Töötate praegu ühenduseta, ootame Interneti-ühenduse taasloomist

Microsofti teenuste leping

Te peaksite selle dokumendi täielikult läbi lugema ja säilitamiseks välja trükkima.

Microsofti teenusleping

TEENUSEID OSTES VÕI KASUTADES NÕUSTUTE TE KÄESOLEVA LEPINGU, VEEBISAIDI KASUTUSTINGIMUSTE JA PRIVAATSUSAVALDUSEGA NING TEENUSTE VEEBILEHEL ESITATUD PÕHIMÕTETEGA, MIS KÕIK ON HÕLMATUD KÄESOLEVASSE LEPINGUSSE JA ON SELLE OSAKS, NING KOHUSTUTE NEID JÄRGIMA.

SAMUTI AVALDATE SELLEGA, ET OLETE KÕIK KÄESOLEVA LEPINGU SÄTTED LÄBI LUGENUD JA NENDEST ARU SAANUD. KUI KÄESOLEVA LEPINGU JA TEIE PRAEGUSE MICROSOFTI TEENUSLEPINGU (KUI ON SÕLMITUD) VAHEL ON VASTUOLU, KEHTIVAD TEIE PRAEGUSE MICROSOFTI TEENUSLEPINGU TINGIMUSED. KUI TE EI NÕUSTU KÄESOLEVAID LEPINGUTINGIMUSI JÄRGIMA, VÕTKE MEIEGA RAHA TAGASI SAAMISEKS 72 TUNNI JOOKSUL ÜHENDUST NING ÄRGE TEENUSEID KASUTAGE.

Käesolev Microsofti teenusleping („leping”) sõlmitakse teenuseid telliva üksuse („te” või „teie”) ja lähima teie riigis või piirkonnas asuva Microsofti sidusettevõtte („me” või „meie”) vahel, kui jaotises 9 ei ole sätestatud teisiti. „Sidusettevõte” tähendab mis tahes juriidilist isikut, mis kuulub teile või meile, mis on teie või meie omanik või mis kuulub teie või meiega samale omanikule. „Omandikuuluvus” tähendab enam kui 50%-list osalust.

Tingimused

1. Teenused. Kohustume tegema äriliselt mõistlikke jõupingutusi selleks, et osutada veebisaidil („klienditeenuste juhendis”) kirjeldatud teenuseid. Klienditeenuste juhendi võrguaadress on: http://support.microsoft.com. Kui URL-aadress mingil põhjusel muutub, edastame teie palvel teile uue võrguaadressi.

Teenuste teiepoolset kasutamist reguleerivad käesolev leping ja teenustejuhend, mis on käesoleva viitega lepingusse hõlmatud. Kui käesoleva lepingu ja teenustejuhendi vahel esineb vastuolusid, kehtivad käesoleva lepingu tingimused.

Meie suutlikkus neid teenuseid osutada sõltub teie täielikust ja õigeaegsest koostööst ning teie esitatava teabe täpsusest ja täielikkusest.

2. OMANDIÕIGUS JA LITSENTS.

a. Parandused. Anname teile tähtajatu ja täielikult tasutud lihtlitsentsi meie või meie määratud esindaja tarnitava paranduse kasutamiseks ja reprodutseerimiseks üksnes teie ettevõtte siseselt. Parandused ei ole ette nähtud edasimüügiks ega levitamiseks muudele isikutele, kes pole teiega seotud. Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, kehtib paranduste puhul antavatele litsentsiõigustele vastava toote litsentsileping või, kui parandus ei ole ette nähtud konkreetse toote jaoks, siis kehtivad mis tahes muud meie esitatavad kasutustingimused. Toote teiepoolset kasutamist reguleerib toote litsentsileping. Te olete kohustatud tasuma kõik toote litsentsitasud. „Toode” tähendab mis tahes arvutiprogramme, veebipõhiseid teenuseid või materjale ja hõlmab nii kommertsalustel välja antud ja väljalaske-eelseid tooteid kui ka toodete beetaversioone (sõltumata sellest, kas need on tasulise või tasuta litsentsiga) ja nende mis tahes tuletisi, mille teeme teile kättesaadavaks meie või teeb meie määratud esindaja, kui omandate meile, meie sidusettevõttele või kolmandale isikule kuuluva litsentsi. „Parandused” tähendavad tooteparandusi, mida anname välja üldiseks kasutamiseks (nt kommertstoodete hoolduspaketid) või mille anname meie või annab meie määratud esindaja teile teenuste osutamisel (nt vastukaalumeetmed, paigad, kiirparandused, värskendused, veaparandused, beetaversiooni parandused ja beetaversiooni järgud), ning nende mis tahes tuletisi. Te ei tohi teile tarnitud parandusi muuta, konkurentsi eesmärgil analüüsida, dekompileerida ega osadeks lahutada, failide nimesid muuta ega parandusi mis tahes arvutiprogrammiga kombineerida, mis ei ole Microsofti toodetud.
b. Varem olemasolev töö/teos. Kõik õigused arvutiprogrammidele ja muudele kirjalikele materjalidele („materjalid”), mis on käesolevast lepingust sõltumatult välja töötatud või muul moel hangitud meie või meie sidusettevõtete või teie või teie sidusettevõtete poolt või jaoks („varem olemasolev töö/teos”), jäävad varem olemasolevat tööd/teost pakkuva lepingupoole ainuomandiks. Teenuste osutamisel annab kumbki lepingupool teisele lepingupoolele (ja vajadusel ka meie alltöövõtjatele) ajutise lihtlitsentsi, mis võimaldab kasutada, reprodutseerida ja muuta üksnes kõnealuste teenuste osutamiseks mõeldud olemasolevat tööd/teost. Anname teile tähtajatu ja täielikult tasutud lihtlitsentsi,mis võimaldabkasutada, reprodutseerida ja muuta (kui see on kohaldatav) meie varem olemas olnud tööd/teost (välja arvatud tooted) kujul, nagu see jäi teile meie teenuste osutamise lõppemisel, ning kasutada seda koos mis tahes edasiarendustega (kui on kohaldatav). Meie varem olemas olnud tööle/teosele antud litsentsiõigused piirduvad kasutamisõigusega teie ettevõttesiseses töös ega ole ette nähtud edasimüügiks või levitamiseks muudele isikutele, kes pole teiega seotud.
c. Edasiarendused. Anname teile mitteeksklusiivse tähtajatu õiguse ainult teie ettevõttesiseses töös kasutada, reprodutseerida ja muuta mis tahes arvutiprogramme või materjale (v. a parandused või varem olemas olnud tööd/teosed), mille jätame teenuste osutamise lõppemisel teie käsutusse („edasiarendused”). Edasiarendused ei ole ette nähtud edasimüügiks ega levitamiseks muudele isikutele, kes pole teiega seotud.
d. Näidisprogramm. Lisaks eespool, jaotises „Edasiarendused” sätestatud õigustele on teil ka mitteeksklusiivne tähtajatu õigus reprodutseerida ja levitada objektkoodi kujul mis tahes arvutiprogrammi, mille oleme teile andnud illustreerival otstarbel („näidisprogramm”), tingimusel et te kohustute: (i) mitte kasutama näidisprogrammi sisaldava oma arvutitoote turustamiseks meie nime, logo ega kaubamärke; (ii) tegema näidisprogrammi sisaldavale oma arvutitootele seadusjärgse märke autoriõiguse kohta; ning (iii) kaitsma meid ja meie tarnijaid näidisprogrammi kasutamisest või levitamisest tingitud pretensioonide esitamise ja kohtuasjade algatamise ja nendest tulenevate kahjude eest, ning korvama sellised kahjud koos advokaaditasudega.
e. Avatud lähtekoodi litsentsipiirangud. Kuna teatud muude tootjate litsentsitingimustes nõutakse, et arvutiprogrammid oleks üldiselt (i) avaldatud muudele tootjatele lähtekoodina; (ii) litsentsitavad muudele tootjatele tuletuslike tööde/teoste loomiseks; või (iii) tasuta levitatavad muudele tootjatele (ühisnimetusega „avatud lähtekoodi litsentsitingimused”), ei hõlma litsentsiõigused, mille kumbki lepingupool on andnud mis tahes arvutiprogrammi osas (või sellega seotud muu intellektuaalse omandi osas), mitte mingisugust litsentsi, õigust ega volitust kaasata, muuta, ühendada ja/või levitada kõnealust arvutiprogrammi koos mis tahes muu arvutiprogrammiga viisil, mis allutaks selle muu arvutiprogrammi avatud lähtekoodi litsentsitingimustele.
Lisaks garanteerib kumbki lepingupool, et ei paku ega anna teisele lepingupoolele arvutiprogrammi, millele kehtivad avatud lähtekoodi litsentsitingimused.
f. Sidusettevõtete õigused. Teil on õigus käesolevas lõigus nimetatud õigused oma sidusettevõtetele edasi litsentsida, kuid teie sidusettevõtted neid omakorda edasi litsentsida ei tohi; nad peavad neid õigusi kasutades täitma käesolevas lepingus sisalduvaid litsentsitingimusi.
g. Õiguste reservatsioon. Teil ei ole õigusi, mida käesolevas jaotises ei ole selgesõnaliselt teile antud.

3. KONFIDENTSIAALSUS. Käesoleva lepingu tingimused on konfidentsiaalsed ning vastuvõttev lepingupool ei avalda mis tahes teavet, mille üks lepingupool on määratlenud „konfidentsiaalse teabena” ja/või „ärisaladusena” või mida tuleks asjaolusid arvestades käsitleda konfidentsiaalse teabe ja/või ärisaladusena („konfidentsiaalne teave”), mitte ühelegi muule isikule ilma teise lepingupoole selgesõnalise nõusolekuta, välja arvatud käesoleva lepingu tingimuste alusel, viie (5) aasta jooksul alates sellise teabe esitamise kuupäevast. Need konfidentsiaalsuskohustused ei kehti sellise teabe osas, mis (i) sai vastuvõtvale lepingupoolele teatavaks mitte teise lepingupoole, vaid mõne muu allika kaudu ning mille saamisel ei rikutud teise lepingupoole ees võetud konfidentsiaalsuskohustust, (ii) on avalikkusele kättesaadav või muutub kättesaadavaks muul viisil kui lepingutingimuste rikkumine vastuvõtva lepingupoole poolt, või (iii) on välja töötatud vastuvõtva lepingupoole sõltumatu tegevuse kaudu. Meil on õigus kasutada meie toodetega seotud teenuste osutamisel saadavat mis tahes tehnilist teavet probleemide lahendamiseks, tõrkeotsinguks, tootefunktsioonide täiustamiseks ja paranduste väljatöötamiseks ning meie teadmusbaasi jaoks. Me kohustume mitte kajastama teie identifitseerimist võimaldavaid andmeid ja teie konfidentsiaalset teavet oma teadmusbaasi kirjetes.

4. GARANTIID, LAHTIÜTLEMINE.  

a. GARANTII PUUDUB. KOHALDATAVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD MÄÄRAL ÜTLEME ME KÕIGI MEIE PAKUTAVATE TEENUSTE, MATERJALIDE JA TEABE OSAS LAHTI MIS TAHES OTSESTEST, KAUDSETEST JA SEADUSJÄRGSETEST LUBADUSTEST, GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST NING VÄLISTAME NEED, SEALHULGAS – KUID MITTE AINULT – OMANDIÕIGUSE, EESKIRJADEST MITTEÜLEASTUMISE, RAHULDAVA SEISUKORRA VÕI KVALITEEDI, KAUBASTATAVUSE JA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSEGA SEOTUD LUBADUSED, GARANTIID JA TINGIMUSED.
b. Kohalike seaduste kohaldamine.   Kui kohaldatavad seadused võimaldavad teile käesoleva lepingu välistustest ja piirangutest hoolimata teatud loomulikult kehtivad tingimused, on teie heastamismeetmed kohaldatava seadusega lubatud määral piiratud järgmiselt: teenuste puhul kas (i) teenuste uuestiosutamine või (ii) teenuste uuestiosutamise maksumus (kui on kohaldatav) ning kaupade puhul kas (i) kaupade väljavahetamine või (ii) kaupade defektide parandamine. Nimetatud piiratud heastamisvahendite võimaldamise korra kehtestame meie.

5. VASTUTUSE PIIRAMINE, VÄLISTUSED. KOHALDATAVA SEADUSEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD MÄÄRAL: 1) MEIE KOGUVASTUTUS ON SÕLTUMATA TEIE PRETENSIOONI PÕHJUSEST PIIRATUD SUMMAGA, MILLE OLETE TEENUSE EEST MAKSNUD; 2) KUMBKI LEPINGUPOOL EI VASTUTA TEISE LEPINGUPOOLE EES ÜHEGI TEGEVUSEST TULENEVA, SPETSIIFILISE, KAUDSE EGA ETTENÄGEMATU KAHJU, SAAMATA JÄÄNUD TULU VÕI KAOTATUD KÄIBE EEST ÜHEGI KÄESOLEVA LEPINGUGA SEOTUD ASJAOLU, MEIE PAKUTAVA TEENUSE VÕI MUU MATERJALI VÕI TEABE KORRAL; SEDA KA JUHUL, KUI MEID ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD VÕI KUI SELLINE VÕIMALUS OLI TEATUD MÄÄRAL ETTEARVATAV, NING 3) JUHUL, KUI TEENUSED OSUTATAKSE TEILE TASUTA, EI ÜLETA MEIE KOGUVASTUTUS TEIE EES 5. 00 USA DOLLARIT VÕI VASTAVAT SUMMAT KOHALIKUS VÄÄRINGUS. SEE VASTUTUSE VÄLISTUS EI KEHTI KOHUSTUSTELE, MIS KUMMALGI LEPINGUPOOLEL ON TEISE LEPINGUPOOLE EES SEOSES KONFIDENTSIAALSUSKOHUSTUSTE RIKKUMISE JA TEISE LEPINGUPOOLE INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSTEGA, SAMUTI PETTUSE, RASKE HOOLETUSE VÕI TAHTLIKU RIKKUMISE VÕI ÜHE LEPINGUPOOLE HOOLETUSEST PÕHJUSTATUD SURMA VÕI KEHAVIGASTUSTE PUHUL. ET MÕNES RIIGIS JA JURISDIKTSIOONIS EI OLE TEGEVUSEST TULENEVATE VÕI ETTENÄGEMATUTE KAHJUDE KORRAL VASTUTUSE PIIRAMINE VÕI VÄLISTAMINE LUBATUD, EI PRUUGI EESPOOL TOODUD PIIRANG TEIE PUHUL KEHTIDA.

6. MAKSUD. Käesoleva lepingu alusel meile makstavad summad ei sisalda ühtegi välisriigi (sh Ameerika Ühendriigid), osariigi, provintsi-, kohalikku, munitsipaal- ega muud riiklikku maksu (sh kõik kohaldatavad lisaväärtus-, käibe- või kasutusmaksud ilma piiranguteta), mille olete kohustatud tasuma käesoleva lepingu sõlmimisest tulenevalt. Meie ei vastuta ühegi maksu eest, mida te olete seadusejärgselt kohustatud tasuma. Kõigi selliste maksude (sealhulgas, kuid mitte ainult, puhas- või brutotuluga seotud maksud, frantsiisimaksud ja/või varaga seotud maksud) tasumine kuulub teie finantskohustuste hulka.

7. Lepingu Lõpetamine.   Kumbki lepingupool võib käesoleva lepingu lõpetada, kui teine lepingupool (i) rikub oluliselt või ei täida mis tahes kohustusi ega heasta seda 30 kalendripäeva jooksul pärast sellisest rikkumisest teatamist või (ii) jätab tasumata arve, mille maksetähtajast on möödunud rohkem kui 60 kalendripäeva. Teie kohustute maksma kõik teenuste osutamise tasud ja tekkivad kulutused.

8. MITMESUGUST. Käesolev leping moodustab käsitletava teema osas lepingupoolte kogulepingu ning sellega asendatakse kõik varasemad ja samaaegselt vahetatud teated. Kõik käesoleva lepinguga seoses edastatavad teated, volitused ja taotlused tuleb saata posti, kiirkulleri või faksiga kummagi lepingupoole esitatud aadressidel. Teated loetakse kättetoimetatuks posti või kulleri kviitungil või faksi edastuskinnitusel toodud kuupäeval. Teil ei ole õigust käesolevat lepingut edasi anda ilma meie kirjaliku nõusolekuta, mille andmisest me põhjuseta ei keeldu. Nii teie kui ka meie kohustume täitma kõiki rahvusvahelisi ja siseriiklikke seadusi, mida käesolevale lepingule kohaldatakse. Kui teenused osteti Ameerika Ühendriikides, kehtivad käesoleva lepingu suhtes Washingtoni osariigi seadused; kui teenused osteti mis tahes Euroopa, Lähis-Ida või Aafrika piirkonna („EMEA”) riigis, siis Iirimaa seadused, või kui teenused osteti väljaspool Ameerika Ühendriike ja EMEA piirkonda, siis teenuseid osutava sidusettevõtte asukoha jurisdiktsiooni seadused. Kui teenused osteti Ameerika Ühendriikides, arutatakse kõiki käesoleva lepingu alusel esitatud hagisid Washingtoni osariigi föderaalses või osariigikohtus; kui teenused osteti mis tahes EMEA piirkonna riigis, siis Iirimaa kohtutes, kui teenused osteti aga väljaspool Ameerika Ühendriike ja EMEA piirkonda, siis teenuseid osutava sidusettevõtte asukoha jurisdiktsiooni kohtutes. See ei takista siiski kummalgi lepingupoolel kohtusse pöördumast mis tahes sobivas jurisdiktsioonis, kui tegemist on intellektuaalse omandi õiguste või konfidentsiaalsuskohustuste rikkumisega. Käesoleva lepingu jaotised, mis käsitlevad kasutuspiiranguid, tasusid, konfidentsiaalsust, omandiõigust ja litsentse, garantiide puudumist, vastutuste piiramist ja lepingu lõpetamist ning jaotis „Mitmesugust” kehtivad ka pärast käesoleva lepingu lõppemist või aegumist. Kui kohus leiab, et mõni käesoleva lepingu säte on seadusevastane, kehtetu või jõustamatu, jäävad kõik ülejäänud sätted täies ulatuses jõusse ning lepingupooled muudavad lepingut, et võimalikult suures ulatuses jõustada ka väljajäetud säte. Vastumeetmetest loobumine käesoleva lepingu mis tahes rikkumise korral ei tähenda, et vastumeetmetest loobutakse ka mis tahes muu rikkumise puhul; kõik vastumeetmetest loobumised jõustuvad üksnes kirjalikus vormis ning loobuva lepingupoole volitatud esindaja allkirjastatuna. Kumbki lepingupool ei vastuta lepingu täitmisega seotud viivituste või tingimuste täitmata jätmise eest (välja arvatud saabunud maksetähtajaga summade tasumine) juhul, kui selle põhjused jäävad väljapoole tema kontrolliulatust. Lepingupoolte selgesõnalise soovi kohaselt on käesolev leping koostatud inglise keeles. C’est la volonté exprèsse des parties que la présente convention ainsi que les documents qui s’y rattachent soient rédigés en anglais.

9. LEPINGUOSALINE MICROSOFTI ÜKSUS. Kui asute mõnes järgmistest riikidest või piirkondadest: Austraalia, Bangladesh, Hong Kong, India, Indoneesia, Korea, Malaisia, Uus-Meremaa, Filipiinid, Singapur, Sri-Lanka, Taiwan, Tai ja Vietnam, sõlmib Microsofti poolt käesoleva lepingu Microsofti piirkondlik müügiorganisatsioon (Microsoft Regional Sales Corporation). Kui asute mõnes Euroopa, Kesk-Ida või Aafrika riigis, sõlmib Microsofti poolt käesoleva lepingu Microsoft Ireland Operations Limited.

 

Viimati ajakohastatud: juuni 2007

Atribuudid

Artikli ID: 13946 – viimati läbi vaadatud: 14. apr 2016 – redaktsioon: 5

Tagasiside