Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης DCOUNTA στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει τον αριθμό των μη κενών κελιών ενός πεδίου (στήλης) εγγραφών σε μια λίστα ή βάση δεδομένων, τα οποία ικανοποιούν τις συνθήκες που καθορίζετε.

Το όρισμα του πεδίου είναι προαιρετικό. Εάν παραλειφθεί το πεδίο, η συνάρτηση DCOUNTA μετρά όλες τις εγγραφές της βάσης δεδομένων, οι οποίες ικανοποιούν τα κριτήρια.

Σύνταξη

DCOUNTA(βάση_δεδομένων; πεδίο; κριτήρια)

Η σύνταξη της συνάρτησης DCOUNTA περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Βάση_δεδομένων    Υποχρεωτικό. Η περιοχή των κελιών που αποτελούν τη λίστα ή τη βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων είναι μια λίστα σχετιζόμενων δεδομένων, όπου οι γραμμές σχετιζόμενων πληροφοριών είναι οι εγγραφές και οι στήλες δεδομένων είναι τα πεδία. Η πρώτη γραμμή της λίστας περιέχει τις ετικέτες κάθε στήλης.

 • Πεδίο    Προαιρετικό. Επισημαίνει τη στήλη που χρησιμοποιείται στη συνάρτηση. Πληκτρολογήστε την ετικέτα της στήλης εντός διπλών εισαγωγικών, όπως "Ηλικία" ή "Παραγωγή" ή έναν αριθμό (χωρίς εισαγωγικά) που αντιπροσωπεύει τη θέση της στήλης στη λίστα: 1 για την πρώτη στήλη, 2 για τη δεύτερη στήλη κ.ο.κ.

 • Κριτήρια    Υποχρεωτικό. Η περιοχή κελιών, η οποία περιέχει τις συνθήκες που καθορίζετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε περιοχή για το όρισμα κριτήρια, αρκεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία ετικέτα στήλης και τουλάχιστον ένα κελί κάτω από την ετικέτα στήλης, στο οποίο καθορίζετε μια συνθήκη για τη στήλη.

Παρατηρήσεις

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε περιοχή ως όρισμα κριτήρια, αρκεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία ετικέτα στήλης και τουλάχιστον ένα κελί κάτω από την ετικέτα στήλης για τον καθορισμό της συνθήκης.

  Για παράδειγμα, αν η περιοχή G1:G2 περιέχει την ετικέτα στήλης "Εισόδημα" στο κελί G1 και το ποσό 10.000 € στο κελί G2, θα μπορούσατε να ορίσετε την περιοχή ως "Εντοπισμός εισοδήματος" και να χρησιμοποιήσετε το όνομα αυτό ως το όρισμα κριτήρια στις συναρτήσεις βάσης δεδομένων.

 • Παρότι η περιοχή κριτηρίων μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στο φύλλο εργασίας, μην τοποθετείτε την περιοχή κριτηρίων κάτω από τη λίστα. Σε περίπτωση που προσθέσετε και άλλες πληροφορίες στη λίστα, οι νέες πληροφορίες προστίθενται στην πρώτη γραμμή κάτω από τη λίστα. Εάν η γραμμή κάτω από τη λίστα δεν είναι κενή, το Excel δεν μπορεί να προσθέσει νέες πληροφορίες.

 • Φροντίστε η περιοχή κριτηρίων να μην επικαλύπτει τη λίστα.

 • Για να εκτελέσετε μια πράξη σε ολόκληρη τη στήλη μιας βάσης δεδομένων, πρέπει να εισαγάγετε μια κενή γραμμή κάτω από τις ετικέτες των στηλών, στην περιοχή κριτηρίων.

Παραδείγματα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα. Εάν αντιγράψετε οποιαδήποτε από τα παρακάτω δείγματα στο Excel, φροντίστε να επιλέξετε όλα τα κελιά σε αυτόν τον πίνακα, συμπεριλαμβανομένου του κελιού στην επάνω αριστερή γωνία.

Δέντρο

Ύψος

Ηλικία

Απόδοση

Κέρδος

Ύψος

="=Μηλιά"

>10

<16

="=Αχλαδιά"

Δέντρο

Ύψος

Ηλικία

Απόδοση

Κέρδος

Μηλιά

18

20

14

105,0

Αχλαδιά

12

12

10

96,0

Κερασιά

13

14

9

105,0

Μηλιά

14

15

10

75,0

Αχλαδιά

9

8

8

76,8

Μηλιά

8

9

6

45,0

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=DCOUNTA(A4:E10; "Κέρδος"; A1:F2)

Καταμετρά τις γραμμές (1) που περιέχουν τη λέξη "Μηλιά" στη στήλη A με ύψος >10 και <16. Μόνο η γραμμή 8 ικανοποιεί αυτές τις τρεις συνθήκες.

1

Παραδείγματα κριτηρίων

 • Όταν εισάγετε =κείμενο σε ένα κελί, το Excel το ερμηνεύει ως τύπο και επιχειρεί να κάνει υπολογισμό. Για να εισάγετε =κείμενο ώστε το Excel να μην επιχειρεί να κάνει υπολογισμό, χρησιμοποιήστε αυτή τη σύνταξη:

  =''= καταχώρηση ''

  Όπου καταχώρηση είναι το κείμενο ή η τιμή που θέλετε να βρείτε. Για παράδειγμα:

Τι πληκτρολογείτε στο κελί

Τι υπολογίζει και εμφανίζει το Excel

="=Δημητρίου"

=Δημητρίου

="=3000"

=3000

 • Όταν εφαρμόζεται φίλτρο σε δεδομένα κειμένου, το Excel δεν κάνει διάκριση πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση με διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν παραδείγματα περίπλοκων κριτηρίων.

Πολλά κριτήρια σε μια στήλη

Δυαδική λογική:     (Πωλητής = "Δημητρίου" OR Πωλητής = "Παππάς")

Για την εύρεση των γραμμών που πληρούν πολλά κριτήρια για μία στήλη, πληκτρολογήστε τα κριτήρια στη σειρά, το ένα κάτω από το άλλο σε ξεχωριστές γραμμές της περιοχής κριτηρίων.

Στην παρακάτω περιοχή δεδομένων (A6:C10), η περιοχή κριτηρίων (B1:B3) χρησιμοποιείται για να μετρά τις γραμμές που περιέχουν το όνομα "Δημητρίου" ή "Παππάς" στη στήλη "Πωλητής".

Πωλητής

="=Δημητρίου"

="=Παππάς"

Κατηγορία

Πωλητής

Πωλήσεις

Ποτά

Χατζή

5.122 €

Κρέας

Δημητρίου

450 €

αγροτικά προϊόντα

Παππάς

6.328 €

Αγροτικά προϊόντα

Δημητρίου

6.544 €

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

'=DCOUNTA(A6:C10;2;B1:B3)

Καταμετρά τον αριθμό των γραμμών (3) της περιοχής A6:C10 που πληρούν οποιαδήποτε από τις συνθήκες "Πωλητής" στις γραμμές 2 και 3.

=DCOUNTA(A6:C10;2;B1:B3)

Πολλά κριτήρια σε πολλές στήλες, όπου όλα τα κριτήρια πρέπει να είναι αληθή

Δυαδική λογική:     (Τύπος = "Αγροτικά προϊόντα" AND Πωλήσεις > 2000)

Για την εύρεση γραμμών που ανταποκρίνονται σε πολλά κριτήρια που βρίσκονται σε πολλές στήλες, πληκτρολογήστε όλα τα κριτήρια στην ίδια γραμμή της περιοχής κριτηρίων.

Στην παρακάτω περιοχή δεδομένων (A6:C12), η περιοχή κριτηρίων (A1:C2) χρησιμοποιείται για να μετρά όλες τις γραμμές που περιέχουν την τιμή "Αγροτικά προϊόντα" στη στήλη "Κατηγορία" και τιμή μεγαλύτερη από 2.000 € στη στήλη "Πωλήσεις".

Κατηγορία

Πωλητής

Πωλήσεις

="=Αγροτικά προϊόντα"

>2000

Κατηγορία

Πωλητής

Πωλήσεις

Ποτά

Χατζή

5.122 €

Κρέας

Δημητρίου

450 €

Αγροτικά προϊόντα

Παππάς

935 €

Αγροτικά προϊόντα

Δημητρίου

6.544 €

Ποτά

Παππάς

3.677 €

Αγροτικά προϊόντα

Δημητρίου

3.186 €

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

'=DCOUNTA(A6:C12;;A1:C2)

Καταμετρά τον αριθμό των γραμμών (2) της περιοχής A6:C12 που πληρούν τις συνθήκες στη γραμμή 2 (="Αγροτικά προϊόντα" και >2000).

=DCOUNTA(A6:C12;;A1:C2)

Πολλά κριτήρια σε πολλές στήλες, όπου οποιαδήποτε κριτήρια μπορεί να είναι αληθή

Δυαδική λογική:     (Τύπος = "Αγροτικά προϊόντα" OR Πωλητής = "Δημητρίου")

Για την εύρεση γραμμών που ανταποκρίνονται σε πολλά κριτήρια, σε πολλές στήλες, όπου οποιαδήποτε κριτήρια μπορεί να είναι αληθή, πληκτρολογήστε τα κριτήρια σε διαφορετικές γραμμές της περιοχής κριτηρίων.

Στην παρακάτω περιοχή δεδομένων (A6:C10), η περιοχή κριτηρίων (A1:B3) εμφανίζει όλες τις γραμμές που περιέχουν την τιμή "Αγροτικά προϊόντα" στη στήλη "Τύπος" ή την τιμή "Δημητρίου"

Κατηγορία

Πωλητής

="=Αγροτικά προϊόντα"

="=Δημητρίου"

Κατηγορία

Πωλητής

Πωλήσεις

Ποτά

Χατζή

5.122 €

Κρέας

Δημητρίου

675 €

αγροτικά προϊόντα

Παππάς

937 €

Αγροτικά προϊόντα

Παππάς

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

'=DCOUNTA(A6:C10;"Πωλήσεις";A1:B3)

Καταμετρά τον αριθμό των γραμμών (2) της περιοχής A6:C10 που πληρούν οποιαδήποτε από τις συνθήκες στην περιοχή A1:C3, όπου το πεδίο "Πωλήσεις" δεν είναι κενό.

=DCOUNTA(A6:C10;"Πωλήσεις";A1:B3)

Πολλά σύνολα κριτηρίων, όπου κάθε σύνολο περιλαμβάνει κριτήρια για πολλές στήλες

Δυαδική λογική:     ( (Πωλητής = "Δημητρίου" AND Πωλήσεις >3000) OR (Πωλητής = "Παππάς" AND Πωλήσεις > 1500) )

Για την εύρεση γραμμών που ανταποκρίνονται σε πολλά σύνολα κριτηρίων, όπου κάθε σύνολο περιλαμβάνει κριτήρια για πολλές στήλες, πληκτρολογήστε κάθε σύνολο κριτηρίων σε ξεχωριστή γραμμή.

Στην παρακάτω περιοχή δεδομένων (A6:C10), η περιοχή κριτηρίων (B1:C3) χρησιμοποιείται για να εμφανίζει τις γραμμές που περιέχουν το όνομα "Δημητρίου" στη στήλη "Πωλητής" και μια τιμή μεγαλύτερη από 3.000 € στη στήλη "Πωλήσεις" ή τις γραμμές που περιέχουν το όνομα "Παππάς" στη στήλη "Πωλητής" και μια τιμή μεγαλύτερη από 1.500 € στη στήλη "Πωλήσεις".

Κατηγορία

Πωλητής

Πωλήσεις

="=Δημητρίου"

>3000

="=Παππάς"

>1500

Κατηγορία

Πωλητής

Πωλήσεις

Ποτά

Χατζή

5.122 €

Κρέας

Δημητρίου

450 €

αγροτικά προϊόντα

Παππάς

6.328 €

Αγροτικά προϊόντα

Δημητρίου

6.544 €

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

'=DCOUNTA(A6:C10;;B1:C3)

Καταμετρά τον αριθμό των γραμμών (2) της περιοχής A6:C10 που πληρούν όλες τις συνθήκες στην περιοχή B1:C3.

=DCOUNTA(A6:C10;;B1:C3)

Πολλά σύνολα κριτηρίων, όπου κάθε σύνολο περιλαμβάνει κριτήρια για μία στήλη

Δυαδική λογική:     ( (Πωλήσεις > 6000 AND Πωλήσεις < 6500 ) OR (Πωλήσεις < 500) )

Για την εύρεση γραμμών που ανταποκρίνονται σε πολλά σύνολα κριτηρίων, όπου κάθε σύνολο περιλαμβάνει κριτήρια για μια στήλη, συμπεριλάβετε πολλές στήλες με την ίδια επικεφαλίδα στήλης.

Στην παρακάτω περιοχή δεδομένων (A6:C10), η περιοχή κριτηρίων (C1:D3) χρησιμοποιείται για να εμφανίζει γραμμές που περιέχουν τιμές μεταξύ 6.000 € και 6.500 € και τιμές μικρότερες από 500 € στη στήλη Πωλήσεις.

Κατηγορία

Πωλητής

Πωλήσεις

Πωλήσεις

>6000

<6500

<500

Κατηγορία

Πωλητής

Πωλήσεις

Ποτά

Χατζή

5.122 €

Κρέας

Δημητρίου

450 €

αγροτικά προϊόντα

Παππάς

6.328 €

Αγροτικά προϊόντα

Δημητρίου

6.544 €

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

'=DCOUNTA(A6:C10;;C1:D3)

Καταμετρά τον αριθμό των γραμμών (2) που πληρούν τις συνθήκες στη γραμμή 2 (>6000 και <6500) ή που πληρούν τις συνθήκες στη γραμμή 3 (<500).

=DCOUNTA(A6:C10;;C1:D3)

Κριτήρια για την εύρεση τιμών κειμένου, στις οποίες υπάρχουν κάποιοι κοινοί χαρακτήρες και κάποιοι διαφορετικοί

Για να βρείτε τιμές κειμένου με κάποιους κοινούς χαρακτήρες και κάποιους διαφορετικούς, κάντε ένα από τα εξής:

 • Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους χαρακτήρες χωρίς το σύμβολο της ισότητας (=) για να βρείτε τις γραμμές σε μια στήλη με τιμή κειμένου που ξεκινά με αυτούς τους χαρακτήρες. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε το κείμενο Δημ ως κριτήριο, το Excel εντοπίζει τα ονόματα "Δημητρίου", "Δημήτρης" και "Δημοσθένης"

 • Χρησιμοποιήστε έναν χαρακτήρα μπαλαντέρ.

  Οι παρακάτω χαρακτήρες μπαλαντέρ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια σύγκρισης.

Χρησιμοποιήστε

Για να βρείτε

? (λατινικό ερωτηματικό)

Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα
Για παράδειγμα, το όρισμα "κο?τα" εντοπίζει τις λέξεις "κοίτα" και "κούτα"

* (αστερίσκος)

Οποιονδήποτε αριθμό χαρακτήρων
Για παράδειγμα, το όρισμα *ανατολικά εντοπίζει τις λέξεις "Βορειοανατολικά" και "Νοτιοανατολικά"

~ (περισπωμένη) ακολουθούμενη από τα σύμβολα ?, * ή ~

Λατινικό ερωτηματικό, αστερίσκο ή περισπωμένη
Για παράδειγμα, το όρισμα ΟΕ91~? εντοπίζει το "ΟΕ91?"

Στην παρακάτω περιοχή δεδομένων (A6:C10), η περιοχή κριτηρίων (A1:B3) χρησιμοποιείται για να εμφανίζει γραμμές με πρώτους τους χαρακτήρες "Κρ" στη στήλη "Τύπος" ή γραμμές όπου ο δεύτερος χαρακτήρας ισούται με "α" στη στήλη "Πωλητής".

Κατηγορία

Πωλητής

Πωλήσεις

Κρ

?α*

Κατηγορία

Πωλητής

Πωλήσεις

Ποτά

Χατζή

5.122 €

Κρέας

Δημητρίου

450 €

αγροτικά προϊόντα

Παππάς

6.328 €

Αγροτικά προϊόντα

Δημητρίου

6.544 €

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

'=DCOUNTA(A6:C10;;A1:B3)

Καταμετρά τον αριθμό των γραμμών (3) που πληρούν οποιαδήποτε από τις συνθήκες στην περιοχή A1:B3.

=DCOUNTA(A6:C10;;A1:B3)

Κριτήρια που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα ενός τύπου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υπολογισμένη τιμή η οποία είναι το αποτέλεσμα ενός τύπος ως κριτήριο. Να θυμάστε τα παρακάτω σημαντικά σημεία:

 • Το αποτέλεσμα υπολογισμού του τύπου πρέπει να είναι TRUE (αληθές) ή FALSE (ψευδές).

 • Επειδή χρησιμοποιείτε τύπο, καταχωρήστε τον τύπο όπως θα κάνατε συνήθως και μην πληκτρολογείτε την έκφραση με τον ακόλουθο τρόπο:

  =''= καταχώρηση ''

 • Μην χρησιμοποιείτε μια ετικέτα στήλης για τις ετικέτες κριτηρίων. Θα πρέπει είτε να διατηρήσετε τις ετικέτες κριτηρίων κενές είτε να χρησιμοποιήσετε μια ετικέτα που δεν είναι ετικέτα στήλης στην περιοχή (στα παρακάτω παραδείγματα, "Υπολογισμένος μέσος όρος" και "Ακριβής αντιστοιχία").

  Εάν χρησιμοποιήσετε μια ετικέτα στήλης στον τύπο αντί για μια σχετική αναφορά κελιού ή ενός ονόματος περιοχής, το Excel εμφανίζει τιμή σφάλματος όπως #ΟΝΟΜΑ? ή #ΤΙΜΗ!, στο κελί που περιέχει το κριτήριο. Μπορείτε να μην λάβετε υπόψη αυτό το σφάλμα επειδή δεν επηρεάζει το τρόπο που φιλτράρεται η περιοχή.

 • Ο τύπος που χρησιμοποιείτε για τα κριτήρια πρέπει να χρησιμοποιεί μια σχετική αναφορά που παραπέμπει στο αντίστοιχο κελί στην πρώτη γραμμή.

 • Όλες οι άλλες αναφορές στον τύπο πρέπει να είναι απόλυτες αναφορές.

Φιλτράρισμα για τιμές μεγαλύτερες από το μέσο όρο όλων των τιμών στην περιοχή δεδομένων

Στην παρακάτω περιοχή δεδομένων (A6:C10), η περιοχή κριτηρίων (C1:C2) χρησιμοποιείται για να εμφανίζει γραμμές που έχουν στη στήλη "Πωλήσεις" μια τιμή μεγαλύτερη από τον μέσο όρο όλων των τιμών "Πωλήσεις" (C7:C10). Ο μέσος όρος υπολογίζεται στο κελί C4 και το αποτέλεσμα συνδυάζεται στο κελί C2 με τον τύπο =">"&C4 για τη δημιουργία των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται.

Πωλήσεις

=CONCATENATE(">";C4)

Υπολογισμένος μέσος όρος

=AVERAGE(C7:C10)

Κατηγορία

Πωλητής

Πωλήσεις

Ποτά

Χατζή

5.122 €

Κρέας

Δημητρίου

450 €

αγροτικά προϊόντα

Παππάς

6.328 €

Αγροτικά προϊόντα

Δημητρίου

6.544 €

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

'=DCOUNTA(A6:C10;;C1:C2)

Καταμετρά τον αριθμό των γραμμών (3) που πληρούν τη συνθήκη (>4611) στην περιοχή C1:C2. Η συνθήκη στο κελί C2 δημιουργείται με την ενοποίηση του συμβόλου =">" με το κελί C4, το οποίο είναι ο υπολογισμένος μέσος όρος της περιοχής C7:C10.

=DCOUNTA(A6:C10;;C1:C2)

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×