Tootja piiratud garantii

NB! Käesolevat piiratud garantiid kohaldatakse ainult kaubamärki Nokia, Lumia või Asha kandvatele toodetele ja nende tarvikutele. Kui siin kuvatud tingimused erinevad toote müügipakendisse lisatud dokumentides esitatud teabest, kehtivad müügipakendis oleva dokumentatsiooni tingimused.

1. Üldine

Sellele Microsoft Mobile Oy (edaspidi „tootja”) tootele (edaspidi „toode”) kehtib müügipiirkonna müügikohas kohaldatav piiratud garantii (edaspidi „garantii”).

See garantii ei mõjuta teie riigis teile kohalduvatest tarbijakaitseseadustest tulenevaid õigusi.Selle eesmärk on anda teile konkreetsed ja olenevalt olukorrast ka täiendavad õigused nimetatud seaduse piires lubatud määral ning see ei piira õigusi, mis teil võivad olla seadusega kehtestatud tootegarantii sätete alusel. Garantiiaja kestel või pärast seda võivad teile kehtida muud kohalikest õigusaktidest tulenevad õigused. See garantii ei välista neid õigusi.

2. Garantii

Päevast, mil ostu tõendava originaaldokumendi kohaselt müüdi toode lõppkasutajale esimest korda, annab tootja järgmise pikkusega garantii, et tootes pole materjali- ega tootmisdefekte (edaspidi „defektid”):

 1. kakskümmend neli (24) kuud põhiseadmele;

 2. kuus (6) kuud akule ja laadijale,

kui toote kasutusjuhendis pole määratud teisiti.

Garantii kehtivuse ajal parandab müüja või parandatakse müügikohas, kust toode osteti, kõik toote põhjendatud defektid mõistliku aja jooksul tasuta, asendades defektse toote või defektse osa. Teie toote asendamise korral võib tootja kasutada nii uusi kui ka parandatud osi või tooteid.

Tootekohast lisateavet leiate veebilehelt http://www.microsoft.com/mobile/support.

Piiratud garantii alusel pretensiooni esitamiseks peab teil olema

(a) toode (või selle katkine osa);

(b) algne loetav ja muutmata ostutõend, millel on toodud selgelt müüja nimi ja aadress, ostukoht ja -kuupäev, toote tüüp ja seerianumber.

Ükski remont ega osade asendamine ei uuenda ega pikenda suurimal kohaldatavate õigusaktidega lubatud määral garantiiperioodi. Käesoleva garantii raames antakse tarnitud originaal- või asendusosadele või asendustoodetele garantii, mis kehtib esialgse garantiiaja lõpuni või kuuskümmend (60) päeva alates toote parandamisest või asendamisest olenevalt sellest, kumb periood on pikem.

Toode või kõik toote osad, mis vahetatakse välja, kuuluvad edaspidi müüjale.

Tootja ei garanteeri, et tarkvara (või järgnevad uuendused ja täiendused), mille ta on tootesse eelinstallinud või mis on tootesse eelinstallitud tema nimel (edaspidi üldiselt „tootja tarkvara”), vastab teie nõudmistele, töötab koos riist- või tarkvaraga, mida ei paku tootja, toimib katkematult või tõrgeteta või selle puhul esinevad tõrked on kõrvaldatavad või kõrvaldatakse. Tootja tarkvaraga seotud tõrgete korral teeb tootja kättesaadavaks tootja tarkvara uusima versiooni, et see teie tootesse uuesti installida, või kui see pole võimalik, rakendab tootja omal äranägemisel tõrke heastamiseks muid meetmeid. Mõnele tootja tarkvarale võivad kehtida eraldi litsentsitingimused, mis on saadaval koos tarkvaraga või aadressil http://www.microsoft.com/mobile kohalikke tingimusi käsitlevas jaotises.

Enne toote väljavahetamist varundage alati kõik tootesse salvestatud andmed ja sisu, kuna kõik teie tootes talletatud andmed lähevad kaotsi.

3. Mida käesolev garantii ei kata?

Tootja ei anna garantiid järgnevale:

 1. kasutusjuhendid;

 2. (i) teie tootesse mis tahes ajal installitud või alla laaditud kolmanda osapoole tarkvara, seaded, sisu, andmed või lingid või (ii) tootja ja kolmandate osapoolte teenused või teenuseid kasutada võimaldavad klientrakendused, isegi kui need on eelinstallinud tootja (teile kehtivate õiguste ja kohustustega tutvumiseks lugege tingimusi, mis võivad teenustega kaasneda);

 3. (i) tavaline kulumine; (ii) aku mahtuvuse vähenemine, mis tuleneb aku kasutusea lõpulejõudmisest; või (iii) toote ekraani pikslidefektid, mis mahuvad valdkonna standarditega lubatud piiridesse;

 4. SIM-kaardid ja/või mobiilside- või muud võrgud või süsteem, millega toode töötab; või

 5. defektid ja kahjustused, mis on tingitud (a) toote väärkasutusest või kasutusjuhendi suuniste eiramisest toote kasutamisel, näiteks kui toodet on kahjustanud niiskus, äärmuslikud soojus- või keskkonnatingimused või nende tingimuste kiire muutumine, korrosioon, oksüdeerumine, toidujäätmed ja vedelikud või keemiatooted; (b) toote kasutamisest või ühendamisest mis tahes toote, tarviku, tarkvara või teenusega, mille tootja ega tarnija pole käesolevas lepingus määratletud tootja; (c) toote kasutamisest koos muude tootjate toodetega; (d) häkkimisest, kräkkimisest, viirustest või muust ründevarast ning teenuste, kontode, arvutisüsteemide või võrkude volitamata kasutamisest; (e) muude tootja kontrolli alt väljas olevate tegevuste tagajärgedest.

Garantii ei kehti

 1. väljaspool riiki, kus toode osteti;

 2. kui teie toodet või tootes kasutatavat tarkvara on (a) avatud, muudetud või parandatud ilma tootja loata või (b) parandatud selleks mitte ette nähtud varuosadega;

 3. kui teie toote seerianumber, mobiilitarviku kuupäevakood või IMEI-number on eemaldatud, kustutatud, moonutatud, muudetud või kui need on muudel põhjustel loetamatud või

 4. kui keeldute andmast toodet parandamiseks või uurimiseks tootja omandusse.

Kui käesolev garantii ei kata teie toodet või probleemi, mille tõttu see vajab garantiihooldust, on tootjal õigus nõuda teilt toote väljavahetamise ning ka käitlemistasu.

4. Tootja vastutuse piiramine

Kohaldatavate õigusaktidega lubatud ulatuses ei vastuta tootja ühelgi juhul ei otseselt ega kaudselt

 1. sisu või andmete kadumisest, kahjustamisest või rikkumisest põhjustatud ükskõik milliste kahjude eest, mis tulenevad toote võimalikust defektist;

 2. saamata jäänud tulu, toodete kasutus- või töökõlbmatuks muutumise, äriliste kahjude, lepingutest tingitud kahjude, saamata jäänud müügitulude ega eeldatavatest säästudest ilmajäämise, suurenenud kulude ega mingisuguste kaudsete, põhjuslike ega eriliste kahjude eest.

Niivõrd, kui kohaldatavad õigusaktid seda võimaldavad, piirdub tootja vastutus teie toote ostuhinnaga.

Käesolevas 4. punktis ära toodud piirangud ei kehti tootja hooletuse või tahtliku rikkumise puhul või tõendatud tootja hooletusest põhjustatud surma ja tervisekahjustuse juhtumite korral.

5.Muu tähtis teave

Enne toote väljavahetamist veenduge, et operaator on eemaldanud SIM-kaardi lukustuse (või mõne muu sellise mehhanismi, mida võidakse kasutada toote lukustamiseks teatud võrgus või operaatori korral).

Teie toode võib sisaldada konkreetsele riigile omaseid elemente, sealhulgas tarkvara. Kindlas riigis saadavalolevad garantiiteenused võivad piirduda selles riigis saadavalolevate toodete ning riigile omaste elementidega. Kui toode on reeksporditud selle esialgsest sihtkohariigist mõnda muusse riiki, võib teie toode sisaldada riigikohaseid komponente, mida ei loeta selle garantii alusel defektiks, kuigi toode ei pruugi olla töökorras.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland

Atribuudid

Artikli ID: 13394 – viimati läbi vaadatud: 15. aug 2016 – redaktsioon: 4

Tagasiside
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)