Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση του RSQ  σε Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει το τετράγωνο του συντελεστή συσχέτισης Pearson του γινομένου των ροπών, για τα σημεία δεδομένων των ορισμάτων γνωστά_y και γνωστά_x. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση PEARSON. Η τιμή r στο τετράγωνο αντιπροσωπεύει την αναλογία διακύμανσης του y που οφείλεται στη διακύμανση του x.

Σύνταξη

RSQ(γνωστά_y;γνωστά_x)

Η σύνταξη της συνάρτησης RSQ περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Γνωστά_y    Υποχρεωτικό. Ένας πίνακας ή περιοχή σημείων δεδομένων.

 • Γνωστά_x    Υποχρεωτικό. Ένας πίνακας ή περιοχή σημείων δεδομένων.

Παρατηρήσεις

 • Τα ορίσματα μπορεί να είναι αριθμοί, ονόματα, πίνακες ή αναφορές που περιέχουν αριθμούς.

 • Οι λογικές τιμές και οι παραστάσεις αριθμών με κείμενο που πληκτρολογείτε άμεσα σε μια λίστα ορισμάτων καταμετρώνται.

 • Εάν κάποιο όρισμα πίνακα ή αναφοράς περιέχει κείμενο, λογικές τιμές ή κενά κελιά, οι τιμές αυτές παραβλέπονται. Ωστόσο, περιλαμβάνονται τα κελιά με τιμή μηδέν.

 • Τα ορίσματα που είναι τιμές σφάλματος ή κείμενο που δεν μετατρέπεται σε αριθμούς προκαλούν σφάλμα.

 • Εάν τα ορίσματα γνωστά_y και γνωστά_x είναι κενά ή περιέχουν διαφορετικό αριθμό σημείων δεδομένων, η συνάρτηση RSQ επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

 • Εάν τα ορίσματα γνωστά_y και γνωστά_x περιέχουν μόνο 1 σημείο δεδομένων, η συνάρτηση RSQ επιστρέφει #ΔΙΑΡ./0! ως τιμή σφάλματος.

 • Η εξίσωση για το συντελεστή συσχέτισης Pearson του γινομένου των ροπών, r, είναι:

  Εξίσωση

  όπου x και y είναι οι μέσες τιμές δείγματος AVERAGE(γνωστά_x) και AVERAGE(γνωστά_y).

  Η συνάρτηση RSQ αποδίδει την τιμή r2, η οποία είναι το τετράγωνο του συντελεστή συσχέτισης.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Γνωστό y

Γνωστό x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Τύπος

Περιγραφή

Α ποτέλεσμα

=RSQ(A3:A9; B3:B9)

Το τετράγωνο του συντελεστή συσχέτισης Pearson του γινομένου ροπών, για τα σημεία δεδομένων των κελιών A3:A9 και B3:B9.

0,05795

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με την ποιότητα της μετάφρασης;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×