Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης BITXOR στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το αποτέλεσμα πράξης XOR δύο αριθμών σε επίπεδο bit.

Σύνταξη

BITXOR(αριθμός1; αριθμός2)

Η σύνταξη της συνάρτησης BITXOR περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα.

  • Αριθμός1    Υποχρεωτικό. Πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 0.

  • Αριθμός2    Υποχρεωτικό. Πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 0.

Παρατηρήσεις

  • Η συνάρτηση BITXOR επιστρέφει ένα δεκαδικό αριθμό ο οποίος είναι το αποτέλεσμα του αθροίσματος της πράξης 'XOR' (Αποκλειστικό Ή) των παραμέτρων της σε επίπεδο bit.

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα είναι εκτός των ορίων, η συνάρτηση BITXOR επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα είναι μεγαλύτερο από (2^48)-1, η συνάρτηση BITXOR επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα είναι μη αριθμητική τιμή, η συνάρτηση BITXOR επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Στο αποτέλεσμα, κάθε θέση bit είναι 1 εάν οι τιμές των παραμέτρων στη θέση bit δεν είναι ίσες. Με άλλα λόγια, η μία τιμή είναι 0 και η άλλη είναι 1. Για παράδειγμα, η χρήση bitxor(5;3), 5 εκφράζεται ως 101 σε δυαδική μορφή και 3 ως 11 σε δυαδική μορφή. Για βοήθεια σχετικά με τη σύγκριση, μπορείτε να θεωρήσετε το 3 ως 011. Από δεξιά προς τα αριστερά, οι τιμές bit στις τρεις θέσεις σε αυτό το παράδειγμα είναι οι ίδιες (1) μόνο στην πιο δεξιά θέση. Το αποτέλεσμα "not equal" επιστρέφει το 1 για τη δεύτερη και την τρίτη θέση από τα δεξιά και ένα αποτέλεσμα "ίσον" επιστρέφει το 0 για την πιο δεξιά θέση.

  • Οι τιμές 1 που επιστρέφονται από τις θέσεις bit υπολογίζονται από τα δεξιά προς τα αριστερά ως δυνάμεις του 2. Το πρώτο δεξιό bit επιστρέφει την τιμή 1 (2^0), το bit στα αριστερά επιστρέφει την τιμή 2 (2^1) και ούτω καθεξής.

  • Χρησιμοποιώντας το ίδιο παράδειγμα, η τιμή 0 επιστρέφεται για την πρώτη δεξιά θέση bit επειδή είναι 0, 2 (2^1) για τη δεύτερη θέση bit από τα δεξιά (τιμή 1) και 4 (2^2) για το πρώτο αριστερό bit (επίσης τιμή 1). Το σύνολο είναι 6, στην δεκαδική αναπαράσταση.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

Πώς γίνεται

=BITXOR(5;3)

Επιστρέφει το σύνολο της σύγκρισης "Αποκλειστικό Or", όσον αφορά τα bit, σε κάθε θέση bit.

6

Ο αριθμός 5 είναι 101 σε δυαδική μορφή και το 3 είναι 11. Μπορείτε να εκφράσετε το 11 ως 011, έτσι ώστε και οι δύο αριθμοί να έχουν το ίδιο πλήθος ψηφίων. Η σύγκριση "Αποκλειστικό Or" ελέγχει αν και τα δύο ψηφία σε κάθε θέση δεν είναι ίσα και, εάν δεν είναι ίσα, επιστρέφει μια θετική τιμή για τη συγκεκριμένη θέση.

Έλεγχος: Σε ποιες θέσεις δεν είναι ίσα τα ψηφία;

5 σε δυαδική μορφή = 101

3 σε δυαδική μορφή = 011

yyn

(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*0)

4+2+0

6

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×