Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Windows Messaging Setup Wizard Error: "The Path Specified ... Is Not Valid"

This article was previously published under Q159597
SYMPTOMS
While you run the Windows Messaging Setup Wizard, you may receive one ofthe following error messages:
Windows Messaging Setup Wizard
The path specified for the file C:\Mail\Mailbox.pst is not valid.
-or-
Path does not exist. Please verify the correct path was given.
-or-
Windows Messaging Setup Wizard
The path specified for this personal address book file is not valid. Type the path and filename of the personal address book you want to use,or choose Browse to select a location.
NOTE: The path specified in the preceding error messages is given as anexample; the path may vary depending on your specific path.
CAUSE
You typed in a new path for the personal folder file (PST file) or thepersonal address book (PAB file), and one or more folders in the path you specifieddoes not exist. The Windows Messaging Setup Wizard will only create newfolders for you when you are using Browse.
RESOLUTION
To resolve this problem, you must either specify a path that contains anexisting folder or create the folder with Browse before continuing with theWindows Messaging Setup Wizard.

NOTE: Do not confuse the term "folder" (referring to the term currentlyused to represent directories on your hard disk drive) with "personalfolder file" (the file containing your Windows Messaging folders, wheremail messages are stored).
prodnt exchange
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 159597 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/01/2006 03:54:05 - Αναθεώρηση: 1.1

Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

  • kberrmsg kbnetwork KB159597
Σχόλια