Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης TBILLPRICE στο Microsoft Excel.

Περιγραφή

Επιστρέφει την τιμή ενός κρατικού ομολόγου ανά 100 € ονομαστικής αξίας.

Σύνταξη

TBILLPRICE(διακανονισμός; λήξη; προεξόφληση)

Σημαντικό: Οι ημερομηνίες πρέπει να εισάγονται με τη συνάρτηση DATE ή ως αποτελέσματα άλλων τύπων ή συναρτήσεων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DATE(2008;5;23) για την 23η Μαΐου 2008. Ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα, εάν εισαγάγετε ημερομηνίες ως κείμενο.

Η σύνταξη της συνάρτησης TBILLPRICE περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Διακανονισμός    Υποχρεωτικό. Η ημερομηνία διακανονισμού του κρατικού ομολόγου. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η ημερομηνία μετά την ημερομηνία έκδοσης, όταν το κρατικό ομόλογο παραδίδεται στον αγοραστή.

 • Λήξη    Υποχρεωτικό. Η ημερομηνία λήξης του κρατικού ομολόγου. Η ημερομηνία λήξης είναι η ημερομηνία κατά την οποία λήγει το κρατικό ομόλογο.

 • Προεξόφληση    Υποχρεωτικό. Το προεξοφλητικό επιτόκιο του κρατικού ομολόγου.

Παρατηρήσεις

 • Το Microsoft Excel αποθηκεύει ημερομηνίες με τη μορφή διαδοχικών σειριακών αριθμών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπολογισμούς. Από προεπιλογή, η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 1900 είναι ο αύξων αριθμός 1, ενώ η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2008 είναι ο αύξων αριθμός 39448, γιατί βρίσκεται 39.448 ημέρες μετά την 1η Ιανουαρίου 1900.

 • Τα ορίσματα διακανονισμός και λήξη περικόπτονται, ώστε να αποτελούν ακέραιους αριθμούς.

 • Εάν το όρισμα διακανονισμός ή λήξη δεν είναι έγκυρη ημερομηνία, η συνάρτηση TBILLPRICE επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν προεξόφληση ≤ 0, η συνάρτηση TBILLPRICE επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Εάν διακανονισμός > λήξη ή εάν η λήξη απέχει από τον διακανονισμό περισσότερο από ένα έτος, τότε η συνάρτηση TBILLPRICE επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

 • Η συνάρτηση TBILLPRICE υπολογίζεται ως εξής:

  Εξίσωση

  όπου:

  • DSM = αριθμός ημερών από το διακανονισμό μέχρι τη λήξη, με την προϋπόθεση ότι η ημερομηνία λήξης δεν απέχει περισσότερο από ένα ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία διακανονισμού.

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

Περιγραφή

31/3/2008

Ημερομηνία διακανονισμού

1/6/2008

Ημερομηνία λήξης

9,0%

Προεξοφλητικό επιτόκιο

Τύπος

Περιγραφή

Αποτέλεσμα

=TBILLPRICE(A2;A3;A4)

Η τιμή του κρατικού ομολόγου με χρήση των όρων στα κελιά A2, A3 και A4.

98,45 €

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×