MICROSOFTI TARKVARA LITSENTSITINGIMUSED

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Käesolevad litsentsitingimused on Microsoft Corporationi (või sõltuvalt teie elukohast mõne selle sidusettevõtte) ja teie vaheline leping. Lugege tingimused läbi. Need kehtivad ülalnimetatud tarkvarale, sealhulgas tarkvaraga kaasnenud meediumile (olemasolul). Samuti kehtivad need tingimused kõigile Microsofti

  • tarkvara järgmistele versioonidele (sealhulgas kõikidele värskendustele või täiendustele)
  • värskendustele,
  • täiendustele,
  • Interneti-põhistele teenustele ja
  • tugiteenustele.

mis selle tarkvaraga kaasnevad, kui nende üksustega pole kaasas eraldi tingimusi. Kui teenusega kaasnevad eraldi tingimused, siis kohaldatakse eraldi tingimusi.

Tarkvara kasutamise korral nõustute te käesolevate tingimustega. Kui te nendega ei nõustu, ärge kasutage tarkvara.

Nagu allpool kirjeldatud, väljendab tarkvara installimine või kasutamine ühtlasi teie nõusolekut teatud standardse arvutiteabe edastamiseks valideerimise, automaatse allalaadimise ja teatud värskenduste installimisel ning Interneti-põhiste teenuste kasutamisel

Kui te nõustute käesolevate litsentsitingimustega, on teil alltoodud õigused.

1. INSTALLIMINE JA KASUTUSÕIGUSED.

  • Kodukasutus. Kui olete kodukasutaja, võite oma isiklikes seadmetes installida või kasutada piiramatul arvul tarkvara eksemplare, eeldusel et seadmeid kasutavad teie pereliikmed.
  • Väikeettevõte. Kui olete väikeettevõtte omanik, võite tarkvara installida ja kasutada kuni kümnes (10) ettevõtte seadmes.
  • Piirangud. Tarkvara ei ole lubatud kasutada valitsus- või haridusasutusele kuuluvates seadmetes.
  • Tarkvarakomponentide eraldatus. Tarkvarakomponendid on litsentsitud ühtse tervikuna. Te ei tohi komponente eraldada ega installida neid erinevatesse seadmetesse.
  • Microsofti programmid. Tarkvara võib sisaldada ka teisi Microsofti programme. Nende programmide kasutamisel kehtivad nendega kaasasolevad litsentsitingimused. 

2. INTERNETI-PÕHISED TEENUSED. Microsoft pakub koos tarkvaraga Interneti-põhiseid teenuseid. Microsoft võib teenuseid igal ajal muuta või nende osutamise lõpetada.

  • Nõusolek Interneti-põhiste teenuste kasutamiseks. Tarkvara allkirjeldatud funktsioonid ja Tarkvara Microsoft Security Essentials privaatsusavalduses kirjeldatud funktsioonid loovad Interneti kaudu ühenduse Microsofti või teenusepakkuja arvutisüsteemidega. Teatud juhtudel ei teavitata teid ühenduse loomisest. Teatud juhtudel saate funktsioonid välja lülitada või neid mitte kasutada. Nende funktsioonide kohta leiate lisateavet veebisaidilt http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Nende funktsioonide kasutamise korral nõustute selle teabe edastamisega. Microsoft ei kasuta seda teavet teie isiku tuvastamiseks ega teie poole pöördumiseks.

   1. Arvuti teave. Järgmised funktsioonid kasutavad Interneti-protokolle, mis saadavad vastavatele süsteemidele arvuti kohta käivat teavet, näiteks teie Interneti-protokolli aadressi, operatsioonisüsteemi ja brauseri tüübi, kasutatava tarkvara nime ja versiooni ning selle seadme keelekoodi, kuhu olete tarkvara installinud. Microsoft kasutab seda teavet selleks, et teha Interneti-põhine teenus teile kättesaadavaks.
   • Värskendused. Vaikimisi laaditakse tarkvara automaatselt alla definitsioonivärskendusi. Lisateabe saamiseks vaadake privaatsusavaldust veebisaidil http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Ründetarkvara eemaldamine. Ajastatud skannimisel ning selle toimingu valimisel otsib ja eemaldab tarkvara teie seadmest märkimisväärset ohtu kujutava tarkvara (ründevara). Kui tarkvara otsib teie seadmest ründevara, saadetakse Microsoftile tuvastatud ründevara loend või tuvastamisel ilmnenud tõrgete aruanne ning ka muud teavet teie seadme kohta, mis aitab meil seda toodet ning muid Microsofti tooteid ja teenuseid täiustada. Aruanne ei hõlma teavet, mille alusel saab teie isikut tuvastada.
   • Potentsiaalselt soovimatu tarkvara. Tarkvara otsib teie arvutist vähesel või keskmisel määral kahjulikku ründevara, sealhulgas nuhkvara ja muud potentsiaalselt soovimatut tarkvara (edaspidi potentsiaalselt soovimatu tarkvara). Tarkvara eemaldab või keelab vähesel või keskmisel määral kahjulikku potentsiaalselt soovimatut tarkvara vaid teie nõusolekul. Potentsiaalselt soovimatu tarkvara eemaldamise või keelamise tõttu võib muu arvutis olev tarkvara töötamast lakata, samuti rikute sellega võib-olla arvutis tarkvara kasutamisel kehtivaid litsentsitingimusi, kui muu tarkvara installis potentsiaalselt soovimatu tarkvara arvutisse muu tarkvara kasutamise eeltingimusena. Enne potentsiaalselt soovimatu tarkvara eemaldamise volitamist lugege muu tarkvara litsentsilepinguid. Tarkvara kasutamise korral võib juhtuda, et teie või süsteemi käsul eemaldatakse või keelatakse tarkvara, mis pole potentsiaalselt soovimatu tarkvara.
   • Microsoft Active Protection Service'i (MAPS) kogukonnaga liitumine. Microsoft Active Protection Service (MAPS) on vabatahtlik ülemaailmne ründevaravastane kogukond, mis hõlmab Microsoft Security Essentialsi kasutajaid. Esmasel installimisel on kasutaja MAPS-i lihtliikmesus vaikimisi aktiveeritud. Lihtliikmesus tähendab, et kui tarkvara on sisse lülitatud, edastab MAPS teavet ründevara ja muu potentsiaalselt soovimatu tarkvara kohta Microsoftile. Kui MAPS-i aruanne sisaldab üksikasju ründevara või potentsiaalselt soovimatu tarkvara kohta, mida tarkvara saab eemaldada, laadib MAPS sellega tegelemiseks alla vajaliku uusima viiruse signatuuri. MAPS võib leida ka valepositiivseid tulemusi (kui selgub, et algselt ründevarana tuvastatu ei ole tegelikult ründevara) ja need parandada. Teatud juhtudel võidakse Microsoftile kogemata saata isiklikke andmeid. Microsoft ei kasuta teavet teie tuvastamiseks ega teiega ühenduse võtmiseks. MAPS-i ning antud funktsiooni kaudu Microsoftile edastatava teabe kohta lisateabe saamiseks vaadake privaatsusavaldust veebisaidil http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Tõrketeated. See tarkvara saadab Microsoftile automaatselt tõrketeateid, mis kirjeldavad, millistes tarkvarakomponentides tõrked ilmnesid. Ühtki faili ega mälutõmmist ei saadeta, v.a juhul, kui lubate need saata. Tõrketeadete kohta leiate lisateavet veebisaidilt http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Windows Update; Microsoft Update. Tarkvara lülitab sisse automaatse värskendamise teenustest Windows Update’i ja Microsoft Update’i. Teenuste Windows Update'i ja Microsoft Update'i korralikuks tarkvarasiseseks toimimiseks on teenuste Windows Update ja/või Microsoft Update jaoks aeg-ajalt vaja alla laadida faile või värskendusi, mis laaditakse alla ja installitakse teid sellest eraldi teavitamata.

    2. Teabe kasutamine.
    Arvutiteavet, tõrketeateid, CEIP teavet ja ründetarkvara aruandeid võime kasutada oma tarkvara ja teenuste täiustamiseks. Seda teavet võime jagada ka teistega, näiteks riistvara- ja tarkvaratarnijatega. Nemad võivad selle teabe abil parandada oma toodete ja Microsofti tarkvara vahelist koostööd.


3. LITSENTSI ULATUS. Tarkvara litsentsitakse, mitte ei müüda. Käesoleva lepinguga antakse teile ainult teatud õigused seda tarkvara kasutada. Microsoft jätab endale kõik muud õigused. Võite seda tarkvara kasutada ainult nii, nagu see on siinses lepingus selgesõnaliselt lubatud, välja arvatud juhul, kui kohaldatavate seadustega antakse teile sellest piirangust hoolimata rohkem õigusi. Peate järgima kõiki tarkvara tehnilisi piiranguid, mis lubavad tarkvara kasutada üksnes teatud kindlatel viisidel. Teil pole õigust

  • hiilida mööda tarkvara tehnilistest piirangutest;
  • tarkvara pöördprojekteerida, dekompileerida ega osadeks lahutada, välja arvatud ainult sel määral, kuivõrd selline tegevus on hoolimata käesolevast piirangust kohaldatavate seadustega lubatud;
  • teha tarkvarast rohkem koopiaid kui käesolevas lepingus määratud või kohaldatavate seadustega sellest piirangust hoolimata lubatud;
  • avaldada tarkvara teistele kopeerimiseks;
  • anda tarkvara kasutus- või kapitalirendile või seda välja laenata;
  • anda tarkvara või käesoleva lepingu edasi mõnele teisele kasutajale, või 
  • kasutada tarkvara kaubanduslikul otstarbel hostimisteenuste osutamiseks.

4. VARUKOOPIA. Saate tarkvarast teha ühe varukoopia. Varukoopiat võite kasutada üksnes tarkvara uuesti installimiseks.

5. DOKUMENTATSIOON. Isikud, kellel on teie arvutile või sisevõrgule juurdepääs, saavad dokumentatsiooni ettevõttesiseselt ning abimaterjalina paljundada ja kasutada.

6. TARKVARA ÜLEVIIMINE TEISE SEADMESSE. Võite tarkvara desinstallida ning selle enda tarbeks teise seadmesse installida. See toiming pole lubatud litsentsi seadmetevaheliseks ühiskasutamiseks.

7. EKSPORDIPIIRANGUD. Tarkvara suhtes kohaldatakse Ameerika Ühendriikide ekspordiseadusi ja -määrusi. Peate täitma kõiki riiklikke ja rahvusvahelisi ekspordiseadusi ja määrusi, mis tarkvara puhul kohalduvad. Need seadused hõlmavad piiranguid sihtkohtade, lõppkasutajate ja lõppkasutuse osas. 

8. TUGITEENUSED. Kuna see tarkvara esitatakse pakutaval kujul, ei pruugi me selle jaoks tugiteenuseid pakkuda.

9. KOGU LEPING. Käesolev leping ja kasutatavate täienduste, värskenduste, Interneti-põhiste teenuste ning tugiteenuste tingimused moodustavad tarkvara ja tugiteenuste kogu lepingu.

10. KOHALDATAVAD SEADUSED.

  • Ameerika Ühendriigid. Kui hankisite tarkvara Ameerika Ühendriikides, alluvad käesoleva lepingu tõlgendamine ja lepingu rikkumisega seotud kahjunõuded Washingtoni osariigi seadustele, olenemata seadustes sisalduvate põhimõtete vastuolust. Kõigi muude pretensioonide, sealhulgas osariikide tarbijakaitseseaduste, kõlvatu konkurentsi seaduste ja lepinguväliste kahjudega seotud pretensioonide korral kohaldatakse selle osariigi seadusi, kus te elate.
  • Väljaspool Ameerika Ühendriike. Kui ostsite tarkvara mõnes muus riigis, kehtivad vastava riigi seadused.

11. ÕIGUSLIK TOIME. Käesolevas lepingus on kirjeldatud teatud juriidilisi õigusi. Teil võib oma riigi seaduste järgi olla ka muid õigusi. Samuti võib teil olla õigusi osapoole üle, kellelt tarkvara ostsite. Käesolev leping ei muuda teie riigi seaduste järgseid õigusi, kui teie riigi seadused ei luba neid õigusi muuta.

 12. GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE. Tarkvara litsentsitakse pakutaval kujul. Tarkvara kasutamisega kaasnevate riskide eest vastutate teie. Microsoft ei anna mitte ühtegi otsest garantiid ega lubadust. Teil võib kohalike seaduste järgi olla muid tarbijaõigusi, mida antud leping muuta ei saa. Kohalike seadustega lubatud määral välistab Microsoft kaubastatavuse, kindlaks otstarbeks sobivuse ja mitte-üleastumisega seotud kaudsed garantiid. AINULT AUSTRAALIA JAOKS. Teile kehtivad Austraalia tarbijaseadusest tulenevad riiklikud tagatised ning miski nendes tingimustes pole mõeldud nende õiguste mõjustamiseks.

KAHJUDE PIIRANG JA VÄLISTAMINE. Saate Microsoftilt ja selle tarnijatelt nõuda ainult otseste kahjude kompenseerimist kuni 5 USA dollari ulatuses. Te ei saa nõuda ühegi muu kahju, sealhulgas kaudsete kahjude, saamatajäänud tulu või spetsiifiliste, ettenägematute või juhuslike kahjude hüvitamist.
See piirang kehtib 

 • kõige osas, mis on seotud tarkvara, teenuste, kolmandate osapolte Interneti-saitide sisu (sh koodi) või muude tootjate programmidega, ja 
 • pretensioonidele, mis on seotud lepingu rikkumise, garantii või tingimuste rikkumise, range vastutuse, hooletussejätmise või muude lepinguväliste kahjudega kohalduva seadusega lubatud ulatuses.

See kehtib ka juhul, kui Microsoft teadis või pidanuks teadma kahjude võimalikkusest. Kui teie riigis ei ole kaudsete, ettenägematute või muude kahjude välistamine või piiramine lubatud, ei pruugi eespool nimetatud piirang või välistamine teile kehtida.
 

Atribuudid

Artikli ID: 13752 – viimati läbi vaadatud: 19. juuli 2016 – redaktsioon: 3

Tagasiside