Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης HYPERLINK στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Η συνάρτηση HYPERLINK δημιουργεί μια συντόμευση που μεταβαίνει σε άλλη θέση στο τρέχον βιβλίο εργασίας ή ανοίγει ένα έγγραφο που είναι αποθηκευμένο σε ένα διακομιστή δικτύου, σε ένα intranet ή στο Internet. Όταν κάνετε κλικ σε ένα κελί που περιέχει μια συνάρτηση HYPERLINK , το Excel μεταβαίνει στη θέση που παρατίθεται ή ανοίγει το έγγραφο που καθορίσατε.

Σύνταξη

HYPERLINK(link_location; [friendly_name])

Η σύνταξη της συνάρτησης HYPERLINK περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Τοποθεσία_σύνδεσης    Υποχρεωτικό. Η διαδρομή και το όνομα αρχείου προς το έγγραφο που θα ανοίξει. Το όρισμα τοποθεσία_σύνδεσης μπορεί να παραπέμπει σε μια θέση μέσα σε ένα έγγραφο — όπως σε ένα συγκεκριμένο κελί ή σε μια καθορισμένη περιοχή ενός φύλλου ή βιβλίου εργασίας του Excel ή σε ένα σελιδοδείκτη ενός εγγράφου του Microsoft Word. Η διαδρομή μπορεί να είναι προς ένα αρχείο που είναι αποθηκευμένο σε μια μονάδα σκληρού δίσκου. Η διαδρομή μπορεί επίσης να είναι μια διαδρομή καθολικών συμβάσεων ονοματοθεσίας (UNC) σε ένα διακομιστή (στο Microsoft Excel για Windows) ή μια διαδρομή ενιαίου προσδιοριστούν πόρου (URL) στο Internet ή σε ένα intranet.

    Σημειώστε   Excel για το Web η συνάρτηση HYPERLINK είναι έγκυρη μόνο για διευθύνσεις Web (διευθύνσεις URL). Link_location μπορεί να είναι μια συμβολοσειρά κειμένου που περικλείεται σε εισαγωγικά ή μια αναφορά σε ένα κελί που περιέχει τη σύνδεση ως συμβολοσειρά κειμένου.

    Εάν η μεταπήδηση που καθορίζεται στο link_location δεν υπάρχει ή δεν είναι δυνατή η περιήγηση, εμφανίζεται σφάλμα όταν κάνετε κλικ στο κελί.

  • Φιλικό_όνομα    Προαιρετικό. Ένα κείμενο ή μια αριθμητική τιμή μεταπήδησης που εμφανίζεται στο κελί. Το φιλικό_όνομα εμφανίζεται με μπλε χρώμα και υπογράμμιση. Εάν παραλειφθεί το όρισμα φιλικό_όνομα, τότε στο κελί εμφανίζεται το όρισμα τοποθεσία_σύνδεσης ως κείμενο μεταπήδησης.

    Το όρισμα φιλικό_όνομα μπορεί να είναι μια τιμή, μια συμβολοσειρά κειμένου, ένα όνομα ή ένα κελί, το οποίο περιέχει ένα κείμενο ή μια τιμή μεταπήδησης.

    Εάν το όρισμα φιλικό_όνομα επιστρέφει τιμή σφάλματος (για παράδειγμα #ΤΙΜΗ!), το κελί εμφανίζει το σφάλμα αντί του κειμένου μεταπήδησης.

Παρατήρηση

Στην εφαρμογή υπολογιστή Excel, για να επιλέξετε ένα κελί που περιέχει μια υπερ-σύνδεση χωρίς να μεταπηδήσετε στον προορισμό της υπερ-σύνδεσης, κάντε κλικ στο κελί, κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού μέχρι να μετατραπεί ο δείκτης σε σταυρό Δρομέας επιλογής του Excel και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί του ποντικιού. Στο Excel για το Web, επιλέξτε ένα κελί κάνοντας κλικ σε αυτό όταν ο δείκτης του ποντικιού είναι βέλος. μεταβείτε στον προορισμό της υπερ-σύνδεσης κάνοντας κλικ όταν ο δείκτης είναι ένα χέρι που δείχνει.

Παραδείγματα

Παράδειγμα

Αποτέλεσμα

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx"; "Κάντε κλικ για αναφορά")

Ανοίγει ένα βιβλίο εργασίας που είναι αποθηκευμένο στη διεύθυνση http://example.microsoft.com/report. Το κελί εμφανίζει το κείμενο "Κάντε κλικ για αναφορά" ως κείμενο μετάβασης.

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]Annual!F10"; D1)

Δημιουργεί μια υπερ-σύνδεση για το κελί F10 του φύλλου εργασίας Annual στο βιβλίο εργασίας που είναι αποθηκευμένο στη διεύθυνση http://example.microsoft.com/report. Το κελί του φύλλου εργασίας που περιέχει την υπερ-σύνδεση, εμφανίζει το περιεχόμενο του κελιού D1 ως κείμενο μεταπήδησης.

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]'First Quarter'!DeptTotal"; "Κάντε κλικ, για να δείτε το σύνολο του πρώτου τριμήνου του τμήματος")

Δημιουργεί μια υπερ-σύνδεση για την περιοχή DeptTotal του φύλλου εργασίας First Quarter στο βιβλίο εργασίας που είναι αποθηκευμένο στη διεύθυνση http://example.microsoft.com/report. Το κελί του φύλλου εργασίας που περιέχει την υπερ-σύνδεση εμφανίζει το κείμενο "Κάντε κλικ, για να δείτε το σύνολο του πρώτου τριμήνου του τμήματος" ως κείμενο μετάβασης.

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]QrtlyProfits"; "Τριμηνιαία αναφορά κερδών")

Για να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση προς συγκεκριμένη θέση ενός αρχείου του Word, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα σελιδοδείκτη για να καθορίσετε σε ποιο σημείο του αρχείου θα γίνει η μεταπήδηση. Το παράδειγμα που ακολουθεί δημιουργεί μια υπερ-σύνδεση για το σελιδοδείκτη QrtlyProfits στο αρχείο Annual Report.doc, που βρίσκεται στη διεύθυνση http://example.microsoft.com.

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xlsx"; D5)

Εμφανίζει τα περιεχόμενα του κελιού D5 ως κείμενο μεταπήδησης του κελιού και ανοίγει το βιβλίο εργασίας που είναι αποθηκευμένο στο διακομιστή FINANCE στον κοινόχρηστο φάκελο Statements. Το παράδειγμα αυτό χρησιμοποιεί μια διαδρομή UNC:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xlsx"; H10)

Ανοίγει το βιβλίο εργασίας 1stqtr.xlsx το οποίο είναι αποθηκευμένο σε έναν κατάλογο με όνομα Finance, στη μονάδα δίσκου D και εμφανίζει την αριθμητική τιμή που είναι αποθηκευμένη στο κελί H10.

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xlsx]Totals")

Δημιουργεί μια υπερ-σύνδεση με την περιοχή που ονομάζεται Totals, σε ένα άλλο (εξωτερικό) βιβλίο εργασίας, το Mybook.xlsx.

=HYPERLINK("[Book1.xlsx]Φύλλο1! A10","Μετάβαση στο Φύλλο1 > A10")

Για να μεταβείτε σε διαφορετική θέση στο τρέχον φύλλο εργασίας, συμπεριλάβετε το όνομα του βιβλίου εργασίας και το όνομα του φύλλου εργασίας όπως αυτό, όπου Φύλλο1 είναι το τρέχον φύλλο εργασίας.

=HYPERLINK("[Book1.xlsx]Ιανουάριος! A10","Μετάβαση στον Ιανουάριο > A10")

Για να μεταβείτε σε διαφορετική θέση στο τρέχον φύλλο εργασίας, συμπεριλάβετε τόσο το όνομα του βιβλίου εργασίας όσο και το όνομα του φύλλου εργασίας όπως αυτό, όπου ο Ιανουάριος είναι ένα άλλο φύλλο εργασίας στο βιβλίο εργασίας.

=HYPERLINK(CELL("διεύθυνση";Ιανουάριος! A1),"Go to January > A1")

Για να μεταπηδήσετε σε διαφορετική θέση στο τρέχον φύλλο εργασίας χωρίς να χρησιμοποιήσετε την πλήρως προσδιορισμένη αναφορά φύλλου εργασίας ([Book1.xlsx]), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, όπου η συνάρτηση CELL("διεύθυνση") επιστρέφει το όνομα του τρέχοντος βιβλίου εργασίας.

=HYPERLINK($Z$1)

Για να ενημερώσετε γρήγορα όλους τους τύπους σε ένα φύλλο εργασίας που χρησιμοποιεί συνάρτηση HYPERLINK με τα ίδια ορίσματα, μπορείτε να τοποθετήσετε τον προορισμό της σύνδεσης σε άλλο κελί στο ίδιο ή σε άλλο φύλλο εργασίας, και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε μια απόλυτη αναφορά στο συγκεκριμένο κελί ως τοποθεσία_σύνδεσης στους τύπους HYPERLINK. Οι αλλαγές που κάνετε στον προορισμό της σύνδεσης αντικατοπτρίζονται αμέσως στους τύπους HYPERLINK.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×