Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης ODDLYIELD στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει την απόδοση ενός χρεογράφου με μη τακτική (βραχεία ή μακρά) τελευταία περίοδο.

Σύνταξη

ODDLYIELD(διακανονισμός; λήξη; τελευταίο; επιτόκιο; τιμή; εξαργύρωση; συχνότητα; [βάση])

Σημαντικό: Οι ημερομηνίες πρέπει να εισάγονται με τη συνάρτηση DATE ή ως αποτελέσματα άλλων τύπων ή συναρτήσεων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATE(2008;5;23) για την 23η Μαΐου 2008. Ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα, εάν εισαγάγετε ημερομηνίες ως κείμενο.

Η σύνταξη της συνάρτησης ODDLYIELD περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Διακανονισμός    Υποχρεωτικό. Η ημερομηνία διακανονισμού του χρεογράφου. Η ημερομηνία διακανονισμού του χρεογράφου είναι εκείνη η ημερομηνία, μετά την ημερομηνία έκδοσης, κατά την οποία το χρεόγραφο πωλείται στον αγοραστή.

 • Λήξη    Υποχρεωτικό. Η ημερομηνία λήξης του χρεογράφου. Η ημερομηνία λήξης είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει το χρεόγραφο.

 • Τελευταίο    Υποχρεωτικό. Η ημερομηνία του τελευταίου τοκομεριδίου του χρεογράφου.

 • Επιτόκιο    Υποχρεωτικό. Το επιτόκιο του χρεογράφου.

 • Τιμή    Υποχρεωτικό. Η τιμή του χρεογράφου.

 • Εξαργύρωση    Υποχρεωτικό. Η τιμή εξαγοράς του χρεογράφου ανά 100 € ονομαστικής αξίας.

 • Συχνότητα    Υποχρεωτικό. Ο αριθμός των πληρωμών τοκομεριδίων ανά έτος. Για ετήσιες πληρωμές, συχνότητα = 1, για εξαμηνιαίες, συχνότητα = 2, για τριμηνιαίες, συχνότητα = 4.

 • Βάση    Προαιρετικό. Ο τύπος της βάσης υπολογισμού των ημερών που χρησιμοποιείται.

Βάση

Βάση υπολογισμού των ημερών

0 ή παράλειψη της τιμής

ΗΠΑ (NASD) 30/360

1

Πραγματική/πραγματική

2

Πραγματική/360

3

Πραγματική/365

4

Ευρωπαϊκός 30/360

Παρατηρήσεις

 • Το Microsoft Excel αποθηκεύει ημερομηνίες με τη μορφή διαδοχικών σειριακών αριθμών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Από προεπιλογή, η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 1900 είναι ο αύξων αριθμός 1, ενώ η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2008 είναι ο αύξων αριθμός 39448, γιατί βρίσκεται 39.448 ημέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1900.

 • Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η ημερομηνία κατά την οποία κάποιος αγοραστής αποκτά ένα τοκομερίδιο, όπως ένα ομόλογο. Η ημερομηνία λήξης είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει το τοκομερίδιο. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι ένα ομόλογο τριακονταετούς διάρκειας εκδίδεται την 1η Ιανουαρίου 2008 και αποκτάται από κάποιον αγοραστή έξι μήνες αργότερα. Ημερομηνία έκδοσης είναι η 1η Ιανουαρίου 2008, ημερομηνία διακανονισμού η 1η Ιουλίου 2008 και ημερομηνία λήξης η 1η Ιανουαρίου 2038, δηλαδή 30 χρόνια μετά την 1η Ιανουαρίου 2008, την ημερομηνία έκδοσης.

 • Τα ορίσματα διακανονισμός, λήξη, τελευταίο και βάση περικόπτονται, ώστε να είναι ακέραιοι αριθμοί.

 • Εάν τα ορίσματα διακανονισμός, λήξη ή τελευταίο δεν είναι έγκυρες ημερομηνίες, η συνάρτηση ODDLYIELD επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν επιτόκιο < 0 ή τιμή ≤ 0, η συνάρτηση ODDLYIELD επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν βάση < 0 ή βάση > 4, η συνάρτηση ODDLYIELD επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Πρέπει να ισχύει η ακόλουθη προϋπόθεση για τις ημερομηνίες, αλλιώς η συνάρτηση ODDLYIELD επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος:

  λήξη > διακανονισμός > τελευταίο

 • Η συνάρτηση ODDLYIELD υπολογίζεται ως εξής:

  Εξίσωση

  όπου:

  • Ai = αριθμός σωρευμένων ημερών για την i ή τελευταία ημιπερίοδο τοκομεριδίου εντός μη τακτικής περιόδου, αρχίζοντας τον υπολογισμό από την ημερομηνία του τελευταίου τοκομεριδίου πριν από την εξαργύρωση.

  • DCi = αριθμός ημερών στην i ή τελευταία ημιπερίοδο τοκομεριδίων, όπως ορίζεται από τη διάρκεια της πραγματικής περιόδου του τοκομεριδίου.

  • NC = αριθμός των ημιπεριόδων τοκομεριδίου που περιλαμβάνονται στη μη τακτική περίοδο. Εάν ο αριθμός αυτός περιέχει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό.

  • NLi = κανονική διάρκεια σε ημέρες της i ή τελευταίας ημιπεριόδου τοκομεριδίου εντός μη τακτικής περιόδου.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή ορισμάτων

20/4/2008

Ημερομηνία διακανονισμού

15/6/2008

Ημερομηνία λήξης

24/12/2007

Ημερομηνία τελευταίου τοκομεριδίου

3,75%

Επιτόκιο

99,875 €

Τιμή

100 €

Τιμή εξαγοράς

2

Η συχνότητα είναι εξαμηνιαία

0

30/360 βάση υπολογισμού

Τύπος

Περιγραφή

Α ποτέλεσμα

=ODDLYIELD(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Η απόδοση ενός χρεογράφου με μη τακτική (βραχεία ή μακρά) τελευταία περίοδο, για το ομόλογο, με χρήση των όρων των κελιών A2:A10 ως ορίσματα της συνάρτησης. Το αποτέλεσμα είναι (0,04519 ή 4,52%).

4,52%

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×