Επιστρέφει το τεταρτημόριο ενός συνόλου δεδομένων, με βάση τις τιμές εκατοστημορίου στο κλειστό διάστημα 0 έως 1.

Τα τεταρτημόρια χρησιμοποιούνται συχνά σε δεδομένα πωλήσεων και έρευνας για το χωρισμό πληθυσμών σε ομάδες. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση QUARTILE.INC, για να υπολογίσετε το 25% των υψηλότερων εισοδημάτων σε έναν πληθυσμό.

Σύνταξη

QUARTILE.INC(πίνακας;τεταρτημόριο)

Η σύνταξη της συνάρτησης QUARTILE.INC περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πίνακας     Υποχρεωτικό. Ο πίνακας ή η περιοχή κελιών με αριθμητικές τιμές, για τις οποίες θέλετε το τεταρτημόριο.

  • Τεταρτημόριο     Υποχρεωτικό. Καθορίζει την επιστρεφόμενη τιμή.

Παράμετροι

Εάν το όρισμα τεταρτημόριο είναι

Η συνάρτηση QUARTILE.INC επιστρέφει

0

Ελάχιστη τιμή

1

Πρώτο τεταρτημόριο (25ο εκατοστημόριο)

2

Διάμεση τιμή (50ο εκατοστημόριο)

3

Τρίτο τεταρτημόριο (75ο εκατοστημόριο)

4

Μέγιστη τιμή

Παρατηρήσεις

  • Εάν το όρισμα πίνακας είναι κενό, η συνάρτηση QUARTILE.INC επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα τεταρτημόριο δεν είναι ακέραιος, τα δεκαδικά ψηφία περικόπτονται.

  • Εάν τεταρτημόριο < 0 ή τεταρτημόριο > 4, η συνάρτηση QUARTILE.INC επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Οι συναρτήσεις MIN, MEDIAN και MAX επιστρέφουν την ίδια τιμή με την QUARTILE.INC, όταν το όρισμα τεταρτημόριο έχει τιμή 0 (μηδέν), 2 και 4 αντίστοιχα.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

1

2

4

7

8

9

10

12

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Α ποτέλεσμα

=QUARTILE.INC(A2:A9;1)

Πρώτο τεταρτημόριο (25ο εκατοστημόριο) των παραπάνω δεδομένων (3,5)

3,5

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×