Τρόπος αντιγραφής πινάκων ρύθμισης από μια εταιρεία σε μια άλλη στο Microsoft Dynamics GP (KB 872709)

KB 872709

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιγραφής πινάκων ρύθμισης από μια εταιρεία σε μια άλλη εταιρεία στο Microsoft Dynamics GP.

Περισσότερες πληροφορίες

Η παρακάτω λίστα περιέχει τους πίνακες ρύθμισης που μπορούν να αντιγραφούν σε μια νέα εταιρική βάση δεδομένων.


Σημείωση Μετά την αντιγραφή των πινάκων στη νέα εταιρεία, εκτελέστε τη συνάρτηση Check Links σε όλες τις λειτουργικές μονάδες της νέας εταιρείας. Για να εκτελέσετε τη συνάρτηση Check Links, ακολουθήστε τα βήματα για την έκδοση του προγράμματος που χρησιμοποιείτε:

 • Microsoft Dynamics GP 10.0 και Microsoft Dynamics GP 2010 και παλαιότερες εκδόσεις:

  Στο μενού GP του Microsoft Dynamics, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Συντήρηση" και,στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Έλεγχος συνδέσεων".

Οικονομικά

Διάγραμμα λογαριασμών GL00100 (Κύριο λογαριασμό)
Σημείωση Μην αντιγράψετε το GL00101.

GL00102 Account Category Master

GL00103 Πρωτότυπο σταθερής εκχώρησης

GL00104 Πρωτότυπο μεταβλητής εκχώρησης

GL00105 Πρωτότυπο ευρετηρίου λογαριασμού

CM00100 CM Checkbook Master

Ρύθμιση διαχείρισης μετρητών CM40100

Ρύθμιση τύπου συναλλαγής διαχείρισης μετρητών CM40101

Αρχείο υποδείγματος προϋπολογισμού GL00200

Αρχείο υποδείγματος σύνοψης προϋπολογισμού GL00201

Gl40000 Ρύθμιση γενικής λογιστικής

Γρήγορη ρύθμιση χρονικού GL40100

Gl40101 Γρήγορη ρύθμιση λογαριασμού χρονικού

Gl40200 Πρωτότυπο περιγραφής τμήματος

SY04100 Bank Master

Ρύθμιση πολλαπλών δρομών MC40000

Mc40100 Ρύθμιση τύπου "Ρυθμός πολλών νυμφών"

ASI*.* Αρχεία αναζήτησης για προχωρημένους


Αγορά

PM00100 PM Class Master File

Λογαριασμοί κλάσης προμηθευτή PM000101

PM00200 PM Vendor Master File

Λογαριασμοί προμηθευτών PM00203

PM00300 PM Address Master

Αρχείο ρύθμισης PM40100 PM

Αρχείο ρύθμισης περιόδου μμ40101 μμ

PM40102 Τύποι εγγράφων πληρωτέων

PM40103 Payables Distribution Type SETP

POP00101 Αγοραστής Master

Πίνακας ρύθμισης αγορών POP40100

Ρύθμιση νομισματικής μονάδας στοιχείου POP40600 για αγορές εκτός IV

ASI*.* Αρχεία αναζήτησης για προχωρημένους 

Πωλήσεις

Ρύθμιση τιμολόγησης IVC40100

IVC40101 Ρύθμιση εγγράφου τιμολόγησης

RM00101 Customer Master

Αρχείο κύριας διεύθυνσης πελάτη RM00102

RM00105 National Accounts Master

RM00201 RM Class Master

Κύρια αρχεία πωλητή RM00301

Κύριο αρχείο περιοχής πωλήσεων RM00303

Αρχείο ρύθμισης λειτουργικής μονάδας RM40101

Ρύθμιση περιόδου RM40201 RM

Αρχείο ρύθμισης τύπου εγγράφου RM40401

SOP00100 Sales Process Holds Master

SOP00200 Sales Prospect Master

Ρύθμιση πωλήσεων SOP40100

Ρύθμιση αναγνωριστικού τύπου πωλήσεων SOP40200

Η προεπιλεγμένη διαδικασία πωλήσεων SOP40201 διατηρεί τη ρύθμιση

Ρύθμιση εγγράφου πωλήσεων SOP40300

Ρύθμιση πίνακα που έχει οριστεί από το χρήστη SOP40400 Sales

Ρύθμιση κύριου αριθμού πωλήσεων SOP40500

Ρύθμιση νομισματικής μονάδας στοιχείων sop40600 πωλήσεων εκτός IV

ASI*.* Αρχεία αναζήτησης για προχωρημένους


Απόθεμα

BM00101 Επικεφαλίδα λογαριασμού υλικών

BM00111 Στοιχείο λογαριασμού υλικών

BM40100 Bill of Materials Setup

IV00101 Πρωτότυπο στοιχείων

IV00102 Πρωτότυπο ποσότητας ειδών

IV00103 Πρωτότυπο προμηθευτή στοιχείων

IV000104 Στοιχείο Kit Master

IV00105 Πρωτότυπο νομισματικής μονάδας στοιχείων

IV00106 Αγορές στοιχείων

Επιλογές τιμοκατάλογου στοιχείων IV00107

IV00108 Τιμοκατάλογος στοιχείων

Μάσκα σειριακού αριθμού στοιχείου IV00109

Ρύθμιση ελέγχου αποθέματος IV40100

Iv40201 Ρύθμιση χρονοδιαγράμματος αποθέματος U από M

Iv40202 Ρύθμιση λεπτομερειών χρονοδιαγράμματος αποθέματος U του M

Ρύθμιση κλάσης στοιχείου IV40400

IV40401 Ρύθμιση νομισματικής μονάδας κλάσης στοιχείου

Ρύθμιση κατηγορίας lot στοιχείων IV40500

Ρύθμιση κατηγορίας στοιχείων IV40600

Ρύθμιση τοποθεσίας IV40700

IV40800 Ρύθμιση επιπέδου τιμών

IV40900 Master ομάδας τιμών

Ημερολόγιο μετοχών IV41000

IV41001 Ημέρες εξαίρεσης ημερολογίου μετοχών

ASI*.* Αρχεία αναζήτησης για προχωρημένους


Εταιρεία

Ρύθμιση μορφής λογαριασμού SY00300

SY01100 Καταχώρηση κύριου λογαριασμού

Προορισμοί εγγραφών καταχώρησης SY02200

Ρυθμίσεις δημοσίευσης SY02300

Πρωτότυπο μεθόδων αποστολής SY03000

SY03100 Master πιστωτικών καρτών

Πρωτότυπο όρων πληρωμής SY03300

Ρύθμιση οικονομικής περιόδου SY40100

Κεφαλίδα οικονομικής περιόδου SY40101

TX00101 Master κεφαλίδας χρονοδιαγράμματος φόρου πωλήσεων/αγορών

TX00102 Sales/Purchases Tax Schedule Master

TX00201 Tax Master πωλήσεων/αγορών

STN*.* Ρύθμιση εκτυπωτών με όνομα

ASI*.* Αρχεία της Εξερεύνησης του Dynamics


Μισθοδοσία Η.Π.Α.
Όταν αντιγράφετε πληροφορίες ρύθμισης μισθοδοσίας από μια εταιρεία σε μια άλλη εταιρεία, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι πίνακες ρύθμισης:

UPR40100 Ρύθμιση της μισθοδοσίας

UPR40101 TSA για την καταπολέμηση της μισθοδοσίας

UPR40200 Ρύθμιση μισθοδοσίας

UPR40301 Ρύθμιση θέσης μισθοδοσίας

Ρύθμιση λογαριασμών μισθοδοσίας UPR40500

UPR40501 Έξοδα φόρου μισθοδοσίας/Ρύθμιση παρακρατούμενου φόρου


Ρύθμιση κωδικού μισθοδοσίας UPR40600

UPR40700 Ρύθμιση comp μισθωτών εργαζομένων

Ρύθμιση οφέλους μισθοδοσίας UPR40800

Όφελος μισθοδοσίας UPR40801 με βάση τη ρύθμιση

UPR40900 Ρύθμιση έκπτωσης μισθοδοσίας

UPR40901 Έκπτωση μισθοδοσίας με βάση τη ρύθμιση

UPR40902 Ρύθμιση ακολουθίας αφαίρεσης μισθοδοσίας

UPR41100 Ρύθμιση κωδικού κατάστασης μισθοδοσίας

Ρύθμιση κλάσης μισθοδοσίας UPR41200

Ρύθμιση λεπτομερειών τάξης μισθοδοσίας UPR41201

UPR41400 Τοπική ρύθμιση φόρου μισθοδοσίας

UPR41401 Ρύθμιση τοπικού πίνακα φόρου μισθοδοσίας

Upr41500 Ρύθμιση κώδικα βάρδιας μισθοδοσίας

Προϊστάμενος ρύθμισης μισθοδοσίας UPR41700

Ρύθμιση μέγιστης αφαίρεσης μισθοδοσίας UPR41800 (μόνο στο Microsoft Dynamics GP 10.0)

UPR41801 Κατάσταση μισθοδοσίας/Ρύθμιση Fed (μόνο στο Microsoft Dynamics GP 10.0)

Ρύθμιση κερδών μισθοδοσίας UPR41900 (μόνο στο Microsoft Dynamics GP 10.0)

ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΊΑς UPR41901 (μόνο στο Microsoft Dynamics GP 10.0)

UPR41902 Εκπτώσεις κερδών μισθοδοσίας (μόνο στο Microsoft Dynamics GP 10.0)

Σημείωση Εάν αντιγράψετε το αρχείο UPR40500, οι λογαριασμοί καταχώρησης θα είναι ίδιοι με εκείνους της εταιρείας που αντιγράφετε.
 

Επεκτάσεις μισθοδοσίας (αφαίρεση ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενοποίηση πληρωτέων στη μισθοδοσία, διαχειριστής υπερωριών)

ORM_UPR_SETP_OT_DTL

ORM_UPR_SETP_OT_HDR

UPR40600_OT

APR_DIA40100

APR_DIA40200

APR_UPR40500

APR_UPR40900

APR_PIP40100


Σύνθετη μισθοδοσία

APR40600

APR41100

APR41101

APR41501

APR41601

APR_APR70901

APR_APR70900

APR_UPR40500

APR_APR40101

APR_APR40100


Μισθοδοσία Καναδά

CPY10010 CDN Payroll Employer Master

CPY10020 CDN Payroll Department Master

Cpy10030 τίτλοι εργασίας υπαλλήλων μισθοδοσίας CDN

CPY10050 CDN Μισθοδοσίας Κατηγορίας Υπαλλήλων

CPY10051 CDN Payroll Class Attached Pay codes File

CPY10060 CDN Payroll Pay code Master

Cpy10061 CDN Payroll Pay code Attached Pay codes

CPY10062 CDN Payroll Income Attached Pay Codes

Κωδικοί πίνακα χρέωσης μισθοδοσίας CPY10063 CDN

Πίνακες χρέωσης μισθοδοσίας CDN CPY10064

CPY10070 CDN Payroll WCB Master

CPY10075 CDN Payroll WCB Administration

CPY10080 CDN Payroll User Paid By

Αναπτυσσόμενες συμβολοσειρές χρηστών μισθοδοσίας CDN CPY10081

Κωδικοί αναφοράς μισθοδοσίας CPY10082 CDN

CPY10170 CDN Ένωση υπαλλήλων μισθοδοσίας

Cpy10171 CDN payroll UnionAttached Pay codes

CPY20200 CDN Payroll Job Master

CPY20201 CDN Master φάσης μισθοδοσίας

CPY20700 P_Security_Group_MSTR

CPY20705 P_Security_Group_Detail

CPY20710 P_Security_User_MSTR

Σημείωση Εάν οι ακόλουθες πληροφορίες είναι ίδιες, μπορείτε επίσης να αντιγράψετε αυτά τα αρχεία:
CPY20100 CDN Payroll Control Master

CPY20110 CDN Πληροφορίες ρύθμισης μισθοδοσίας CSB

CPY20111 Κωδικοί πληρωμής CSB μισθοδοσίας CDN


Ανθρώπινο δυναμικό

BE020230 HR_Benefit_SETP

BE021030 BEN2_FMLA_Line

BE031000 BEN_FMLA_INFO

HR2Ben21 HR_Benefit_Tiers_SETP

HR2Ben11 HR_Benefit_Fund

HR2Ben12 HR_Benefit_MDVE_Table

HR2Ben13 HR_Benefit_Life_Premiums

HR2Ben14 HR_Venefit_MDVE_Types

HR2Div02 HR_Division2

HR2Tra01 HR_Train_Course

HR2Tra03 HR_Train_Class

HRCom022 HR_Company2_extra

HRDep022 HR_Department2_Extra

HRDiv022 HR_Division2_Extra

HRPBen05 HRP_BEN_FMLA_Set12Month

HRPro022 HR_Property

HRPppc01 HRP_Position_Pay_Code

HRsax012 HR_Salary_Matrix

HRsax022 HR_Salary_Matrix_Table

HRsax042 HR_Salary_Matrix_Col

Γραμμές πίνακα μισθοδοσίας HRsax032 HR

HRtra042 HR_Train_Class_Skills

HRtrpc02 HR_Train_Position_Course_Class

HRtrps01 HR_Train_Position_Course

RV010221 HR_Review_LINE_V2

RV020221 HR_Review_Setup_LINE_V2

RV030221 HR_Review_Words_Setup_LINE

SK010230 HR_Skills_Line

TAAC0130 TA_SETP_Accrual_Type

TAPY0130 TA_Payroll_Link
Σημείωση Ο πίνακας TAPY0130 TA_Payroll_Link καταργήθηκε στο Microsoft Dynamics GP 9.0 και στο Microsoft Dynamics GP 10.0.

TAST0130 TA_Setup

TAST0230 TA_Attendance_reason

TAST0330 TA_Attendance_Types

TAST0532 TA_Pay_Period_accrual_LINE

TATM0130 TA_SETP_Types


Προηγμένο ανθρώπινο δυναμικό

APR_BLM41500

APR_BLM41501

APR_BLM41600

APR_BLM41601

APR_BLM41400

APR_BLM41401

APR_BLM41100

APR_BLM41101

APR_BLM41300

APR_BLM41301

APR_BLM41200

APR_BLM41201

APR_BLM42100

APR_BLM42101

APR_BLM42200

APR_BLM42201

APR_BLM43100

APR_BLM43200

APR_BLM43201

APR_BLM43300

APR_BLM43301

APR_APR40500

EHW40100

EHW40201

EHW40200

EHW40300

EHW40400

EHW40501

EHW40500

CLM40100

CLM40300

CLM40700

CLM40700

CLM40701

CLM40600

CLM40500

CLM40400

CLM40200


Διαχείριση PTO

PTO40100

PTO40101

PTO40200

PTO40201


Αναλυτική λογιστική

AAG00400 aaTrxDimMstr (διαστάσεις)

AAG00401 aaTrxDimCodeSetp (κωδικοί)

AAG00402 aaTrxDimCodeNumSetp

AAG00403 aaTrxDimCodeBoolSetp

AAG00404 aaTrxDimCodeDateSetp

AAG00405 aaTrxDimRelation

AAG00406 aaTrxDimCodeRelation

AAG00407 AA Trx Dim Adjustment Option

AAG00500 aaDateSetup
AAG00600 aaTreeMstr

AAG00601 aaTreeNodeMstr

AAG00602 aaTreeNodeLink

AAG00603 aaTreeNodeUserWork

AAG00605 aaTreeMstrDupe

AAG00700 aaOptionSetp

AAG00200 aaAccountMstr

AAG00201 aaAccountClassMstr

AAG00202 aaAccountClassDim

AAG00900 AA Budget Tree Master

AAG00901 AA Budget Tree Trx Dim Master

AAG00902 AA Budget Tree Trx Dim Code Master

AAG00903 AA Budget Master

AAG00904 AA Budget Tree Balance

Υπόλοιπο λογαριασμού δέντρου προϋπολογισμού AAG00905 AA

Εργασία προβολής δέντρου προϋπολογισμού AAG00906 AA

Επιλογή ρύθμισης AAG01000 AA UDF

AAG01001 AA UDF Trx Dim Setup

AAG01002 AA Trx Dim CodeUDF Maintenance


Σημείωση Εάν αντιγράφετε πίνακες ρύθμισης αναλυτικής λογιστικής (AA) από την εταιρεία A που έχει ενεργοποιήσει το AA στην εταιρεία B που δεν έχει ακόμη ενεργοποιήσει το AA, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε και να ενεργοποιήσετε τις AA στην εταιρεία B. Αφού ενεργοποιηθεί η AA στην εταιρεία B, αντιγράψτε αυτούς τους πίνακες ρύθμισης AA από την εταιρεία A. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη δέσμη ενεργειών στη Μέθοδο 1 στο άρθρο 897280 της Γνωσιακής βάσης (KB) για να ενημερώσετε τις επόμενες διαθέσιμες τιμές που είναι αποθηκευμένες στον πίνακα AAG00102 στη βάση δεδομένων Dynamics για τους πίνακες ρύθμισης AA. Αυτή η δέσμη ενεργειών δεν θα σας επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος για ζητήματα πρωτεύοντος κλειδιού.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
 

897280 Μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να δημοσιεύσετε συναλλαγές αναλυτικής λογιστικής στο Microsoft Dynamics GP: "Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή διπλότυπου κλειδιού στο αντικείμενο"

Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας

Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας πλήρους/πλήρους βάσης δεδομένων στον SQL Server, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Στο παράθυρο "Σύνδεση με διακομιστή", ανοίξτε το SQL Server Management Studio. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Στο πλαίσιο "Όνομα διακομιστή", πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή που εκτελεί τον SQL Server.

  2. Στο πλαίσιο "Έλεγχος ταυτότητας", κάντε κλικ στην επιλογή "Έλεγχος ταυτότητας SQL".

  3. Στο πλαίσιο "Σύνδεση", πληκτρολογήστε σα.

  4. Στο πλαίσιο "Κωδικός πρόσβασης", πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το χρήστη sa και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Σύνδεση".

 2. Αναπτύξτε την παρουσία του SQL Server.

 3. Αναπτύξτε το φάκελο "Βάσεις δεδομένων".

 4. Κάντε δεξί κλικ στη βάση δεδομένων DYNAMICS, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Εργασίες"και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Αντίγραφα ασφαλείας"....

 5. Στο παράθυρο "Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας βάσης δεδομένων - DYNAMICS", βεβαιωθείτε ότι η επιλογή "Πλήρης" είναι επιλεγμένη στον τύπο αντιγράφου ασφαλείας.

 6. Αποδεχτείτε τον προεπιλεγμένο προορισμό ή κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη" και,στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Όνομα αρχείου".  Κάντε κλικ στο κουμπί αποσιωπη ellipsis για να μεταβείτε στη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων.

 7. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αντίγραφο ασφαλείας στο πεδίο Όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε Dynamics.bak στο πεδίο Όνομα αρχείου.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο "Προορισμός".

 9. Κάντε κλικ στην καρτέλα ΕΠΙΛΟΓΗ MEDIA και επισημάνετε "Αντικατάσταση όλων των υπαρχόντων συνόλων αντιγράφων ασφαλείας" (εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το προηγούμενο αντίγραφο ασφαλείας, αντί να προσαρτήσετε). 

 10. Κάντε ξανά κλικ στην καρτέλα "ΓΕΝΙΚΆ".  Ελέγξτε και κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ξεκινήσετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων.

  Θα πρέπει να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας:

  Το αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων "DYNAMICS" ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

 11. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 10 για κάθε εταιρική βάση δεδομένων.

Πρόσθετοι πίνακες στο Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0

Οι παρακάτω πίνακες προστέθηκαν στο Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0:
 

Πωλήσεις

Υποκατάστατο στοιχείου πελάτη πωλήσεων SOP00300 (η ρύθμιση αποθέματος θα πρέπει να αντιγραφεί)

SOP10111 Sales Picking Instruction Master

Ρύθμιση ροής εργασιών πωλήσεων SOP40101
 


Απόθεμα

IV00113 Λεπτομέρειες τιμοκατημέρου στοιχείων

IV00114 Ανενεργά στοιχεία

IV00115 Πρωτότυπο πολλαπλών στοιχείων κατασκευήςΟ παρακάτω πίνακας προστέθηκε στο Microsoft Dynamics GP 9.0:

Προτεραιότητες θέσης αποθήκευσης τοποθεσίας στοιχείου IV00117Σημείωση Τα ακόλουθα τρία εργαλεία είναι επίσης διαθέσιμα:

 • Το εργαλείο εναύσματος κύριων εγγραφών γενικής λογιστικής

 • Το εργαλείο εναύσματος κύριων εγγραφών διαχείρισης εισπρακτέων

 • Το εργαλείο ενεργοποίησης κύριων εγγραφών διαχείρισης πληρωτέων

Αυτά τα εργαλεία θα σας επιτρέψουν να προσθέσετε ένα λογαριασμό, έναν προμηθευτή ή έναν πελάτη σε μια κύρια βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, να κάνετε την αλλαγή σε μία βάση δεδομένων ή σε όλες τις βάσεις δεδομένων. Κάθε εργαλείο πωλείται ξεχωριστά ή μπορεί να αγοραστεί σε ένα πακέτο από τα τρία εργαλεία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Καθολική υποστήριξη.

https://serviceshub.microsoft.com/supportforbusiness

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς πληροφοριών ρύθμισης μεταξύ εταιρικών βάσεων δεδομένων, χρησιμοποιώντας το Microsoft SQL και το DTS, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
 

874208 Τρόπος μεταφοράς πληροφοριών ρύθμισης μεταξύ εταιρικών βάσεων δεδομένων με χρήση του SQL Server 2005 ή του SQL Server 2000

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιγραφής αρχείων ρύθμισης παγίων από μια υπάρχουσα εταιρεία σε μια νέα εταιρεία στο Great Plains, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
 

852719 Αρχεία ρύθμισης παγίων για αντιγραφή από μια υπάρχουσα εταιρεία σε μια νέα εταιρεία στο Microsoft Dynamics GP

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ξεκινήσετε από την αρχή μόνο με τις πληροφορίες ρύθμισης έργου στο Great Plains, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
 

869556 Ξεκινώντας από την αρχή με μόνο τις πληροφορίες ρύθμισης έργου

Εάν χρησιμοποιείτε τον Μηχανισμό υπολογιστή Microsoft SQL Server 2000 (MSDE 2000), χρησιμοποιήστε την Αυτοματοποιημένη λύση για να αντιγράψετε αυτόματα αρχεία εγκατάστασης από μια εταιρεία σε μια άλλη εταιρεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Αυτοματοποιημένες λύσεις, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/selfsupport/automatedsolutions

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Συμμετοχή στο Microsoft Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×