Όρος WHERE

Καθορίζει ποιες εγγραφές από τους πίνακες που παρατίθενται στον όρο FROM επηρεάζονται από μια πρόταση SELECT, UPDATE ή DELETE.

Σύνταξη

SELECT λίστα_πεδίων
FROM παράσταση_πίνακα
WHERE κριτήρια

Μια πρόταση SELECT που περιέχει έναν όρο HAVING έχει τα εξής τμήματα:

Τμήμα

Περιγραφή

λίστα_πεδίων

Το όνομα του πεδίου ή των πεδίων που θα ανακτηθούν καθώς και τυχόν ψευδώνυμα ονομάτων πεδίων, κατηγορήματα επιλογής (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW ή TOP) ή άλλες επιλογές της πρότασης SELECT.

παράσταση_πίνακα

Το όνομα του πίνακα ή των πινάκων από τους οποίους ανακτώνται τα δεδομένα.

κριτήρια

Μια παράσταση που πρέπει να ικανοποιούν οι εγγραφές για να συμπεριληφθούν στα αποτελέσματα του ερωτήματος.


Παρατηρήσεις

Ο μηχανισμός βάσεων δεδομένων της Microsoft Access επιλέγει τις εγγραφές που ικανοποιούν τις συνθήκες που αναφέρονται στον όρο WHERE. Εάν δεν καθορίσετε έναν όρο WHERE, το ερώτημα επιστρέφει όλες τις γραμμές του πίνακα. Εάν καθορίσετε περισσότερους από έναν πίνακες στο ερώτημά σας και δεν έχετε συμπεριλάβει έναν όρο WHERE ή JOIN, το ερώτημα δημιουργεί ένα καρτεσιανό παράγωγο από τους πίνακες.

Ο όρος WHERE είναι προαιρετικός, αλλά όταν συμπεριλαμβάνεται, ακολουθεί τον όρο FROM. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε όλους τους υπαλλήλους στο τμήμα πωλήσεων (WHERE Dept = 'Sales') ή όλους τους πελάτες με ηλικία από 18 έως 30 (WHERE Age Between 18 And 30).

Εάν χρησιμοποιείτε έναν όρο JOIN για την εκτέλεση λειτουργιών σύνδεσης SQL σε πολλούς πίνακες, το αντικείμενο Recordset που προκύπτει δεν θα μπορεί να ενημερωθεί.

Ο όρος WHERE είναι παρόμοιος με τον όρο HAVING. Ο όρος WHERE καθορίζει ποιες εγγραφές έχουν επιλεγεί. Ομοίως, όταν οι εγγραφές ομαδοποιούνται με την πρόταση GROUP BY, ο όρος HAVING καθορίζει ποιες εγγραφές εμφανίζονται.

Χρησιμοποιήστε τον όρο WHERE για να εξαλείψετε τις εγγραφές που δεν θέλετε να ομαδοποιούνται από έναν όρο GROUP BY.

Χρησιμοποιήστε διάφορες παραστάσεις για να προσδιορίσετε ποιες εγγραφές επιστρέφει μια εντολή SQL. Για παράδειγμα, η ακόλουθη πρόταση SQL επιλέγει όλους τους υπαλλήλους των οποίων οι μισθοί είναι μεγαλύτεροι από 21.000 €:

SELECT LastName, Salary FROM Employees WHERE Salary > 21000;

Ένας όρος WHERE μπορεί να περιέχει μέχρι και 40 παραστάσεις που είναι συνδεδεμένες με λογικούς τελεστές, όπως είναι οι τελεστές And και Or.

Όταν πληκτρολογείτε ένα όνομα πεδίου που περιέχει διάστημα ή σημείο στίξης, περικλείστε το όνομα σε αγκύλες ([ ]). Για παράδειγμα, ένας πίνακας με πληροφορίες πελατών μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για συγκεκριμένους πελάτες:

SELECT [Customer’s Favorite Restarant]

Όταν ορίζετε το όρισμα κριτήρια, οι λεκτικές σταθερές ημερομηνίας πρέπει να είναι σε μορφή Η.Π.Α., ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείτε την έκδοση Η.Π.Α. του μηχανισμού βάσεων δεδομένων της Microsoft Access. Για παράδειγμα, η ημερομηνία 10 Μαΐου 1996, γράφεται 10/5/96 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 5/10/96 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει να περικλείετε τις λεκτικές σταθερές ημερομηνίας με το σύμβολο δίεσης (#), όπως φαίνεται στα παρακάτω παραδείγματα.

Για να βρείτε εγγραφές με ημερομηνία 10 Μαΐου 1996 σε μια βάση δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εντολή SQL:

SELECT * FROM Orders WHERE ShippedDate = #5/10/96#;

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση DateValue η οποία είναι ενημερωμένη για τις διεθνείς ρυθμίσεις που έχουν καθοριστεί από τα Microsoft Windows®. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κώδικα για τις Ηνωμένες Πολιτείες:

SELECT * FROM Orders WHERE ShippedDate = DateValue('5/10/96');

Και χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κώδικα για το Ηνωμένο Βασίλειο:

SELECT * FROM Orders WHERE ShippedDate = DateValue('10/5/96');

Σημείωση: Εάν η στήλη που αναφέρεται στα κριτήρια είναι τύπου GUID, η παράσταση κριτηρίων χρησιμοποιεί μια ελαφρώς διαφορετική σύνταξη:

WHERE ReplicaID = {GUID {12345678-90AB-CDEF-1234-567890ABCDEF}}

Θα πρέπει να συμπεριλάβετε τις ένθετες αγκύλες και τις παύλες, όπως φαίνεται στο παράδειγμα.Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×