Συντομεύσεις πληκτρολογίου για χρήση με σχήματα, WordArt και πλαίσια κειμένου για το Word

Σημείωση: Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου των ΗΠΑ. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου των Η.Π.Α.

Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πατάτε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με το σύμβολο συν (+). Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πατάτε ένα πλήκτρο και αμέσως μετά ένα άλλο, τα πλήκτρα αυτά διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή ενός αντικειμένου (με επιλεγμένο κείμενο μέσα στο αντικείμενο).

Esc

Επιλογή ενός αντικειμένου (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο).

Tab ή Shift+Tab, έως ότου επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε

Επιλέξτε πολλά σχήματα.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Επιλογή πολλών σχημάτων με κείμενο.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Άνοιγμα του παραθύρου επιλογής.

Alt+F10

Επιλογή ενός εστιασμένου στοιχείου (μέσα στο παράθυρο επιλογής).

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Ακύρωση της επιλογής ενός εστιασμένου στοιχείου (μέσα στο παράθυρο επιλογής).

Shift+Enter

Επεξεργασία κειμένου σε ένα πλαίσιο κειμένου.

F2 ή ENTER μετά την επιλογή του πλαισίου κειμένου

Επεξεργασία κειμένου σε σχήμα.

F2 ή ENTER μετά την επιλογή του σχήματος

Αποκοπή επιλεγμένου αντικειμένου.

Ctrl+X

Αντιγραφή επιλεγμένου αντικειμένου.

Ctrl+C

Επικόλληση αποκομμένου ή αντιγραμμένου αντικειμένου.

Ctrl+V

Αντιγραφή μόνο μορφοποίησης.

Ctrl+Shift+C

Επικόλληση μόνο μορφοποίησης.

Ctrl+Shift+V

Ειδική επικόλληση.

Ctrl+Alt+V

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Y

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για χρήση στο παράθυρο επιλογής

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου επιλογής.

Alt+F10

Κυκλική μετακίνηση της εστίασης στα παράθυρα.

F6

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα μεμονωμένο στοιχείο ή ομάδα.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της εστίασης από ένα στοιχείο μιας ομάδας στη γονική ομάδα.

Αριστερό βέλος

Μετακίνηση της εστίασης από μια ομάδα στο πρώτο στοιχείο της ομάδας.

Δεξιό βέλος

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας και όλων των θυγατρικών ομάδων της.

* (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

+ (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Σύμπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

- (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα στοιχείο και επιλογή του.

Shift+Επάνω βέλος ή Shift+Κάτω βέλος

Επιλογή ενός εστιασμένου στοιχείου.

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Προσθήκη άλλου αντικειμένου στην επιλογή.

Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Ακύρωση επιλογής ενός εστιασμένου στοιχείου.

Shift+Enter

Εμφάνιση ή απόκρυψη ενός εστιασμένου στοιχείου.

Ctrl+Shift+S

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή ενός αντικειμένου (με επιλεγμένο κείμενο μέσα στο αντικείμενο).

ESC

Επιλογή ενός αντικειμένου (με ένα επιλεγμένο αντικείμενο).

TAB ή SHIFT+TAB, έως ότου επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε

Επιλογή πολλών σχημάτων

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CONTROL ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Επιλογή πολλών σχημάτων με κείμενο

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στα σχήματα

Άνοιγμα του παραθύρου επιλογής.

ALT + F10

Επιλογή ενός εστιασμένου στοιχείου (μέσα στο παράθυρο επιλογής).

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER

Ακύρωση της επιλογής ενός εστιασμένου στοιχείου (μέσα στο παράθυρο επιλογής).

SHIFT+ENTER

Επεξεργασία κειμένου σε ένα πλαίσιο κειμένου.

F2 ή ENTER μετά την επιλογή του πλαισίου κειμένου

Επεξεργασία κειμένου σε σχήμα.

F2 ή ENTER μετά την επιλογή του σχήματος

Αποκοπή επιλεγμένου αντικειμένου.

CTRL+X

Αντιγραφή επιλεγμένου αντικειμένου.

CTRL+C

Επικόλληση αποκομμένου ή αντιγραμμένου αντικειμένου.

CTRL+V

Αντιγραφή μόνο μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+C

Επικόλληση μόνο μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+V

Ειδική επικόλληση.

CTRL+ALT+V

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Y

Αντιγραφή των χαρακτηριστικών ενός σχήματος

 1. Επιλέξτε το σχήμα με τα χαρακτηριστικά που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + C για να αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά σχήματος.

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB ή το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB για να επιλέξετε το σχήμα ή το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε τα χαρακτηριστικά.

 4. Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+SHIFT+V.

Επεξεργασία συνδεδεμένου ή ενσωματωμένου αντικειμένου

 1. Πατήστε SHIFT+TAB για να επιλέξετε το αντικείμενο που θέλετε.

 2. Πατήστε SHIFT+F10 για το μενού συντόμευσης.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω ΒΈΛΟΥς για να επιλέξετε <μεταβλητή> αντικείμενο, το πλήκτρο ENTER ή δεξιού βέλους για να εμφανίσετε το δευτερεύον μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία.

Εισαγωγή αντικειμένου

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT, ν και, στη συνέχεια, J.

 2. Κάντε ένα από τα εξής.

  • Πατήστε το κάτω ΒΈΛΟς για να επιλέξετε έναν τύπο αντικειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο.

  • Πατήστε δύο φορές το κάτω ΒΈΛΟς για να επιλέξετε την καρτέλα Δημιουργία από αρχείο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου του αντικειμένου που θέλετε να εισαγάγετε ή αναζητήστε το αρχείο.

Εισαγωγή γραφικού SmartArt

 1. Πατήστε και αφήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT, N και, στη συνέχεια, M για να επιλέξετε SmartArt.

 2. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τον τύπο του γραφικού SmartArt που θέλετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τη διάταξη γραφικού SmartArt που θέλετε να εισαγάγετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Εισαγωγή πλαισίου κειμένου

 1. Πατήστε και αφήστε τα πλήκτρα ALT, Ζ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Ε.

 2. Πατήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επιλέξετε το πλαίσιο κειμένου που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

 4. Μόλις ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση, εάν θέλετε να επιστρέψετε στην επεξεργασία κειμένου στο έγγραφό σας, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Εισαγωγή αντικειμένου WordArt

 1. Πατήστε και αφήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT, ν και, στη συνέχεια, W για να επιλέξετε WordArt.

 2. Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το στυλ WordArt που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

 4. Πατήστε το πλήκτρο ESC.

Επιλογή σχήματος

Σημείωση: Εάν ο δρομέας βρίσκεται μέσα σε κείμενο, πατήστε το πλήκτρο ESC.

 • TAB για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός (ή SHIFT + TAB για να μετακινηθείτε προς τα πίσω) μέσα στα σχήματα ή τα αντικείμενα μέχρι να εμφανιστούν οι λαβές αλλαγής μεγέθους στο αντικείμενο που θέλετε να επιλέξετε.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για χρήση στο παράθυρο επιλογής

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου επιλογής.

ALT + F10

Κυκλική μετακίνηση της εστίασης στα παράθυρα.

F6

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος.

SHIFT+F10

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα μεμονωμένο στοιχείο ή ομάδα.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της εστίασης από ένα στοιχείο μιας ομάδας στη γονική ομάδα.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της εστίασης από μια ομάδα στο πρώτο στοιχείο της ομάδας.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας και όλων των θυγατρικών ομάδων της.

* (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Ανάπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

+ (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Σύμπτυξη μιας εστιασμένης ομάδας.

- (μόνο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Μετακίνηση της εστίασης σε ένα στοιχείο και επιλογή του.

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ενός εστιασμένου στοιχείου.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER

Προσθήκη άλλου αντικειμένου στην επιλογή.

SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ακύρωση επιλογής ενός εστιασμένου στοιχείου.

SHIFT+ENTER

Εμφάνιση ή απόκρυψη ενός εστιασμένου στοιχείου.

CTRL+SHIFT+S

Επεξεργασία σημείων στο σχήμα

Σημείωση: Κάντε κλικ στο σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + J + D + E + E.

 • Για να προσθέσετε ένα στοιχείο, κάντε κλικ στο περίγραμμα του σχήματος ενώ πατάτε το πλήκτρο CTRL.

 • Για να διαγράψετε ένα στοιχείο, κάντε κλικ στο στοιχείο ενώ πατάτε το πλήκτρο CTRL.

 • Για να αντιμετωπιστεί το στοιχείο ως ομαλό στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε οποιαδήποτε από τις λαβές που είναι προσαρτημένες στο άκρο. Όταν σταματήσετε τη μεταφορά, το σημείο θα αλλάξει σε σημείο εξομάλυνσης. Ένα σημείο εξομάλυνσης συνδέει δύο τμήματα γραμμής ίδιου μήκους.

 • Για να αντιμετωπιστεί το στοιχείο ως ευθεία γραμμή, πατήστε το πλήκτρο CTRL ενώ σύρετε μία από τις λαβές που είναι προσαρτημένες στο άκρο. Όταν σταματήσετε τη μεταφορά, το σημείο θα αλλάξει σε κόμβο σύνθετης εξομάλυνσης. Ένας κόμβος σύνθετης εξομάλυνσης συνδέει δύο τμήματα γραμμής διαφορετικού μήκους.

 • Για να αντιμετωπιστεί το σημείο ως γωνιακό σημείο, πατήστε το πλήκτρο ALT ενώ σύρετε μία από τις λαβές που είναι προσαρτημένες στο σημείο. Όταν σταματήσετε τη μεταφορά, το σημείο θα αλλάξει σε κορυφή γωνίας. Μια κορυφή γωνίας συνδέει δύο τμήματα γραμμής με ένα τμήμα να έχει διαφορετική κατεύθυνση.

 • Για να ακυρώσετε την αλλαγή στα τμήματα σημείων και γραμμών, πατήστε το πλήκτρο ESC πριν από την αποδέσμευση του κουμπιού του ποντικιού.

Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με γραφικά SmartArt, ανατρέξτε στο θέμα συντομεύσεις πληκτρολογίου για γραφικά SmartArt.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Παραμείνετε ένα βήμα μπροστά με το Microsoft 365

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×