Funktsioon GetObject

Märkus.: Kui Microsoft Jet Expression Service töötab liivakastirežiimis, mis takistab potentsiaalselt ebaturvaliste avaldiste väärtustamist, on käesolevas artiklis kirjeldatud funktsioon, meetod, objekt või atribuut keelatud. Liivakastirežiimi kohta lisateabe saamiseks otsige spikrist sõna „liivakastirežiim“.

Tagastab ActiveX-komponendi võimaldatava objektiviite.

Süntaks

GetObject([teenimi ] [, klass ] )

Funktsiooni GetObject süntaksil on järgmised argumendid.

Argument

Kirjeldus

teenimi

Valikuline. Variant (String). Toodavat objekti sisaldava faili täielik tee ja nimi. Kui teenimi jäetakse ära, on nõutav klass.

klass

Valikuline. Variant (String). Objekti klassi tähistav string.


Argumendis klass kasutatakse süntaksit rakendusenimi.objektitüüp. Süntaks koosneb järgmistest osadest.

Osa

Kirjeldus

rakendusenimi

Nõutav. Variant (String). Objekti võimaldava rakenduse nimi.

objektitüüp

Nõutav. Variant (String). Loodava objekti tüüp või klass.


Kommentaarid

Märkus.: Järgmised näited kujutavad selle funktsiooni kasutamist rakenduse Visual Basic for Applications (VBA) moodulis. Lisateabe saamiseks VBA-ga töötamise kohta valige välja Otsing kõrval kuvatavast ripploendist väärtus Tootearendusmaterjal ja sisestage otsinguväljale üks või mitu sõna.

Funktsiooni GetObject abil pääsete juurde faili ActiveX-objektile ning saate objektile määrata objektimuutuja. Funktsiooni GetObject tagastatud objektile objektimuutuja määramiseks saate kasutada lauset Set. Siin on näide.

Dim CADObject As Object
Set CADObject = GetObject("C:\CAD\SCHEMA.CAD")

Koodi käivitamisel käivitatakse ka määratud teenimega rakendus ning aktiveeritakse määratud failis olev objekt.

Juhul kui teenimi on nullpikkusega string (""), tagastab GetObject määratud tüüpi objekti uue eksemplari. Teenime argumendi ärajätmisel tagastab GetObject määratud tüüpi aktiivse objekti. Juhul kui määratud tüüpi objekti pole, ilmneb tõrge.

Teatud rakendused võimaldavad faili osaliselt aktiveerida. Lisage failinime lõppu hüüumärk (!) ning lisage selle järele string aktiveeritava failiosa tuvastamiseks. Sellise stringi koostamise kohta leiate teavet objekti loonud rakenduse dokumentatsioonist.

Näiteks on võimalik, et joonistusrakendust kasutades talletatakse teie joonistuse mitu kihti failis. Joonistuse SCHEMA.CAD kihi aktiveerimiseks saaksite kasutada järgmist koodi.

Set LayerObject = GetObject("C:\CAD\SCHEMA.CAD!Layer3")

Juhul kui te ei määra objekti klassi, määratakse rakenduse käivitamine ja objekti aktiveerimine teie sisestatud failinime põhjal. Mõned failid võivad toetada mitut klassi objekte. Näiteks võib joonistus toetada kolme eri tüüpi, kuid ühe ja sama faili osaks olevat objekti: Application (Rakendus), Drawing (Joonistus) ja Toolbar (Tööriistariba). Selleks et määrata, millise faili objekti soovite aktiveerida, saate kasutada valikulist argumenti klass. Siin on näide.

Dim MyObject As Object
Set MyObject = GetObject("C:\DRAWINGS\SAMPLE.DRW", _
"FIGMENT.DRAWING")

Selles näites on joonistusrakenduse nimi FIGMENT ning DRAWING on üks rakenduse toetatavatest objektitüüpidest.

Kui objekt on aktiveeritud, siis viidatakse sellele koodis määratletud objektimuutujat kasutades. Eelmises näites kasutatakse uue objekti atribuutidele ja meetoditele juurdepääsemiseks objektimuutujat MyObject. Siin on näide.

MyObject.Line 9, 90
MyObject.InsertText 9, 100, "Hello, world."
MyObject.SaveAs "C:\DRAWINGS\SAMPLE.DRW"

Märkus.:  Juhul kui on olemas objekti praegune eksemplar või kui soovite objekti luua laaditud failiga, saate kasutada funktsiooni GetObject. Kui objekti praegust eksemplari pole ning te ei soovi objekti käivitada laaditud failiga, kasutage funktsiooni CreateObject.

Juhul kui objekt on registreeritud ühekordse objektina, luuakse ainult üks objekti eksemplar, olenemata sellest, kui palju funktsiooni CreateObject käivitatakse. Ühekordse objekti korral tagastab funktsioon GetObject nullpikkusega stringi ("") süntaksiga kutsumisel alati sama eksemplari ning põhjustab vea, kui argument teenimi on ära jäetud. Funktsiooni GetObject ei saa kasutada Visual Basicu abil loodud klassile viite toomiseks.

Näide

Selles näites tuuakse funktsiooni GetObject kasutades konkreetse Microsoft Office Excel 2007 töölehe viide (MyXL). Funktsioon kasutab Exceli nähtavaks muutmiseks, sulgemiseks jne töölehe atribuuti Rakendus. Protseduur DetectExcel Sub otsib kaht API-kutset kasutades Excelit ning kui Excel juba töötab, siseneb sellesse töötavate objektide tabeli (Running Object Table) kaudu. Kui Microsoft Excel ei tööta, põhjustab funktsiooni GetObject esimene kutse vea. Selles näites määratakse lipule ExcelWasNotRunning väärtus „True“. Funktsiooni GetObject teine kutse määrab avatava faili. Kui Excel ei tööta, siis teine kutse käivitab selle ning tagastab määratud failiga (mytest.xls) tähistatud töölehe viite. Fail peab olema määratud asukohas, muidu ilmneb Visual Basicu automatiseerimistõrge. Näidiskoodis muudetakse nähtavaks nii Excel kui ka määratud töölehe aken. Kui varasemat Exceli versiooni ei töötanud, sulgeb kood Exceli, kasutades selleks objekti Application (Rakendus) meetodit Quit (Sule). Juhul kui rakendus juba töötas, siis seda sulgeda ei proovita. Viite vabastamiseks määratakse sellele väärtus Nothing (Pole).

' Declare necessary API routines:
Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias _
"FindWindowA" (ByVal lpClassName as String, _
ByVal lpWindowName As Long) As Long
Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias _
"SendMessageA" (ByVal hWnd as Long,ByVal wMsg as Long, _
ByVal wParam as Long, _
ByVal lParam As Long) As Long
Sub GetExcel()
Dim MyXL As Object ' Variable to hold reference
' to Microsoft Excel.
Dim ExcelWasNotRunning As Boolean ' Flag for final release.
' Test to see if there is a copy of Microsoft Excel already running.
On Error Resume Next ' Defer error trapping.
' GetObject function called without the first argument returns a
' reference to an instance of the application. If the application isn't
' running, an error occurs.
Set MyXL = GetObject(, "Excel.Application")
If Err.Number <> 0 Then ExcelWasNotRunning = True
Err.Clear ' Clear Err object in case error occurred.
' Check for Microsoft Excel. If Microsoft Excel is running,
' enter it into the Running Object table.
DetectExcel
' Set the object variable to reference the file you want to see.
Set MyXL = GetObject("c:\vb4\MYTEST.XLS")
' Show Microsoft Excel through its Application property. Then
' show the actual window containing the file using the Windows
' collection of the MyXL object reference.
MyXL.Application.Visible = True
MyXL.Parent.Windows(1).Visible = True
Do manipulations of your file here.
' ...
' If this copy of Microsoft Excel was not running when you
' started, close it using the Application property's Quit method.
' Note that when you try to quit Microsoft Excel, the
' title bar blinks and a message is displayed asking if you
' want to save any loaded files.
If ExcelWasNotRunning = True Then
MyXL.Application.Quit
End IF
Set MyXL = Nothing ' Release reference to the
' application and spreadsheet.
End Sub
Sub DetectExcel()
' Procedure dectects a running Excel and registers it.
Const WM_USER = 1024
Dim hWnd As Long
' If Excel is running this API call returns its handle.
hWnd = FindWindow("XLMAIN", 0)
If hWnd = 0 Then ' 0 means Excel not running.
Exit Sub
Else
' Excel is running so use the SendMessage API
' function to enter it in the Running Object Table.
SendMessage hWnd, WM_USER + 18, 0, 0
End If
End Sub

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×