Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται η σύνταξη τύπου και η χρήση του Z.TEST  σε Microsoft Excel.

Επιστρέφει τη μονόπλευρη τιμή P ενός ελέγχου z.

Για μια δεδομένη μέση τιμή ενός δεδομένου υποθετικού πληθυσμού, x, η συνάρτηση Z.TEST επιστρέφει την πιθανότητα η μέση τιμή δείγματος να είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο των παρατηρήσεων του συνόλου δεδομένων (πίνακας) — δηλαδή, την παρατηρούμενη μέση τιμή δείγματος.

Για να δείτε τον τρόπο με τον οποίο η συνάρτηση Z.TEST μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έναν τύπο για τον υπολογισμό μιας δίπλευρης τιμής πιθανότητας, ανατρέξτε στην ενότητα "Παρατηρήσεις" παρακάτω.

Σύνταξη

Z.TEST(πίνακας;x;[σίγμα])

Η σύνταξη της συνάρτησης Z.TEST περιλαμβάνει τα παρακάτω ορίσματα:

 • Πίνακας     Υποχρεωτικό. Ο πίνακας ή η περιοχή δεδομένων, ως προς τα οποία θα ελεγχθεί η τιμή του x.

 • x     Υποχρεωτικό. Η τιμή για έλεγχο.

 • Σίγμα     Προαιρετικό. Η (γνωστή) τυπική απόκλιση του πληθυσμού. Εάν παραλειφθεί, χρησιμοποιείται η τυπική απόκλιση του δείγματος.

Παρατηρήσεις

 • Εάν το όρισμα πίνακας είναι κενό, η συνάρτηση Z.TEST επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.

 • Η συνάρτηση Z.TEST υπολογίζεται ως εξής, όταν δεν παραλείπεται το όρισμα σίγμα:

  Z.TEST( πίνακας;x;σίγμα ) = 1- Norm.S.Dist ((Average(πίνακας)- x) / (σίγμα/√n),TRUE)

  ή όταν παραλείπεται το όρισμα σίγμα:

  Z.TEST( πίνακας;x ) = 1- Norm.S.Dist ((Average(πίνακας)- x) / (STDEV(πίνακας)/√n),TRUE)

  όπου x είναι η μέση τιμή δείγματος AVERAGE(πίνακας) και n είναι COUNT(πίνακας).

 • Η συνάρτηση Z.TEST αντιπροσωπεύει την πιθανότητα η μέση τιμή δείγματος να είναι μεγαλύτερη από την παρατηρούμενη τιμή AVERAGE(πίνακας), όταν ο υποκείμενος μέσος όρος πληθυσμού είναι μ0. Από τη συμμετρία της Κανονικής κατανομής, αν AVERAGE(πίνακας) < x, η συνάρτηση Z.TEST επιστρέφει τιμή μεγαλύτερη από 0,5.

 • Ο παρακάτω τύπος του Excel μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της δίπλευρης πιθανότητας η μέση τιμή δείγματος να βρίσκεται πέρα από το x (και προς τις δύο κατευθύνσεις) σε σχέση με την τιμή AVERAGE(πίνακας), όταν η μέση τιμή δείγματος πληθυσμού είναι x:

  =2 * MIN(Z.TEST(πίνακας;x;σίγμα); 1 - Z.TEST(πίνακας;x;σίγμα)).

Παράδειγμα

Αντιγράψτε τα δεδομένα του παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και, στη συνέχεια, επικολλήστε τα στο κελί A1 ενός νέου φύλλου εργασίας του Excel. Για εμφανιστούν τα αποτελέσματα των τύπων, επιλέξτε τους, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το πλάτος των στηλών για να βλέπετε όλα τα δεδομένα.

Δεδομένα

3

6

7

8

6

5

4

2

1

9

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

Αποτέλεσμα

=Z.TEST(A2:A11;4)

Μονόπλευρη τιμή πιθανότητας ελέγχου z για το παραπάνω σύνολο δεδομένων, στη μέση τιμή υποθετικού πληθυσμού 4 (0,090574)

0,090574

=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11;4); 1 - Z.TEST(A2:A11;4))

Δίπλευρη τιμή πιθανότητας ελέγχου z για το παραπάνω σύνολο δεδομένων, στη μέση τιμή υποθετικού πληθυσμού 4 (0,181148)

0,181148

=Z.TEST(A2:A11;6)

Μονόπλευρη τιμή πιθανότητας ελέγχου z για το παραπάνω σύνολο δεδομένων, στη μέση τιμή υποθετικού πληθυσμού 6 (0,863043)

0,863043

=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11;6); 1 - Z.TEST(A2:A11;6))

Δίπλευρη τιμή πιθανότητας ελέγχου z για το παραπάνω σύνολο δεδομένων, στη μέση τιμή υποθετικού πληθυσμού 6 (0,273913)

0,273913

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης >

Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες

Συμμετοχή στο Microsoft Insider >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×