Lumia 636 ning Lumia 638 4G autoriõigused ja muud teatised

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Microsoft Mobile võib oma äranägemisel mis tahes enda pakutavat teenust täielikult või osaliselt muuta või parandada või lõpetada selle pakkumise. Lisateavet saate edasimüüjalt või oma teenusepakkujalt. See seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ANTUD OLEMASOLEVAL KUJUL. KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGSUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. Microsoft Mobile jätab endale õiguse seda dokumenti mis tahes ajal muuta või selle tühistada ilma ette teatamata.

SUURIMAL KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD MÄÄRAL EI OLE MICROSOFT MOBILE EGA TEMA LITSENTSIANDJAD ÜHELGI JUHUL VASTUTAVAD MIS TAHES ANDMEKAO VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EGA MIS TAHES VIISIL TEKKINUD ERILISTE, JUHUSLIKE, PÕHJUSLIKE EGA KAUDSETE KAHJUDE EEST.

Dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine või levitamine mis tahes kujul on ilma Microsoft Mobile’i eelneva kirjaliku loata keelatud. Microsoft Mobile tegutseb pideva arengu nimel. MICROSOFT MOBILE JÄTAB ENDALE ÕIGUSE TEHA DOKUMENDIS KIRJELDATUD TOODETES PARANDUSI JA MUUDATUSI SELLEST ETTE TEATAMATA.

Microsoft Mobile ei anna seadmesse installitud kolmandate osapoolte rakendustele mis tahes garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega lõppkasutajale osutatava tugiteenuse eest. Rakenduse kasutamisega nõustute, et see rakendus on teile antud olemasoleval kujul.

Kaartide, mängude, muusika ja videote allalaadimise ning piltide ja videote üleslaadimisega võib kaasneda suure andmehulga ülekandmine. Teie teenusepakkuja võib rakendada andmesidetasu. Mõne kindla toote, teenuse või funktsiooni kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma kohalikult edasimüüjalt.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Kõik õigused on reserveeritud. Windows, Windowsi logo ja Lumia on Microsofti ettevõttekontserni kaubamärgid. Nokia on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärk. Kolmanda osapoole tooted/nimetused võivad olla vastava omaniku kaubamärgid.

Bluetoothi sõnamärk ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja nende kasutamine Microsoft Mobile’i poolt kuulub litsentsi alla.

Käesoleva toote suhtes kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License i) isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks, mis on seotud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard kodeeritud informatsiooniga, mida tarbija kasutab isiklikuks mittekaubanduslikuks otstarbeks, ning ii) kasutamiseks seoses MPEG-4 videoga, mida pakub litsentsitud videopakkuja. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Lisateavet, sealhulgas reklaam-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud teavet on võimalik saada ettevõttelt MPEG LA, LLC. Vt www.mpegla.com (inglise keeles).

Atribuudid

Artikli ID: 10919 – viimati läbi vaadatud: 17. mai 2016 – redaktsioon: 6

Tagasiside