MICROSOFTI TARKVARA LITSENTSITINGIMUSED

MICROSOFTI FILMIHETKED

Käesolevad litsentsitingimused on Microsoft Corporationi (või sõltuvalt teie elukohast mõne selle sidusettevõtte) ja teie vaheline leping. Lugege tingimused läbi. Need kehtivad ülalnimetatud tarkvara, sealhulgas tarkvaraga kaasnenud kandja (olemasolul) osas. Samuti kehtivad need tingimused kõigile Microsofti

 • värskendustele,
 • täiendustele,
 • Interneti-põhistele teenustele ja
 • tugiteenustele.

mis selle tarkvaraga kaasnevad, kui nende üksustega pole kaasas eraldi tingimusi. Kui ülaltoodud üksustega kaasnevad eraldi tingimused, siis kohaldatakse neid eraldi tingimusi.

Tarkvara kasutamise puhul nõustute te käesolevate tingimustega. Kui te nendega ei nõustu, siis ärge tarkvara kasutage.

Nagu allpool kirjeldatud, väljendab mõne funktsiooni kasutamine ühtlasi teie nõusolekut teatud standardse arvutiteabe edastamiseks Interneti-põhiste teenuste kasutamisel.

Litsentsitingimustega nõustudes on teil järgmised püsiõigused.

 1. INSTALLIMIS- JA KASUTUSÕIGUSED.
  1. Installimine ja kasutamine Võite oma seadmetes installida ja testida piiramatul arvul tarkvara eksemplare.
  2. Microsofti programmid. Tarkvara sisaldab ka teisi Microsofti programme. Käesolevad litsentsitingimused kehtivad ka nende programmide kasutamisel.
 2. TÄIENDAVAD LITSENTSIMISNÕUDED JA/VÕI KASUTUSÕIGUSED.

  Meediaelemendid ja mallid Tarkvaraga kaasatud pilte, lõikepilte, animatsioone, helisid, muusikat, kujundeid, videoklippe ja malle võib teie loodavates dokumentides ja projektides sarnaseks kasutamiseks ettenähtud viisil paljundada ja kasutada. Võite neid dokumente ja projekte mitteärilisel otstarbel levitada. Kui soovite meediaelemente ja malle muul otstarbel kasutada, leiate kasutuslubade kohta teavet veebilehelt www.microsoft.com/permission.
 3. Interneti-põhised teenused Microsoft pakub koos tarkvaraga Interneti-põhiseid teenuseid. Microsoft võib teenuseid igal ajal muuta või nende osutamise lõpetada.
  1. Nõusolek Interneti-põhiste teenuste kasutamiseks. Tarkvara allkirjeldatud funktsioonid loovad Interneti kaudu ühenduse Microsofti või teenusepakkuja arvutisüsteemidega. Teatud juhtudel ei teavitata teid ühenduse loomisest. Teatud juhtudel võite need funktsioonid välja lülitada või neid mitte kasutada. Lisateavet nende funktsioonide kohta leiate teemast Microsofti tugiteenuste veebisait Nende funktsioonide kasutamise korral nõustute selle teabe edastamisega. Microsoft ei kasuta seda teavet teie isiku tuvastamiseks ega teie poole pöördumiseks.
   1. Arvuti teave. Järgmised funktsioonid kasutavad Interneti-protokolle, mis saadavad vastavatele süsteemidele arvuti kohta käivat teavet, näiteks teie Interneti-protokolli aadressi, operatsioonisüsteemi ja brauseri tüübi, kasutatava tarkvara nime ja versiooni ning selle seadme keelekoodi, kuhu olete tarkvara installinud. Microsoft kasutab seda teavet Interneti-põhiste teenuste teile kättesaadavaks tegemiseks.
    1. Veebisisufunktsioonid. Tarkvara funktsioonid saavad Microsofti serveritest tuua seostuvat sisu ja seda teile esitada. Need funktsioonid on näiteks lõikepildid, mallid, võrgukoolitus, võrguabi, spikrid ja rakenduste spikrid. Samas te ei pea neid veebisisufunktsioone kasutama.
   2. Teabe kasutamine Arvutiteavet võime kasutada tarkvara ja teenuste parandamiseks. Seda teavet võime jagada ka teistega, näiteks riistvara- ja tarkvaratarnijatega. Nemad võivad selle teabe abil parandada oma toodete ja Microsofti tarkvara vahelist koostööd.
  2. Interneti-põhiste teenuste väärkasutamine Teenust on keelatud kasutada viisil, mis teenust kahjustab või takistab teistel selle kasutamist. Te ei tohi teenust mitte mingil moel kasutada mis tahes teenusele, andmetele, kontole või võrgule loata juurdepääsu saamise katseks.
 4. LITSENTSI ULATUS. Tarkvara litsentsitakse, mitte ei müüda. Käesoleva lepinguga antakse teile ainult teatud õigused seda tarkvara kasutada. Microsoft jätab endale kõik muud õigused. Võite seda tarkvara kasutada ainult nii, nagu see on siinses lepingus selgesõnaliselt lubatud, välja arvatud juhul, kui kohaldatavate seadustega antakse teile sellest piirangust hoolimata rohkem õigusi. Peate järgima kõiki tarkvara tehnilisi piiranguid, mis lubavad tarkvara kasutada üksnes mõnel kindlal viisil. Teil pole õigust
  1. avaldada tarkvara jõudlustestide tulemusi kolmandatele osapooltele ilma Microsofti eelneva kirjaliku nõusolekuta;
  2. hiilida mööda tarkvara tehnilistest piirangutest;
  3. tarkvara konkurentsi eesmärgil analüüsida, dekompileerida ega osadeks lahutada, välja arvatud ainult sel määral, kuivõrd selline tegevus on hoolimata käesolevast piirangust kohaldatava seadusega lubatud;
  4. teha tarkvarast rohkem koopiaid kui käesolevas lepingus määratud või kohaldatavate seadustega sellest piirangust hoolimata lubatud;
  5. avaldada tarkvara teistele kopeerimiseks;
  6. anda tarkvara kasutus- või kapitalirendile või seda välja laenata;
  7. anda tarkvara või käesoleva lepingu üle mis tahes kolmandale isikule; või
  8. kasutada tarkvara kaubanduslikul otstarbel virtuaalserveriteenuse osutamiseks.
 5. VARUKOOPIA. Saate tarkvarast teha ühe varukoopia. Seda võite kasutada üksnes tarkvara uuesti installimiseks.
 6. DOKUMENTATSIOON, Isikud, kellel on teie arvutile või sisevõrgule juurdepääs, saavad dokumentatsiooni ettevõttesiseselt ning abimaterjalina paljundada ja kasutada.
 7. EKSPORDIPIIRANGUD. Tarkvara suhtes kohaldatakse Ameerika Ühendriikide ekspordiseadusi ja -määrusi. Peate täitma kõiki riiklikke ja rahvusvahelisi ekspordiseadusi ja määrusi, mis tarkvara puhul kohalduvad. Need seadused hõlmavad sihtkohtade, lõppkasutajate ja lõppkasutuse piiranguid. Lisateavet leiate aadressil www.microsoft.com/exporting.
 8. TUGITEENUSED. Kuna see tarkvara esitatakse pakutaval kujul, ei pruugi me selle jaoks tugiteenuseid pakkuda.
 9. KOGU LEPING. Käesolev leping ja kasutatavate täienduste, värskenduste, Interneti-põhiste teenuste ning tugiteenuste tingimused moodustavad tarkvara ja tugiteenuste kogu lepingu.
 10. KOHALDATAVAD SEADUSED.
  1. Ameerika Ühendriigid. Kui hankisite tarkvara Ameerika Ühendriikides, alluvad käesoleva lepingu tõlgendamine ja lepingu rikkumisega seotud kahjunõuded Washingtoni osariigi seadustele, sõltumata seadustes sisalduvate põhimõtete vastuolust. Kõigi muude pretensioonide, sealhulgas osariigi tarbijakaitseseaduste, kõlvatu konkurentsi seaduste ja lepinguväliste kahjudega seotud pretensioonide puhul kohaldatakse selle osariigi seadusi, kus elate.
  2. Väljaspool Ameerika Ühendriike. Kui ostsite tarkvara mõnes muus riigis, kehtivad vastava riigi seadused.
 11. ÕIGUSLIK TOIME. Käesolevas lepingus on kirjeldatud teatud juriidilisi õigusi. Teil võib oma riigi seaduste järgi olla ka muid õigusi. Samuti võib teil olla õigusi seoses osapoolega, kellelt te tarkvara ostsite. Käesolev leping ei muuda teie riigi seaduste järgseid õigusi, kui teie riigi seadused ei luba neid õigusi muuta.
 12. GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE. Tarkvara litsentsitakse pakutaval kujul. Tarkvara kasutamisega kaasnevate riskide eest vastutate teie. Microsoft ei anna mitte ühtegi otsest garantiid ega lubadust. Teil võib kohalike seaduste järgi olla muid tarbijaõigusi või nendest tulenevaid garantiisid, mida antud leping muuta ei saa. Kohalike seadustega lubatud määral välistab Microsoft kaubastatavuse, kindlaks otstarbeks sobivuse ja mitteüleastumisega seotud kaudsed garantiid. AUSTRAALIA JAOKS. Teile kehtivad Austraalia tarbijaseadusest tulenevad riiklikud tagatised ning miski nendes tingimustes pole mõeldud nende õiguste mõjustamiseks.
 13. KAHJUDE PIIRANG JA VÄLISTAMINE. Microsoftilt ja tema tarnijatelt saate nõuda ainult otseste kahjude kompenseerimist kuni 5 USA dollari ulatuses. Te ei saa nõuda mitte mingite muude kahjude hüvitamist, sealhulgas kaudsete kahjude, saamatajäänud tulu või spetsiifiliste, ettenägematute või juhuslike kahjude hüvitamist.

  See piirang kehtib

  • kõige osas, mis on seotud tarkvara, teenuste, kolmandate osapoolte Interneti-saitide sisu (sh koodi) või muude tootjate programmidega, ja

  • nõuete osas, mis on seotud lepingu rikkumise, müüjagarantii, garantii või muude kohustuste rikkumise, süüst sõltumatu vastutuse, hooletuse või muu lepinguvälise kahju tekitamisega kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses.

  Piirang kehtib ka juhul, kui Microsoft teadis või pidanuks teadma kahjude võimalikkusest. Kui teie riigis ei ole kaudsete, ettenägematute või muude kahjude välistamine või piiramine lubatud, ei pruugi eespool nimetatud piirang või välistamine teile kehtida.

Atribuudid

Artikli ID: 11574 – viimati läbi vaadatud: 22. juuni 2016 – redaktsioon: 1

Tagasiside