Kaugabi tugiteenuse vastuvõtmine Microsoftilt

Microsofti kaugabi tugiteenus võimaldab Microsofti tugiteenuse töötajal mujalt turvalise ühenduse kaudu teie arvuti ekraani vaadata ja teie arvutis töötada.

Kui kasutate Microsofti kaugabi tugiteenust, olete nõus, et tugiteenuse töötaja võib seda seanssi salvestada. Selle tulemuseks on see, et kaugabi tugiteenuse seanss salvestab teie sideühenduse ja kannab selle logisse. Võite paluda, et salvestuse link saadetaks pärast seansi lõppu e-postiga teile. Kui te ei nõustu salvestamise võimalusega, ärge nõustuge alloleva Microsofti lepinguga.

Microsofti teenusleping

KUI VAATATE KÄESOLEVA LEPINGU LÄBI JA KLÕPSATE NUPPU „NÕUSTUN”, NÕUSTUTE KÄESOLEVA LEPINGU, VEEBISAIDI KASUTUSTINGIMUSTE JA PRIVAATSUSAVALDUSEGA NING VEEBISAIDIL ESITATUD PÕHIMÕTETEGA, MIS KÕIK ON HÕLMATUD KÄESOLEVASSE LEPINGUSSE JA ON SELLE OSAKS, NING KOHUSTUTE NEID JÄRGIMA.

SAMUTI AVALDATE SELLEGA, ET OLETE KÕIK KÄESOLEVA LEPINGU SÄTTED LÄBI LUGENUD JA NENDEST ARU SAANUD. KUI KÄESOLEVA LEPINGU JA TEIE PRAEGUSE MICROSOFTI TEENUSLEPINGU (KUI ON SÕLMITUD) VAHEL ON VASTUOLU, KEHTIVAD TEIE PRAEGUSE MICROSOFTI TEENUSLEPINGU TINGIMUSED. ET SAADA ÕIGUS OSTA MICROSOFTI TEENUSEID SELLELT VEEBISAIDILT, PEATE NÕUSTUMA KÄESOLEVA LEPINGUGA.

Käesolev Microsofti teenusleping („leping”) sõlmitakse teenuseid telliva üksuse („te” või „teie”) ja lähima teie riigis või piirkonnas asuva Microsofti sidusettevõtte („me” või „meie”) vahel, kui jaotises 9 ei ole sätestatud teisiti. „Sidusettevõte”tähendab mis tahes juriidilist isikut, mis kuulub teile või meile, mis on teie või meie omanik või mis kuulub teie või meiega samale omanikule. „Omandikuuluvus”tähendab enam kui 50%-list osalust.

Tingimused

1. Teenused. Kohustume tegema äriliselt mõistlikke jõupingutusi selleks, et osutada veebisaidil („klienditeenuste juhendis”) kirjeldatud teenuseid. Klienditeenuste juhendi võrguaadress on: http://support.microsoft.com. Kui URL-aadress mingil põhjusel muutub, edastame teie palvel teile uue võrguaadressi. Meie suutlikkus neid teenuseid osutada sõltub teie täielikust ja õigeaegsest koostööst ning teie esitatava teabe täpsusest ja täielikkusest.

2. OMANDIÕIGUS JA LITSENTS.

a. Parandused. Anname teile tähtajatu ja täielikult tasutud lihtlitsentsi meie või meie määratud esindaja tarnitava paranduse kasutamiseks ja reprodutseerimiseks üksnes teie ettevõtte siseselt. Parandused ei ole ette nähtud edasimüügiks ega levitamiseks muudele isikutele, kes pole teiega seotud. Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, kehtib paranduste puhul antavatele litsentsiõigustele vastava toote litsentsileping või, kui parandus ei ole ette nähtud konkreetse toote jaoks, siis kehtivad mis tahes muud meie esitatavad kasutustingimused. Toote teiepoolset kasutamist reguleerib toote litsentsileping. Te olete kohustatud tasuma kõik toote litsentsitasud. „Toode”tähendab mis tahes arvutiprogramme, veebipõhiseid teenuseid või materjale ja hõlmab nii kommertsalustel välja antud ja väljalaske-eelseid tooteid kui ka toodete beetaversioone (sõltumata sellest, kas need on tasulise või tasuta litsentsiga) ja nende mis tahes tuletisi, mille teeme teile kättesaadavaks meie või teeb meie määratud esindaja, kui omandate meile, meie sidusettevõttele või kolmandale isikule kuuluva litsentsi. „Parandused” tähendavad tooteparandusi, mida anname välja üldiseks kasutamiseks (nt kommertstoodete hoolduspaketid) või mille anname meie või annab meie määratud esindaja teile teenuste osutamisel (nt vastukaalumeetmed, paigad, kiirparandused, värskendused, veaparandused, beetaversiooni parandused ja beetaversiooni järgud), ning nende mis tahes tuletisi.  Te ei tohi teile tarnitud parandusi muuta, konkurentsi eesmärgil analüüsida, dekompileerida ega osadeks lahutada, failide nimesid muuta ega parandusi mis tahes arvutiprogrammiga kombineerida, mis ei ole Microsofti toodetud.
b. Varem olemasolev töö/teos. Kõik õigused arvutiprogrammidele ja muudele kirjalikele materjalidele („materjalid”), mis on käesolevast lepingust sõltumatult välja töötatud või muul moel hangitud meie või meie sidusettevõtete või teie või teie sidusettevõtete poolt või jaoks („varem olemasolev töö/teos”), jäävad varem olemasolevat tööd/teost pakkuva lepingupoole ainuomandiks. Teenuste osutamisel annab kumbki lepingupool teisele lepingupoolele (ja vajadusel ka meie alltöövõtjatele) ajutise lihtlitsentsi, mis võimaldab kasutada, reprodutseerida ja muuta üksnes kõnealuste teenuste osutamiseks mõeldud olemasolevat tööd/teost. Anname teile tähtajatu ja täielikult tasutud lihtlitsentsi,mis võimaldabkasutada, reprodutseerida ja muuta (kui see on kohaldatav) meie varem olemas olnud tööd/teost (välja arvatud tooted) kujul, nagu see jäi teile meie teenuste osutamise lõppemisel, ning kasutada seda koos mis tahes edasiarendustega (kui on kohaldatav). Meie varem olemas olnud tööle/teosele antud litsentsiõigused piirduvad kasutamisõigusega teie ettevõttesiseses töös ega ole ette nähtud edasimüügiks või levitamiseks muudele isikutele, kes pole teiega seotud.
c. Edasiarendused. Anname teile mitteeksklusiivse tähtajatu õiguse ainult teie ettevõttesiseses töös kasutada, reprodutseerida ja muuta mis tahes arvutiprogramme või materjale (v. a parandused või varem olemas olnud tööd/teosed), mille jätame teenuste osutamise lõppemisel teie käsutusse („edasiarendused”). Edasiarendused ei ole ette nähtud edasimüügiks ega levitamiseks muudele isikutele, kes pole teiega seotud.
d. Näidisprogramm. Lisaks eespool, jaotises „Edasiarendused” sätestatud õigustele on teil ka mitteeksklusiivne tähtajatu õigus reprodutseerida ja levitada objektkoodi kujul mis tahes arvutiprogrammi, mille oleme teile andnud illustreerival otstarbel („näidisprogramm”), tingimusel et te kohustute: (i) mitte kasutama näidisprogrammi sisaldava oma arvutitoote turustamiseks meie nime, logo ega kaubamärke; (ii) tegema näidisprogrammi sisaldavale oma arvutitootele seadusjärgse märke autoriõiguse kohta; ning (iii) kaitsma meid ja meie tarnijaid näidisprogrammi kasutamisest või levitamisest tingitud pretensioonide esitamise ja kohtuasjade algatamise ja nendest tulenevate kahjude eest, ning korvama sellised kahjud koos advokaaditasudega.
e. Avatud lähtekoodi litsentsipiirangud. Kuna teatud muude tootjate litsentsitingimustes nõutakse, et arvutiprogrammid oleks üldiselt (i) avaldatud muudele tootjatele lähtekoodina; (ii) litsentsitavad muudele tootjatele tuletuslike tööde/teoste loomiseks; või (iii) tasuta levitatavad muudele tootjatele (ühisnimetusega „avatud lähtekoodi litsentsitingimused”), ei hõlma litsentsiõigused, mille kumbki lepingupool on andnud mis tahes arvutiprogrammi osas (või sellega seotud muu intellektuaalse omandi osas), mitte mingisugust litsentsi, õigust ega volitust kaasata, muuta, ühendada ja/või levitada kõnealust arvutiprogrammi koos mis tahes muu arvutiprogrammiga viisil, mis allutaks selle muu arvutiprogrammi avatud lähtekoodi litsentsitingimustele.
Lisaks garanteerib kumbki lepingupool, et ei paku ega anna teisele lepingupoolele arvutiprogrammi, millele kehtivad avatud lähtekoodi litsentsitingimused.
f. Sidusettevõtete õigused. Teil on õigus käesolevas lõigus nimetatud õigused oma sidusettevõtetele edasi litsentsida, kuid teie sidusettevõtted neid omakorda edasi litsentsida ei tohi; nad peavad neid õigusi kasutades täitma käesolevas lepingus sisalduvaid litsentsitingimusi.
g. Õiguste reservatsioon. Teil ei ole õigusi, mida käesolevas jaotises ei ole selgesõnaliselt teile antud.

3. KONFIDENTSIAALSUS. Käesoleva lepingu tingimused on konfidentsiaalsed ning vastuvõttev lepingupool ei avalda mis tahes teavet, mille üks lepingupool on määratlenud „konfidentsiaalse teabena” ja/või „ärisaladusena” või mida tuleks asjaolusid arvestades käsitleda konfidentsiaalse teabe ja/või ärisaladusena („konfidentsiaalne teave”), mitte ühelegi muule isikule ilma teise lepingupoole selgesõnalise nõusolekuta, välja arvatud käesoleva lepingu tingimuste alusel, viie (5) aasta jooksul alates sellise teabe esitamise kuupäevast. Need konfidentsiaalsuskohustused ei kehti sellise teabe osas, mis (i) sai vastuvõtvale lepingupoolele teatavaks mitte teise lepingupoole, vaid mõne muu allika kaudu ning mille saamisel ei rikutud teise lepingupoole ees võetud konfidentsiaalsuskohustust, (ii) on avalikkusele kättesaadav või muutub kättesaadavaks muul viisil kui lepingutingimuste rikkumine vastuvõtva lepingupoole poolt, või (iii) on välja töötatud vastuvõtva lepingupoole sõltumatu tegevuse kaudu. Meil on õigus kasutada meie toodetega seotud teenuste osutamisel saadavat mis tahes tehnilist teavet probleemide lahendamiseks, tõrkeotsinguks, tootefunktsioonide täiustamiseks ja paranduste väljatöötamiseks ning meie teadmusbaasi jaoks. Me kohustume mitte kajastama teie identifitseerimist võimaldavaid andmeid ja teie konfidentsiaalset teavet oma teadmusbaasi kirjetes.

4. GARANTIID, LAHTIÜTLEMINE.

a. GARANTII PUUDUB. KOHALDATAVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD MÄÄRAL ÜTLEME ME KÕIGI MEIE PAKUTAVATE TEENUSTE, MATERJALIDE JA TEABE OSAS LAHTI MIS TAHES OTSESTEST, KAUDSETEST JA SEADUSJÄRGSETEST LUBADUSTEST, GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST NING VÄLISTAME NEED, SEALHULGAS – KUID MITTE AINULT – OMANDIÕIGUSE, EESKIRJADEST MITTEÜLEASTUMISE, RAHULDAVA SEISUKORRA VÕI KVALITEEDI, KAUBASTATAVUSE JA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSEGA SEOTUD LUBADUSED, GARANTIID JA TINGIMUSED.
b. Kohalike seaduste kohaldamine. Kui kohaldatavad seadused võimaldavad teile käesoleva lepingu välistustest ja piirangutest hoolimata teatud loomulikult kehtivad tingimused, on teie heastamismeetmed kohaldatava seadusega lubatud määral piiratud järgmiselt: teenuste puhul kas (i) teenuste uuestiosutamine või (ii) teenuste uuestiosutamise maksumus (kui on kohaldatav) ning kaupade puhul kas (i) kaupade väljavahetamine või (ii) kaupade defektide parandamine. Nimetatud piiratud heastamisvahendite võimaldamise korra kehtestame meie.

5. VASTUTUSE PIIRAMINE, VÄLISTUSED. KOHALDATAVA SEADUSEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD MÄÄRAL: 1) MEIE KOGUVASTUTUS ON SÕLTUMATA TEIE PRETENSIOONI PÕHJUSEST PIIRATUD SUMMAGA, MILLE OLETE TEENUSE EEST MAKSNUD; 2) KUMBKI LEPINGUPOOL EI VASTUTA TEISE LEPINGUPOOLE EES ÜHEGI TEGEVUSEST TULENEVA, SPETSIIFILISE, KAUDSE EGA ETTENÄGEMATU KAHJU, SAAMATA JÄÄNUD TULU VÕI KAOTATUD KÄIBE EEST ÜHEGI KÄESOLEVA LEPINGUGA SEOTUD ASJAOLU, MEIE PAKUTAVA TEENUSE VÕI MUU MATERJALI VÕI TEABE KORRAL; SEDA KA JUHUL, KUI MEID ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD VÕI KUI SELLINE VÕIMALUS OLI TEATUD MÄÄRAL ETTEARVATAV, NING 3) JUHUL, KUI TEENUSED OSUTATAKSE TEILE TASUTA, EI ÜLETA MEIE KOGUVASTUTUS TEIE EES 5. 00 USA DOLLARIT VÕI VASTAVAT SUMMAT KOHALIKUS VÄÄRINGUS. SEE VASTUTUSE VÄLISTUS EI KEHTI KOHUSTUSTELE, MIS KUMMALGI LEPINGUPOOLEL ON TEISE LEPINGUPOOLE EES SEOSES KONFIDENTSIAALSUSKOHUSTUSTE RIKKUMISE JA TEISE LEPINGUPOOLE INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSTEGA, SAMUTI PETTUSE, RASKE HOOLETUSE VÕI TAHTLIKU RIKKUMISE VÕI ÜHE LEPINGUPOOLE HOOLETUSEST PÕHJUSTATUD SURMA VÕI KEHAVIGASTUSTE PUHUL. ET MÕNES RIIGIS JA JURISDIKTSIOONIS EI OLE TEGEVUSEST TULENEVATE VÕI ETTENÄGEMATUTE KAHJUDE KORRAL VASTUTUSE PIIRAMINE VÕI VÄLISTAMINE LUBATUD, EI PRUUGI EESPOOL TOODUD PIIRANG TEIE PUHUL KEHTIDA.

6. MAKSUD. Käesoleva lepingu alusel meile makstavad summad ei sisalda ühtegi välisriigi (sh Ameerika Ühendriigid), osariigi, provintsi-, kohalikku, munitsipaal- ega muud riiklikku maksu (sh kõik kohaldatavad lisaväärtus-, käibe- või kasutusmaksud ilma piiranguteta), mille olete kohustatud tasuma käesoleva lepingu sõlmimisest tulenevalt. Meie ei vastuta ühegi maksu eest, mida te olete seadusejärgselt kohustatud tasuma. Kõigi selliste maksude (sealhulgas, kuid mitte ainult, puhas- või brutotuluga seotud maksud, frantsiisimaksud ja/või varaga seotud maksud) tasumine kuulub teie finantskohustuste hulka.

7. Lepingu Lõpetamine. Kumbki lepingupool võib käesoleva lepingu lõpetada, kui teine lepingupool (i) rikub oluliselt või ei täida mis tahes kohustusi ega heasta seda 30 kalendripäeva jooksul pärast sellisest rikkumisest teatamist või (ii) jätab tasumata arve, mille maksetähtajast on möödunud rohkem kui 60 kalendripäeva. Teie kohustute maksma kõik teenuste osutamise tasud ja tekkivad kulutused.

8. MITMESUGUST. Käesolev leping moodustab käsitletava teema osas lepingupoolte kogulepingu ning sellega asendatakse kõik varasemad ja samaaegselt vahetatud teated. Kõik käesoleva lepinguga seoses edastatavad teated, volitused ja taotlused tuleb saata posti, kiirkulleri või faksiga kummagi lepingupoole esitatud aadressidel. Teated loetakse kättetoimetatuks posti või kulleri kviitungil või faksi edastuskinnitusel toodud kuupäeval. Teil ei ole õigust käesolevat lepingut edasi anda ilma meie kirjaliku nõusolekuta, mille andmisest me põhjuseta ei keeldu. Nii teie kui ka meie kohustume täitma kõiki rahvusvahelisi ja siseriiklikke seadusi, mida käesolevale lepingule kohaldatakse. Kui teenused osteti Ameerika Ühendriikides, kehtivad käesoleva lepingu suhtes Washingtoni osariigi seadused; kui teenused osteti mis tahes Euroopa, Lähis-Ida või Aafrika piirkonna („EMEA”) riigis, siis Iirimaa seadused, või kui teenused osteti väljaspool Ameerika Ühendriike ja EMEA piirkonda, siis teenuseid osutava sidusettevõtte asukoha jurisdiktsiooni seadused. Kui teenused osteti Ameerika Ühendriikides, arutatakse kõiki käesoleva lepingu alusel esitatud hagisid Washingtoni osariigi föderaalses või osariigikohtus; kui teenused osteti mis tahes EMEA piirkonna riigis, siis Iirimaa kohtutes, kui teenused osteti aga väljaspool Ameerika Ühendriike ja EMEA piirkonda, siis teenuseid osutava sidusettevõtte asukoha jurisdiktsiooni kohtutes. See ei takista siiski kummalgi lepingupoolel kohtusse pöördumast mis tahes sobivas jurisdiktsioonis, kui tegemist on intellektuaalse omandi õiguste või konfidentsiaalsuskohustuste rikkumisega. Käesoleva lepingu jaotised, mis käsitlevad kasutuspiiranguid, tasusid, konfidentsiaalsust, omandiõigust ja litsentse, garantiide puudumist, vastutuste piiramist ja lepingu lõpetamist ning jaotis „Mitmesugust” kehtivad ka pärast käesoleva lepingu lõppemist või aegumist. Kui kohus leiab, et mõni käesoleva lepingu säte on seadusevastane, kehtetu või jõustamatu, jäävad kõik ülejäänud sätted täies ulatuses jõusse ning lepingupooled muudavad lepingut, et võimalikult suures ulatuses jõustada ka väljajäetud säte. Vastumeetmetest loobumine käesoleva lepingu mis tahes rikkumise korral ei tähenda, et vastumeetmetest loobutakse ka mis tahes muu rikkumise puhul; kõik vastumeetmetest loobumised jõustuvad üksnes kirjalikus vormis ning loobuva lepingupoole volitatud esindaja allkirjastatuna. Kumbki lepingupool ei vastuta lepingu täitmisega seotud viivituste või tingimuste täitmata jätmise eest (välja arvatud saabunud maksetähtajaga summade tasumine) juhul, kui selle põhjused jäävad väljapoole tema kontrolliulatust. Lepingupoolte selgesõnalise soovi kohaselt on käesolev leping koostatud inglise keeles. C’est la volonté exprèsse des parties que la présente convention ainsi que les documents qui s’y rattachent soient rédigés en anglais.

9. LEPINGUOSALINE MICROSOFTI ÜKSUS. Kui asute mõnes järgmistest riikidest: Austraalia, Bangladesh, Filipiinid, Hong Kong, India, Indoneesia, Korea, Malaisia, Singapur, Sri Lanka, Taiwan, Tai, Uus-Meremaa või Vietnam, sõlmib Microsofti poolt käesoleva lepingu Microsofti piirkondlik müügiorganisatsioon (Microsoft Regional Sales Corporation). Kui asute mis tahes Euroopa, Lähis-Ida või Aafrika riigis, sõlmib Microsofti poolt käesoleva lepingu Microsoft Ireland Operations Limited.

WW juuni 07

MICROSOFTI TARKVARA LITSENTSITINGIMUSED

Litsentsitingimused moodustavad leppe Microsoft Corporationi (või olenevalt teie elukohast mõne tema sidusettevõtte) ja teie vahel. Lugege need läbi. Need kehtivad ülalnimetatud tarkvarale, kaasa arvatud kandjale, millel selle saada võisite. Tingimused kehtivad ka kõigile Microsofti

 • värskendustele,
 • täiendustele,
 • Interneti-põhistele teenustele ja
 • tugiteenustele

selle tarkvara puhul, välja arvatud juhul, kui nimetatud üksustega kaasnevad muud tingimused. Sellisel juhul kehtivad need tingimused.
Tarkvara kasutamisel nõustute nende tingimustega. Kui te nendega ei nõustu, siis ärge seda tarkvara kasutage.
Nagu allpool kirjeldatud, toimib teie nõusolekuna teatava standardse arvutiteabe ülekandele Interneti-põhiste teenuste jaoks ka mõningate funktsioonide kasutamine.

Nimetatud litsentsitingimustele vastamise korral on teil alltoodud õigused.

1. INSTALLI- JA KASUTUSÕIGUS. Võite installida oma seadmesse ühe koopia tarkvarast ja seda kasutada.

2. LITSENTSI ULATUS. Tarkvara ei müüda, vaid sellele väljastatakse kasutuslitsents. Käesolev leping annab teile vaid mõned õigused tarkvara kasutamiseks. Kõik muud õigused jäävad Microsoftile. Välja arvatud juhul, kui kohalduv seadus annab teile sõltumata sellest piirangust rohkem õigusi, võite kasutada tarkvara ainult käesolevas lepingus selgesõnaliselt lubatud määral. Seda tehes peate vastama kõigile tarkvara tehnilistele piirangutele, mis lubavad teil kasutada seda vaid teatud viisidel.
Te ei tohi:
 • avaldada mis tahes tarkvara jõudlustestide tulemusi kolmandatele osapooltele ilma Microsofti eelneva kirjaliku loata;
 • teha muudatusi mis tahes tehnilistele piirangutele tarkvaras;
 • tarkvara pöördprojekteerida, dekompileerida või osadeks lahutada, välja arvatud ja ainult kohalduva seaduse järgi selgesõnaliselt lubatud määrani, sõltumata sellest piirangust;
 • avaldada tarkvara teistele kopeerimiseks;
 • anda tarkvara kasutus- või kapitalirendile või laenuks;
 • edastada tarkvara või käesolevat lepingut ühelegi kolmandale osapoolele; ega
 • kasutada tarkvara kaubanduslike tarkvara majutusteenuste jaoks.

3. VARUKOOPIA. Võite teha tarkvarast ainult ühe varukoopia. Tohite seda kasutada ainult tarkvara uuesti installimiseks.

4. DOKUMENDID. Iga isik, kellel on kehtiv juurdepääs arvutile või sisevõrgule, võib dokumente kopeerida ja teie sisemistel viitamiseesmärkidel kasutada.

5. EKSPORDIPIIRANGUD. Tarkvara suhtes kohaldatakse USA ekspordiseadusi ja -määrusi. Peate täitma kõiki kodumaiseid ja rahvusvahelisi ekspordiseadusi ning määrusi, mis on tarkvara suhtes kohaldatavad. Need seadused hõlmavad piiranguid sihtkohtade, lõppkasutajate ja lõppkasutuse osas. Lisateavet leiate aadressil www.microsoft.com/exporting.

6. TUGITEENUSED. Kuna see tarkvara on põhimõttel „nagu on”, ei pruugi me sellele tugiteenuseid pakkuda.

7. KOGU LEPING. Antud leping ning teie kasutatavate täienduste, värskenduste, Interneti-põhiste teenuste ja tugiteenuste tingimused moodustavad kogu tarkvara ja tugiteenuste lepingu.

8. KOHALDUV SEADUS.

a. Ameerika Ühendriigid. Kui omandasite tarkvara Ameerika Ühendriikides, tõlgendatakse seda lepingut Washingtoni osariigi seaduse alusel, mida rakendatakse lepingu rikkumiskaebuste korral sõltumata seadusprintsiipide vastuolust. Teie asukoha osariigi seadusi rakendatakse kõigile muudele kaebustele, kaasa arvatud osariigi tarbijakaitseseaduste, ebaausa konkurentsi seaduste ja õigusrikkumise alusel esitatud kaebustele.
b. Väljaspool Ameerika Ühendriike. Kui omandasite tarkvara mõnes muus riigis, kehtivad selle riigi seadused.

9. ÕIGUSLIK TOIME. Antud lepingus kirjeldatakse teatud juriidilisi õigusi. Teie riigi seaduste alusel võib teil olla ka muid õigusi. Samuti võib teil olla õigusi osapoole suhtes, kellelt tarkvara omandasite. See leping ei muuda teie riigi seaduste järgseid õigusi, kui riigi seadused seda ei luba.

10. GARANTII LAHTIÜTLUS. Tarkvarale väljastatakse kasutuslitsents põhimõttel „nagu on”. Selle kasutamise risk on teie kanda. Microsoft ei anna mingeid selgesõnalisi garantiisid ega tingimusi. Kohalike seaduste alusel võib teil olla täiendavaid tarbijaõigusi, mida käesolev leping ei saa muuta. Kohalike seaduste maksimaalsel lubatud määral välistab Microsoft turustatavuse, konkreetseks eesmärgiks sobivuse ja mitterikkumise kaudsed garantiid.

11. HÜVITISTE JA KAHJUDE PIIRANG JA VÄLISTAMINE. Microsoft ja selle tarnijad võivad katta teie kulud ainult otseste kahjude eest kuni 5,00 USA dollari väärtuses. Mingite muude kahjude, sealhulgas tegevusest tulenevate kahjude, saamata jäänud kasumi, eri-, otseste või juhuslike kahjude, eest teie kulusid ei kaeta.
See piirang kohaldub:

 • kõigele, mis on seotud kolmanda osapoole Interneti-saitidel oleva tarkvara, teenuste, sisu (sh koodi) või kolmanda osapoole programmidega; ja
 • kaebustele lepingu rikkumise, garantii või tingimuse rikkumise, otsese vastutuse, hooletuse või muu kahju tekkimise kohta kohalduva seadusega maksimaalsel lubatud määral.
See kehtib ka siis, kui Microsoft teadis või pidanuks teadma kahjude tekkimise võimalusest. Ülalolev piirang või välistus ei pruugi teile kohalduda, kui teie riik ei luba juhuslike, tegevusest tulenevate või muude kahjude välistamist või piiranguid.

Tehes Microsofti kaugabi tugiteenuses valiku „Nõustun”, nõustute sellega, et selle seansi ajal võib tugiteenuse spetsialist teha kvaliteedi- ja/või koolituseesmärkidel kuvatõmmiseid.

Kui te ei nõustu kuvatõmmiste jäädvustamisega, valige suvand „Ei nõustu” ja taotlege muud laadi kvaliteedituge, näiteks telefoni või vestluse teel.

Kui nõustute kuvatõmmiste jäädvustamisega, sulgege kõik aknad või dokumendid, mis võivad sisaldada isiklikku teavet.


Märkus. LogMeIn (LMI) Rescue on muu tootja kaughaldustoode, mida praegu Microsofti klientidele kaugtoe pakkumiseks kasutatakse. Microsofti tugiteenus kasutab tõrkeotsingu tegemiseks ja klientide probleemide lahendamiseks peamise kaugtöölauavahendina rakenduse LogMeIn Rescue ettevõtteversiooni.

Rakendus LogMeIn Rescue võimaldab Microsofti tugiteenuse tehnikutel kaugarvuteid vaadata või ühiskasutuse kaudu juhtida, vestlusi pidada ja kliendi arvutiekraani jaotisi esile tõsta ilma tarkvara eelinstallimata.

LogMeIn Rescue erineb teistest LogMeIni ja muude ettevõtjate kaugpääsutoodetest selle poolest, et on reaktiivne loapõhine tugitööriist. Kliendi arvutisse/seadmesse ei installita kaugpääsu nõudva tugiteenuse pakkumiseks vajalikku püsitarkvara ja Microsofti tugiteenuse tehnikud pääsevad Microsofti kliendi arvutisse eemalt juurde ainult selle kliendi sõnaselgel loal, mis tuleb anda iga kord eraldi, kui klient taotleb tugiteenust. Microsofti pakutav tugiteenus algatatakse ainult sellelt saidilt.

Seda tooteteavet ei tule käsitleda Microsofti kinnituse ega toetusena. Microsoft võib tööriista kasutamise ilma ette teatamata katkestada.

Viimati läbi vaadatud : 3. november 2014
Atribuudid

Artikli ID: 29289 – viimati läbi vaadatud: 28. sept 2016 – redaktsioon: 5

Tagasiside
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)