτηση σφάλματος

Συνάρτηση ERFC.PRECISE
Excel 2010

Επιστρέφει το ολοκλήρωμα της συμπληρωματικής συνάρτησης ERF από το x έως το άπειρο

Συνάρτηση GESTEP

Ελέγχει εάν ένας αριθμός είναι μεγαλύτερος από μια οριακή τιμή

Συνάρτηση HEX2BIN

Μετατρέπει έναν δεκαεξαδικό αριθμό σε δυαδικό

Συνάρτηση HEX2DEC

Μετατρέπει έναν δεκαεξαδικό αριθμό σε δεκαδικό

Συνάρτηση HEX2OCT

Μετατρέπει έναν δεκαεξαδικό αριθμό σε οκταδικό

Συνάρτηση IMABS

Επιστρέφει την απόλυτη τιμή (μέτρο) ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMAGINARY

Επιστρέφει το φανταστικό συντελεστή ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMARGUMENT

Επιστρέφει το όρισμα θήτα, μια γωνία εκφρασμένη σε ακτίνια

Συνάρτηση IMCONJUGATE

Επιστρέφει τον συζυγή μιγαδικό ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCOS

Επιστρέφει το συνημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCOSH
Excel 2013

Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCOT
Excel 2013

Επιστρέφει τη συνεφαπτομένη ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCSC
Excel 2013

Επιστρέφει τη συντέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCSCH
Excel 2013

Επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMDIV

Επιστρέφει το πηλίκο δύο μιγαδικών αριθμών

Συνάρτηση IMEXP

Επιστρέφει την εκθετική δύναμη ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMLN

Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMLOG10

Επιστρέφει τον δεκαδικό λογάριθμο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMLOG2

Επιστρέφει το λογάριθμο με βάση 2 ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMPOWER

Επιστρέφει έναν μιγαδικό αριθμό υψωμένο σε ακέραια δύναμη

Συνάρτηση IMPRODUCT

Επιστρέφει το γινόμενο των μιγαδικών αριθμών 2 έως 255

Συνάρτηση IMREAL

Επιστρέφει τον πραγματικό συντελεστή ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSEC
Excel 2013

Επιστρέφει την τέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSECH
Excel 2013

Επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSIN

Επιστρέφει το ημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSINH
Excel 2013

Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSQRT

Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSUB

Επιστρέφει τη διαφορά μεταξύ δύο μιγαδικών αριθμών

Συνάρτηση IMSUM

Επιστρέφει το άθροισμα μιγαδικών αριθμών

Συνάρτηση IMTAN
Excel 2013

Επιστρέφει την εφαπτομένη ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση OCT2BIN

Μετατρέπει έναν οκταδικό αριθμό σε δυαδικό

Συνάρτηση OCT2DEC

Μετατρέπει έναν οκταδικό αριθμό σε δεκαδικό

Συνάρτηση OCT2HEX

Μετατρέπει έναν οκταδικό αριθμό σε δεκαεξαδικό

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση ACCRINT

Επιστρέφει τον δεδουλευμένο τόκο ενός χρεογράφου που αποφέρει περιοδικό τόκο

Συνάρτηση ACCRINTM

Επιστρέφει τον δεδουλευμένο τόκο ενός χρεογράφου που αποφέρει τόκο κατά τη λήξη του

Συνάρτηση AMORDEGRC

Επιστρέφει την απόσβεση για κάθε λογιστική περίοδο χρησιμοποιώντας ένα συντελεστή απόσβεσης

Συνάρτηση AMORLINC

Επιστρέφει την απόσβεση για κάθε λογιστική περίοδο

Συνάρτηση COUPDAYBS

Επιστρέφει τον αριθμό ημερών από την έναρξη της περιόδου τοκομεριδίων μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού

Συνάρτηση COUPDAYS

Επιστρέφει τον αριθμό των ημερών της περιόδου τοκομεριδίων που περιλαμβάνει την ημερομηνία διακανονισμού

Συνάρτηση COUPDAYSNC

Επιστρέφει τον αριθμό των ημερών από την ημερομηνία διακανονισμού έως την ημερομηνία του επόμενου τοκομεριδίου

Συνάρτηση COUPNCD

Επιστρέφει την επόμενη ημερομηνία τοκομεριδίου μετά την ημερομηνία διακανονισμού

Συνάρτηση COUPNUM

Επιστρέφει τον αριθμό των πληρωτέων τοκομεριδίων μεταξύ της ημερομηνίας διακανονισμού και της ημερομηνίας λήξης

Συνάρτηση COUPPCD

Επιστρέφει την ημερομηνία του προηγούμενου τοκομεριδίου πριν από την ημερομηνία διακανονισμού

Συνάρτηση CUMIPMT

Επιστρέφει τον σωρευτικό τόκο πληρωμής μεταξύ δύο περιόδων

Συνάρτηση CUMPRINC

Επιστρέφει το αθροιστικό κεφάλαιο πληρωμής για ένα δάνειο μεταξύ δύο περιόδων

Συνάρτηση DB

Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για καθορισμένη περίοδο, με τη μέθοδο του σταθερά φθίνοντος υπολοίπου

Συνάρτηση DDB

Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για καθορισμένη περίοδο, με τη μέθοδο του διπλά φθίνοντος υπολοίπου ή με κάποια άλλη μέθοδο που καθορίζετε

Συνάρτηση DISC

Επιστρέφει το προεξοφλητικό επιτόκιο ενός χρεογράφου

Συνάρτηση DOLLARDE

Μετατρέπει μια τιμή δολαρίου, εκφρασμένη σε κλάσμα, σε τιμή δολαρίου εκφρασμένη σε δεκαδικό αριθμό

Συνάρτηση DOLLARFR

Μετατρέπει μια τιμή δολαρίου, εκφρασμένη σε δεκαδικό αριθμό, σε τιμή δολαρίου εκφρασμένη σε κλάσμα

Συνάρτηση DURATION

Επιστρέφει την ετήσια διάρκεια ενός χρεογράφου με πληρωμές περιοδικού τόκου

Συνάρτηση EFFECT

Επιστρέφει το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο

Συνάρτηση FV

Επιστρέφει τη μελλοντική αξία μιας επένδυσης

Συνάρτηση FVSCHEDULE

Επιστρέφει τη μελλοντική αξία του αρχικού κεφαλαίου μετά την εφαρμογή μιας σειράς ανατοκισμών

Συνάρτηση INTRATE

Επιστρέφει το επιτόκιο για ένα πλήρως επενδυμένο χρεόγραφο

Συνάρτηση IPMT

Επιστρέφει την καταβολή τόκου μιας επένδυσης για δεδομένη περίοδο

Συνάρτηση IRR

Επιστρέφει την εσωτερική απόδοση μιας σειράς ταμειακών ροών

Συνάρτηση ISPMT

Υπολογίζει τον τόκο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου επένδυσης

Συνάρτηση MDURATION

Επιστρέφει την τροποποιημένη διάρκεια Macauley για ένα χρεόγραφο με θεωρούμενη ονομαστική αξία 100 €

Συνάρτηση MIRR

Επιστρέφει τον εσωτερικό ρυθμό απόδοσης όταν υπάρχουν διαφορετικά επιτόκια για τις ταμειακές εισροές και εκροές

Συνάρτηση NOMINAL

Επιστρέφει το ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο

Συνάρτηση NPER

Επιστρέφει τον αριθμό των περιόδων για μια επένδυση

Συνάρτηση NPV

Επιστρέφει την καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης βάσει μιας σειράς περιοδικών ταμειακών ροών και ενός προεξοφλητικού επιτοκίου

Συνάρτηση ODDFPRICE

Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου με περιττή πρώτη περίοδο

Συνάρτηση ODDFYIELD

Επιστρέφει την απόδοση ενός χρεογράφου με περιττή πρώτη περίοδο

Συνάρτηση ODDLPRICE

Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου με περιττή τελευταία περίοδο

Συνάρτηση ODDLYIELD

Επιστρέφει την απόδοση ενός χρεογράφου με περιττή τελευταία περίοδο

Συνάρτηση PDURATION
Excel 2013

Επιστρέφει τον αριθμό των περιόδων που απαιτούνται από μια επένδυση για την επίτευξη μιας καθορισμένης αξίας

Συνάρτηση PMT

Επιστρέφει την περιοδική πληρωμή μιας ετήσιας προσόδου

Συνάρτηση PPMT

Επιστρέφει την πληρωμή επί του αρχικού κεφαλαίου μιας επένδυσης για δεδομένη περίοδο

Συνάρτηση PRICE

Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου που αποφέρει περιοδικό τόκο

Συνάρτηση PRICEDISC

Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός προεξοφλημένου χρεογράφου

Συνάρτηση PRICEMAT

Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός χρεογράφου που αποφέρει τόκο κατά τη λήξη του

Συνάρτηση PV

Επιστρέφει την παρούσα αξία μιας επένδυσης

Συνάρτηση RATE

Επιστρέφει το επιτόκιο ανά περίοδο μιας ετήσιας προσόδου

Συνάρτηση RECEIVED

Επιστρέφει το ποσό που λαμβάνεται κατά τη λήξη για ένα πλήρως επενδυμένο χρεόγραφο

Συνάρτηση RRI
Excel 2013

Επιστρέφει ένα ισοδύναμο επιτόκιο για την ανάπτυξη μιας επένδυσης

Συνάρτηση SLN

Επιστρέφει τη σταθερή απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για μία περίοδο

Συνάρτηση SYD

Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για μια καθορισμένη περίοδο με τη μέθοδο του αθροίσματος των ετών της ζωής του

Συνάρτηση TBILLEQ

Επιστρέφει την απόδοση που είναι ισοδύναμη με τις ομολογίες ενός εντόκου γραμματίου

Συνάρτηση TBILLPRICE

Επιστρέφει την τιμή ανά 100 € ονομαστικής αξίας ενός εντόκου γραμματίου

Συνάρτηση TBILLYIELD

Επιστρέφει την απόδοση ενός εντόκου γραμματίου

Συνάρτηση VDB

Επιστρέφει την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου για καθορισμένη περίοδο ή τμήμα περιόδου με τη μέθοδο του φθίνοντος υπολοίπου

Συνάρτηση XIRR

Επιστρέφει τον εσωτερικό ρυθμό απόδοσης για ένα χρονοδιάγραμμα ταμειακών ροών που δεν είναι απαραίτητα περιοδικό

Συνάρτηση XNPV

Επιστρέφει την καθαρή παρούσα αξία για ένα χρονοδιάγραμμα ταμειακών ροών που δεν είναι απαραίτητα περιοδικό

Συνάρτηση YIELD

Επιστρέφει την απόδοση ενός χρεογράφου που αποφέρει περιοδικό τόκο

Συνάρτηση YIELDDISC

Επιστρέφει την ετήσια απόδοση ενός προεξοφλημένου χρεογράφου, για παράδειγμα, ενός εντόκου γραμματίου

Συνάρτηση YIELDMAT

Επιστρέφει την ετήσια απόδοση ενός χρεογράφου που αποφέρει τόκο κατά τη λήξη του

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση CELL

Παρέχει πληροφορίες για τη μορφοποίηση, τη θέση ή τα περιεχόμενα ενός κελιού

Συνάρτηση ERROR.TYPE

Επιστρέφει έναν αριθμό που αντιστοιχεί σε έναν τύπο σφάλματος

Συνάρτηση INFO

Επιστρέφει πληροφορίες για το τρέχον περιβάλλον λειτουργίας

Σημείωση: Αυτή η συνάρτηση δεν είναι διαθέσιμη στο Excel για το Web.

Συνάρτηση ISBLANK

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι κενή

Συνάρτηση ISERR

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι οποιαδήποτε τιμή σφάλματος εκτός από την #Δ/Υ

Συνάρτηση ISERROR

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι οποιαδήποτε τιμή σφάλματος

Συνάρτηση ISEVEN

Επιστρέφει TRUE εάν ο αριθμός είναι άρτιος

Συνάρτηση ISFORMULA
Excel 2013

Επιστρέφει TRUE εάν υπάρχει μια αναφορά σε ένα κελί που περιέχει τύπο

Συνάρτηση ISLOGICAL

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι μια λογική τιμή

Συνάρτηση ISNA

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι η τιμή σφάλματος #Δ/Υ

Συνάρτηση ISNONTEXT

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή δεν είναι κείμενο

Συνάρτηση ISNUMBER

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι αριθμός

Συνάρτηση ISODD

Επιστρέφει TRUE εάν ο αριθμός είναι περιττός

Συνάρτηση ISREF

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι μια αναφορά

Συνάρτηση ISTEXT

Επιστρέφει TRUE εάν η τιμή είναι κείμενο

Συνάρτηση N

Επιστρέφει μια τιμή που έχει μετατραπεί σε αριθμό

Συνάρτηση NA

Επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ

Συνάρτηση SHEET
Excel 2013

Επιστρέφει τον αριθμό φύλλου του φύλλου αναφοράς

Συνάρτηση SHEETS
Excel 2013

Επιστρέφει τον αριθμό των φύλλων που περιέχονται σε μια αναφορά

Συνάρτηση TYPE

Επιστρέφει έναν αριθμό που υποδηλώνει το είδος δεδομένων μιας τιμής

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση AND

Επιστρέφει TRUE εάν όλα τα ορίσματα είναι TRUE

Συνάρτηση FALSE

Επιστρέφει τη λογική τιμή FALSE

Συνάρτηση IF

Καθορίζει τον λογικό έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί

Συνάρτηση IFERROR

Επιστρέφει μια τιμή την οποία καθορίζετε στην περίπτωση που ένας τύπος καταλήξει σε σφάλμα, διαφορετικά, αποδίδει το αποτέλεσμα του τύπου

Συνάρτηση IFNA
Excel 2013

Επιστρέφει την τιμή που καθορίζετε εάν το αποτέλεσμα της παράστασης είναι #Δ/Υ, διαφορετικά επιστρέφει το αποτέλεσμα της παράστασης

Συνάρτηση IFS
2019

Ελέγχει εάν πληρούνται μία ή περισσότερες συνθήκες και επιστρέφει μια τιμή που αντιστοιχεί στην πρώτη συνθήκη TRUE.

Συνάρτηση NOT

Αντιστρέφει τη λογική του ορίσματός της

Συνάρτηση OR

Επιστρέφει TRUE εάν κάποιο όρισμα είναι TRUE

Συνάρτηση SWITCH
Excel 2016

Αξιολογεί μια παράσταση σε σχέση με μια λίστα τιμών και επιστρέφει το αποτέλεσμα που αντιστοιχεί στην πρώτη τιμή που συμφωνεί. Εάν δεν υπάρχει τιμή συμφωνίας, μπορεί να επιστραφεί μια προαιρετική προεπιλεγμένη τιμή.

Συνάρτηση TRUE

Επιστρέφει τη λογική τιμή TRUE

Συνάρτηση XOR
Excel 2013

Επιστρέφει το αποτέλεσμα του λογικού αποκλειστικού OR όλων των ορισμάτων

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση ADDRESS

Επιστρέφει μια αναφορά ως κείμενο σε ένα κελί του φύλλου εργασίας

Συνάρτηση AREAS

Επιστρέφει τον αριθμό των περιοχών σε μια αναφορά

Συνάρτηση CHOOSE

Επιλέγει μια τιμή από λίστα τιμών

Συνάρτηση COLUMN

Επιστρέφει τον αριθμό στήλης μιας αναφοράς

Συνάρτηση COLUMNS

Επιστρέφει τον αριθμό στηλών που περιέχονται σε μια αναφορά

Συνάρτηση FILTER

Κουμπί του Office 365

Φιλτράρει μια περιοχή δεδομένων με βάση τα κριτήρια που καθορίζετε

Συνάρτηση FORMULATEXT
Excel 2013

Επιστρέφει τον τύπο στη δεδομένη αναφορά, ως κείμενο

Συνάρτηση GETPIVOTDATA

Επιστρέφει δεδομένα αποθηκευμένα σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Συνάρτηση HLOOKUP

Εκτελεί αναζήτηση στην πρώτη γραμμή ενός πίνακα και αποδίδει την τιμή του καθορισμένου κελιού

Συνάρτηση HYPERLINK

Δημιουργεί μια συντόμευση ή μεταπήδηση, η οποία ανοίγει ένα έγγραφο που βρίσκεται αποθηκευμένο σε ένα διακομιστή δικτύου, σε ένα intranet ή στο Internet

Συνάρτηση INDEX

Χρησιμοποιεί ένα ευρετήριο για να επιλέξει μια τιμή από μια αναφορά ή έναν πίνακα

Συνάρτηση INDIRECT

Επιστρέφει μια αναφορά που δηλώνεται με μια τιμή κειμένου

Συνάρτηση LOOKUP

Αναζητά τιμές σε ανύσματα ή πίνακες

Συνάρτηση MATCH

Αναζητά τιμές σε μια αναφορά ή έναν πίνακα

Συνάρτηση OFFSET

Επιστρέφει μια μετατόπιση αναφοράς από μια δεδομένη αναφορά

Συνάρτηση ROW

Επιστρέφει τον αριθμό γραμμής μιας αναφοράς

Συνάρτηση ROWS

Επιστρέφει τον αριθμό γραμμών που περιέχονται σε μια αναφορά

Συνάρτηση RTD

Ανακτά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει αυτοματοποίηση COM

Συνάρτηση SORT

Κουμπί του Office 365

Ταξινομεί τα περιεχόμενα μιας περιοχής ή ενός πίνακα

Συνάρτηση SORTBY

Κουμπί του Office 365

Ταξινομεί τα περιεχόμενα μιας περιοχής ή ενός πίνακα με βάση τις τιμές σε μια αντίστοιχη περιοχή ή πίνακα

Συνάρτηση TRANSPOSE

Αντιμεταθέτει τις γραμμές και τις στήλες ενός πίνακα

Συνάρτηση UNIQUE

Κουμπί του Office 365

Επιστρέφει μια λίστα των μοναδικών τιμών σε μια λίστα ή περιοχή

Συνάρτηση VLOOKUP

Εκτελεί αναζήτηση στην πρώτη στήλη ενός πίνακα και μετακινείται κατά μήκος της γραμμής για να επιστρέψει την τιμή ενός κελιού

Συνάρτηση XLOOKUP

Κουμπί του Office 365

Αναζητά μια περιοχή ή έναν πίνακα και επιστρέφει ένα στοιχείο που αντιστοιχεί στην πρώτη αντιστοιχία που εντοπίζει. Εάν δεν υπάρχει αντιστοιχία, τότε η συνάρτηση XLOOKUP μπορεί να επιστρέψει την πλησιέστερη (κατά προσέγγιση) αντιστοιχία. 

Συνάρτηση XMATCH

Κουμπί του Office 365

Επιστρέφει τη σχετική θέση ενός στοιχείου σε έναν πίνακα ή σε μια περιοχή κελιών. 

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση ABS

Επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού

Συνάρτηση ACOS

Επιστρέφει το τόξο του συνημίτονου ενός αριθμού

Συνάρτηση ACOSH

Επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση ACOT
Excel 2013

Επιστρέφει το τόξο της συνεφαπτομένης ενός αριθμού

Συνάρτηση ACOTH
Excel 2013

Επιστρέφει το τόξο υπερβολικής συνεφαπτομένης ενός αριθμού

Συνάρτηση AGGREGATE

Επιστρέφει το άθροισμα σε μια λίστα ή βάση δεδομένων

Συνάρτηση ARABIC

Μετατρέπει ένα λατινικό αριθμό σε αραβικά ψηφία, με μορφή αριθμού

Συνάρτηση ASIN

Επιστρέφει το τόξο του ημίτονου ενός αριθμού

Συνάρτηση ASINH

Επιστρέφει το αντίστροφο υπερβολικό ημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση ATAN

Επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης ενός αριθμού

Συνάρτηση ATAN2

Επιστρέφει το τόξο εφαπτομένης από τις συντεταγμένες x και y

Συνάρτηση ATANH

Επιστρέφει την αντίστροφη υπερβολική εφαπτομένη ενός αριθμού

Συνάρτηση BASE
Excel 2013

Μετατρέπει έναν αριθμό σε μια αναπαράσταση κειμένου με τη δοθείσα βάση

Συνάρτηση CEILING

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση CEILING.MATH
Excel 2013

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα επάνω, στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση CEILING.PRECISE

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο. Ανεξάρτητα από το πρόσημο του αριθμού, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα επάνω.

Συνάρτηση COMBIN

Επιστρέφει τον αριθμό συνδυασμών για δεδομένο πλήθος αντικειμένων

Συνάρτηση COMBINA
Excel 2013

Επιστρέφει τον αριθμό των συνδυασμών με επαναλήψεις ενός δεδομένου αριθμού αντικειμένων

Συνάρτηση COS

Επιστρέφει το συνημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση COSH

Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση COT
Excel 2013

Επιστρέφει τη συνεφαπτομένη μιας γωνίας

Συνάρτηση COTH
Excel 2013

Επιστρέφει την υπερβολική συνεφαπτομένη ενός αριθμού

Συνάρτηση CSC
Excel 2013

Επιστρέφει την συντέμνουσα μιας γωνίας

Συνάρτηση CSCH
Excel 2013

Επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα μιας γωνίας

Συνάρτηση DECIMAL
Excel 2013

Μετατρέπει σε δεκαδικό αριθμό έναν αριθμό δεδομένης βάσης που αναπαριστάται με κείμενο

Συνάρτηση DEGREES

Μετατρέπει ακτίνια σε μοίρες

Συνάρτηση EVEN

Στρογγυλοποιεί προς τα επάνω έναν αριθμό, στον πλησιέστερο άρτιο ακέραιο

Συνάρτηση EXP

Επιστρέφει το e υψωμένο στη δύναμη του καθορισμένου αριθμού

Συνάρτηση FACT

Επιστρέφει το παραγοντικό ενός αριθμού

Συνάρτηση FACTDOUBLE

Επιστρέφει το διπλό παραγοντικό ενός αριθμού

Συνάρτηση FLOOR

Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό, προς το μηδέν

Συνάρτηση FLOOR.MATH
Excel 2013

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω, στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση FLOOR.PRECISE

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω, στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο. Ανεξάρτητα από το πρόσημο του αριθμού, ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα κάτω.

Συνάρτηση GCD

Επιστρέφει τον μέγιστο κοινό διαιρέτη

Συνάρτηση INT

Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό, στον πλησιέστερο ακέραιο

Συνάρτηση ISO.CEILING
Excel 2013

Επιστρέφει έναν αριθμό που είναι στρογγυλοποιημένος στον πλησιέστερο ακέραιο προς τα επάνω ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση LCM

Επιστρέφει το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση LET
Κουμπί του Office 365

Εκχωρεί ονόματα στα αποτελέσματα του υπολογισμού ώστε να επιτρέπεται η αποθήκευση ενδιάμεσων υπολογισμών, τιμών ή ο ορισμός ονομάτων μέσα σε έναν τύπο.

Συνάρτηση LN

Επιστρέφει τον φυσικό λογάριθμο ενός αριθμού

Συνάρτηση LOG

Επιστρέφει τον λογάριθμο ενός αριθμού σε μια καθορισμένη βάση

Συνάρτηση LOG10

Επιστρέφει τον δεκαδικό λογάριθμο ενός αριθμού

Συνάρτηση MDETERM

Επιστρέφει την ορίζουσα μιας μήτρας

Συνάρτηση MINVERSE

Επιστρέφει το αντίστροφο μιας μήτρας

Συνάρτηση MMULT

Επιστρέφει το γινόμενο δύο μητρών

Συνάρτηση MOD

Επιστρέφει το υπόλοιπο μιας διαίρεσης

Συνάρτηση MROUND

Επιστρέφει έναν αριθμό στρογγυλοποιημένο στο επιθυμητό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση MULTINOMIAL

Επιστρέφει το πολυώνυμο ενός συνόλου αριθμών

Συνάρτηση MUNIT
Excel 2013

Επιστρέφει τον μοναδιαίο πίνακα για την καθορισμένη διάσταση

Συνάρτηση ODD

Στρογγυλοποιεί προς τα επάνω έναν αριθμό, στον πλησιέστερο περιττό ακέραιο

Συνάρτηση PI

Επιστρέφει την τιμή π

Συνάρτηση POWER

Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός αριθμού υψωμένου σε δύναμη

Συνάρτηση PRODUCT

Επιστρέφει το γινόμενο των ορισμάτων της

Συνάρτηση QUOTIENT

Επιστρέφει το ακέραιο τμήμα μιας διαίρεσης

Συνάρτηση RADIANS

Μετατρέπει μοίρες σε ακτίνια

Συνάρτηση RAND

Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ 0 και 1

Συνάρτηση RANDARRAY

Κουμπί του Office 365

Επιστρέφει έναν πίνακα τυχαίων αριθμών μεταξύ 0 και 1. Ωστόσο, μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των γραμμών και των στηλών που θα συμπληρωθούν, τις ελάχιστες και τις μέγιστες τιμές, καθώς και αν θα επιστρέφονται ακέραιοι αριθμοί ή δεκαδικές τιμές.

Συνάρτηση RANDBETWEEN

Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ των αριθμών που καθορίζετε

Συνάρτηση ROMAN

Μετατρέπει έναν αραβικό αριθμό σε λατινικό, με μορφή κειμένου

Συνάρτηση ROUND

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό σε καθορισμένο αριθμό ψηφίων

Συνάρτηση ROUNDDOWN

Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό, προς το μηδέν

Συνάρτηση ROUNDUP

Στρογγυλοποιεί προς τα επάνω έναν αριθμό, μακριά από το μηδέν

Συνάρτηση SEC
Excel 2013

Επιστρέφει την τέμνουσα μιας γωνίας

Συνάρτηση SECH
Excel 2013

Επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα μιας γωνίας

Συνάρτηση SERIESSUM

Επιστρέφει το άθροισμα μιας σειράς δυνάμεων με βάση τον τύπο

Συνάρτηση SEQUENCE

Κουμπί του Office 365

Δημιουργεί μια λίστα με συνεχόμενους αριθμούς σε έναν πίνακα, όπως 1, 2, 3, 4.

Συνάρτηση SIGN

Επιστρέφει το πρόσημο ενός αριθμού

Συνάρτηση SIN

Επιστρέφει το ημίτονο της καθορισμένης γωνίας

Συνάρτηση SINH

Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση SQRT

Επιστρέφει μια θετική τετραγωνική ρίζα

Συνάρτηση SQRTPI

Επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του (αριθμός * π)

Συνάρτηση SUBTOTAL

Επιστρέφει το μερικό άθροισμα σε μια λίστα ή βάση δεδομένων

Συνάρτηση SUM

Προσθέτει τα ορίσματά της

Συνάρτηση SUMIF

Προσθέτει τα κελιά που καθορίζονται από δεδομένο κριτήριο

Συνάρτηση SUMIFS
2019

Προσθέτει τα κελιά σε μια περιοχή, τα οποία ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια

Συνάρτηση SUMPRODUCT

Επιστρέφει το άθροισμα των γινομένων των αντίστοιχων στοιχείων του πίνακα

Συνάρτηση SUMSQ

Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των ορισμάτων

Συνάρτηση SUMX2MY2

Επιστρέφει το άθροισμα της διαφοράς των τετραγώνων για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων

Συνάρτηση SUMX2PY2

Επιστρέφει το άθροισμα του αθροίσματος των τετραγώνων για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων

Συνάρτηση SUMXMY2

Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων

Συνάρτηση TAN

Επιστρέφει την εφαπτομένη ενός αριθμού

Συνάρτηση TANH

Επιστρέφει την υπερβολική εφαπτομένη ενός αριθμού

Συνάρτηση TRUNC

Περικόπτει έναν αριθμό σε ακέραιο

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση AVEDEV

Επιστρέφει τον μέσο όρο των απόλυτων αποκλίσεων των σημείων δεδομένων από τον μέσο τους

Συνάρτηση AVERAGE

Επιστρέφει τον μέσο όρο των ορισμάτων της

Συνάρτηση AVERAGEA

Επιστρέφει τον μέσο όρο των ορισμάτων της, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση AVERAGEIF

Επιστρέφει τον μέσο όρο (αριθμητικό μέσο) όλων των κελιών μιας περιοχής που ικανοποιούν το δεδομένο κριτήριο

Συνάρτηση AVERAGEIFS
2019

Επιστρέφει τον μέσο όρο (αριθμητικό μέσο) όλων των κελιών που ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια

Συνάρτηση BETA.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής βήτα

Συνάρτηση BETA.INV
Excel 2010

Επιστρέφει το αντίστροφο της συνάρτησης αθροιστικής κατανομής για μια καθορισμένη κατανομή βήτα

Συνάρτηση BINOM.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει την πιθανότητα διωνυμικής κατανομής μεμονωμένου όρου

Συνάρτηση BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Επιστρέφει την πιθανότητα ενός δοκιμαστικού αποτελέσματος χρησιμοποιώντας μια διωνυμική κατανομή

Συνάρτηση BINOM.INV
Excel 2010

Επιστρέφει τη μικρότερη τιμή, της οποίας η αθροιστική διωνυμική κατανομή είναι μικρότερη ή ίση της τιμής ενός κριτηρίου

Συνάρτηση CHISQ.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας αθροιστικής πιθανότητας βήτα

Συνάρτηση CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Επιστρέφει τη μονόπλευρη πιθανότητα της κατανομής Χ-τετράγωνο

Συνάρτηση CHISQ.INV
Excel 2010

Επιστρέφει τη συνάρτηση πυκνότητας αθροιστικής πιθανότητας βήτα

Συνάρτηση CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Επιστρέφει το αντίστροφο της μονόπλευρης πιθανότητας της κατανομής Χ-τετράγωνο

Συνάρτηση CHISQ.TEST
Excel 2010

Επιστρέφει τον έλεγχο της ανεξαρτησίας

Συνάρτηση CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης για τον μέσο ενός πληθυσμού

Συνάρτηση CONFIDENCE.T
Excel 2010

Επιστρέφει το διάστημα εμπιστοσύνης για τον μέσο ενός πληθυσμού, χρησιμοποιώντας μια κατανομή t του Student

Συνάρτηση CORREL

Επιστρέφει το συντελεστή συσχέτισης δύο συνόλων δεδομένων

Συνάρτηση COUNT

Καταμετρά τους αριθμούς που υπάρχουν στη λίστα ορισμάτων

Συνάρτηση COUNTA

Καταμετρά τις τιμές που υπάρχουν στη λίστα ορισμάτων

Συνάρτηση COUNTBLANK

Καταμετρά τον αριθμό των κενών κελιών σε μια περιοχή

Συνάρτηση COUNTIF

Καταμετρά τον αριθμό των κελιών σε μια περιοχή που ικανοποιούν το δεδομένο κριτήριο

Συνάρτηση COUNTIFS
2019

Καταμετρά τον αριθμό των κελιών σε μια περιοχή που ικανοποιούν πολλά κριτήρια

Συνάρτηση COVARIANCE.P
Excel 2010

Επιστρέφει τη συνδιακύμανση, τον μέσο όρο των γινομένων για ζεύγη αποκλίσεων

Συνάρτηση COVARIANCE.S
Excel 2010

Επιστρέφει τη συνδιακύμανση δείγματος, τον μέσο όρο των γινομένων των αποκλίσεων για κάθε ζεύγος σημείων δεδομένων σε δύο σύνολα δεδομένων

Συνάρτηση DEVSQ

Επιστρέφει το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων

Συνάρτηση EXPON.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει την εκθετική κατανομή

Συνάρτηση F.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει την κατανομή πιθανότητας F

Συνάρτηση F.DIST.RT
Excel 2010

Επιστρέφει την κατανομή πιθανότητας F

Συνάρτηση F.INV
Excel 2010

Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής πιθανότητας F

Συνάρτηση F.INV.RT
Excel 2010

Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής πιθανότητας F

Συνάρτηση F.TEST
Excel 2010

Επιστρέφει το αποτέλεσμα ενός ελέγχου F

Συνάρτηση FISHER

Επιστρέφει το μετασχηματισμό Fisher

Συνάρτηση FISHERINV

Επιστρέφει το αντίστροφο του μετασχηματισμού Fisher

Συνάρτηση FORECAST

Επιστρέφει μια τιμή γραμμικής τάσης

Σημείωση: Στην Excel 2016, αυτή η συνάρτηση αντικαθίσταται από την συνάρτηση FORECAST. LINEAR ως μέρος των νέων συναρτήσεων πρόβλεψης,αλλά εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις.

Συνάρτηση FORECAST.ETS
Excel 2016

Επιστρέφει μια μελλοντική τιμή με βάση υπάρχουσες τιμές (ιστορικού), χρησιμοποιώντας την έκδοση AAA του αλγορίθμου εκθετικής εξομάλυνσης (ETS)

Συνάρτηση FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Επιστρέφει ένα διάστημα εμπιστοσύνης για την τιμή πρόβλεψης στην καθορισμένη ημερομηνία-στόχο

Συνάρτηση FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Επιστρέφει τη διάρκεια του επαναλαμβανόμενου μοτίβου που εντοπίζει το Excel για την καθορισμένη χρονολογική σειρά

Συνάρτηση FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Επιστρέφει μια στατιστική τιμή ως αποτέλεσμα της πρόβλεψης χρονολογικής σειράς

Συνάρτηση FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Επιστρέφει μια μελλοντική τιμή με βάση υπάρχουσες τιμές

Συνάρτηση FREQUENCY

Επιστρέφει μια κατανομή συχνότητας ως κατακόρυφο πίνακα

Συνάρτηση GAMMA
Excel 2013

Επιστρέφει την τιμή συνάρτησης Γάμμα

Συνάρτηση GAMMA.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει την κατανομή γάμμα

Συνάρτηση GAMMA.INV
Excel 2010

Επιστρέφει το αντίστροφο της αθροιστικής κατανομής γάμμα

Συνάρτηση GAMMALN

Αποδίδει τον φυσικό λογάριθμο της συνάρτησης γάμα, Γ(x)

Συνάρτηση GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Αποδίδει τον φυσικό λογάριθμο της συνάρτησης γάμα, Γ(x)

Συνάρτηση GAUSS
Excel 2013

Επιστρέφει κατά 0,5 λιγότερο από την τυπική κανονική αθροιστική κατανομή

Συνάρτηση GEOMEAN

Επιστρέφει τον γεωμετρικό μέσο

Συνάρτηση GROWTH

Επιστρέφει τις τιμές εκθετικής τάσης

Συνάρτηση HARMEAN

Επιστρέφει τον αρμονικό μέσο

Συνάρτηση HYPGEOM.DIST

Επιστρέφει την υπεργεωμετρική κατανομή

Συνάρτηση INTERCEPT

Επιστρέφει το σημείο τομής της γραμμής γραμμικής παλινδρόμησης

Συνάρτηση KURT

Επιστρέφει την κύρτωση ενός συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση LARGE

Επιστρέφει την k μεγαλύτερη τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων

Συνάρτηση LINEST

Επιστρέφει τις παραμέτρους μιας γραμμικής τάσης

Συνάρτηση LOGEST

Επιστρέφει τις παραμέτρους μιας εκθετικής τάσης

Συνάρτηση LOGNORM.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει την αθροιστική κανονική λογαριθμική κατανομή

Συνάρτηση LOGNORM.INV
Excel 2010

Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής λογαριθμικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση MAX

Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων

Συνάρτηση MAXA

Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση MAXIFS
2019

Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή ανάμεσα σε κελιά που καθορίζονται από ένα δεδομένο σύνολο συνθηκών ή κριτηρίων

Συνάρτηση MEDIAN

Επιστρέφει το διάμεσο των καθορισμένων αριθμών

Συνάρτηση MIN

Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων

Συνάρτηση MINA

Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή μιας λίστας ορισμάτων, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση MINIFS
2019

Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή ανάμεσα σε κελιά που καθορίζονται από ένα δεδομένο σύνολο συνθηκών ή κριτηρίων.

Συνάρτηση MODE.MULT
Excel 2010

Επιστρέφει έναν κατακόρυφο πίνακα με τις συνηθέστερες ή συχνότερα επαναλαμβανόμενες τιμές σε έναν πίνακα ή περιοχή δεδομένων

Συνάρτηση MODE.SNGL
Excel 2010

Επιστρέφει την πιο κοινή τιμή σε ένα σύνολο δεδομένων

Συνάρτηση NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει την αρνητική διωνυμική κατανομή

Συνάρτηση NORM.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει την κανονική αθροιστική κατανομή

Συνάρτηση NORM.INV
Excel 2010

Επιστρέφει το αντίστροφο της κανονικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση NORM.S.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει την τυπική κανονική αθροιστική κατανομή

Συνάρτηση NORM.S.INV
Excel 2010

Επιστρέφει το αντίστροφο της τυπικής κανονικής αθροιστικής κατανομής

Συνάρτηση PEARSON

Επιστρέφει το συντελεστή συσχέτισης Pearson του γινομένου των ροπών

Συνάρτηση PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Επιστρέφει το k-ο εκατοστημόριο των τιμών μιας περιοχής, όπου το k ανήκει στην περιοχή 0..1, αποκλειστικά

Συνάρτηση PERCENTILE.INC
Excel 2010

Επιστρέφει το k εκατοστημόριο των τιμών μιας περιοχής

Συνάρτηση PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Επιστρέφει την κατάταξη μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων, ως ποσοστό (0..1, αποκλειστικά) του συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Επιστρέφει την ποσοστιαία κατάταξη μιας τιμής σε ένα σύνολο δεδομένων

Συνάρτηση PERMUT

Επιστρέφει τον αριθμό των διατάξεων για δεδομένο αριθμό αντικειμένων

Συνάρτηση PERMUTATIONA
Excel 2013

Επιστρέφει τον αριθμό των διατάξεων για ένα δεδομένο αριθμό αντικειμένων (με επαναλήψεις) που επιλέγονται από ένα σύνολο αντικειμένων

Συνάρτηση PHI
Excel 2013

Επιστρέφει την τιμή της συνάρτησης πυκνότητας για μια τυπική κανονική κατανομή

Συνάρτηση POISSON.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει την κατανομή Poisson

Συνάρτηση PROB

Επιστρέφει την πιθανότητα να βρίσκονται οι τιμές μιας περιοχής μεταξύ δύο ορίων

Συνάρτηση QUARTILE.EXC
Excel 2010

Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων, βάσει τιμών εκατοστημορίου από το 0..1, αποκλειστικά

Συνάρτηση QUARTILE.INC
Excel 2010

Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση RANK.AVG
Excel 2010

Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού σε μια λίστα αριθμών

Συνάρτηση RANK.EQ
Excel 2010

Επιστρέφει την κατάταξη ενός αριθμού σε μια λίστα αριθμών

Συνάρτηση RSQ

Επιστρέφει το τετράγωνο του συντελεστή συσχέτισης Pearson του γινομένου ροπών

Συνάρτηση SKEW

Επιστρέφει την ασυμμετρία μιας κατανομής

Συνάρτηση SKEW.P
Excel 2013

Επιστρέφει την ασυμμετρία μιας κατανομής που βασίζεται σε έναν πληθυσμό: ένας χαρακτηρισμός του βαθμού ασυμμετρίας μιας κατανομής, γύρω από τη μέση τιμή

Συνάρτηση SLOPE

Επιστρέφει την κλίση της γραμμής γραμμικής παλινδρόμησης

Συνάρτηση SMALL

Επιστρέφει την k μικρότερη τιμή ενός συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση STANDARDIZE

Επιστρέφει μια κανονικοποιημένη τιμή

Συνάρτηση STDEV.P
Excel 2010

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού

Συνάρτηση STDEV.S
Excel 2010

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος

Συνάρτηση STDEVA

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ενός δείγματος, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση STDEVPA

Υπολογίζει την τυπική απόκλιση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση STEYX

Επιστρέφει το τυπικό σφάλμα της προβλεπόμενης τιμής y για κάθε τιμή x της παλινδρόμησης

Συνάρτηση T.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει τις ποσοστιαίες μονάδες (πιθανότητα) για την κατανομή t του Student

Συνάρτηση T.DIST.2T
Excel 2010

Επιστρέφει τις ποσοστιαίες μονάδες (πιθανότητα) για την κατανομή t του Student

Συνάρτηση T.DIST.RT
Excel 2010

Επιστρέφει την κατανομή t του Student

Συνάρτηση T.INV
Excel 2010

Επιστρέφει την τιμή t της κατανομής t του Student ως μια συνάρτηση της πιθανότητας και των βαθμών ελευθερίας

Συνάρτηση T.INV.2T
Excel 2010

Επιστρέφει το αντίστροφο της κατανομής t του Student

Συνάρτηση T.TEST
Excel 2010

Επιστρέφει την πιθανότητα που σχετίζεται με έναν έλεγχο t του Student

Συνάρτηση TREND

Επιστρέφει τις τιμές γραμμικής τάσης

Συνάρτηση TRIMMEAN

Επιστρέφει τον αριθμητικό μέσο στο εσωτερικό ενός συνόλου δεδομένων

Συνάρτηση VAR.P
Excel 2010

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού

Συνάρτηση VAR.S
Excel 2010

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος

Συνάρτηση VARA

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ενός δείγματος, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση VARPA

Υπολογίζει τη διακύμανση βάσει ολόκληρου του πληθυσμού, συμπεριλαμβάνοντας τους αριθμούς, το κείμενο και τις λογικές τιμές

Συνάρτηση WEIBULL.DIST
Excel 2010

Επιστρέφει την κατανομή Weibull

Συνάρτηση Z.TEST
Excel 2010

Επιστρέφει τη μονόπλευρη τιμή πιθανότητας ενός ελέγχου z

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση ASC

Μετατρέπει τους αγγλικούς χαρακτήρες πλήρους πλάτους (των δύο byte) ή τους χαρακτήρες Κατάκανα μιας ακολουθίας χαρακτήρων σε χαρακτήρες μισού πλάτους (του ενός byte)

Συνάρτηση ARRAYTOTEXT
Κουμπί του Office 365

Επιστρέφει έναν πίνακα τιμών κειμένου από οποιαδήποτε συγκεκριμένη περιοχή.

Συνάρτηση BAHTTEXT

Μετατρέπει έναν αριθμό σε κείμενο, χρησιμοποιώντας τη μορφή νομισματικής μονάδας ß (μπατ)

Συνάρτηση CHAR

Επιστρέφει το χαρακτήρα που καθορίζεται από τον κωδικό αριθμό

Συνάρτηση CLEAN

Καταργεί όλους τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες από το κείμενο

Συνάρτηση CODE

Επιστρέφει έναν αριθμητικό κωδικό για τον πρώτο χαρακτήρα μιας συμβολοσειράς κειμένου

Συνάρτηση CONCAT
2019

Συνδυάζει το κείμενο από πολλές περιοχές ή/και συμβολοσειρές, αλλά δεν παρέχει τον οριοθέτη ή ορίσματα IgnoreEmpty.

Συνάρτηση CONCATENATE

Ενοποιεί πολλά στοιχεία κειμένου σε ένα στοιχείο κειμένου

Συνάρτηση DBCS
Excel 2013

Μετατρέπει τους αγγλικούς χαρακτήρες μισού πλάτους (του ενός byte) ή τους χαρακτήρες Κατάκανα μιας ακολουθίας χαρακτήρων σε χαρακτήρες πλήρους πλάτους (των δύο byte)

Συνάρτηση DOLLAR

Μετατρέπει έναν αριθμό σε κείμενο, χρησιμοποιώντας τη μορφή νομισματικής μονάδας $ (δολάριο)

Συνάρτηση EXACT

Ελέγχει εάν δύο τιμές κειμένου είναι ταυτόσημες

Συναρτήσεις FIND, FINDB

Εντοπίζει μια τιμή κειμένου μέσα σε άλλη (με διάκριση πεζών-κεφαλαίων)

Συνάρτηση FIXED

Μορφοποιεί έναν αριθμό ως κείμενο, με σταθερό αριθμό δεκαδικών ψηφίων

Συναρτήσεις LEFT, LEFTB

Επιστρέφει τους χαρακτήρες μια τιμής κειμένου που βρίσκονται στις πρώτες αριστερά θέσεις

Συναρτήσεις LEN, LENB

Επιστρέφει το πλήθος των χαρακτήρων σε μια ακολουθία χαρακτήρων κειμένου

Συνάρτηση LOWER

Μετατρέπει το κείμενο σε πεζά γράμματα

Συναρτήσεις MID, MIDB

Επιστρέφει ένα συγκεκριμένο πλήθος χαρακτήρων από μια ακολουθία χαρακτήρων κειμένου, ξεκινώντας από τη θέση που καθορίζετε

Συνάρτηση NUMBERVALUE
Excel 2013

Μετατρέπει κείμενο σε αριθμό με τρόπο ανεξάρτητο από τοπικές ρυθμίσεις

Συνάρτηση PHONETIC

Εξάγει τους φωνητικούς χαρακτήρες (φουρίγγανα) από μια ακολουθία χαρακτήρων κειμένου.

Συνάρτηση PROPER

Μετατρέπει σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα των λέξεων μιας ακολουθίας χαρακτήρων κειμένου

Συναρτήσεις REPLACE, REPLACEB

Αντικαθιστά χαρακτήρες μέσα σε κείμενο

Συνάρτηση REPT

Επαναλαμβάνει ένα κείμενο όσες φορές καθορίζετε

Συναρτήσεις RIGHT, RIGHTB

Επιστρέφει τους χαρακτήρες μια τιμής κειμένου που βρίσκονται στις πρώτες δεξιά θέσεις

Συναρτήσεις SEARCH, SEARCHB

Εντοπίζει μια τιμή κειμένου μέσα σε άλλη (χωρίς διάκριση πεζών-κεφαλαίων)

Συνάρτηση SUBSTITUTE

Αντικαθιστά παλιό κείμενο με νέο κείμενο, σε μια ακολουθία χαρακτήρων κειμένου

Συνάρτηση T

Μετατρέπει τα ορίσματά της σε κείμενο

Συνάρτηση TEXT

Μορφοποιεί έναν αριθμό και τον μετατρέπει σε κείμενο

Συνάρτηση TEXTJOIN
2019

Συνδυάζει το κείμενο από πολλές περιοχές ή/και συμβολοσειρές και περιλαμβάνει έναν οριοθέτη που μπορείτε να καθορίσετε μεταξύ κάθε τιμής κειμένου που θα συνδυαστεί. Εάν ο οριοθέτης είναι μια κενή συμβολοσειρά κειμένου, η συνάρτηση πρακτικά θα συνενώσει τις περιοχές.

Συνάρτηση TRIM

Καταργεί τα διαστήματα από το κείμενο

Συνάρτηση UNICHAR
Excel 2013

Επιστρέφει το χαρακτήρα Unicode στον οποίο γίνεται αναφορά από τη δεδομένη αριθμητική τιμή

Συνάρτηση UNICODE
Excel 2013

Επιστρέφει τον αριθμό (σημείο κώδικα) που αντιστοιχεί στον πρώτο χαρακτήρα του κειμένου

Συνάρτηση UPPER

Μετατρέπει κείμενο σε κεφαλαία γράμματα

Συνάρτηση VALUE

Μετατρέπει ένα όρισμα κειμένου σε αριθμό

Συνάρτηση VALUETOTEXT
Κουμπί του Office 365

Επιστρέφει κείμενο από οποιαδήποτε καθορισμένη τιμή

Εάν τα πρόσθετα που εγκαθιστάτε περιέχουν συναρτήσεις, αυτές οι συναρτήσεις προσθέτου και αυτοματισμού θα είναι διαθέσιμες στην κατηγορία Ορισμός από το χρήστη στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης.

Οι συναρτήσεις που ορίζονται από το χρήστη (UDFs) δεν είναι διαθέσιμες Excel για το Web.

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση CALL

Καλεί μια διαδικασία σε βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης (dynamic link library ή DLL) ή πόρο κώδικα

Συνάρτηση EUROCONVERT

Μετατρέπει έναν αριθμό σε ευρώ, μετατρέπει έναν αριθμό από ευρώ σε νόμισμα μέλους της ευρωζώνης ή μετατρέπει έναν αριθμό από νόμισμα μέλους της ευρωζώνης σε άλλο νόμισμα χρησιμοποιώντας το ευρώ ως ενδιάμεσο (τριγωνισμός)

Συνάρτηση REGISTER.ID

Επιστρέφει τον κωδικό καταχώρησης της δεδομένης διαδικασίας βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης (dynamic link library ή DLL) ή πόρου κώδικα που έχει ήδη καταχωρηθεί

Οι συναρτήσεις Web δεν είναι διαθέσιμες Excel για το Web.

Συνάρτηση

Περιγραφή

Συνάρτηση ENCODEURL
Excel 2013

Επιστρέφει μια κωδικοποιημένη συμβολοσειρά URL

Συνάρτηση FILTERXML
Excel 2013

Επιστρέφει συγκεκριμένα δεδομένα από το περιεχόμενο XML χρησιμοποιώντας το καθορισμένο XPath

Συνάρτηση WEBSERVICE
Excel 2013

Επιστρέφει δεδομένα από μια υπηρεσία Web

Οι δείκτες έκδοσης υποδεικνύουν την έκδοση του Excel στην οποία παρουσιάστηκε μια συνάρτηση. Αυτές οι συναρτήσεις δεν είναι διαθέσιμες σε παλαιότερες εκδόσεις.

Σημαντικό: Τα αποτελέσματα του υπολογισμού τύπων και ορισμένων συναρτήσεων φύλλου εργασίας του Excel μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς μεταξύ υπολογιστή Windows με αρχιτεκτονική x86 ή x86-64 και υπολογιστή Windows RT με αρχιτεκτονική ARM. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορές.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη από την Κοινότητα απαντήσεων.

Δείτε επίσης

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Εντοπισμός σφαλμάτων σε τύπους

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×