Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Support
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης ACCRINT στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το δεδουλευμένο τόκο ενός χρεογράφου που αποφέρει περιοδικό τόκο.

Σύνταξη

ACCRINT(έκδοση; πρώτο; διακανονισμός; επιτόκιο; ονομαστική_αξία; συχνότητα; [βάση]; [μέθοδος_υπολογισμού])

Σημαντικό: Οι ημερομηνίες πρέπει να εισάγονται με τη συνάρτηση DATE ή ως αποτελέσματα άλλων τύπων ή συναρτήσεων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATE(2008;5;23) για την 23η Μαΐου 2008. Ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα, εάν εισαγάγετε ημερομηνίες ως κείμενο.

Η σύνταξη της συνάρτησης ACCRINT περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Έκδοση    Υποχρεωτικό. Η ημερομηνία έκδοσης του χρεογράφου.

 • Πρώτο    Υποχρεωτικό. Είναι η ημερομηνία της πρώτης απόδοσης τόκου του χρεογράφου.

 • Διακανονισμός    Υποχρεωτικό. Η ημερομηνία διακανονισμού του χρεογράφου. Η ημερομηνία διακανονισμού του χρεογράφου είναι εκείνη η ημερομηνία, μετά την ημερομηνία έκδοσης, κατά την οποία το χρεόγραφο πωλείται στον αγοραστή.

 • Επιτόκιο    Υποχρεωτικό. Το ετήσιο επιτόκιο των τοκομεριδίων του χρεογράφου.

 • Ονομαστική_αξία    Υποχρεωτικό. Είναι η ονομαστική αξία του χρεογράφου. Εάν παραλείψετε την ονομαστική αξία, η συνάρτηση ACCRINT λαμβάνει την ονομαστική αξία ίση με 1000 €.

 • Συχνότητα    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός των πληρωμών τοκομεριδίων ανά έτος. Για ετήσιες πληρωμές, συχνότητα = 1, για εξαμηνιαίες, συχνότητα = 2, για τριμηνιαίες, συχνότητα = 4.

 • Βάση    Προαιρετικό. Ο τύπος της βάσης υπολογισμού των ημερών που χρησιμοποιείται.

Βάση

Βάση υπολογισμού των ημερών

0 ή παράλειψη της τιμής

ΗΠΑ (NASD) 30/360

1

Πραγματική/πραγματική

2

Πραγματική/360

3

Πραγματική/365

4

Ευρωπαϊκός 30/360

 • Μέθοδος_υπολογισμού    Προαιρετικό. Είναι μια λογική τιμή που καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του συνολικού δεδουλευμένου τόκου όταν η ημερομηνία διακανονισμού είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας πρώτης απόδοσης τόκου. Η τιμή TRUE (1) επιστρέφει το δεδουλευμένο τόκο από την έκδοση έως την ημερομηνία διακανονισμού. Η τιμή FALSE (0) επιστρέφει το δεδουλευμένο τόκο από την πρώτη απόδοση τόκου έως την ημερομηνία διακανονισμού. Εάν δεν εισάγετε το όρισμα, η προεπιλογή είναι η τιμή TRUE.

Παρατηρήσεις

 • Το Microsoft Excel αποθηκεύει ημερομηνίες με τη μορφή διαδοχικών σειριακών αριθμών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Από προεπιλογή, η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 1900 είναι ο αύξων αριθμός 1, ενώ η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2008 είναι ο αύξων αριθμός 39448, γιατί βρίσκεται 39.448 ημέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1900.

 • Τα ορίσματα έκδοση, πρώτο, διακανονισμός, συχνότητα και βάση περικόπτονται ώστε να αποτελούν ακέραιους.

 • Εάν ένα από τα ορίσματα έκδοση, πρώτο ή διακανονισμός δεν είναι έγκυρη ημερομηνία, η συνάρτηση ACCRINT επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν επιτόκιο ≤ 0 ή ονομαστική_αξία ≤ 0, η συνάρτηση ACCRINT επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν το όρισμα συχνότητα είναι οποιοσδήποτε αριθμός εκτός από 1, 2 ή 4, η συνάρτηση ACCRINT επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν βάση < 0 ή βάση > 4, η συνάρτηση ACCRINT επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν έκδοση ≥ διακανονισμός, η συνάρτηση ACCRINT επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Η συνάρτηση ACCRINT υπολογίζεται ως εξής:

  Εξίσωση

  όπου:

  • Ai = ο αριθμός των σωρευμένων ημερών από την αρχή της i-οστής περιόδου διαπραγμάτευσης τοκομεριδίου, εντός της μη τακτικής περιόδου.

  • NC = αριθμός των ημιπεριόδων τοκομεριδίου που περιλαμβάνονται στην μη τακτική περίοδο. Εάν ο αριθμός αυτός έχει κλασματικό μέρος, αυτό στρογγυλοποιείται στον επόμενο μεγαλύτερο ακέραιο.

  • NLi = η κανονική διάρκεια σε ημέρες της i-οστής περιόδου διαπραγμάτευσης τοκομεριδίου, εντός της μη τακτικής περιόδου.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

39508

Ημερομηνία έκδοσης

39691

Ημερομηνία πρώτου τόκου

39569

Ημερομηνία διακανονισμού

0,1

Επιτόκιο

1000

Ονομαστική αξία

2

Εξαμηνιαία συχνότητα (βλέπε παραπάνω)

0

30/360 βάση υπολογισμού (βλέπε παραπάνω)

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=ACCRINT(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Δεδουλευμένος τόκος κρατικού ομολόγου με τους παραπάνω όρους.

16,666667

=ACCRINT(DATE(2008;3;5);A3;A4;A5;A6;A7;A8;FALSE)

Δεδουλευμένος τόκος με τους παραπάνω όρους, αλλά με ημερομηνία έκδοσης 5 Μαρτίου 2008.

15,555556

=ACCRINT(DATE(2008; 4; 5); A3; A4; A5; A6; A7; A8; TRUE)

Δεδουλευμένος τόκος με τους παραπάνω όρους, αλλά με ημερομηνία έκδοσης 5 Απριλίου 2008. Ο δεδουλευμένος τόκος υπολογίζεται από την πρώτη απόδοση τόκου έως το διακανονισμό.

7,2222222

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×