Andmelehel veeru lisamine või kustutamine

Access pakub andmelehel veergude lisamiseks või eemaldamiseks mitut võimalust. Andmelehevaates saate veerge lisada ja eemaldada ning määrata nende veergude andmetüübid. Samuti saate tööpaani kaudu välju lisada või avada andmelehe andmete aluseks oleva tabeli ja lisada välja kujundusvaates. Selles artiklis selgitatakse mõlema meetodi kasutamist.

Lisateavet andmelehtede loomise ja kasutamise kohta leiate artiklitest Vormi loomine andmeleheriista abil ja Töötamine andmelehtedega.

Soovitud toiming

Andmelehe veergude mõistmine

Andmeleht on andmebaasitabelis sisalduva teabe või päringu tagastatud tulemite visuaalne esitus. Andmeleheveerg kujutab sama asja, mida andmebaasitabeli väli. Andmelehel veeru lisamise või eemaldamise korral lisate või eemaldate välja andmelehe aluseks olevas tabelis. Kui see väli sisaldab andmeid, eemaldatakse ka see teave.

Töötamine veergudega

Access teeb tabelivälja lisamise või eemaldamise lihtsamaks, kuna te saate seda teha andmelehevaates. Vaikimisi sisaldavad kõik tabelid andmelehevaates nüüd tühja veergu sildiga Klõpsake lisamiseks. Veeru lisamiseks sisestage andmed esimesse tühja lahtrisse selle veerupäise all. Samuti saate andmed tühja veergu kleepida. Veergude lisamiseks või eemaldamiseks pole enam vaja kasutada kujundusvaadet, kuigi ka see on endiselt võimalik.

Lisaks ei pea te enam uues veerus levinumaid andmetüüpe ise määrama. Vaikimisi peavad andmebaasitabeli väljad sisaldama kindlat tüüpi andmeid – teksti, kuupäevi ja kellaaegu, arve jne. Enamasti saate andmetüübid määrata siis, kui kujundate andmebaasi jaoks tabelid. Nüüd aga oskab Access enamiku andmetüüpe ära tunda kohe, kui sisestate andmed uude veergu. Kui sisestate näiteks uue tabeli esimesele väljale nime, määrab Access sellele väljale teksti andmetüübi. Kui kleebite kuupäeva, määrab Access väljale kuupäeva/kellaaja andmetüübi, ja nii edasi. Kui kleebite andmete segu (nt mitme riigi/regiooni sihtnumbrid), valib Access andmetüübi, mis tagab teabe säilimise kõige paremini. Enamasti on selleks teksti andmetüüp. Lisateavet leiate käesoleva artikli lõigust Ülevaade sellest, kuidas Access teabe sisestamise ajal andmetüüpe määrab.

Andmetüüpide määramise kohta leiate lisateavet artiklist Accessi töölauaandmebaaside andmetüübid. Kui te pole relatsioonandmebaaside kujundusreeglitega tuttav, lugege artiklit Andmebaasi kujunduse alused.

Järgmiste jaotiste juhised selgitavad veergude lisamist ja eemaldamist andmelehtedel andmelehevaate ja kujundusvaate kasutamise korral.

Veeru lisamine andmelehevaates

Selle jaotise juhistes selgitatakse andmelehevaate kasutamist veeru lisamiseks andmelehele, veerule nime panemist ja andmete sisestamist. Jätkates võtke arvesse, et nende juhiste täitmisel lisatakse ja muudetakse andmelehe aluseks olevas tabelis asuvaid välju.

 1. Otsige navigeerimispaanil üles tabel, kuhu soovite välja lisada, ja topeltklõpsake seda.

  Access avab tabeli andmelehevaates.

 2. Liikuge kerides andmelehe paremasse või vasakusse serva (olenevalt teie Windowsi piirkonna- ja keelesätetest) ning otsige üles tühi veerg.

  Vaikimisi kuvatakse tühja veeru veerupäises sõnad Klõpsake lisamiseks.

 3. Sisestage esimesele tühjale päise all asuvale reale andmeid.

  või

  Kleepige väljale andmeid, alustades esimesest tühjast lahtrist.

  Salvestage muudatused.

  Access määrab välja andmetüübi teie sisestatud andmete tüübist lähtuvalt. Kui sisestate näiteks nime, määrab Access teksti andmetüübi.

  Lisateavet selle kohta, kuidas Access andmetüüpe määrab, leiate lõigust Ülevaade sellest, kuidas Access teabe sisestamise ajal andmetüüpe määrab. Lisateavet andmetüüpide käsitsi määramise kohta leiate selle artikli lõigust Selliste andmetüüpide määramine, millele andmelehevaade ei viita.

 4. Topeltklõpsake veerupäist ja sisestage uue välja nimi.

  või

  Paremklõpsake veerupäist ja klõpsake kiirmenüüs käsku Nimeta väli ümber. Seejärel tippige välja nimi.

 5. Salvestage muudatused.

Lehe algusse

Veeru eemaldamine andmelehevaates

Enne veeru eemaldamist andmelehelt võtke arvesse mitut olulist seika.

Veeru eemaldamine andmelehevaates

 1. Paremklõpsake selle veeru päiserida, mille soovite eemaldada.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Kustuta väli.

 3. Kustutamise kinnitamiseks klõpsake nuppu Jah.

 4. Salvestage muudatused.

Lehe algusse

Veeru lisamine kujundusvaates

Kui olete Accessi varasemate versioonidega tuttav, on teil kujundusvaate kasutamisega tõenäoliselt kogemus olemas. Kujundusvaade on paindlikum kui andmelehevaade, kuna selles vaates saate määrata kõiki saadaolevaid andmetüüpe ning lisaks saate luua otsinguvälja – kõik see ilma kujundusvaatest lahkumata.

Veeru lisamine kujundusvaates

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil muudetavat tabelit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

  või

  Klõpsake Accessi olekuribal nuppu Kujundusvaade.

 2. Valige veerus Välja nimi tühi rida ja tippige uue välja nimi.

 3. Valige veerus Andmetüüp oma uue väljanime kõrval uue veeru jaoks soovitud andmetüüp.

 4. Salvestage muudatused.

Lehe algusse

Veeru eemaldamine kujundusvaates

Veeru andmelehevaates kustutamise reeglid kehtivad ka kujundusvaates töötamisel: veeru kustutamisel lähevad kaotsi ka kõik selle veeru andmed. Enne primaarvõtme välja või otsinguvälja kustutamist tuleb lisaks esmalt kustutada nende väljade seosed.

Lisateavet leiate artiklist Andmebaasi kujunduse põhitõed, tabeli primaarvõtme lisamine või muutmine Accessisja mitme väärtusega välja loomine või kustutamine.

Veeru eemaldamine kujundusvaates

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil muudetavat tabelit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

  või

  Klõpsake Accessi olekuribal nuppu Kujundusvaade.

 2. Valige väli (rida), mille soovite kustutada.

 3. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Kustuta read.

  või

  Vajutage kustutusklahvi Delete.

 4. Salvestage muudatused.

Lehe algusse

Ülevaade sellest, kuidas Access teabe sisestamise ajal andmetüüpe määrab

Kui loote tühja andmelehe, määrab Access igale väljale andmetüübi, kui sisestate sellele väljale andmeid esimest korda. Järgmises tabelis on loetletud mitmesugust tüüpi andmed, mida saate sisestada, ja andmetüübid, mida Access neile andmetele rakendab.

Märkus.: Manuse või OLE objekti andmetüüpi ei saa määrata andmeid väljale sisestades. Samuti ei saa te andmeid väljale sisestades lubada rikasteksti redigeerimise tuge.

Järgmine tabel näitab, kuidas Access määrab välja andmetüübi, kui teie sisestate andmelehevaates andmeid.

Kui sisestate:

Access loob järgmise andmetüübiga välja:

Jaan

Lühitekst (tekst)

Tekstiplokk või tekst ja arvud, mis on kokku rohkem kui 256 märki.

Pikk tekst (Memo)

Märkus.: Andmelehevaates ei saa rikasteksti vormingut lubada. Kui lubate memovälja jaoks atribuudi nimega Ainult lisa, peidab Access vaikimisi kogu teksti, kui viite kursori sellele väljale.

Rikasteksti vormingu lubamise kohta leiate teavet artiklist Rikastekstivälja loomine või kustutamine.

http://www.contoso.com

Access tunneb ära järgmised Interneti-protokollid: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Märkus.: Protokolli järele tuleb lisada mõni tühikust erinev märk, et Access oskaks protokolli ära tunda ja väljale hüperlingi andmetüübi määrata.

Hüperlink

50000

Arv, pikk täisarv

50 000

Arv, pikk täisarv

50 000,99

Arv, kahekordne

50000,389

Arv, kahekordne

31.12.2019

Windowsi piirkonna- ja keelesätetes määratud kuupäeva- ja kellaajavormingud määravad ära selle, kuidas Access kuupäeva- ja kellaajaandmed vormindab.

Kuupäev/kellaaeg

31. detsember 2019

Märkus.: Access oskab kuupäeva ja kellaaja andmetüübi tuvastada juhul, kui sisestate või kleebite nädalapäeva nimest rohkem teavet. Kui sisestate näiteks üksnes väärtuse „Teisipäev“, valib Access teksti andmetüübi. Kuupäeva ja kellaaja tüübi tuvastab Access juhul, kui sisestate lisaks päevale ka kuu.

Kuupäev/kellaaeg

10.50:23

Kuupäev/kellaaeg

10.50

Kuupäev/kellaaeg

17.50

Kuupäev/kellaaeg

12,50 €

Access tunneb ära teie Windowsi piirkonna- ja keelesätetes määratud valuutatähise.

Valuuta

21,75

Arv, kahekordne

123,00%

Arv, kahekordne

3,46E+03

Arv, kahekordne

Lehe algusse

Selliste andmetüüpide määramine, millele andmelehevaade ei viita

Teatud toiminguid ei saa andmelehevaates vaikimisi sooritada.

 • Te ei saa andmeid tühja lahtrisse kleepides määrata manuse ega OLE objekti andmetüüpi.

 • Te ei saa andmeid kleepides lubada pika teksti (memo) väljal rikasteksti redigeerimist. Rikasteksti toe lubamiseks peate välja jaoks vastava sätte määrama kujundusvaates.

Selles lõigus selgitatakse nende toimingute tegemist.

Manuse andmetüübi määramine

 1. Valige andmelehel tühi veerg, kui see pole juba valitud. Tühi veerg on see, mille veerupäises on silt Klõpsake lisamiseks.

 2. Valige ripploendist väärtus Manus.

 3. Salvestage muudatused.

Lehe algusse

Rikasteksti redigeerimist toetava pika teksti (memo) välja lisamine tabelisse

 1. Valige andmelehel tühi veerg, kui see pole juba valitud. Tühi veerg on see, mille veerupäises on silt Klõpsake lisamiseks.

 2. Valige ripploendist väärtus RTF-vorming.

 3. Salvestage muudatused.

Veeru teisendamine otsinguväljaks

Vaikimisi ei saa te andmelehevaates uut veergu otsinguväljaks teisendada. Kui te pole Accessi varem kasutanud, siis võtke teadmiseks, et otsinguväljal kuvatakse loendina mõnest muust allikast (nt tabelist või üksuste loendist) pärit andmed. Vaikimisi kasutab Access otsinguandmete kuvamiseks ripploendit, ent soovi korral saate kasutada ka vormil kuvatavat loendiboksi (loendit, mida ei saa avada ega sulgeda).

Vastavalt vajadusele saate luua kahte tüüpi otsinguvälju: tabelipõhiseid loendeid ja väärtuste loendeid. Tabelipõhine loend kasutab päringut, et tuua andmed mõnest teisest tabelist. Väärtuste loendis kuvatakse püsiväärtused. Järgmistes juhistes antakse ülevaade mõlemat tüüpi loendite loomisest.

Otsinguvälja lisamine

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mis on teie uue andmelehe aluseks, ja klõpsake siis käsku Kujundusvaade.

  või

  Klõpsake Accessi olekuribal nuppu Kujundusvaade.

  Tabel avatakse kujundusvaates.

 2. Valige väli, mida soovite teisendada.

  või

  Valige veerus Välja nimi tühi rida ja sisestage uue välja nimi.

 3. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Otsinguveerg.

  või

  Klõpsake kujundusvaates veerus Andmetüüp allanoolenuppu ja valige Otsinguviisard.

  Käivitatakse otsinguviisard.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Tabelipõhise loendi loomine    

   1. Valige Soovin, et otsinguveerg otsiks väärtusi tabelist või päringust ja klõpsake siis nuppu Edasi.

   2. Valige jaotises Vaade soovitud säte, seejärel valige loendist tabel või päring ja siis klõpsake nuppu Edasi. Kui soovite näiteks kasutada otsinguväljal mõnest tabelist pärinevaid väärtusi, valige Tabelid. Kui soovite kasutada päringut, klõpsake nuppu Päringud. Andmebaasi kõigi tabelite ja päringute loendi kuvamiseks klõpsake nuppu Mõlemad.

   3. Teisaldage väljad, mida soovite otsinguloendis kuvada, paanilt Saadaolevad väljad paanile Valitud väljad ja klõpsake siis nuppu Edasi.

   4. Soovi korral valige eelmises toimingus valitud väljade jaoks sortimisvalikud ja klõpsake siis nuppu Edasi.

   5. Soovi korral reguleerige otsinguloendis veergude laiust ja klõpsake siis nuppu Edasi.

   6. Soovi korral sisestage jaotises Millist silti soovite otsinguveeru jaoks kasutada? tekstiväljale meelepärane nimi.

   7. Soovi korral märkige ruut Luba mitu väärtust. Kui see ruut on märgitud, saate loendist valida ja talletada mitu üksust.

   8. Klõpsake nuppu Valmis. Kui Access palub teil tabeli salvestada, klõpsake nuppu Jah. Access lisab otsingupäringu uude tabelisse. Vaikimisi toob päring teie määratud väljad ning lähtetabeli primaarvõtme väärtused. Seejärel määrab Access otsinguvälja andmetüübi: see vastab lähtetabeli primaarvõtme välja andmetüübile. Kui näiteks lähtetabeli primaarvõtme välja andmetüüp on Automaatnumber, määrab Access otsinguväljale arvu andmetüübi.

   9. Naaske andmelehevaatesse, minge otsinguväljale ja valige loendist soovitud üksus.

    Või

 5. Väärtusepõhise loendi loomine    

  1. Klõpsake raadionuppu Tipin soovitud väärtused ise ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

  2. Sisestage väljale Veergude arv loendis kuvamiseks soovitud veergude arv. Seejärel minge esimesele tühjale lahtrile ja sisestage väärtus.

   Kui sisestate esimese väärtuse, kuvatakse praeguse lahtri all uus tühi lahter.

  3. Pärast esimese väärtuse sisestamist viige fookus tabeldusklahviga TAB või allanooleklahviga järgmisele lahtrile ja sisestage teine väärtus.

  4. Korrake juhiseid 2 ja 3 kuni loendi loomiseni. Seejärel klõpsake nuppu Edasi.

  5. Soovi korral sisestage uue välja nimi ja klõpsake siis nuppu Valmis.

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×