Loendiseoste loomine kordumatute ja otsinguveergude abil

Loendiseoste loomine kordumatute ja otsinguveergude abil

Loenditevaheliste seoste loomiseks saate kasutada kordumatuid veerge, otsinguveerge ja seose jõustamist (kaskaad- ja piirake kustutamist), mis kõik aitavad teil luua keerukamaid ärilahendusi ja aidata säilitada andmete tervikluse.

Loendiseoste ülevaade

Järgmistes jaotistes on oluline taustteave lähte- ja sihtloendite vaheliste seoste loomise, kordumatute ja otsinguveergude loomise ning loendiseoste käitumise eest. Saate vaadata, kuidas lisada esmaseid ja sekundaarseid otsinguveerge, vaadata, redigeerida ja kustutada loendiseoste üksusi ning hallata loendiseoseid, kui loendites on palju üksusi.

Kursustele raamatute määramine kordumatute ja otsinguveergude abil

Kurakali loend koos kõnelaienditega

Lugemisloend koos kursuste loendiga sobitamiseks ettelugemistega

 1. Lähteloendit nimetatakse lugemisloendiks ja sihtloendit nimetatakse kursusteks.

 2. Igal loendil on kordumatud veerud, et tagada õigete andmete vastendamine.

 3. Lähteloendi (lugemisloend) primaarne otsinguveerg "otsib" sihtloendi (kursused) ID-veergu, mis põhineb vastaval väärtusel.

 4. Lähteloendi sekundaarne otsinguveerg lisab automaatselt sihtloendist veeru Kursuse nimi.

Veeru loomisel saate määrata, et veerg peab sisaldama kordumatuid väärtusi. See tähendab, et loendis ei saa selles veerus olla duplikaatväärtusi. Te ei saa lisada loendiüksust, mis sisaldab duplikaatväärtust, muuta olemasolevat loendiüksust, mille tulemusena luuakse duplikaatväärtus, ega taastada üksust prügikastist, kui selle tulemuseks oleks duplikaatväärtus. Kui loote lähteloendis otsinguveeru ja määratlete selle veeru kordumatuks, ei tohi sihtloendi veerg sisaldada ka duplikaatväärtusi.

Märkus.: Ainulaadsus ei ole st case-sensitive. Näiteks ord-231 ja ord-231 loetakse duplikaatväärtusteks.

Kordumatul veerul peab olema ka indeks. Kordumatu veeru loomisel võidakse teil paluda luua register ja see luuakse nupu OK klõpsamisel automaatselt. Kui kordumatul veerul on indeks, ei saa te registrit sellest veerust eemaldada, välja arvatud juhul, kui peate veeru duplikaatväärtuste lubamiseks uuesti välja määramata.

Järgmises tabelis on kokkuvõte sellest, milliseid veerutüüpe saab ja mida ei saa kasutada kordumatute veergude loomiseks.

Toetatud veerutüübid

Toetuseta veerutüübid

Üks tekstirida

Mitu tekstirida

Valik (ühe väärtusega)

Valik (mitme väärtusega)

Arv

Arvutuslik

Valuuta

Hüperlink või pilt

Kuupäev ja kellaaeg

Kohandatud veerud

Otsing (ühekordne väärtus)

Otsing (mitme väärtusega)

Isik (ühekordne väärtus)

Isik (mitme väärtusega)

Jah/ei

Kahe loendi vahelise seose loomiseks looge lähteloendis otsinguveerg, mis toob (või otsib) ühe või mitu sobivat väärtust sihtloendist. Kui olete otsinguveeru (esmase veeru) lisanud, saate jätkata sihtloendist täiendavate veergude (sekundaarsete veergude) lisamist lähteloendisse. Täiendavatel sekundaarveergudel peab olema allpool kirjeldatud toetatud andmetüüp.

Järgmises tabelis on kokku võetud veerutüübid, mida saab otsinguveergude loomiseks kasutada ja mida ei saa kasutada.

Toetatud veerutüübid

Toetuseta veerutüübid

Üks tekstirida

Mitu tekstirida

Arv

Valuuta

Kuupäev ja kellaaeg

Isik või rühm

Arvutuslik

Hüperlink või pilt

Kohandatud veerud

Jah/ei

Valik

Otsing

Saate luua kahte tüüpi otsinguveerge: jõustatud seosega otsinguveerg ja jõustamata seosega otsinguveerg.

Jõustatava seosega (ehk viitamisterviklusega) otsinguveerg võimaldab otsida üksikuid väärtusi ja säilitada sihtloendi andmete tervikluse ühel kahest viisist.

Kaskaadkustutus    Kui sihtloendi üksus kustutatakse, kustutatakse ka lähteloendis seotud üksus või üksused. Sel juhul soovite veenduda, et kõik seotud üksused kustutatakse ühe andmebaasitehingu osana. Näiteks kui kustutate järjestuse sihtloendist, saate tagada, et ka lähteloendi vastavad tellimuseüksused kustutatakse. Te ei soovi tellida üksusi ilma vastava tellimuseta, kuna see loob orbtellimuse üksused, mis võivad hiljem segadust tekitada.

Piira kustutamist    Kui proovite kustutada üksust sihtloendist ja sellel on lähteloendis üks või mitu seotud üksust, ei saa te üksust sihtloendist kustutada. Sel juhul soovite tagada, et sihtloendi seotud üksus säiliks. Näiteks kui keegi proovib kustutada tellimuseüksust sihtloendist, võib kliendil olla see tellimus ootel ja soovite, et kustutamistoiming ei toimuks enne tellimuse töötlemist. Te ei soovi, et kliendi tellimus kustutatakse kogemata, kuna see mõjutaks teie võimet tellimust täita.

Kursuseloend, mis proovib kustutada kahte üksust.

Lugemisloend kustutatud üksustega

 • Kaskaadkustutustoiming tagab, et kõik seotud üksused kustutatakse ühes andmebaasitehingus. Näiteks kui kustutate loendi Kursused üksuse, mille loendi ID on 1, kustutaks see ka kustutatud üksusele viitanud lugemisloendi üksused.

 • Kustutamise piiramise toiming takistab üksuste kustutamist sihtloendist, kui on olemas seotud lähteloendi üksused. Seega, kui proovisite kustutada loendis Kursused üksust, mille loendi ID on 3, ei saa te seda teha, kuna sellele on endiselt viidatud vähemalt ühele lugemisloendi üksusele.

Loendiseose käitumise järgimine aitab teie andmeid säilitada ja vältida ebakõlasid, mis võivad probleeme põhjustada.

Märkus.: Jõustatud seose loomiseks või muutmiseks peab loendis olema loendite haldamise õigus.

Seose jõustav otsinguveerg peab sisaldama ka registrit. Kui loote otsinguveeru, mis jõustab seose, võidakse teil paluda luua register. Nupu OK klõpsamiselluuakse register automaatselt. Kui seose jõustav otsinguveerg on registriga, ei saa te registrit sellest veerust eemaldada, välja arvatud juhul, kui eemaldate esmalt jõustatud seose.

Jõustamata seosega otsinguveerg

Jõustamata seosega otsinguveerus saate otsida sihtloendi lähteloendist üksikuid või mitut väärtust. Kui teil on lähteloendis üksuse kustutamise õigus, pole sihtloendis täiendavaid kustutuspiiranguid ega kustutustoiminguid.

Üks loendiseoste loomise eeliseid on see, et saate ühel lehel kuvada ja redigeerida kahe või enama loendi veerge. Kui loote lähteloendis otsinguveeru, kuvatakse esmases veerus sihtloendi veeru väärtused, kuid samuti saate määrata, et sihtloendi täiendavad sekundaarsed veerud kuvatakse ka primaarveeru ja muude lähteloendi veergude kõrval.

Märkus.: Esmase veeru loomisel peaksite määrama mitme väärtuse aktsepteerimise ja esmase veeruga seotud lisaveerud. Kuigi saate veeru loendist ümber nimetada, ei saa te neid muid funktsioone lisada. Kui soovite pärast loendi loomist muuta mitmele väärtusele, lisada veerge või muid suvandeid, avage Sätted>Loendi sätted.

Mitme väärtuse ja täiendavate veergude lisamine otsinguveerule

Esmane veeruväärtus on link, mille saate valida, et kuvada kõik selle üksuse veeruväärtused sihtloendis. Iga sihtloendi teisene veeruväärtus kuvatakse lähteloendi veerus tekstina. Kui loote mitme väärtusega otsinguveeru, kuvatakse iga sihtloendi (nii primaarse kui ka teisese) veeru puhul nende mitu vastavat väärtust, mis on eraldatud semikoolonitega. Neid esmaseid ja sekundaarseid veerge saate loendivaates muuta samamoodi nagu lähteloendi veerge, näiteks lisades, eemaldades, filtreerides ja sortides.

Esmane veerunimi on otsinguveeru loomisel esitatav nimi. Vaikimisi järgib iga teisene veerunimi lähteloendis <esmase veeru nime>: <veeru nimi sihtloendis>. Põhiveeru nime muutmine muudab seega kõigi teiseste veergude nimesid. Siiski saate muuta teiseste veergude vaikenimesid ja -kirjeldusi, et muuta nimed teile tähendusrikkamaks.

Instrumentide loend, kus on esile tõstetud instrumendi ID ja instrument

muusikute loend, kus on esile tõstetud ID ja pealkiri

 1. 1. Mitme väärtusega esmane otsinguveerg.

 2. 2. Mitme väärtusega teisene otsinguveerg.

 3. 3. Veeru nime on muudetud vaikenimeks Instruments: Title to Instruments.

Märkus.: Veeru nime ID on vaikimisi saadaval, kuid peidetud. Selle kasutamiseks valige Vaatesuvandidja seejärel käsk Redigeeri praegust vaadet. Kerige ja märkige ruut Kuva.

Kui loote loendiseod otsinguveergude, kordumatute veergude ja jõustatud seostega loendite abil, saate jõuda ressursiläveni või -piiranguni ja need võidakse blokeerida järgmistel juhtudel.

 • Kui muudate olemasolevas loendis kordumatuks veeru, mis sisaldab rohkem üksusi kui loendivaate lävi (kuid pange tähele, et ühe üksuse lisamine loendisse, mis muudab loendivaate lävest suuremaks, on toiming, mida tavaliselt ei blokeerita).

 • Kui lülitate loendis, kus on rohkem üksusi kui loendivaate lävi, lülitatakse sisse kaskaadkustutus või Piira kustutamist.

 • Olete ületanud loendivaate otsinguläve, mis on vaikimisi kaksteist otsinguveerge.

 • Kustutustoimingu üksuste arv ületab 1000.

Lisateavet mitme üksusega loendite haldamise kohta leiate teemast Loendite ja teekide haldamine paljude üksustega.

Hoiatus.: Te ei saa teha järgmist.

 • Looge loendis kordumatu veerg, kus on määratletud üksusetaseme õigused.

 • Õiguste pärimise katkestamine loendist loendiüksusele, kui loend sisaldab kordumatut veergu.

 • Looge kordumatu veerg või muutke kordumatut veergu loendis, mis sisaldab kordumatute õigustega üksusi või mille sisu kinnitamine on lubatud.

Uue veeru lisamiseks tehke järgmist.

 1. Liikuge loendit sisaldavale saidile.

 2. Valige saidi loendi nimi või valige Sätted SharePoint Nupp Sätted online , valige Saidi sisu jaseejärel valige loendi nimi.

 3. Otsige loendi ülaservast üles veerupäised. Valige veerupäistest paremal nupp +Lisa veerg.

  Veeru lisamine SharePoint Online'is.

 4. Kuvatakse ripploend, kus on eri tüüpi veerge, mida saate luua. Valige üks järgmistest veerutüüpidest.

  • Üks tekstirida

  • Mitu tekstirida

  • Asukoht

  • Arv

  • Jah/ei

  • Isik

  • Kuupäev

  • Valik

  • Hüperlink

  • Pilt

  • Valuuta

  Märkus.: Kui soovite luua otsinguveeru, valige ripploendist Rohkem. Sisestage veerule nimi ja valige veerusuvandite kuval otsingutüüp. Pärast seda saate 5. ja 6. etapid vahele jätta.

 5. Lisage lehe parempoolses servas kuvatavale paanile oma veeru nimi ja teave.

 6. Lülitage säte Jõusta kordumatud väärtusedväärtuseks Jah.

  Suvandi Jõusta kordumatud väärtused valimine

  Kui valite veeru jaoks toetuseta andmetüübi, ei kuvata käsku Jõusta kordumatud väärtused.

 • Kordumatu veeru indeksit ei saa eemaldada. Registri eemaldamiseks peate muutma veeru kordumatust veerust veeruks, mis lubab esmalt duplikaatväärtused, ja seejärel registri eemaldama.

 • Kui proovite muuta olemasolevat veergu duplikaatväärtustest kordumatuks väärtuseks, võib see toiming olla takistatud, kui olemasolev veerg sisaldab duplikaatväärtusi. Esmalt peate eemaldama kõik duplikaadiväärtused ja seejärel muutma veeru, lubades duplikaatväärtused kordumatuks veeruks.

 • Kui soovite muuta kordumatu veeru andmetüüpi, tehke järgmist.

  • Veeru muutmine duplikaatväärtuste lubamiseks

  • Registri eemaldamine

  • Veeru muutmine muuks toetatud andmetüübiks

  • Seejärel tehke veerg kordumatuks.

Nende juhiste abil saate seadistada otsimisveeru, mis kuvab esmase veeru ja soovi korral ka sekundaarse veeru loendisse. Primaarveerg saab indekseerida, kuid kuna sekundaarset veergu (või välja) kontrollib esmane veerg, ei saa see olla kordumatu ega indekseeritud.

 1. Liikuge loendit sisaldavale saidile.

 2. Valige saidi navigeerimise loendi nimi või valige Sätted SharePoint Nupp Sätted online , valige Saidi sisu jaseejärel valige loendi nimi.

 3. Otsige loendi ülaservast üles veerupäised. Valige veerupäistest paremal nupp +Lisa veerg.

  Veeru lisamine SharePoint Online'is.

 4. Valige ripploendist Rohkem.

  Nupp Veel suvandeid on valitud

 5. Valige jaotises Selle veeru teabe tüüpväärtus Lookup(teave on sellel saidil juba olemas).

 6. Valige väljal Teabe toomine väljalt soovitud sihtloend.

 7. Valige väljal Selles veerus primaarne veerg.

 8. Märkige jaotises Veeru lisamine, etkuvada kõik need lisaväljad iga lisatamisveeru kohta veeru nime kõrval olevad ruudud. Loetletakse ainult toetatud andmetüüpidega veerud.

 9. Hiljem, kui soovite sekundaarseid veerge lisada või eemaldada, muutke otsinguveerge ja tehke soovitud valikud.

  Märkus.: Sekundaarset veergu ei saa indekseerida ega teisese veeru kordumatuks muuta.

 10. Kui soovite, et otsinguveerud kuvataks vaikevaates, valige Lisa vaikevaatesse.

 11. Jõustatud seose loomiseks valige Jõusta seose käitumine ja seejärel valige Piira kustutamist või Kaskaadkustuta .

 12. Klõpsake nuppu OK.

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

×