Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Una contraseña antigua sigue funcionando después de cambiarlo en Outlook Web Access

IMPORTANTE: Este artículo ha sido traducido por un software de traducción automática de Microsoft (http://support.microsoft.com/gp/mtdetails) en lugar de un traductor humano. Microsoft le ofrece artículos traducidos por un traductor humano y artículos traducidos automáticamente para que tenga acceso en su propio idioma a todos los artículos de nuestra base de conocimientos (Knowledge Base). Sin embargo, los artículos traducidos automáticamente pueden contener errores en el vocabulario, la sintaxis o la gramática, como los que un extranjero podría cometer al hablar el idioma. Microsoft no se hace responsable de cualquier imprecisión, error o daño ocasionado por una mala traducción del contenido o como consecuencia de su utilización por nuestros clientes. Microsoft suele actualizar el software de traducción frecuentemente.

Haga clic aquí para ver el artículo original (en inglés): 267568
Importante Este artículo contiene información acerca de cómo modificar el registro. Asegúrese de que copia el registro antes de modificarlo. Asegúrese de que sabe cómo restaurarlo si surge algún problema. Para obtener más información acerca de cómo hacer copia de seguridad, restaurar y modificar el registro, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
322756 Cómo hacer copia de seguridad y restaurar el registro de Windows
Resumen
Supongamos que un usuario cambia su contraseña en Outlook Web Access (OWA) en una de las siguientes versiones de Microsoft Exchange Server:
 • Microsoft Exchange Server 2010
 • Microsoft Exchange Server 2007
 • Microsoft Exchange Server 2003
 • Microsoft Exchange 2000 Server
En este caso, puede observar un período de 15 minutos durante el cual el usuario puede iniciar sesión en su buzón mediante la contraseña antigua o la nueva contraseña. Sin embargo, si el usuario utiliza a un cliente MAPI (como Microsoft Outlook) para tener acceso al buzón, o si el usuario intenta tener acceso a archivos y recursos, el usuario se autentica sólo si utilizan la nueva contraseña.
Más información
Esta latencia existe por diseño, por motivos de rendimiento de servicios de Internet Information Server (IIS) y se controla mediante la configuración del registro siguiente.

Advertencia Si utiliza incorrectamente el Editor del registro, puede provocar problemas graves que conlleven la reinstalación del sistema operativo. Microsoft no puede garantizar que pueda solucionar los problemas derivados del uso incorrecto del Editor del registro. Utilice el Editor del registro bajo su responsabilidad.
 1. Inicie el Editor del registro (Regedt32.exe) en el servidor que ejecuta IIS y a través del cual el usuario obtiene acceso a OWA.
 2. Busque la siguiente clave del registro:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\InetInfo\Parameters
 3. En el Editar menú, haga clic en Agregar valory, a continuación, agregue el siguiente valor del registro:
  Nombre de valor: UserTokenTTL ()NotaEsto distingue!)
  Tipo de datos: REG_DWORD
  Intervalo de valores: 0 - 0x7FFFFFFF ()Nota Esta unidad está en segundos).
 4. Salga del Editor del registro y, a continuación, reinicie IIS.
Cuando se realiza una solicitud al servidor mediante autenticación básica, las credenciales de seguridad de la solicitud se utilizan para crear un token de usuario en el servidor. El servidor suplanta este token de usuario cuando tiene acceso a archivos u otros recursos del sistema (Véase también "CacheSecurityDescriptor" en la Ayuda de IIS). El símbolo (token) se almacena en caché para que el inicio de sesión de Windows se produce sólo la primera vez que el usuario tiene acceso al sistema o después de que el token del usuario se quita de la caché. No se almacenan en caché de tokens de autenticación de Windows integrados.

Por motivos de rendimiento de IIS, el valor predeterminado es 15 minutos. Asegúrese de que sopesar cuidadosamente las implicaciones de seguridad frente a las implicaciones de rendimiento.Para obtener más información, haga clic en el número de artículo siguiente para verlo en Microsoft Knowledge Base:
152526Cambiar el intervalo predeterminado para los tokens de usuario en IIS
NotaSi un usuario aún está conectado cuando se establece esta clave del registro, actual de dicho usuario tiempo símbolo (token) de vida (TTL) para esa contraseña permanece igual que estaba antes de que se modificó la clave del registro. El usuario no se ve afectado hasta que cierre todas las instancias del explorador, vuelva a iniciarla y volver a cambiar la contraseña. Esa nueva contraseña tendrá el período de vida de la clave del registro que se ha especificado.
x2kclnprotht seguridad XWEB

Advertencia: este artículo se tradujo automáticamente

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 267568 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/26/2011 22:45:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Internet Information Services 7.0, Servicios de Microsoft Internet Information Server 6.0, Servicios de Microsoft Internet Information Server 5.0

 • kbhowto kbmt KB267568 KbMtes
Σχόλια