Σύμβαση online συνδρομής για το Microsoft Teams (δωρεάν)

Η παρούσα Σύμβαση Online Συνδρομής στο Microsoft Teams (δωρεάν) συνάπτεται μεταξύ της οντότητας που εκπροσωπείτε ή, εάν δεν καθορίσετε μια οντότητα, σε σχέση με μια αγορά ή ανανέωση Συνδρομής, με εσάς ατομικά ("εσείς" ή "εσάς") και τη Microsoft Corporation ("Microsoft", "εμείς", "εμάς" ή "μας"). Αποτελείται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, καθώς και από τους Όρους Υπηρεσιών Online, τις Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών (SLA) και τις Λεπτομέρειες Προσφοράς για τη Συνδρομή ή την ανανέωσή σας (συλλογικά, η "σύμβαση"). Ισχύει από την ημερομηνία που σας παρέχουμε επιβεβαίωση της Συνδρομής σας ή την ημερομηνία ανανέωσης της Συνδρομής σας, ανάλογα με την περίπτωση. Οι βασικοί όροι ορίζονται στην Ενότητα 8.

 1. Χρήση των Υπηρεσιών Online.

  1. Δικαίωμα χρήσης. Σας εκχωρούμε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Online καθώς και να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό που περιλαμβάνεται στη Συνδρομή σας, όπως περιγράφεται παρακάτω στην παρούσα σύμβαση. Επιφυλασσόμαστε για όλα τα άλλα δικαιώματα.

  2. Αποδεικτή χρήση. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Προϊόν μόνο σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Δεν επιτρέπεται η αποσυμπίληση, η μεταγλώττιση, η αποσυναρμολόγηση ή η παράκαμψη τεχνικών περιορισμών στο Προϊόν, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εφαρμοστέοι νόμοι επιτρέπουν τις παραπάνω ενέργειες ανεξάρτητα από αυτούς τους περιορισμούς. Δεν επιτρέπεται η απενεργοποίηση, η παρέμβαση ή η οποιαδήποτε άλλη απόπειρα παράκαμψης οποιουδήποτε μηχανισμού χρέωσης που μετρά την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών Online. Δεν επιτρέπεται η εκμίσθωση, η μακροχρόνια μίσθωση, ο δανεισμός, η μεταπώληση, η μεταβίβαση ή η φιλοξενία του Προϊόντος, ή οποιουδήποτε τμήματός του, σε ή για λογαριασμό τρίτων, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητώς στην παρούσα σύμβαση ή στους Όρους των Υπηρεσιών Online.

  3. Τελικοί Χρήστες. Η πρόσβαση για τους Τελικούς Χρήστες ελέγχεται από εσάς και είστε υπεύθυνοι για την από μέρους τους χρήση του Προϊόντος σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Για παράδειγμα, θα πρέπει να εξασφαλίζετε ότι οι Τελικοί Χρήστες συμμορφώνονται με την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης.

  4. Δεδομένα Πελάτη. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο όλων των Δεδομένων Πελάτη. Θα προστατεύετε και θα διατηρείτε όλα τα δικαιώματα στα Δεδομένα Πελάτη που είναι απαραίτητα για παρέχουμε τις Υπηρεσίες Online σε εσάς, χωρίς να παραβιάζετε τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου ή να δημιουργείτε με άλλο τρόπο υποχρεώσεις της Microsoft προς εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο. Η Microsoft δεν αναλαμβάνει και δεν θα αναλάβει στο μέλλον οποιεσδήποτε υποχρεώσεις σχετικά με τα Δεδομένα Πελάτη ή την από μέρους σας χρήση του Προϊόντος, με την εξαίρεση όσων ορίζονται ρητά στην παρούσα σύμβαση ή όπως απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Είστε επίσης υπεύθυνοι να ενημερώνετε τους Τελικούς Χρήστες σχετικά με τις πολιτικές σας για τα Δεδομένα Πελάτη και να διασφαλίζετε ότι η επεξεργασία των Δεδομένων Πελάτη διεξάγεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

  5. Ευθύνη για τους λογαριασμούς σας. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας οποιωνδήποτε μη δημόσιων διαπιστευτηρίων ελέγχου ταυτότητας που σχετίζονται με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών Online. Θα πρέπει να ειδοποιείτε αμέσως την ομάδα υποστήριξης πελατών μας για οποιαδήποτε κακή χρήση των διαπιστευτηρίων ή των διαπιστευτηρίων λογαριασμών ή ελέγχου ταυτότητάς σας ή για οποιοδήποτε συμβάν ασφαλείας που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες Online.

  6. Εκδόσεις προεπισκόπησης. Ενδέχεται να κάνουμε διαθέσιμες εκδόσεις προεπισκόπησης. Οι εκδόσεις προεπισκόπησης παρέχονται "ως έχουν", "με όλα τα σφάλματα" και "όπως παρέχονται" και εξαιρούνται από τις SLA και όλες τις περιορισμένες εγγυήσεις που παρέχονται στην παρούσα σύμβαση. Οι εκδόσεις προεπισκόπησης ενδέχεται να μην καλύπτονται από την υποστήριξη πελατών. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε τις εκδόσεις προεπισκόπησης ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Μπορεί επίσης να επιλέξουμε να μην θέσουμε μια έκδοση προεπισκόπησης σε γενική διαθεσιμότητα.

  7. Διαχειριζόμενες Υπηρεσίες για το Microsoft Azure. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Microsoft Azure Services για να παράσχετε μια Λύση Διαχειριζόμενων Υπηρεσιών υπό την προϋπόθεση ότι (1) έχετε την αποκλειστική δυνατότητα πρόσβασης, ρύθμισης παραμέτρων και διαχείρισης των Υπηρεσιών Microsoft Azure, (2) έχετε πρόσβαση διαχειριστή στα εικονικά OSE, εάν υπάρχουν, στη Λύση Διαχειριζόμενης Υπηρεσίας και (3) το τρίτο μέρος έχει πρόσβαση διαχειριστή μόνο στις εφαρμογές ή στα εικονικά OSE του. Είστε υπεύθυνοι για τη χρήση των Υπηρεσιών Microsoft Azure από τρίτους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης. Η παροχή Διαχειριζόμενων Υπηρεσιών από εσάς εξακολουθεί να υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς (καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς στους Όρους των Υπηρεσιών Online):

   (i) δεν επιτρέπεται να μεταπωλείτε ή να αναδιανείμετε τις Υπηρεσίες Microsoft Azure και

   (ii) δεν επιτρέπεται να παρέχεται σε πολλούς χρήστες την άμεση ή έμμεση πρόσβαση σε οποιαδήποτε δυνατότητα των Υπηρεσιών Microsoft Azure η οποία διατίθεται ανά χρήστη.

  8. Διαχειριστής για το δωρεάν Microsoft Teams. Το Microsoft Teams (δωρεάν) παρέχεται σε εσάς ως μια Περιορισμένη Προσφορά, όπως ορίζεται στην παρούσα σύμβαση. Εάν εκπροσωπείτε έναν οργανισμό ή εάν είστε ο πρώτος χρήστης που εγγράφεται στο Microsoft Teams εκπροσωπώντας μια ομάδα συναδέλφων ή επιχειρηματικών συνεργατών, εσείς είστε ο Πελάτης που συνάπτει αυτή τη σύμβαση και δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση για να το κάνετε. Όταν προσκαλείτε ένα άτομο να χρησιμοποιήσει το Microsoft Teams (δωρεάν) ή όταν οι χρήστες που έχετε προσκαλέσει προσκαλούν ένα νέο άτομο, αναλαμβάνετε πρόσθετες ευθύνες σε σχέση με τη χρήση του Microsoft Teams (δωρεάν) από το συγκεκριμένο άτομο. Ως εκ τούτου, η από μέρους σας παροχή του Microsoft Teams (δωρεάν) εξακολουθεί να υπόκειται στους Όρους των Υπηρεσιών Online, συμπεριλαμβανομένης της κυριότητας και διαχείρισης των Δεδομένων Πελάτη από εσάς. Για παράδειγμα, μπορείτε να ελέγχετε την επεξεργασία των Δεδομένων Πελάτη και να παρέχετε εξουσιοδότηση στη Microsoft για την επεξεργασία των Δεδομένων Πελάτη, καθώς και οδηγίες για την επεξεργασία των Δεδομένων Πελάτη στη Microsoft. Οι οδηγίες σας μπορεί να περιλαμβάνουν οδηγίες για την πρόσβαση, τον έλεγχο, τη χρήση και τη διαγραφή των Δεδομένων Πελάτη και εσείς παραμένετε υπεύθυνοι για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους Όρους των Υπηρεσιών Online. Επιπλέον, (i) μπορείτε να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε τον δικό σας λογαριασμό και τους λογαριασμούς των Τελικών Χρηστών, όπως να τροποποιείτε και να τερματίζετε την πρόσβαση, και (ii) να έχετε πρόσβαση και να επεξεργάζεστε τα δικά σας δεδομένα καθώς και τα δεδομένα των Τελικών Χρηστών, όπως το περιεχόμενο των επικοινωνιών και τα αρχεία. Οι Τελικοί Χρήστες μπορούν επίσης να υποβάλουν αιτήματα σχετικά με διαχειριστικές λειτουργίες του λογαριασμού τους, όπως η διαγραφή, η πρόσβαση και ο έλεγχος των Δεδομένων Πελάτη, η παροχή και κατάργηση της πρόσβασης στο Προϊόν, η διαχείριση ομάδων και καναλιών, καθώς και η διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης. Για πρόσθετες πληροφορίες, εξετάστε τους Όρους των Υπηρεσιών Online. Κάθε λειτουργία διαχείρισης και εκπροσώπησης που επιτελείται από εσάς μπορεί να μεταβιβαστεί και να εκχωρηθεί εκ νέου σε άλλο άτομο. Συμφωνείτε να προβαίνετε σε εύλογες ενέργειες που ζητούνται από τη Microsoft για να διευκολύνετε τη μεταβίβαση της λειτουργίας διαχείρισης ή της εκπροσώπησης σε άλλο άτομο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή ειδοποιήσεων παραβίασης δεδομένων στους Τελικούς Χρήστες εντός 72 ωρών από την επίγνωση μιας παραβίασης ασφαλείας στα Δεδομένα Πελάτη. Συμφωνείτε επίσης να διασφαλίζετε ότι όλοι οι Τελικοί Χρήστες έχουν ηλικία άνω των 16 ετών, καθώς το δωρεάν Microsoft Teams προορίζεται για χρήστες που έχουν ηλικία άνω των 16 ετών. Εάν επιλέξετε να κάνετε αναβάθμιση σε μια επί πληρωμή Συνδρομή, θα ισχύουν όλοι οι όροι πληρωμής της παρούσας Σύμβασης. Επιπλέον, κατά την αναβάθμιση, θα πρέπει να επιλέξετε έναν μόνο τομέα που σχετίζεται με τον οργανισμό που θα χρησιμοποιηθεί για όλους τους λογαριασμούς Τελικού Χρήστη. Το Microsoft Teams είναι μια Περιορισμένη Προσφορά και παρέχεται σε εσάς με το ενδεχόμενο να αλλάξει, να αποσυρθεί ή να τερματιστεί από τη Microsoft ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 3 της παρούσας σύμβασης. Για παράδειγμα, εάν υπερβείτε τα όρια χρήσης που σας γνωστοποιούνται κατά καιρούς και τα οποία περιγράφονται στην ιστοσελίδα https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=872008, η χρήση του Microsoft Teams μπορεί να ανασταλεί.

  9. Ανάληψη ελέγχου από τον διαχειριστή. Εάν χρησιμοποιείτε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από έναν οργανισμό με τον οποίο σχετίζεστε (π.χ. εργοδότης ή εκπαιδευτικό ίδρυμα) για να παραγγείλετε μια Υπηρεσία Online υπηρεσία ξεχωριστά, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να χρησιμοποιήσετε τον τομέα αυτού του οργανισμού για να εγγραφείτε για μια Συνδρομή με την ιδιότητά σας ως μέλος αυτού του οργανισμού. Ο οργανισμός, ως ο κάτοχος του τομέα που σχετίζεται με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο και τη διαχείριση της από μέρους σας χρήσης των Υπηρεσιών Online. Σε αυτή την περίπτωση, ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής του οργανισμού σας (ο "διαχειριστής") μπορεί (i) να ελέγχει και να διαχειρίζεται τον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης και του τερματισμού της πρόσβασής σας, και (ii) να αποκτά πρόσβαση και να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων των περιεχομένων των επικοινωνιών και των αρχείων σας. Η Microsoft ενδέχεται να σας ενημερώσει ότι ο οργανισμός σας έχει αναλάβει τον έλεγχο των Υπηρεσιών Online που καλύπτονται από τη Συνδρομή σας, ωστόσο η Microsoft δεν υποχρεούται να παρέχει τέτοια ειδοποίηση. Εάν ο οργανισμός σας διαχειρίζεται την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών Online ή διαχειρίζεται τον μισθωτή που σχετίζεται με τη Συνδρομή σας, δρομολογήστε τις αιτήσεις υποκειμένου δεδομένων και τα ερωτήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον διαχειριστή σας. Εάν ο οργανισμός σας δεν διαχειρίζεται την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών Online ή διαχειρίζεται τον εν λόγω μισθωτή, δρομολογήστε τις αιτήσεις υποκειμένου δεδομένων και τα ερωτήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων στη Microsoft.

  10. Κοινόχρηστα δεδομένα καταλόγου. Όταν παραγγέλνετε μια Υπηρεσία Online με μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με έναν τομέα που παρέχεται από έναν οργανισμό με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι (π.χ. εργοδότης ή εκπαιδευτικό ίδρυμα), η Υπηρεσία Online σάς προσθέτει σε έναν κατάλογο χρηστών που έχουν τον ίδιο τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα καταλόγου (όνομα, ημερομηνία εγγραφής και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ενδέχεται να είναι ορατά σε άλλους χρήστες των Υπηρεσιών Online οι οποίοι βρίσκονται στον τομέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οργανισμού σας.

  11. Πρόσθετο λογισμικό για χρήση με τις Υπηρεσίες Online. Για τη βέλτιστη πρόσβαση και χρήση ορισμένων Υπηρεσιών Online, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένο Λογισμικό το οποίο συνδέεται με την από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας Online, όπως περιγράφεται στους όρους των Υπηρεσιών Online. Σας παραχωρούμε άδεια χρήσης για το Λογισμικό, δεν το πωλούμε σε εσάς. Η απόδειξη για την άδεια χρήσης του Λογισμικού είναι (1) η παρούσα σύμβαση, (2) οποιαδήποτε επιβεβαίωση παραγγελίας και (3) η απόδειξη πληρωμής. Τα δικαιώματά σας για πρόσβαση στο Λογισμικό σε οποιαδήποτε συσκευή δεν σας δίνουν το δικαίωμα να εφαρμόζετε ευρεσιτεχνίες της Microsoft ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία της Microsoft στο λογισμικό ή τις συσκευές που έχουν πρόσβαση στην εν λόγω συσκευή.

 2. Αγορά υπηρεσιών

  1. Διαθέσιμες προσφορές Συνδρομής. Η Πύλη παρέχει λεπτομέρειες προσφορών για διαθέσιμες προσφορές Συνδρομών, οι οποίες γενικά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ταξινομηθούν ως μία προσφορά ή ως συνδυασμός των ακόλουθων:

   (i) Προσφορά δέσμευσης. Δεσμεύεστε εκ των προτέρων για την αγορά μιας συγκεκριμένης ποσότητας Υπηρεσιών Online για χρήση κατά τη διάρκεια μιας Περιόδου ισχύος και για την προκαταβολική πληρωμή εξ ολοκλήρου ή σε τακτά χρονικά διαστήματα πριν από τη χρήση. Σε σχέση με τις Υπηρεσίες Microsoft Azure, η πρόσθετη ή άλλη χρήση (για παράδειγμα, η χρήση πέρα από την ποσότητα δέσμευσης) μπορεί να θεωρηθεί ως Προσφορά κατανάλωσης. Οι δεσμευμένες ποσότητες που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Περιόδου ισχύος λήγουν κατά το πέρας της Περιόδου ισχύος.

   (ii) Προσφορά κατανάλωσης (ονομάζεται επίσης "πληρωμή ανάλογα με τη χρήση"). Πληρώνετε με βάση την πραγματική χρήση τον προηγούμενο μήνα χωρίς καμία προκαταβολική δέσμευση. Η πληρωμή πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

   (iii) Περιορισμένη προσφορά. Λαμβάνετε μια περιορισμένη ποσότητα Υπηρεσιών Online για μια περιορισμένη περίοδο χωρίς χρέωση (για παράδειγμα, ως δοκιμαστική Συνδρομή ή δωρεάν λογαριασμό) ή ως μέρος μιας άλλης προσφοράς της Microsoft (όπως, για παράδειγμα, το MSDN). Οι διατάξεις της παρούσας σύμβασης όσον αφορά την τιμολόγηση, τα τέλη ακύρωσης, την πληρωμή και τη διατήρηση δεδομένων ενδέχεται να μην ισχύουν.

  2. Παραγγελίες.

   (i) Με την παραγγελία ή την ανανέωση μιας Συνδρομής, συμφωνείτε με τις Λεπτομέρειες Προσφοράς για την εν λόγω Συνδρομή. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις συγκεκριμένες Λεπτομέρειες Προσφοράς, οι Υπηρεσίες Online προσφέρονται "όπως διατίθενται". Μπορείτε να κάνετε παραγγελίες για τις Συγγενείς εταιρείες σας στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και να εκχωρείτε στις Συγγενείς εταιρείες σας δικαιώματα διαχείρισης για τη Συνδρομή, ωστόσο οι Συγγενείς εταιρείες δεν μπορούν να κάνουν παραγγελίες στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Μπορείτε επίσης να εκχωρήσετε τα δικαιώματα που σας παραχωρούνται στην Ενότητα 1.α. σε κάποιον τρίτο για χρήση από τον εν λόγω τρίτο εσωτερικά στην επιχείρησή σας. Εάν εκχωρήσετε δικαιώματα σε Συγγενείς εταιρίες ή τρίτους σε σχέση με το Λογισμικό ή τη Συνδρομή σας, οι εν λόγω Συγγενείς εταιρείες ή τρίτοι θα δεσμεύονται από την παρούσα σύμβαση και συμφωνείτε ότι είστε αλληλεγγύως και ξεχωριστά υπεύθυνοι για κάθε ενέργεια των Συγγενών εταιρειών ή τρίτων που σχετίζεται με την από μέρους τους χρήση των Προϊόντων.

   (ii) Ορισμένες προσφορές ενδέχεται να σας επιτρέπουν να τροποποιήσετε την ποσότητα των Υπηρεσιών Online που παραγγέλθηκαν κατά τη διάρκεια της Περιόδου ισχύος. Οι πρόσθετες ποσότητες των Υπηρεσιών Online που προστίθενται σε μια Συνδρομή θα λήξουν με τη λήξη της εν λόγω Συνδρομής. Εάν μειώσετε την ποσότητα κατά τη διάρκεια της Περιόδου ισχύος, ενδέχεται να σας χρεώσουμε με ένα τέλος ακύρωσης για τη μείωση της ποσότητας, όπως περιγράφεται παρακάτω στην Ενότητα 3.β.

  3. Τιμολόγηση και πληρωμή. Οι πληρωμές γίνονται ληξιπρόθεσμες και πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις Λεπτομέρειες Προσφοράς για τη συνδρομή σας.

   (i) Για τις Προσφορές Δέσμευσης, το επίπεδο τιμών μπορεί να βασίζεται στην ποσότητα των Υπηρεσιών Online που παραγγείλατε. Ορισμένες προσφορές ενδέχεται να σας επιτρέπουν να τροποποιήσετε την ποσότητα των Υπηρεσιών Online που παραγγείλατε κατά τη διάρκεια της Περιόδου και το επίπεδο τιμών μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα, ωστόσο οι αλλαγές επιπέδου τιμών δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ. Κατά την Περίοδο ισχύος της συνδρομής σας, οι τιμές για τις Υπηρεσίες Online δεν θα αυξηθούν, σε σχέση με εκείνες της Συνδρομής σας, από αυτές που δημοσιεύτηκαν στην Πύλη όταν ενεργοποιήθηκε ή ανανεώθηκε η Συνδρομή σας, εκτός από την περίπτωση που οι τιμές προσδιορίζονται ως προσωρινές στις Λεπτομέρειες Προσφοράς ή για προεπισκοπήσεις ή προϊόντα που δεν ανήκουν στη Microsoft. Όλες οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές στην αρχή οποιασδήποτε ανανέωσης Συνδρομής.

   (ii) Για τις Προσφορές Κατανάλωσης, οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή κατόπιν ειδοποίησης.

  4. Ανανέωση.

   (i) Μετά την ανανέωση της Συνδρομής σας, η παρούσα σύμβαση θα τερματιστεί και, στη συνέχεια, η Συνδρομή σας θα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στην Πύλη κατά την ημερομηνία ανανέωσης της Συνδρομής σας ("Όροι Ανανέωσης"). Εάν δεν συμφωνείτε με οποιουσδήποτε Όρους Ανανέωσης, μπορεί να αρνηθείτε να ανανεώσετε τη Συνδρομή σας.

   (ii) Για Προσφορές Δέσμευσης, μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη ανανέωση ή το τερματισμό μιας Συνδρομής κατά τη λήξη της Περιόδου ισχύος. Η αυτόματη ανανέωση είναι προεπιλεγμένη. Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή σας οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της Περιόδου ισχύος. Εάν η υπάρχουσα Περίοδος ισχύος είναι μεγαλύτερη από έναν ημερολογιακό μήνα, θα σας παράσχουμε ειδοποίηση για την αυτόματη ανανέωση πριν από τη λήξη της Περιόδου ισχύος.

   (iii) Για τις Προσφορές Κατανάλωσης, η Συνδρομή σας θα ανανεώνεται αυτόματα για μια επιπλέον Περίοδο ισχύος ενός μήνα μέχρι να τερματίσετε τη συνδρομή.

   (iv) Για τις Περιορισμένες Προσφορές, ενδέχεται να μην επιτρέπεται η ανανέωση.

  5. Καταλληλότητα για εκδόσεις για ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Συμφωνείτε ότι εάν αγοράζετε μια προσφορά για ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημόσιους ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, πληροίτε τις αντίστοιχες απαιτήσεις καταλληλότητας που παρατίθενται στις ακόλουθες τοποθεσίες:

   (i) Για τις προσφορές για ακαδημαϊκά ιδρύματα, οι απαιτήσεις για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (συμπεριλαμβανομένων των γραφείων διοίκησης ή των διοικητικών συμβουλίων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των δημόσιων βιβλιοθηκών ή των δημόσιων μουσείων) παρατίθενται στην ιστοσελίδα http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7.

   (ii) Για τις προσφορές για δημόσιους οργανισμούς, οι απαιτήσεις παρατίθενται στην ιστοσελίδα http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=6, και

   (iii) Για τις προσφορές για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι απαιτήσεις παρατίθενται στην ιστοσελίδα http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=19.

   Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει την καταλληλότητα οποιαδήποτε στιγμή και να αναστείλει την Υπηρεσία Online στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι απαιτήσεις καταλληλότητας.

  6. Φόροι. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν οποιουσδήποτε φόρους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο τιμολόγιο, δηλαδή ότι περιλαμβάνεται φόρος. Υποχρεούστε να πληρώνετε οποιουσδήποτε ισχύοντες φόρους προστιθέμενης αξίας, αγαθών και υπηρεσιών, πωλήσεων, ακαθάριστων εσόδων ή άλλους φόρους συναλλαγών, τέλη, χρεώσεις ή επιβαρύνσεις ή τυχόν πρόσθετα κανονιστικά έξοδα αποκατάστασης ή παρόμοια ποσά που οφείλονται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και τα οποία μας επιτρέπεται να συλλέξουμε από εσάς σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Θα είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ισχύοντα τέλη χαρτοσήμου, καθώς και για όλους τους υπόλοιπους φόρους τους οποίους υποχρεούστε να πληρώνετε νομίμως, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων που προκύπτουν από τη διανομή ή την παροχή των Προϊόντων στις Συγγενείς εταιρείες σας. Θα είμαστε υπεύθυνοι για όλους τους φόρους βάσει καθαρών εσόδων, τους φόρους ακαθάριστων εσόδων που επιβάλλονται κατά την είσπραξη φόρων επί εισοδημάτων ή κερδών και τους φόρους επί της ακίνητης περιουσίας μας.

   Εάν απαιτείται παρακράτηση φόρων από τις πληρωμές που πραγματοποιείτε προς εμάς, μπορείτε να αφαιρείτε αυτούς τους φόρους από το οφειλόμενο ποσό σε εμάς και να τους καταβάλλετε στην αρμόδια φορολογική αρχή, με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι θα λαμβάνετε και θα παραδίδετε σε εμάς αμέσως μια επίσημη απόδειξη αυτών των παρακρατήσεων και άλλα έγγραφα που εύλογα ζητάμε για να διεκδικήσουμε πίστωση φόρου ή επιστροφή χρημάτων από το εξωτερικό. Θα πρέπει να εξασφαλίζετε ότι οι φόροι που παρακρατούνται είναι οι ελάχιστοι δυνατοί σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

 3. Περίοδος ισχύος, τερματισμός και αναστολή

  1. Περίοδος ισχύος και τερματισμός της σύμβασης. Η παρούσα σύμβαση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τη λήξη, τον τερματισμό ή την ανανέωση της Συνδρομής σας, όποια από αυτά συμβεί νωρίτερα.

  2. Τερματισμός Συνδρομής. Μπορείτε να τερματίσετε μια Συνδρομή οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της Περιόδου ισχύος της. Ωστόσο, θα πρέπει να πληρώσετε όλα τα ληξιπρόθεσμα ποσά και το οφειλόμενο ποσό πριν από τον τερματισμό της.

   (i) Συνδρομή ενός μήνα. Μια Συνδρομή με διάρκεια ενός μήνα μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε χωρίς τέλος ακύρωσης.

   (ii) Συνδρομές με διάρκεια μεγαλύτερη από έναν μήνα. Εάν τερματίσετε μια Συνδρομή στις Υπηρεσίες Microsoft Azure εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η Συνδρομή τέθηκε σε ισχύ ή ανανεώθηκε, δεν παρέχεται επιστροφή χρημάτων και θα πρέπει να πληρώσετε για τις αρχικές 30 ημέρες της Συνδρομής, ωστόσο δεν χρειάζεται να πληρώσετε για το υπόλοιπο της Συνδρομής που τερματίστηκε. Εάν τερματίσετε μια Συνδρομή σε Υπηρεσίες Microsoft Azure οποιαδήποτε άλλη στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος, θα πρέπει να πληρώσετε για την υπόλοιπη Περίοδο ισχύος και δεν παρέχονται επιστροφές χρημάτων.

   (iii) Περιορισμένες Προσφορές. Η Microsoft μπορεί να τερματίσει τη Συνδρομή σας σε μια Περιορισμένη Προσφορά ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Περιόδου ισχύος αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

   (iv) Άλλες Συνδρομές. Για όλες τις άλλες Συνδρομές, εάν τερματίσετε μια Συνδρομή πριν από τη λήξη της Περιόδου ισχύος, πρέπει να καταβάλετε ένα ποσό ίσο με τη χρέωση ενός μήνα για τη Συνδρομή και θα λάβετε επιστροφή χρημάτων για οποιοδήποτε τμήμα της χρέωσης Συνδρομής που έχετε καταβάλει για το υπόλοιπο της Περιόδου ισχύος, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι δεν παρέχονται επιστροφές για τμήματα μηνών που δεν χρησιμοποιήθηκαν.

  3. Αναστολή. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών Online εάν: (1) απαιτείται εύλογα για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε Δεδομένα Πελάτη, (2) δεν ανταποκριθείτε σε μια αξίωση για εικαζόμενη παραβίαση της Ενότητας 5 εντός εύλογης προθεσμίας, (3) δεν πληρώνετε τα οφειλόμενα ποσά στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, (4) δεν συμμορφώνεστε με την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης ή παραβιάζετε άλλους όρους της παρούσας σύμβασης, ή (5) για Περιορισμένες Προσφορές, η Συνδρομή γίνεται ανενεργή λόγω μη πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες Online, όπως περιγράφεται στις Λεπτομέρειες Προσφοράς. Εάν παρουσιαστεί μία ή περισσότερες από αυτές τις συνθήκες:

   (i) Για τις Περιορισμένες Προσφορές, ενδέχεται να αναστείλουμε τη χρήση των Υπηρεσιών Online, της Συνδρομής και του λογαριασμού σας αμέσως χωρίς προειδοποίηση.

   (ii) Για όλες τις άλλες Συνδρομές, η αναστολή θα ισχύει για το ελάχιστο απαραίτητο μέρος των Υπηρεσιών Online και θα ισχύει μόνο όταν υπάρχει η προϋπόθεση ή ανάγκη. Θα παρέχουμε ειδοποίηση πριν από την αναστολή, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες θεωρούμε εύλογα ότι η αναστολή πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως. Θα σας παρέχουμε προθεσμία τουλάχιστον 30 ημερών πριν από την αναστολή εξαιτίας μη πληρωμής. Εάν δεν αντιμετωπιστούν πλήρως οι λόγοι για την αναστολή εντός 60 ημερών από την αναστολή, ενδέχεται να τερματίσουμε τη Συνδρομή σας και να διαγράψουμε τα Δεδομένα Πελάτη σας χωρίς χρονικό διάστημα διατήρησης. Ενδέχεται επίσης να τερματίσουμε τη Συνδρομή σας, εάν η από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών Online έχει ανασταλεί περισσότερες από δύο φορές σε οποιαδήποτε περίοδο 12 μηνών.

 4. Εγγυήσεις.

  1. Περιορισμένη εγγύηση.

   (i) Υπηρεσίες Online. Εγγυόμαστε ότι οι Υπηρεσίες Online θα πληρούν τους όρους της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (SLA) κατά τη διάρκεια της Περιόδου ισχύος. Τα μόνα μέσα αποκατάστασης που διαθέτετε για την παραβίαση αυτής της εγγύησης είναι εκείνα που περιέχονται στην SLA.

   (ii) Λογισμικό. Εγγυόμαστε για ένα έτος από την ημερομηνία που θα χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το Λογισμικό ότι θα λειτουργεί ουσιαστικά με τον τρόπο που περιγράφεται στην αντίστοιχη τεκμηρίωση χρήστη. Εάν το Λογισμικό δεν λειτουργεί σύμφωνα με αυτή την εγγύηση, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και ως το μόνο μέσο αποκατάστασης, είτε (1) θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που καταβάλατε για το Λογισμικό είτε (2) θα επιδιορθώσουμε ή θα αντικαταστήσουμε το Λογισμικό.

  2. Εξαιρέσεις περιορισμένης εγγύησης. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

   (i) Οποιεσδήποτε σιωπηρές εγγυήσεις ή συνθήκες που δεν είναι δυνατό να αποδοθούν ως νομικά θέματα θα διαρκούν ένα έτος από την έναρξη της περιορισμένης εγγύησης.

   (ii) Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα που προκαλούνται από ατυχήματα, κακή χρήση ή χρήση των Προϊόντων με τρόπο που δεν συνάδει με την παρούσα σύμβαση ή με τη δημοσιευμένη τεκμηρίωση ή τις οδηγίες μας ή προκύπτουν από συμβάντα που είναι πέρα του εύλογου ελέγχου μας,

   (iii) Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει για προβλήματα που προκαλούνται από τη μη τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων συστήματος.

   (iv) Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει για Προεπισκοπήσεις ή Περιορισμένες Προσφορές.

  3. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ. Εκτός από αυτή την εγγύηση, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου προβλεπόμενη ή άλλη, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτές οι αποποιήσεις ευθυνών θα ισχύουν εκτός εάν δεν επιτρέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

 5. Υπεράσπιση έναντι αξιώσεων.

  1. Υπεράσπιση.

   (i) Θα σας υπερασπιζόμαστε έναντι οποιασδήποτε αξίωσης από κάποιο μη συνεργαζόμενο τρίτο μέρος ότι κάποιο Προϊόν παραβιάζει τις ευρεσιτεχνίες, τα πνευματικά δικαιώματα ή τα εμπορικά σήματα του τρίτου μέρους ή ότι χρησιμοποιεί με μη νόμιμο τρόπο τα εμπορικά μυστικά του.

   (ii) Θα σας υπερασπιζόμαστε έναντι οποιασδήποτε αξίωσης από κάποιο μη συνεργαζόμενο τρίτο μέρος ότι (1) οποιαδήποτε Δεδομένα Πελάτη, Λύση Πελάτη ή Προϊόντα που δεν ανήκουν στη Microsoft ή υπηρεσίες που παρέχετε, άμεσα ή έμμεσα, κατά τη χρήση ενός Προϊόντος παραβιάζουν την ευρεσιτεχνία, τα πνευματικά δικαιώματα ή το εμπορικό σήμα ή κάνουν παράνομη χρήση των εμπορικών μυστικών του, ή (2) προκύπτουν μέσω παραβίασης της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης.

  2. Περιορισμοί. Οι υποχρεώσεις μας στην Ενότητα 5.α. δεν θα ισχύουν για μια αξίωση ή αποζημίωση που βασίζεται: (i) σε οποιαδήποτε Λύση Πελάτη, Δεδομένα Πελάτη, Προϊόντα που δεν ανήκουν στη Microsoft, τροποποιήσεις που κάνετε στο Προϊόν, ή υπηρεσίες ή υλικό που παρέχετε ή καθιστάτε διαθέσιμα ως μέρος της χρήσης του Προϊόντος, (ii) τον από μέρους σας συνδυασμό του Προϊόντος με τα, ή τις ζημίες που βασίζονται στην αξία τους, Δεδομένα Πελάτη ή ενός προϊόντος, δεδομένων ή επιχείρησης που δεν ανήκει στη Microsoft, (iii) στην από μέρους σας χρήση ενός εμπορικού σήματος της Microsoft χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεσή μας ή στη χρήση του Προϊόντος από εσάς αφού σας ειδοποιήσουμε να τη διακόψετε λόγω αξίωσης τρίτου, (iv) την αναδιανομή του Προϊόντος από εσάς προς, ή τη χρήση με σκοπό να επωφεληθεί, οποιοσδήποτε τρίτος, ή (v) σε Προϊόντα που παρέχονται δωρεάν.

  3. Μέσα αποκατάστασης. Εάν πιστεύουμε εύλογα ότι μια αξίωση στο πλαίσιο της Ενότητας 5.α.(i). μπορεί να εμποδίσει τη χρήση του Προϊόντος από εσάς, θα επιδιώξουμε: (i) να εξασφαλίσουμε το δικαίωμά σας να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε ή (ii) θα το τροποποιήσουμε ή θα το αντικαταστήσουμε με ένα λειτουργικά ισοδύναμο και θα σας ενημερώσουμε να διακόψετε τη χρήση της προηγούμενης έκδοσης του Προϊόντος. Εάν αυτές οι επιλογές δεν είναι λογικές από εμπορική σκοπιά, ενδέχεται να τερματίσουμε τα δικαιώματά σας να χρησιμοποιείτε το Προϊόν και, στη συνέχεια, να σας επιστρέψουμε τυχόν προκαταβολές για αχρησιμοποίητα δικαιώματα Συνδρομής.

  4. Υποχρεώσεις. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να ειδοποιεί το άλλο μέρος αμέσως όταν υπάρχει μια αξίωση στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας. Το μέρος που επιδιώκει προστασία πρέπει (i) να παρέχει στο άλλο μέρος αποκλειστικό έλεγχο της υπεράσπισης και της διευθέτησης της αξίωσης και (ii) να παρέχει εύλογη βοήθεια για την υπεράσπιση έναντι της αξίωσης. Το μέρος που παρέχει την προστασία θα (1) αποζημιώνει το άλλο μέρος για εύλογα έξοδα που προκύπτουν κατά την παροχή αυτής της βοήθειας και (2) θα καταβάλει το ποσό τυχόν επακόλουθων αρνητικών οριστικών αποφάσεων ή διακανονισμών. Τα αντίστοιχα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών για την υπεράσπιση και την εξόφληση των αποφάσεων (ή τον διακανονισμό με τη συναίνεση του άλλου μέρους) στο πλαίσιο της παρούσας Ενότητας 5 αντικαθιστούν οποιοδήποτε νομικό ή θεσμικό δικαίωμα αποζημίωσης ή ανάλογα δικαιώματα και κάθε μέρος παραιτείται αυτών των νομικών ή θεσμικών δικαιωμάτων.

 6. Περιορισμός ευθύνης.

  1. Περιορισμός. Η συνολική ευθύνη κάθε συμβαλλομένου μέρους για όλες τις αξιώσεις στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης περιορίζεται στις άμεσες ζημίες έως το ποσό που καταβλήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας για την Υπηρεσία Online κατά τη διάρκεια των 12 μηνών πριν από την ημερομηνία κατά την προέκυψε η αιτία της ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική ευθύνη του μέρους για οποιαδήποτε Υπηρεσία Online δεν υπερβαίνει το ποσό που καταβλήθηκε για τη συγκεκριμένη Υπηρεσία Online κατά τη διάρκεια της Συνδρομής. Για τα Προϊόντα που παρέχονται δωρεάν, η ευθύνη της Microsoft περιορίζεται σε άμεσες ζημιές έως 5.000,00 δολάρια ΗΠΑ.

  2. ΕΞΑΙΡΕΣΗ. Κανένα από τα μέρη δεν θα ευθύνεται για απώλειες εσόδων ή έμμεσες, έκτακτες, θετικές, αποθετικές, ποινικές ή συμπτωματικές ζημιές ή ζημιές για απολεσθέντα κέρδη, έσοδα, διακοπή επιχειρηματικών εργασιών ή απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών, ακόμη και αν το άλλο μέρος γνώριζε την πιθανότητά τους ή ήταν εύλογα προβλέψιμα.

  3. Εξαιρέσεις στους περιορισμούς. Τα όρια ευθύνης στην παρούσα Ενότητα ισχύουν στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, αλλά δεν ισχύουν για: (1) τις υποχρεώσεις των μερών στο πλαίσιο της Ενότητας 5 ή (2) για την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του άλλου μέρους.

 7. Διάφορα.

  1. Ειδοποιήσεις. Οι ειδοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως και θα αντιμετωπίζονται ως παραδοθείσες κατά την ημερομηνία παραλαβής στη διεύθυνση, την ημερομηνία που εμφανίζεται στην απόδειξη παράδοσης, την ημερομηνία μετάδοσης του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παράδοσης με κούριερ ή φαξ. Οι ειδοποιήσεις προς τη Microsoft πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

   Microsoft Corporation

   Dept. 551, Volume Licensing

   6100 Neil Road, Suite 210

   Reno, Nevada 89511-1137

   USA

   Οι ειδοποιήσεις προς εσάς θα αποστέλλονται στη διεύθυνση που προσδιορίζετε στο λογαριασμό σας ως διεύθυνση επικοινωνίας για ειδοποιήσεις. Η Microsoft μπορεί να αποστέλλει ανακοινώσεις και άλλες πληροφορίες σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλης ηλεκτρονικής φόρμας.

  2. Μεταφορές και παραχώρηση αδειών χρήσης. Δεν επιτρέπεται να παραχωρήσετε αυτή τη σύμβαση εν όλω είτε εν όλω ή να μεταφέρετε άδειες χρήσης χωρίς τη συγκατάθεση της Microsoft.

  3. Συγκατάθεση για αμοιβές συνεργατών. Όταν κάνετε μια παραγγελία, ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε έναν "Εγγεγραμμένο συνεργάτη" που θα σχετίζεται με τις Συνδρομές σας. Με τον προσδιορισμό ενός Εγγεγραμμένου συνεργάτη, απευθείας ή με την εξουσιοδότηση ενός τρίτου για την ενέργεια αυτή, συναινείτε στην καταβολή των αμοιβών που προβλέπονται από εμάς προς τον Εγγεγραμμένο συνεργάτη. Οι αμοιβές αφορούν την υποστήριξη πριν από την πώληση και μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν υποστήριξη μετά την πώληση. Οι αμοιβές βασίζονται στο μέγεθος της παραγγελίας σας και αυξάνονται ανάλογα με αυτό. Οι τιμές μας για τις Υπηρεσίες Online είναι ίδιες ανεξάρτητα από τον προσδιορισμό ενός Εγγεγραμμένου συνεργάτη.

  4. Μερική ακυρότητα. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Σύμβασης καταστεί μη εφαρμοστέο, το υπόλοιπο παραμένει σε πλήρη ισχύ.

  5. Παραίτηση. Η μη επιβολή οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας σύμβασης δεν θα αποτελεί παραίτηση.

  6. Μη συνεταιρισμός. Η παρούσα σύμβαση δεν δημιουργεί συνεταιρισμό, συνεταιρική σχέση ή κοινοπραξία.

  7. Δεν υπάρχουν τρίτοι δικαιούχοι. Δεν υπάρχουν τρίτοι δικαιούχοι στην παρούσα σύμβαση.

  8. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το δίκαιο της Ουάσινγκτον ανεξάρτητα από τυχόν νομικές αντιφάσεις με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: (i), εάν είστε μια κυβερνητική οντότητα των Η.Π.Α., η παρούσα συμφωνία διέπεται από το δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών και (ii) εάν είστε μια οντότητα πολιτειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, η παρούσα συμφωνία διέπεται από το δίκαιο της συγκεκριμένης πολιτείας. Για οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με την επιβολή της παρούσας σύμβασης, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Πολιτείας της Ουάσινγκτον. Αυτή η επιλογή δικαιοδοσίας δεν εμποδίζει οποιοδήποτε από τα δύο μέρη να αναζητήσει δικαστική συνδρομή σε οποιαδήποτε κατάλληλη δικαιοδοσία σε σχέση με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

  9. Συνολική σύμβαση. Η παρούσα σύμβαση αποτελεί τη συνολική σύμβαση σχετικά με το θέμα της και αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη ή τρέχουσα επικοινωνία. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ οποιωνδήποτε εγγράφων της παρούσας σύμβασης που δεν επιλύεται ρητά σε αυτά τα έγγραφα, οι όροι τους θα ελέγχονται με την ακόλουθη φθίνουσα σειρά προτεραιότητας: (1) η παρούσα Σύμβαση Συνδρομής Microsoft Online, (2) οι Όροι των Υπηρεσιών Online, (3) οι σχετικές Λεπτομέρειες Προσφοράς και (4) τυχόν άλλα έγγραφα της παρούσας σύμβασης.

  10. Διατήρηση ισχύος.Οι όροι στις Ενότητες 1, 2.γ., 2.ε., 4, 5, 6, 7 και 8 θα εξακολουθούν να ισχύουν μετά τον τερματισμό ή τη λήξη της παρούσας σύμβασης.

  11. Δικαιοδοσία εξαγωγών των Η.Π.Α. Τα Προϊόντα υπόκεινται στη δικαιοδοσία εξαγωγών των Η.Π.Α. Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών διαχείρισης εξαγωγών, τους κανονισμούς για τη διεθνή διακίνηση όπλων καθώς και τους περιορισμούς για τον τελικό χρήστη, την τελική χρήση και τον προορισμό, που έχουν εκδοθεί από τις Η.Π.Α. και άλλες κυβερνήσεις.

  12. Ανωτέρα βία. Κανένα από τα δύο μέρη δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε αποτυχία στην απόδοση λόγω αιτιών που δεν εμπίπτουν στον εύλογο έλεγχο του μέρους (όπως πυρκαγιά, έκρηξη, διακοπή ρεύματος, σεισμός, πλημμύρα, ισχυρή καταιγίδα, απεργία, εμπάργκο, εργατικές διενέξεις, ενέργειες πολιτικών ή στρατιωτικών αρχών, πόλεμο, τρομοκρατία (συμπεριλαμβανομένης της οργανισμών), φυσικά φαινόμενα, πράξεις ή παραλείψεις υπηρεσιών παροχής Internet, ενέργειες ή παραλείψεις ρυθμιστικών ή κυβερνητικών οργανισμών (συμπεριλαμβανομένης της ψήφισης νόμων ή κανονισμών ή άλλων κυβερνητικών διατάξεων που επηρεάζουν την παροχή των Online Services)). Ωστόσο, αυτή η Ενότητα δεν θα έχει εφαρμογή στις υποχρεώσεις πληρωμών σας στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.

  13. Εξουσία σύναψης σύμβασης. Εάν είστε ένα φυσικό πρόσωπο που αποδέχεται τους παρόντες όρους εκ μέρους μιας οντότητας, δηλώνετε ότι έχετε τη νομική εξουσία να συνάψετε την παρούσα σύμβαση εκ μέρους της συγκεκριμένης οντότητας. Εάν καθορίσετε μια οντότητα ή χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από μια οντότητα με την οποία είστε συνδεδεμένοι (όπως ο εργοδότης σας) σε σχέση με μια αγορά ή ανανέωση Συνδρομής, αυτή η οντότητα θα θεωρείται ως ο κάτοχος της Συνδρομής για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης.

  14. Πελάτης του Δημοσίου. Οι πελάτες του Δημοσίου θα πρέπει να διαβουλεύονται με τη Microsoft πριν από την αποδοχή. Με την αποδοχή της παρούσας σύμβασης, δηλώνετε ότι συμμορφώνεστε και θα εξακολουθήσετε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και τις απαιτήσεις περί κρατικών προμηθειών.

 8. Ορισμοί.

  Οποιαδήποτε αναφορά σε αυτή τη σύμβαση σε "ημέρα" εννοεί μια ημερολογιακή ημέρα.

  Η "Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης" ορίζεται στους Όρους των Υπηρεσιών Online.

  Ως "Συγγενής εταιρεία" νοείται κάθε νομική οντότητα που είναι στην κυριότητα ενός μέρους, είναι κάτοχος ενός μέρους ή είναι υπό κοινή κυριότητα με ένα μέρος. Ως "Κυριότητα" νοείται, για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, ο έλεγχος μεγαλύτερου ποσοστού από το 50% των συμφερόντων μιας οντότητας.

  Οι όροι "Προσφορά Κατανάλωσης", "Προσφορά Δέσμευσης" ή "Περιορισμένη Προσφορά" περιγράφουν κατηγορίες προσφερόμενων Συνδρομών και ορίζονται στην Ενότητα 2.

  Τα "Δεδομένα Πελάτη" ορίζονται στους Όρους των Υπηρεσιών Online.

  Η "Λύση Πελάτη" ορίζεται στους Όρους των Υπηρεσιών Online.

  Ως "Τελικός Χρήστης" νοείται οποιοδήποτε άτομο στο οποίο επιτρέπετε να έχει πρόσβαση στα Δεδομένα Πελάτη που φιλοξενούνται στις Υπηρεσίες Online ή να χρησιμοποιεί με άλλο τρόπο τις Υπηρεσίες Online ή οποιονδήποτε χρήστη μιας Λύσης Πελάτη.

  Ως "Λύση Διαχειριζόμενης Υπηρεσίας" νοείται μια διαχειριζόμενη υπηρεσία IT την οποία παρέχετε σε έναν τρίτο και η οποία αποτελείται από τη διαχείριση και την υποστήριξη για τις Υπηρεσίες Microsoft Azure.

  Οι "Υπηρεσίες Microsoft Azure" ορίζονται στους Όρους των Υπηρεσιών Online.

  Το "Προϊόν που δεν ανήκει στη Microsoft" ορίζεται στους Όρους των Υπηρεσιών Online.

  Ως "Λεπτομέρειες Προσφοράς" νοούνται οι τιμές και οι σχετικοί όροι που ισχύουν για μια προσφορά Συνδρομής, όπως δημοσιεύεται στην Πύλη.

  Ως "Υπηρεσίες Online" νοούνται οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες που φιλοξενούνται από τη Microsoft και στις οποίες εγγράφεστε στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.

  Ως "Όροι των Υπηρεσιών Online" νοούνται οι όροι που ισχύουν για τη χρήση των προϊόντων που είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/products.aspx. Οι Όροι των Υπηρεσιών Online περιλαμβάνουν όρους που διέπουν την από μέρους σας χρήση των Προϊόντων επιπλέον των όρων της παρούσας σύμβασης.

  Ως "Προεπισκοπήσεις" νοούνται οι εκδόσεις προεπισκόπησης, beta ή άλλες προ-εκδόσεις ή δυνατότητες των Υπηρεσιών Online ή του λογισμικού που παρέχει η Microsoft για να λαμβάνει σχόλια πελατών.

  Ως "Πύλη" νοούνται οι αντίστοιχες τοποθεσίες Web των Υπηρεσιών Online που βρίσκονται στη διεύθυνση https://products.office.com/en-us/home, http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/ ή σε μια εναλλακτική τοποθεσία Web που προσδιορίζουμε.

  Ως "Προϊόν" νοείται κάθε Υπηρεσία Online (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε Λογισμικού).

  Ως "SLA" νοούνται οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε όσον αφορά την παράδοση ή/και τις επιδόσεις μιας Υπηρεσίας Online, όπως δημοσιεύονται στη διεύθυνση http://aka.ms/csla, http://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/sla/ ή σε μια εναλλακτική τοποθεσία που προσδιορίζουμε.

  Ως "Λογισμικό" νοείται το λογισμικό της Microsoft που παρέχουμε για εγκατάσταση στη συσκευή σας ως μέρος της συνδρομής σας ή για χρήση με την Υπηρεσία Online για την ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών.

  Ως "Συνδρομή" νοείται η εγγραφή στις Υπηρεσίες Online για μια ορισμένη Περίοδο ισχύος, όπως καθορίζεται στην Πύλη. Μπορείτε να αγοράσετε πολλές Συνδρομές, τις οποίες μπορείτε να διαχειρίζεστε ξεχωριστά και οι οποίες θα διέπονται από τους όρους μιας ξεχωριστής Σύμβασης Συνδρομής Microsoft Online.

  Ως "Περίοδος ισχύος" νοείται η διάρκεια μιας Συνδρομής (π.χ., 30 ημέρες ή 12 μήνες).

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×