Η συνάρτηση PV, μία από τις οικονομικές συναρτήσεις, υπολογίζει την παρούσα αξία ενός δανείου ή μιας επένδυσης, με βάση ένα σταθερό επιτόκιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση PV είτε με περιοδικές, σταθερές πληρωμές (όπως ενός στεγαστικού δανείου ή άλλου είδους δάνειο) είτε με μια μελλοντική τιμή, που είναι ο επενδυτικός σας στόχος.

Εκπαιδευτής τύπων του Excel

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Εκπαιδευτής τύπων του Excel για να βρείτε την παρούσα αξία (ποσό δανείου) που μπορείτε να εξυπηρετήσετε, με βάση ένα σύνολο μηνιαίων πληρωμών. Ταυτόχρονα, θα μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση PV σε έναν τύπο.

Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τον εκπαιδευτή τύπων του Excel, για να βρείτε την παρούσα αξία του οικονομικού επενδυτικού στόχου σας.

Σύνταξη

PV(επιτόκιο; αριθμός_περιόδων; πληρωμή; [μελλοντική_αξία]; [τύπος])

Η σύνταξη της συνάρτησης PV περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Επιτόκιο    Υποχρεωτικό. Το επιτόκιο ανά περίοδο. Για παράδειγμα, αν πάρετε ένα δάνειο αυτοκινήτου με ετήσιο επιτόκιο 10% και καταβάλλετε μηνιαίες δόσεις, το μηνιαίο επιτόκιο είναι 10%/12 ή 0,83%. Θα έπρεπε να καταχωρήσετε στον τύπο την τιμή 10%/12 ή 0,83% ή 0,0083, για το όρισμα επιτόκιο.

 • Αριθμός_περιόδων    Υποχρεωτικό. Ο συνολικός αριθμός των περιόδων πληρωμής μιας προσόδου. Για παράδειγμα, αν πάρετε ένα τετραετές δάνειο αυτοκινήτου και καταβάλλετε μηνιαίες δόσεις, το δάνειο έχει 4*12 (ή 48) περιόδους. Θα έπρεπε να καταχωρήσετε στον τύπο την τιμή 48 για το όρισμα αριθμός_περιόδων.

 • Πληρωμή    Υποχρεωτικό. Η πληρωμή που καταβάλλεται σε κάθε περίοδο και η οποία παραμένει αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της προσόδου. Συνήθως, το όρισμα πληρωμή περιλαμβάνει κεφάλαιο και τόκους, αλλά όχι τέλη ή φόρους. Για παράδειγμα, οι μηνιαίες πληρωμές για ένα τετραετές δάνειο αυτοκινήτου των 10.000 € με 12% επιτόκιο είναι 263,33 €. Θα έπρεπε να καταχωρήσετε την τιμή -263,33 για το όρισμα πληρωμή. Εάν παραλείψετε το όρισμα πληρωμή, πρέπει να συμπεριλάβετε το όρισμα μελλοντική_αξία.

 • Μελλοντική_αξία    Προαιρετικό. Η μελλοντική αξία ή το υπόλοιπο μετρητών που θέλετε να έχετε μετά την καταβολή της τελευταίας πληρωμής. Εάν παραλειφθεί το όρισμα μελλοντική_αξία, θεωρείται ίσο με 0 (η μελλοντική αξία ενός δανείου, για παράδειγμα, είναι 0). Για παράδειγμα, αν θέλετε να αποταμιεύσετε 50.000 € για κάτι που σχεδιάζετε να κάνετε σε 18 χρόνια, τότε το ποσό των 50.000 € αποτελεί τη μελλοντική αξία. Θα μπορούσατε να κάνετε μια συντηρητική πρόβλεψη για το επιτόκιο και να προσδιορίσετε πόσα χρήματα πρέπει να αποταμιεύετε μηνιαίως. Εάν παραλείψετε το όρισμα μελλοντική_αξία, πρέπει να συμπεριλάβετε το όρισμα πληρωμή.

 • Τύπος    Προαιρετικό. Ο αριθμός 0 ή 1 και επισημαίνει πότε πρέπει να καταβάλλονται οι πληρωμές.

Καθορίστε το όρισμα τύπος ίσο με

Αν οι πληρωμές καταβάλλονται

0 ή παράλειψη της τιμής

Στο τέλος της περιόδου

1

Στην αρχή της περιόδου

Παρατηρήσεις

 • Βεβαιωθείτε για τη συνέπεια των μονάδων που χρησιμοποιούνται στις τιμές των ορισμάτων επιτόκιο και αριθμός_περιόδων. Εάν κάνετε μηνιαίες πληρωμές για ένα τετραετές δάνειο με 12 τοις εκατό ετήσιο επιτόκιο, χρησιμοποιήστε την τιμή 12%/12 για το όρισμα επιτόκιο και την τιμή 4*12 για το όρισμα αριθμός_περιόδων. Εάν έχετε ετήσιες δόσεις για το ίδιο δάνειο, χρησιμοποιήστε 12% για το όρισμα επιτόκιο και 4 για το όρισμα αριθμός_περιόδων.

 • Οι παρακάτω συναρτήσεις εφαρμόζονται σε προσόδους:

CUMIPMT

PPMT

CUMPRINC

PV

FV

RATE

FVSCHEDULE

XIRR

IPMT

XNPV

PMT


 • Πρόσοδος είναι μία σειρά σταθερών ταμειακών πληρωμών για μία συνεχή περίοδο. Για παράδειγμα, ένα δάνειο αυτοκινήτου ή ένα στεγαστικό δάνειο αποτελεί πρόσοδο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην περιγραφή των συναρτήσεων που σχετίζονται με προσόδους.

 • Σε συναρτήσεις προσόδων, τα χρήματα που καταβάλλετε, όπως οι καταθέσεις που κάνετε, αποδίδονται με αρνητικούς αριθμούς, ενώ τα χρήματα που εισπράττετε, όπως τα μερίσματα, αποδίδονται με θετικούς αριθμούς. Για παράδειγμα, μια κατάθεση 1.000 € σε λογαριασμό τραπέζης αντιπροσωπεύεται από το όρισμα -1000 εάν είστε ο καταθέτης και από το όρισμα 1000 εάν είστε η τράπεζα.

 • Το Microsoft Excel υπολογίζει τη λύση για ένα οικονομικό όρισμα με βάση τα υπόλοιπα ορίσματα. Εάν το όρισμα επιτόκιο δεν είναι 0, τότε:

  Εξίσωση

  Εάν το όρισμα επιτόκιο είναι 0, τότε:

(πληρωμή * αριθμός_περιόδων) + παρούσα_αξία + μελλοντική_αξία = 0

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

500.000 €

Χρήματα που καταβάλλονται ως ασφαλιστική παροχή στο τέλος κάθε μήνα.

8%

Επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τα καταβαλλόμενα χρήματα.

20

Έτη αποπληρωμής των χρημάτων.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=PV(A3/12; 12*A4; A2; ; 0)

Η παρούσα αξία μιας ασφαλιστικής παροχής με τη χρήση των όρων στα κελιά A2:A4.

(59.777,15 €)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×