Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με προτάσεις στο To Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με προτάσεις στο To Do

Χρησιμοποιήστε το To Do για Windows 10 το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να χρησιμοποιήσετε την προβολή προτάσεις για να επισημάνετε τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί, να τις προσθέσετε στην ημέρα μουκαι να κάνετε λήψη πρόσθετων προτεινόμενων εργασιών. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Το παράθυρο προτάσεις παραθέτει τις μη ολοκληρωμένες εργασίες που είναι, για παράδειγμα, εκπρόθεσμες ή ληξιπρόθεσμες σήμερα.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα της προβολής "προτάσεις"

Για να ανοίξετε το παράθυρο προτάσεις, στην προβολή η ημέρα μου , πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "κουμπί για σήμερα" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Ολοκλήρωση εργασιών

 1. Στο παράθυρο προτάσεις, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε την ομάδα που περιέχει την εργασία που θέλετε να επισημάνετε ως ολοκληρωμένη.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της εργασίας που θέλετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "πλήρες πλαίσιο ελέγχου, μη επιλεγμένο" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επισημάνετε την εργασία ως ολοκληρωμένη.

Προσθήκη εργασίας στην προβολή "Η ημέρα μου"

 1. Στο παράθυρο προτάσεις, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε την ομάδα που περιέχει την εργασία που θέλετε να προσθέσετε στην ημέρα μου.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της εργασίας που θέλετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη στην ημέρα μου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να προσθέσετε την εργασία στην ημέρα μου.

Κλείσιμο του παραθύρου προτάσεις

 1. Στο παράθυρο προτάσεις, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "προτάσεις, κουμπί expanded".

 2. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να κλείσετε το παράθυρο προτάσεις και να επιστρέψετε στην προβολή η ημέρα μου .

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με εργασίες στο To Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με λίστες στο To Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στην εκτέλεση

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εμφάνιση όλων των εργασιών με ημερομηνία παράδοσης στη λίστα προγραμματισμένων εργασιών

Χρησιμοποιήστε το To Do για Mac με το πληκτρολόγιό σας και την αφήγηση, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης macOS, για να χρησιμοποιήσετε την προβολή προτάσεις για να επισημάνετε τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί, να τις προσθέσετε στην ημέρα μουκαι να κάνετε λήψη πρόσθετων προτεινόμενων εργασιών. Η προβολή προτάσεις παραθέτει τις μη ολοκληρωμένες εργασίες που είναι, για παράδειγμα, εκπρόθεσμες ή ληξιπρόθεσμες σήμερα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα υποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του macOS, το VoiceOver. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, μεταβείτε στον Οδηγό έναρξης χρήσης του VoiceOver.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα του παραθύρου "προτάσεις"

Για να ανοίξετε το παράθυρο προτάσεις, στην προβολή η ημέρα μου , πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "προτάσεις, συμπτυγμένο κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Ολοκλήρωση εργασιών

 1. Στο παράθυρο προτάσεις, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την εργασία που θέλετε να επισημάνετε ως ολοκληρωμένη.

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "ανταγωνίζονται" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να επισημάνετε την εργασία ως ολοκληρωμένη. Μπορείτε να ακούσετε μια υπόδειξη ήχου για να επιβεβαιώσετε την ενέργειά σας.

Προσθήκη εργασίας στην προβολή "Η ημέρα μου"

 1. Στο παράθυρο προτάσεις, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την εργασία που θέλετε να προσθέσετε στην ημέρα μου.

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να προσθέσετε την εργασία στην ημέρα μου.

Κλείσιμο του παραθύρου προτάσεις

Για να κλείσετε το παράθυρο προτάσεις, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "προτάσεις, διευρυμένο κουμπί" και πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με εργασίες στο To Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με λίστες στο To Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στην εκτέλεση

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εμφάνιση όλων των εργασιών με ημερομηνία παράδοσης στη λίστα προγραμματισμένων εργασιών

Χρησιμοποιήστε το To Do για iPhone με την αφήγηση, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο iOS, για να χρησιμοποιήσετε την προβολή προτάσεις για να επισημάνετε τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί, να τις προσθέσετε στην ημέρα μουκαι να κάνετε λήψη πρόσθετων προτεινόμενων εργασιών. Η προβολή προτάσεις παραθέτει τις μη ολοκληρωμένες εργασίες που είναι, για παράδειγμα, εκπρόθεσμες ή ληξιπρόθεσμες σήμερα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το VoiceOver, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του iOS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του VoiceOver, επισκεφθείτε την ενότητα Προσβασιμότητα Apple.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα της προβολής "προτάσεις"

 1. Στην προβολή "η ημέρα μου ", κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ανακοινωθεί η αφήγηση: "πρόσβαση στις προτεινόμενες εργασίες μέσω προτάσεων".

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε την προβολή προτάσεις.

Ολοκλήρωση εργασιών

 1. Στην προβολή προτάσεις, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι η αφήγηση να αναγγείλει την εργασία που θέλετε να επισημάνετε ως ολοκληρωμένη. Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε τις λεπτομέρειες της εργασίας.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε τη φράση "ελλιπής εργασία" και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προσθήκη εργασίας στην προβολή "Η ημέρα μου"

 1. Στην προβολή προτάσεις, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι η αφήγηση να αναγγείλει την εργασία που θέλετε να προσθέσετε στην ημέρα μου. Στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε τις λεπτομέρειες της εργασίας.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ανακοινωθεί η αφήγηση: "Προσθήκη εργασίας στην ημέρα μου".

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να προσθέσετε την εργασία στην ημέρα μου.

Φόρτωση περισσότερων προτάσεων

 1. Στην προβολή προτάσεις, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι να ανακοινωθεί η αφήγηση: "περισσότερα".

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να μπαμπά περισσότερες εργασίες.

Κλείσιμο της προβολής "προτάσεις"

 1. Ενώ βρίσκεστε σε μια εργασία στην προβολή προτάσεις, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι να ανακοινωθεί η αφήγηση: "ολοκληρώθηκε".

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να κλείσετε την προβολή προτάσεις.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με εργασίες στο To Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με λίστες στο To Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εμφάνιση όλων των εργασιών με ημερομηνία παράδοσης στη λίστα προγραμματισμένων εργασιών

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στην εκτέλεση

Χρησιμοποιήστε το To Do για Android με το TalkBack, το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που είναι ενσωματωμένο στο Android, για να χρησιμοποιήσετε την προβολή προτάσεις για να επισημάνετε τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί, να τις προσθέσετε στην ημέρα μουκαι να κάνετε λήψη πρόσθετων προτεινόμενων εργασιών. Η προβολή προτάσεις παραθέτει τις μη ολοκληρωμένες εργασίες που είναι, για παράδειγμα, εκπρόθεσμες ή ληξιπρόθεσμες σήμερα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε το TalkBack, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης του Android. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του TalkBack, μεταβείτε στην ενότητα Προσβασιμότητα Android.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα της προβολής "προτάσεις"

 1. Στην προβολή "η ημέρα μου ", κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι το TalkBack να ανακοινώσει: "για σήμερα. Πατήστε δύο φορές για να αποκτήσετε πρόσβαση στις προτεινόμενες εργασίες μέσω προτάσεων. "

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να ανοίξετε την προβολή προτάσεις.

Ολοκλήρωση εργασιών

 1. Στην προβολή προτάσεις, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι το TalkBack να αναγγείλει την εργασία που θέλετε να επισημάνετε ως ολοκληρωμένη.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι το TalkBack να αναγγείλει "μη ολοκληρωμένη εργασία", ακολουθούμενο από το όνομα της εργασίας.

 3. Για να επισημάνετε την εργασία ως ολοκληρωμένη, πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Προσθήκη εργασίας στην προβολή "Η ημέρα μου"

 1. Στην προβολή προτάσεις, κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι το TalkBack να αναγγείλει την εργασία που θέλετε να προσθέσετε στην ημέρα μου.

 2. Κάντε σάρωση προς τα δεξιά μέχρι το TalkBack να ανακοινώσει: "Προσθήκη εκκρεμούς εργασιών στην ημέρα μου".

 3. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να προσθέσετε την εργασία στην ημέρα μου.

Κλείσιμο της προβολής "προτάσεις"

 1. Ενώ βρίσκεστε σε μια εργασία στην προβολή προτάσεις, κάντε σάρωση προς τα αριστερά μέχρι το TalkBack να αναγγείλει: "back".

 2. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για να κλείσετε την προβολή προτάσεις. Θα ανοίξει η προβολή Η ημέρα μου και το TalkBack θα εκφωνήσει τη φράση: "Η ημέρα μου".

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με εργασίες στο To Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με λίστες στο To Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εμφάνιση όλων των εργασιών με ημερομηνία παράδοσης στη λίστα προγραμματισμένων εργασιών

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Office 365

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στην εκτέλεση

Χρησιμοποιήστε το To Do για το Web με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να χρησιμοποιήσετε την προβολή προτάσεις για να επισημάνετε τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί, να τις προσθέσετε στην ημέρα μουκαι να κάνετε λήψη πρόσθετων προτεινόμενων εργασιών. Η προβολή προτάσεις παραθέτει τις μη ολοκληρωμένες εργασίες που είναι, για παράδειγμα, εκπρόθεσμες ή ληξιπρόθεσμες σήμερα. Το έχουμε δοκιμάσει με τον Αφηγητή και το JAWS, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, με την προϋπόθεση ότι ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το To Do για το Web με τον Αφηγητή, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης Web.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα της προβολής "προτάσεις"

 1. Στην προβολή η ημέρα μου , πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "για σήμερα".

 2. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να ανοίξετε την προβολή προτάσεις.

Ολοκλήρωση εργασιών

 1. Στην προβολή προτάσεις, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε την εργασία που θέλετε να επισημάνετε ως ολοκληρωμένη.

 2. Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος για να ανοίξετε τις λεπτομέρειες της εργασίας. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "σήμανση ως ολοκληρωμένου πλαισίου ελέγχου, μη επιλεγμένο".

 3. Για να επισημάνετε την εργασία ως ολοκληρωμένη, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Προσθήκη εργασίας στην προβολή "Η ημέρα μου"

 1. Στην προβολή προτάσεις, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε την εργασία που θέλετε να προσθέσετε στην ημέρα μου.

 2. Η εστίαση βρίσκεται στην εργασία. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Προσθήκη στην ημέρα μου".

 3. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να προσθέσετε την εργασία στην ημέρα μου.

Κλείσιμο της προβολής "προτάσεις"

 1. Ενώ βρίσκεστε σε μια εργασία στην προβολή προτάσεις, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Κλείσιμο".

 2. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να κλείσετε την προβολή προτάσεις. Ανοίγει η προβολή η ημέρα μου και ακούτε τη φράση: "η ημέρα μου".

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με εργασίες στο To Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με λίστες στο To Do

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εμφάνιση εργασιών του Planner στο για να κάνετε

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για την εμφάνιση όλων των εργασιών με ημερομηνία παράδοσης στη λίστα προγραμματισμένων εργασιών

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Παραμείνετε ένα βήμα μπροστά με το Microsoft 365

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×