Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση της συνάρτησης TTEST στο Microsoft Excel.

Επιστρέφει την πιθανότητα που συνδέεται με έναν έλεγχο t του Student. Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση TTEST, για να ελέγξετε εάν δύο δείγματα είναι πιθανό να προέρχονται από δύο ίδιους υποκείμενους πληθυσμούς, με τον ίδιο αριθμητικό μέσο.

Σημαντικό: Η συνάρτηση αυτή έχει αντικατασταθεί με μία ή περισσότερες νέες συναρτήσεις που ενδέχεται να παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια και των οποίων τα ονόματα αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη χρήση τους. Αν και αυτή η συνάρτηση είναι ακόμα διαθέσιμη για συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις νέες συναρτήσεις στο εξής, επειδή αυτή η συνάρτηση μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε μελλοντικές εκδόσεις του Excel.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα συνάρτηση, ανατρέξτε στο θέμα Συνάρτηση T.TEST.

Σύνταξη

TTEST(πίνακας1;πίνακας2;ουρές;τύπος)

Η σύνταξη της συνάρτησης TTEST περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

  • Πίνακας1     Υποχρεωτικό. Το πρώτο σύνολο δεδομένων.

  • Πίνακας2     Υποχρεωτικό. Το δεύτερο σύνολο δεδομένων.

  • Ουρές     Υποχρεωτικό. Καθορίζει πόσες πλευρές έχει η κατανομή. Εάν ουρές = 1, η συνάρτηση TTEST χρησιμοποιεί μονόπλευρη κατανομή. Εάν ουρές = 2, η συνάρτηση TTEST χρησιμοποιεί δίπλευρη κατανομή.

  • Τύπος     Υποχρεωτικό. Το είδος του ελέγχου t που θα εκτελεστεί.

Εάν το όρισμα τύπος είναι

Εκτελείται ο έλεγχος

1

Με ζεύξη

2

Ίση διακύμανση (ομοσκεδαστική) δύο δειγμάτων

3

Άνιση διακύμανση (ετεροσκεδαστική) δύο δειγμάτων

Παρατηρήσεις

  • Εάν τα ορίσματα πίνακας1 και πίνακας2 έχουν διαφορετικό πλήθος δεδομένων και τύπος = 1 (με ζεύξη), η συνάρτηση TTEST επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

  • Τα ορίσματα ουρές και τύπος περικόπτονται, ώστε να αποτελούν ακέραιους αριθμούς.

  • Εάν κάποιο από τα ορίσματα ουρές ή τύπος δεν είναι αριθμητικό, η συνάρτηση TTEST επιστρέφει #ΤΙΜΗ! ως τιμή σφάλματος.

  • Εάν το όρισμα ουρές έχει οποιαδήποτε τιμή διαφορετική από 1 ή 2, η συνάρτηση TTEST επιστρέφει #ΑΡΙΘ! ως τιμή σφάλματος.

  • Η συνάρτηση TTEST χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τα ορίσματα πίνακας1 και πίνακας2 για να υπολογίσει μια μη αρνητική στατιστική τιμή t. Εάν ουρές=1, η συνάρτηση TTEST επιστρέφει την πιθανότητα υψηλότερης τιμής της στατιστικής τιμής t με την προϋπόθεση ότι τα ορίσματα πίνακας1 και πίνακας2 είναι δείγματα που προέρχονται από πληθυσμούς που έχουν τον ίδιο αριθμητικό μέσο. Η τιμή που επιστρέφεται από τη συνάρτηση TTEST όταν ουρές=2, είναι διπλάσια από αυτήν που επιστρέφεται όταν ουρές=1 και αντιστοιχεί στην πιθανότητα υψηλότερης απόλυτης τιμής της στατιστικής τιμής t με την παραδοχή "ίδιων αριθμητικών μέσων πληθυσμών".

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε ολόκληρα τα δεδομένα.

Σύνολο δεδομένων 1

Σύνολο δεδομένων 2

3

6

4

19

5

3

8

2

9

14

1

4

2

5

4

17

5

1

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Αποτέλεσμα

=TTEST(A2:A10;B2:B10;2;1)

Πιθανότητα που συνδέεται με έλεγχο t του Student κατά ζεύγη, με δίπλευρη κατανομή. Χρησιμοποιεί τις τιμές A2:A10 και B2:B10.

0,19602

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή σε Microsoft Office μέλη του προγράμματος Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×