Η συνάρτηση MROUND επιστρέφει έναν αριθμό στρογγυλισμένο στο επιθυμητό πολλαπλάσιο.

Σύνταξη

MROUND(αριθμός; πολλαπλάσιο)

Η σύνταξη της συνάρτησης MROUND περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Αριθμός    Υποχρεωτικό. Η τιμή που θέλετε να στρογγυλοποιήσετε.

  • Πολλαπλάσιο    Υποχρεωτικό. Το πολλαπλάσιο με βάση το οποίο θέλετε να στρογγυλοποιήσετε τον αριθμό.

Παρατηρήσεις

  • Η συνάρτηση MROUND στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα επάνω, μακριά από το μηδέν, αν το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθμού με το πολλαπλάσιο είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μισού της τιμής του πολλαπλάσιου.

  • Τα ορίσματα Αριθμός και Πολλαπλάσιο πρέπει να έχουν το ίδιο πρόσημο. Εάν όχι, επιστρέφεται ένα σφάλμα #ΑΡΙΘ.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=MROUND(10; 3)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 10 στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 3.

9

=MROUND(-10; -3)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό -10 στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του -3.

-9

=MROUND(1,3; 0,2)

Στρογγυλοποιεί τον αριθμό 1,3 στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 0,2.

1,4

=MROUND(5; -2)

Επιστρέφει την τιμή σφάλματος #ΑΡΙΘ! επειδή τα -2 και 5 έχουν διαφορετικά σύμβολα.

#ΑΡΙΘ!

Γνωστοί περιορισμοί

Όταν παρέχεται μια δεκαδική τιμή στο όρισμα Πολλαπλάσιο, η κατεύθυνση στρογγυλοποίησης δεν είναι καθορισμένη για τους αριθμούς μέσης τιμής. Για παράδειγμα ο τύπος MROUND(6,05;0,1) επιστρέφει 6,0 ενώ ο τύπος MROUND(7,05;0,1) επιστρέφει 7,1.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×