Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης HYPGEOM.DIST στο Microsoft Excel.

Επιστρέφει την υπεργεωμετρική κατανομή. Η συνάρτηση HYPGEOM.DIST επιστρέφει την πιθανότητα ενός δεδομένου αριθμού δειγματοληπτικών επιτυχιών, με δεδομένο το μέγεθος του δείγματος, των επιτυχιών του πληθυσμού και του μεγέθους του πληθυσμού. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση HYPGEOM.DIST για προβλήματα με πεπερασμένο πληθυσμό, όπου κάθε παρατήρηση είναι είτε επιτυχία είτε αποτυχία και όπου κάθε υποσύνολο ενός δεδομένου μεγέθους επιλέγεται με ίση πιθανότητα.

Σύνταξη

HYPGEOM.DIST(δείγμα_επιτυχιών;αριθμός_δείγματος;πληθυσμός_επιτυχίες;αριθμός_πληθυσμός;αθροιστική)

Η σύνταξη της συνάρτησης HYPGEOM.DIST περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Δείγμα_επιτυχιών     Υποχρεωτικό. Ο αριθμός των επιτυχιών στο δείγμα.

 • Αριθμός_δείγματος     Υποχρεωτικό. Το μέγεθος του δείγματος.

 • Πληθυσμός_επιτυχίες     Υποχρεωτικό. Ο αριθμός των επιτυχιών στον πληθυσμό.

 • Αριθμός_πληθυσμός     Υποχρεωτικό. Το μέγεθος του πληθυσμού.

 • Αθροιστική     Υποχρεωτικό. Μια λογική τιμή που καθορίζει το είδος της συνάρτησης. Εάν το όρισμα αθροιστική είναι TRUE, τότε η συνάρτηση HYPGEOM. Η συνάρτηση DIST επιστρέφει τη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής. εάν FALSE, επιστρέφει τη συνάρτηση μάζας πιθανότητας.

Παρατηρήσεις

 • Όλα τα ορίσματα περικόπτονται, ώστε να αποτελούν ακέραιους αριθμούς.

 • Εάν κάποιο από τα ορίσματα δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση HYPGEOM.DIST επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν δείγμα_επιτυχιών < 0 ή το δείγμα_επιτυχιών είναι αριθμός μεγαλύτερος από το μικρότερο των δύο ορισμάτων αριθμός_δείγματος ή πληθυσμός_επιτυχίες, η συνάρτηση HYPGEOM.DIST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν το όρισμα δείγμα_επιτυχιών είναι αριθμός μικρότερος από το μέγιστο μεταξύ του 0 και του (αριθμός_δείγματος - αριθμός_πληθυσμός + πληθυσμός_επιτυχίες), η συνάρτηση HYPGEOM.DIST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν αριθμός_δείγματος ≤ 0 ή αριθμός_δείγματος > αριθμός_πληθυσμός, η συνάρτηση HYPGEOM.DIST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν πληθυσμός_επιτυχίες ≤ 0 ή πληθυσμός_επιτυχίες > αριθμός_πληθυσμός, η συνάρτηση HYPGEOM.DIST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν το όρισμα αριθμός_πληθυσμός ≤ 0, η συνάρτηση HYPGEOM.DIST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Η εξίσωση της υπεργεωμετρικής κατανομής είναι:

  Εξίσωση

  όπου:

  x = δείγμα_επιτυχιών

  n = αριθμός_δείγματος

  M = πληθυσμός_επιτυχίες

  N = αριθμός_πληθυσμός

  Η συνάρτηση HYPGEOM.DIST χρησιμοποιείται στη δειγματοληψία χωρίς επανατοποθέτηση από πεπερασμένο πληθυσμό.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

1

Αριθμός επιτυχιών στο δείγμα

4

Μέγεθος δείγματος

8

Αριθμός επιτυχιών του πληθυσμού

20

Μέγεθος πληθυσμού

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

=HYPGEOM.DIST(A2;A3;A4;A5;TRUE)

Αθροιστική συνάρτηση υπεργεωμετρικής κατανομής για το δείγμα και τον πληθυσμό στα κελιά A2 έως A5.

0,4654

=HYPGEOM.DIST(A2;A3;A4;A5;FALSE)

Συνάρτηση υπεργεωμετρικής κατανομής πιθανότητας για το δείγμα και τον πληθυσμό στα κελιά A2 έως A5.

0,3633

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×