Συντομεύσεις πληκτρολογίου για τα γραφικά SmartArt στο Word

Πολλοί χρήστες βρίσκουν ότι οι συντομεύσεις πληκτρολογίου τους βοηθούν να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Για τους χρήστες με προβλήματα κινητικότητας ή όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι μια απαραίτητη εναλλακτική λύση στη χρήση του ποντικιού.

Σημείωση: Αυτό το θέμα θεωρεί ότι οι χρήστες JAWS έχουν απενεργοποιήσει τη δυνατότητα "Εικονικό μενού κορδέλας".

Εισαγωγή γραφικού SmartArt σε έγγραφο του Office

 1. Στο πρόγραμμα του Microsoft Office και στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το γραφικό, πατήστε το πλήκτρο Alt, κατόπιν το πλήκτρο Ζ και στη συνέχεια το πλήκτρο Ψ για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Γραφικό SmartArt.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Επάνω βέλος ή το πλήκτρο Κάτω βέλος για να επιλέξετε τον τύπο του γραφικού που θέλετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο παράθυρο εργασιών "Διάταξη".

 4. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τη διάταξη που θέλετε.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να εισαγάγετε την επιλεγμένη διάταξη.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή του επόμενου στοιχείου σε γραφικό SmartArt.

Tab

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου σε γραφικό SmartArt.

Shift+Tab

Επιλογή όλων των σχημάτων.

Ctrl +A

Κατάργηση της εστίασης από το επιλεγμένο σχήμα.

Esc

Ώθηση του επιλεγμένου σχήματος προς τα επάνω.

Επάνω βέλος

Ώθηση του επιλεγμένου σχήματος προς τα κάτω.

Κάτω βέλος

Ώθηση του επιλεγμένου σχήματος προς τα αριστερά.

Αριστερό βέλος

Ώθηση του επιλεγμένου σχήματος προς τα δεξιά.

Δεξιό βέλος

Επεξεργασία κειμένου στο επιλεγμένο σχήμα.

Enter ή F2, Esc για έξοδο από το σχήμα

Διαγραφή του επιλεγμένου σχήματος.

Delete ή Backspace

Αποκοπή του επιλεγμένου σχήματος.

Ctrl+X ή Shift+Delete

Αντιγραφή του επιλεγμένου σχήματος.

Ctrl+C

Επικόλληση του περιεχομένου του Προχείρου.

Ctrl+V

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Οριζόντια μεγέθυνση του επιλεγμένου σχήματος.

Shift+Δεξιό βέλος

Οριζόντια σμίκρυνση του επιλεγμένου σχήματος.

Shift+Αριστερό βέλος

Κατακόρυφη μεγέθυνση του επιλεγμένου σχήματος.

Shift+Επάνω βέλος

Κατακόρυφη σμίκρυνση του επιλεγμένου σχήματος.

Shift+Κάτω βέλος

Περιστροφή του επιλεγμένου σχήματος προς τα δεξιά.

Alt+Δεξιό βέλος

Περιστροφή του επιλεγμένου σχήματος προς τα αριστερά.

Alt+Αριστερό βέλος

Σημειώσεις: 

 • Για να κάνετε πιο ακριβείς ρυθμίσεις στα σχήματα, πιέστε το πλήκτρο Ctrl μαζί με οποιαδήποτε από τις παραπάνω συντομεύσεις πληκτρολογίου.

 • Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου εφαρμόζονται σε πολλές επιλογές σαν να είχατε επιλέξει το κάθε στοιχείο ξεχωριστά.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Αριστερό βέλος

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Δεξιό βέλος

Μετακίνηση προς τα επάνω κατά μία γραμμή.

Επάνω βέλος

Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μία γραμμή.

Κάτω βέλος

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

Ctrl+αριστερό βέλος

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

Ctrl+Δεξιό βέλος

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα επάνω.

Ctrl+Επάνω βέλος

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα κάτω.

Ctrl+Κάτω βέλος

Μετακίνηση στο τέλος μιας γραμμής.

End

Μετακίνηση στην αρχή μιας γραμμής.

Home

Μετακίνηση στο τέλος ενός πλαισίου κειμένου.

Ctrl+End

Μετακίνηση στην αρχή ενός πλαισίου κειμένου.

Ctrl+Home

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+X

Αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+C

Επικόλληση του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+V

Μετακίνηση του επιλεγμένου κειμένου προς τα επάνω.

Alt+Shift+Επάνω βέλος

Μετακίνηση του επιλεγμένου κειμένου προς τα κάτω.

Alt+Shift+Κάτω βέλος

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Backspace

Διαγραφή μίας λέξης προς τα αριστερά.

Ctrl+Backspace

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Delete

Διαγραφή μίας λέξης προς τα δεξιά.

Ctrl+Delete

Προβιβασμός του επιλεγμένου κειμένου.

Alt+Shift+Αριστερό βέλος

Υποβιβασμός του επιλεγμένου κειμένου.

Alt+Shift+Δεξιό βέλος

Ορθογραφικός έλεγχος (δεν διατίθεται στο Word).

F7

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά.

Ctrl+Shift+F ή Ctrl+Shift+P

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+Shift+>

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+Shift+<

Εναλλαγή πεζών κεφαλαίων στο επιλεγμένο κείμενο (πεζά, Γράμματα Τίτλου, ΚΕΦΑΛΑΙΑ).

Shift+F3

Εφαρμογή μορφοποίησης έντονης γραφής στο επιλεγμένο κείμενο.

Ctrl+B

Εφαρμογή υπογράμμισης στο επιλεγμένο κείμενο.

Ctrl+U

Εφαρμογή μορφοποίησης πλάγιας γραφής στο επιλεγμένο κείμενο.

Ctrl+I

Εφαρμογή μορφοποίησης δείκτη στο επιλεγμένο κείμενο.

Ctrl+Σύμβολο ισότητας

Εφαρμογή μορφοποίησης εκθέτη στο επιλεγμένο κείμενο.

Ctrl+Shift+Σύμβολο του συν (+)

Ρύθμιση της μετατόπισης δείκτη/εκθέτη προς τα επάνω.

Ctrl+Alt+Shift+>

Ρύθμιση της μετατόπισης δείκτη/εκθέτη προς τα κάτω.

Ctrl+Alt+Shift+<

Κατάργηση όλης της μορφοποίησης χαρακτήρων από το επιλεγμένο κείμενο.

Shift+Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Σημείωση: Το JAWS και ο Αφηγητής δεν εκφωνούν τις αλλαγές μεγέθους γραμματοσειράς σωστά όταν χρησιμοποιείτε Windows 8.1. Και τα δύο προγράμματα εκφωνούν σωστές πληροφορίες στα Windows 10.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αντιγραφή μορφοποίησης από το επιλεγμένο κείμενο.

Shift+Ctrl+C

Επικόλληση μορφοποίησης στο επιλεγμένο κείμενο.

Shift+Ctrl+V

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Στοίχιση παραγράφου στο κέντρο.

Ctrl+E

Πλήρης στοίχιση παραγράφου.

Ctrl+J

Στοίχιση παραγράφου στα αριστερά.

Ctrl+L

Στοίχιση παραγράφου στα δεξιά.

Ctrl+R

Υποβιβασμός ενός σημείου κουκκίδας.

Tab ή Alt+Shift+Δεξιό βέλος

Προβιβασμός ενός σημείου κουκκίδας.

Shift+Tab ή Alt+Shift+Αριστερό βέλος

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Συγχώνευση δύο γραμμών κειμένου.

Το πλήκτρο Delete στο τέλος της πρώτης γραμμής κειμένου

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης.

Shift+F10

Εναλλαγή μεταξύ του παραθύρου Κείμενο και του καμβά σχεδίασης.

Ctrl+Shift+F2

Κλείσιμο του παραθύρου Κείμενο.

Alt+F4

Εναλλαγή της εστίασης από το παράθυρο Κείμενο στο περίγραμμα του γραφικού SmartArt.

Esc

Άνοιγμα του θέματος της Βοήθειας "Γραφικά SmartArt". (Ο δείκτης του ποντικιού πρέπει να βρίσκεται στο παράθυρο "Κείμενο".)

Ctrl +Shift+F1

Περισσότερες πληροφορίες

Δυνατότητες προσβασιμότητας στο Office

Εισαγωγή γραφικού SmartArt σε έγγραφο του Office

 1. Στο πρόγραμμα του Microsoft Office και στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το γραφικό, πατήστε το πλήκτρο Alt, κατόπιν το πλήκτρο Ζ και στη συνέχεια το πλήκτρο Ψ για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Γραφικό SmartArt.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Επάνω βέλος ή το πλήκτρο Κάτω βέλος για να επιλέξετε τον τύπο του γραφικού που θέλετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο παράθυρο εργασιών "Διάταξη".

 4. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τη διάταξη που θέλετε.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να εισαγάγετε την επιλεγμένη διάταξη.

Εργασία με σχήματα σε γραφικό SmartArt

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή του επόμενου στοιχείου σε γραφικό SmartArt.

Tab

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου σε γραφικό SmartArt.

Shift+Tab

Επιλογή όλων των σχημάτων.

Ctrl +A

Κατάργηση της εστίασης από το επιλεγμένο σχήμα.

Esc

Ώθηση του επιλεγμένου σχήματος προς τα επάνω.

Επάνω βέλος

Ώθηση του επιλεγμένου σχήματος προς τα κάτω.

Κάτω βέλος

Ώθηση του επιλεγμένου σχήματος προς τα αριστερά.

Αριστερό βέλος

Ώθηση του επιλεγμένου σχήματος προς τα δεξιά.

Δεξιό βέλος

Επεξεργασία κειμένου στο επιλεγμένο σχήμα.

Enter ή F2, Esc για έξοδο από το σχήμα

Διαγραφή του επιλεγμένου σχήματος.

Delete ή Backspace

Αποκοπή του επιλεγμένου σχήματος.

Ctrl+X ή Shift+Delete

Αντιγραφή του επιλεγμένου σχήματος.

Ctrl+C

Επικόλληση του περιεχομένου του Προχείρου.

Ctrl+V

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Οριζόντια μεγέθυνση του επιλεγμένου σχήματος.

Shift+Δεξιό βέλος

Οριζόντια σμίκρυνση του επιλεγμένου σχήματος.

Shift+Αριστερό βέλος

Κατακόρυφη μεγέθυνση του επιλεγμένου σχήματος.

Shift+Επάνω βέλος

Κατακόρυφη σμίκρυνση του επιλεγμένου σχήματος.

Shift+Κάτω βέλος

Περιστροφή του επιλεγμένου σχήματος προς τα δεξιά.

Alt+Δεξιό βέλος

Περιστροφή του επιλεγμένου σχήματος προς τα αριστερά.

Alt+Αριστερό βέλος

Σημειώσεις: 

 • Για να κάνετε πιο ακριβείς ρυθμίσεις στα σχήματα, πιέστε το πλήκτρο Ctrl μαζί με οποιαδήποτε από τις παραπάνω συντομεύσεις πληκτρολογίου.

 • Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου εφαρμόζονται σε πολλές επιλογές σαν να είχατε επιλέξει το κάθε στοιχείο ξεχωριστά.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Αριστερό βέλος

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Δεξιό βέλος

Μετακίνηση προς τα επάνω κατά μία γραμμή.

Επάνω βέλος

Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μία γραμμή.

Κάτω βέλος

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

Ctrl+αριστερό βέλος

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

Ctrl+Δεξιό βέλος

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα επάνω.

Ctrl+Επάνω βέλος

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα κάτω.

Ctrl+Κάτω βέλος

Μετακίνηση στο τέλος μιας γραμμής.

End

Μετακίνηση στην αρχή μιας γραμμής.

Home

Μετακίνηση στο τέλος ενός πλαισίου κειμένου.

Ctrl+End

Μετακίνηση στην αρχή ενός πλαισίου κειμένου.

Ctrl+Home

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+X

Αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+C

Επικόλληση του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+V

Μετακίνηση του επιλεγμένου κειμένου προς τα επάνω.

Alt+Shift+Επάνω βέλος

Μετακίνηση του επιλεγμένου κειμένου προς τα κάτω.

Alt+Shift+Κάτω βέλος

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Backspace

Διαγραφή μίας λέξης προς τα αριστερά.

Ctrl+Backspace

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Delete

Διαγραφή μίας λέξης προς τα δεξιά.

Ctrl+Delete

Προβιβασμός του επιλεγμένου κειμένου.

Alt+Shift+Αριστερό βέλος

Υποβιβασμός του επιλεγμένου κειμένου.

Alt+Shift+Δεξιό βέλος

Ορθογραφικός έλεγχος (δεν διατίθεται στο Word).

F7

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά.

Ctrl+Shift+F ή Ctrl+Shift+P

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+Shift+>

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+Shift+<

Εναλλαγή πεζών κεφαλαίων στο επιλεγμένο κείμενο (πεζά, Γράμματα Τίτλου, ΚΕΦΑΛΑΙΑ).

Shift+F3

Εφαρμογή μορφοποίησης έντονης γραφής στο επιλεγμένο κείμενο.

Ctrl+B

Εφαρμογή υπογράμμισης στο επιλεγμένο κείμενο.

Ctrl+U

Εφαρμογή μορφοποίησης πλάγιας γραφής στο επιλεγμένο κείμενο.

Ctrl+I

Εφαρμογή μορφοποίησης δείκτη στο επιλεγμένο κείμενο.

Ctrl+Σύμβολο ισότητας

Εφαρμογή μορφοποίησης εκθέτη στο επιλεγμένο κείμενο.

Ctrl+Shift+Σύμβολο του συν (+)

Ρύθμιση της μετατόπισης δείκτη/εκθέτη προς τα επάνω.

Ctrl+Alt+Shift+>

Ρύθμιση της μετατόπισης δείκτη/εκθέτη προς τα κάτω.

Ctrl+Alt+Shift+<

Κατάργηση όλης της μορφοποίησης χαρακτήρων από το επιλεγμένο κείμενο.

Shift+Ctrl+πλήκτρο διαστήματος

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αντιγραφή μορφοποίησης από το επιλεγμένο κείμενο.

Shift+Ctrl+C

Επικόλληση μορφοποίησης στο επιλεγμένο κείμενο.

Shift+Ctrl+V

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Στοίχιση παραγράφου στο κέντρο.

Ctrl+E

Πλήρης στοίχιση παραγράφου.

Ctrl+J

Στοίχιση παραγράφου στα αριστερά.

Ctrl+L

Στοίχιση παραγράφου στα δεξιά.

Ctrl+R

Υποβιβασμός ενός σημείου κουκκίδας.

Tab ή Alt+Shift+Δεξιό βέλος

Προβιβασμός ενός σημείου κουκκίδας.

Shift+Tab ή Alt+Shift+Αριστερό βέλος

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Συγχώνευση δύο γραμμών κειμένου.

Το πλήκτρο Delete στο τέλος της πρώτης γραμμής κειμένου

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης.

Shift+F10

Εναλλαγή μεταξύ του παραθύρου Κείμενο και του καμβά σχεδίασης.

Ctrl+Shift+F2

Κλείσιμο του παραθύρου Κείμενο.

Alt+F4

Εναλλαγή της εστίασης από το παράθυρο Κείμενο στο περίγραμμα του γραφικού SmartArt.

Esc

Άνοιγμα του θέματος της Βοήθειας "Γραφικά SmartArt". (Ο δείκτης του ποντικιού πρέπει να βρίσκεται στο παράθυρο "Κείμενο".)

Ctrl +Shift+F1

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που περιγράφονται εδώ αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου των Η.Π.Α. Τα πλήκτρα άλλων διατάξεων μπορεί να μην αντιστοιχούν απόλυτα με τα πλήκτρα του πληκτρολογίου των Η.Π.Α.

Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πατάτε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με το σύμβολο συν (+). Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πατάτε ένα πλήκτρο και αμέσως μετά ένα άλλο, τα πλήκτρα αυτά διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×