Microsoft Power Query teenusetingimused

Märkus.: Power Query kannab rakenduses Excel 2016 nime Toomine ja teisendamine. Siin esitatud teave kehtib mõlema kohta. Lisateavet leiate teemast Toomine ja teisendamine rakenduses Excel 2016.

VIIMATI VÄRSKENDATUD 20. aprillil 2018

1. LEPINGU KOHALDAMINE

See on sinu ("sina" või "sinu") ja Microsoft Corporation ' i vaheline leping (või selle alusel, kus sa elad, üks meie sidusettevõtetest) ("Microsoft"; "meie"," meie" või"meie"). Käesoleva lepingu tingimused ("leping") rakenduvad teie juurdepääsule ja kasutamisele Microsoft Power Query teenuses ("teenused"). Teenused võimaldavad kasutajatel otsida Microsoft Exceli ("lisandmoodul") Microsoft Power Query abil teatud andmekogumid. Kui kasutate teenuseid seoses Power BI Microsoft 365-le tellimusega ("Power BI"), saavad teenused ka teie ettevõtte teatud teabe ühiskasutusse anda. (Lisateavet Power BI kohta leiate teemast www.powerbi.com.) Teenuste kasutamise või kasutamisega nõustute käesoleva lepingu tingimustega. Kui te neid ei aktsepteeri, siis ärge teenustele juurde pääse ega kasutage. Kui teil on juurdepääs Saksamaal asuvatele teenustele, kehtib teile Saksa leping.

2. ANDMED

Teie vastutate ainuisikuliselt mis tahes andmete eest, mida on kasutatud seoses teiepoolse juurdepääsuga teenustele või teenuste kasutamisega („andmed“), ja mis tahes tarkvaraprogrammide või teenuste eest, mida te kasutate seoses teenustele juurdepääsu või teenuste kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes toimingute eest, mis on vajalikud nende andmete, tarkvaraprogrammide või teenuste varundamiseks.

3. TEENUSED

3.1. Teenuste kasutamise õigus.

Teil on õigus teenustele juurde pääseda ja teenuseid kasutada üksnes kooskõlas käesoleva lepingu tingimuste ning teenuste kasutamise jaoks määratud poliitikate ja protseduuridega. Juhul, kui järgite käesoleva lepingu tingimusi, tohite teenuseid kasutada (a) teatud avalikult kättesaadavate andmete ja andmeallikate otsimiseks ning (b) Power BI tellimuse olemasolul ka päringute ja andmete jagamiseks oma kolleegidega ning kolleegide jagatud päringutele ja andmetele juurdepääsemiseks.

3.2. Teenuste kasutamise piirangud.

Teenuste kasutamisel ei tohi te teha järgmist:

  • (a) teenuste kaudu filtreerida, tuua, kommenteerida, genereerida ega avaldada andmeid ega muud sisu, (i) mille omanik te ei ole või kui te pole õiguspäraselt omanikult selliseks kasutamiseks luba saanud, või (ii) mis rikub mis tahes kolmanda osapoole õigusi privaatsusele või tema isiklikke õigusi või mis tahes muid intellektuaalse omandi õigusi, kasutustingimusi (sealhulgas, kuid mitte ainult, rakenduseliidese (API) kasutuspoliitikaid) või muid tingimusi, mis on nende andmete või muu sisuga seotud;

  • (b) teenuseid rentida, liisida, välja laenata, müüa ega üle anda mitte ühelegi kolmandale osapoolele ega teenuseid kasutada äriotstarbeliste majutusteenuste pakkumiseks;

  • (c) kasutada mis tahes volitamata vahendeid teenuste muutmiseks või ümbermarsruutimiseks või muutmise või ümbermarsruutimise katseks;

  • (d) teenuseid (või teenustega ühendatud võrke) kahjustada, välja lülitada või nende kasutamist takistada või muul viisil häirida kellegi juurdepääsu teenustele või teenuste kasutamist;

  • (e) teenuseid avada või kasutada mis tahes viisil, mis on ebaseaduslik või toetab ebaseaduslikke tegevusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes viisil, mis võib kedagi rassi, põlvnemise, päritolu, perekonnaseisu, soo, usuliste tõekspidamiste, rahvuse, puude, seksuaalse sättumuse või vanuse põhjal diskrimineerida;

  • (f) minna vastuollu kohalike, piirkondlike, riiklike, maakondlike või muude kohaldatavate tarbija privaatsust käsitlevate õigusaktidega;

  • (g) teenuseid avada või kasutada mis tahes viisil, mis rikub Microsofti rämpspostivastast poliitikat, mille leiate lehel https://privacy.microsoft.com/en-US/; või

  • (h) teenuseid avada või kasutada mis tahes viisil, mis on mis tahes füüsilise või juriidilise isiku suhtes laimav, solvav, pahatahtlik või kahjustav.

4. OMANDIÕIGUSED

4.1. Õiguste reserveerimine; muude litsentside puudumine

Jättes välja käesolevas lepingus teile antud piiratud kasutus- ja juurdepääsuõigused, jätab Microsoft endale kõik teenustega seotud õigused, mida pole selles lepingus selgesõnaliselt teile antud. Leping ei anna teile mitte mingeid täiendavaid õigusi (sh kaudseid litsentse, õigusi ega eritingimusi) ei kaudselt, tõkete kaudu ega muul viisil. Microsoft võimaldab teil andmeid otsida ja nendele juurde pääseda, kuid ei anna teile nimetatud andmete kasutamiseks ega nendele juurdepääsemiseks mingisuguseid õigusi.

4.2.Õiguste andmine Microsoftile

Teenuste kasutamisel litsentsite Microsofti (kellel on õigus mitmele alllitsentsisaajale ja mitmele all-litsentsile), teie intellektuaalse omandi õiguste all on mis tahes õigused, mida Microsoft peab kasutama või töötlema teenuste kaudu või mis tahes muust teabest, mida te teenuste kasutamisega seoses meile edastate, ainult selleks, et võimaldada Microsoftil teile teenuseid või tugiteenuseid (kui üldse) teenust pakkuda. Samuti annate Microsoftle õiguse jälgida ja salvestada Microsoft Internal Use teenuste kasutamisega seotud kasutusviise, trende ja muid statistilisi andmeid.

4.3. Microsoft ei pea end omanikuks.

Microsoft ei pea end selliste andmete ega muu teabe omanikuks, mida olete meile andnud seoses teenuste kasutamisega. Andmete ja muu sellise teabega seotud õiguste kaitsmine on teie ülesanne.

4.4. Teie ei pea end omanikuks.

Nõustute, et teenused ega kontroll nende üle ei kuulu teile, välja arvatud käesolevas lepingus selgesõnaliselt sätestatud juhtudel.

4.5. Teenuste teiepoolne kasutamine.

Tagate, et teil on kõik vajalikud õigused nende andmete, tarkvaraprogrammide või teenuste kasutamiseks, mida te teenustega seoses kasutate, ning et nende andmete, tarkvaraprogrammide või teenuste kasutamine ei riku ühegi kolmanda osapoole intellektuaalse omandi ega muid omandiõigusi. Nõustute hankima kõik vajalikud õigused ning järgima kõiki litsentsi- või muid tingimusi, mille on kehtestanud selliste teile mittekuuluvate andmete, tarkvaraprogrammide või teenuste õiguspärane omanik. Nõustute teenuseid avama või kasutama (a) ilma mis tahes kolmanda osapoole õigusi rikkumata ja panemata Microsoftile mis tahes muid kohustusi teie või mis tahes kolmanda osapoole ees ja (b) ainult sellisel viisil, mis on kooskõlas kõigi kohaldatavate õigusaktide ja eeskirjadega.

5. TEENUSE TASEMED; TURVE

5.1. Teenuse tasemed.

Me pole kohustatud pakkuma teenuste jaoks mitte mingisuguseid tugiteenuseid. Võib juhtuda, et teenustele ei pääse vahel planeeritud või planeerimata põhjusel (nt hooldusvärskenduste, toitekatkestuste, süsteemirikete, riketest põhjustatud pikaajaliste töökatkestuste ja muude katkestuste tõttu) juurde. Võib juhtuda, et sel ajal ei pääse kõigile või osale teenustele juurde ega saa neid kasutada. Andmed võivad osaliselt või täielikult kaotsi minna. Toite- või mõne muu katkestuse korral, mis võib Microsofti hinnangul teenuseid ohustada, võib Microsoft teenuste osutamise omal äranägemisel peatada.

5.2. Turve.

Kasutame mitmesuguseid turvameetmeid ja-menetlusi, et kaitsta teenuseid volitamata juurdepääsu või teenuste kasutamise eest; Me ei saa siiski garanteerida, et meil on selleks edu. Seega, ilma piiranguteta käesoleva lepingu ühegi teise sättega, kinnitate, et kannate ainuvastutust andmete piisava turbe, kaitse ja varundamise eest ning mis tahes muude andmete, tarkvara või teenustega, mida kasutate teenustega seoses. Soovitame tungivalt teil võimaluse ja vajaduse korral võtta tarvitusele abinõud andmete kaitsmiseks, sh ilma piiranguteta kasutada andmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu ja andmete rutiinset arhiivimist.

5.3. Turvameetmete rikkumine – teade Microsoftile.

Kohustute meile kohe teada andma, kui märkate teenuste kasutamisega seoses mõnda turvameetmete rikkumist.

6. PRIVAATSUS

Tarkvara võib koguda andmeid teie ja teie tarkvarakasutuse kohta ning edastada need andmed Microsoftile. Microsoft võib neid andmeid kasutada teenuste pakkumiseks ning Microsofti toodete ja teenuste täiustamiseks. Kui teil on keeldumisõigus, kirjeldatakse seda tootedokumentatsioonis. Mõni tarkvara funktsioon võib võimaldada koguda andmeid teie rakenduste kasutajatelt, kes pääsevad tarkvarale juurde või kasutavad seda. Kui kasutate rakenduses andmete kogumist võimaldavaid funktsioone, peate järgima kohaldatavaid õigusakte, sealhulgas hankima kasutajatelt kõik nõutavad nõusolekud ning omama hõlpsalt leitavat privaatsuspoliitikat, mis kirjeldab kasutajatele üksikasjalikult ja ausalt seda, kuidas te nende andmeid kasutate, kogute ja edastate. Microsofti andmekogumis- ja -kasutustavade kohta saate hankida lisateavet tootedokumentatsioonist ja Microsoft privaatsusavaldusest, mille leiate veebilehelt https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Te kohustute järgima kõiki kohalduvaid Microsofti privaatsusavalduse punkte.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE Mahus, mille ulatuses Microsoft on seoses tarkvaraga isikuandmete töötleja või alamtöötleja, võtab Microsoft kõigi klientide ees alates 25. maist 2018 jõustuvate võrguteenuste tingimuste (leitavad veebilehelt http://go.microsoft.com/?linkid=9840733) lisas „Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse tingimused“ kirjeldatud kohustused.

7. TEIE PRIVAATSUSTAVAD

Kui kasutate teenuste kasutamisel isiklikke andmeid kogudes, talletades või muul viisil, peate: (a) järgima kõiki kohaldatavaid eraelu puutumatuse ja andmekaitset käsitlevaid õigusakte; ning (b) hankida teavet andvate isikute piisav luba, mis võimaldab Microsoftil, tema sidusettevõtetel, tütarettevõtjatel ja teenuseosutajatel (ühiselt "Microsofti osapooled") käesoleva lepinguga ette nähtud teabe töötlemist, kaasa arvatud (i) teabe edastamine Microsofti osapooltele nende töötlemiseks; ja (II) teabe töötlemine väljaspool jurisdiktsiooni, milles teave teile edastatakse (nt ladustamine ja muu töötlemine Ameerika Ühendriikides)..

8. TARKVARA

Teenuste kasutamiseks peate alla laadima ja installima lisandmooduli. Võime teie lisandmooduli versiooni automaatselt kontrollida. Võime teenuste värskendamiseks, täiendamiseks ja edasi arendamiseks teie arvutisse automaatselt lisandmooduli versiooniuuendusi alla laadida.

9. TEATED

9.1 Teated, mida meie teile saadame.

Te nõustute, et Microsoft võib teile teateid saata Microsofti omal äranägemisel määratud viisil, sealhulgas, kuid mitte ainult, postitades sellised teated teenuste portaalis või kogukonna arenduskeskuse veebisaidil. Kui pääsete teenustele juurde ja kasutate teenuseid, on teil olemas kogu nende teadete vastuvõtmiseks vajalik tarkvara ja riistvara. Kui te ei nõustu teateid elektrooniliselt vastu võtma, peate teenuste kasutamise lõpetama.

9.2. Teated, mida teie meile saadate.

Võite meile teateid saata lisandmooduli tagasiside- või spikrifunktsioonide kaudu.

10. TAGASISIDE

Käesolevaga annate Microsoftile (kel on õigus anda litsentse edasi mitmetele alamlitsentsiaatidele) tasu küsimata kõik õigused, mida on vaja selleks, et (a) saaksime teie poolt meile teenuste kohta saadetud tagasisidet kasutada, teistega jagada ja ärilisel otstarbel kasutada mis tahes viisil ja mis tahes otstarbel ning (b) et kolmandate osapoolte tooted, tehnoloogiad ja teenused saaksid kasutada Microsofti toote või teenuse mis tahes osa, mis hõlmab seda tagasisidet, või sellega suhelda. Te ei anna sellistele litsentsitingimustele alluvat tagasisidet, mis nõuab Microsofti tarkvara või dokumentatsiooni litsentsimist või teenuste osutamist kolmandatele osapooltele üksnes seetõttu, et kaasame neisse teie tagasisidet. Selles paragrahvis nimetatud õigused on tühistamatud, tähtajatud ning kestavad edasi ka siis, kui käesolev leping on lõppenud või aegunud.

11. KAHJUDE HÜVITAMINE

Nõustute korvama kahjud, tasuma kaitsmisega seotud kulud ning kaitsma Microsofti ning tema õigusjärglasi, esindajaid, juhte ja töötajaid mis tahes pretensioonide, nõuete, kulude, kohustuste, kohtuotsuste, kahjude, kulutuste ja kahjutasude (sh advokaaditasude või õigusabikulude) eest, mis tulenevad (a) teiepoolsest teenuste kasutamisest viisil, mis rikub käesolevat lepingut või mis tahes kohaldatavat seadust või määrust, või (b) mis tahes andmetest, tarkvaraprogrammidest või teenustest, mida te teenustega seoses kasutate, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes väited, nagu rikuksid need andmed, tarkvaraprogrammid või teenused või nende mis tahes osad mis tahes viisil mõne kolmanda osapoole autoriõigust, patenti, ärisaladust, kaubamärki või mõnda muud seaduslikku õigust.

12. ME EI ANNA MINGIT GARANTIID

KOHALDATAVATES SEADUSTES LUBATUD ULATUSES OSUTAME TEENUSEID JA TUGITEENUSEID (OLEMASOLU KORRAL) „OLEMASOLEVAL KUJUL“, „KÕIGI PUUDUSTEGA“ JA „SAADAOLEVAL KUJUL“. KÕIK TEENUSE RAHULDAVA KVALITEEDI, JÕUDLUSE, TÄPSUSE JA ANDMETE KÄTTESAADAVUSEGA SEOTUD RISKID JA JÕUPINGUTUSED ON TEIE KANDA. MICROSOFT EI ANNA KOHALDATAVATES SEADUSTES LUBATUD ULATUSES MITTE MINGISUGUSEID LUBADUSI, GARANTIISID EGA KLAUSLEID SEOSES TEENUSTE VÕI TUGITEENUSTEGA (OLEMASOLU KORRAL). KOHALDATAVATE SEADUSTEGA LUBATUD MÄÄRAL ÜTLEB MICROSOFT LAHTI KÕIGIST JA MIS TAHES OTSESTEST, SEADUSLIKEST JA KAUDSETEST LUBADUSTEST, GARANTIIDEST VÕI KLAUSLITEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, (A) LUBADUSTEST, GARANTIIDEST VÕI KLAUSLITEST, MIS ON SEOTUD TURUSTATAVUSE, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE, TÖÖALASTE PÜÜDLUSTE, TÄPSUSE, HÄIRIMATU KASUTAMISE JA EESKIRJADEST MITTEÜLEASTUMISEGA, (B) LUBADUSTEST, GARANTIIDEST VÕI KLAUSLITEST, MIS TULENEVAD KAUPLEMISEST, NING (C) LUBADUSTEST, GARANTIIDEST VÕI KLAUSLITEST SELLE KOHTA, ET TEENUSTELE JUURDEPÄÄS VÕI KASUTAMINE TOIMUB KIRJELDATUD VIISIL, ON KATKEMATU, TÕRKEVABA VÕI TURVALINE VÕI ET TEENUSTE KASUTAMINE ON TEIE JAOKS TÖÖKINDEL JA TÄPNE, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT ANDMETE TALLETAMINE, LUGEMINE, VÄRSKENDAMINE VÕI KUSTUTAMINE. MITTE MINGISUGUNE TEILE TEENUSTE VÕI TUGITEENUSTE (OLEMASOLU KORRAL) PAKKUMISE VÕI OSUTAMISE KÄIGUS TEHTUD SUULINE EGA KIRJALIK AVALDUS EI TÄHENDA MITTE MINGISUGUST GARANTIID, MILLEST ON KÄESOLEVAS LEPINGUS SELGESÕNALISELT LAHTI ÖELDUD. TEIL VÕIVAD HOOLIMATA SELLE LEPINGU TINGIMUSTEST OLLA TEATUD ÕIGUSED KOHALIKE SEADUSTE ALUSEL. MITTE ÜHEGI KÄESOLEVA LEPINGU TINGIMUSEGA EI KAVATSETA NEID ÕIGUSI RIIVATA, KUI NEED ON KOHALDATAVAD.

Kui oled Austraalia tarbija, oleme kohustatud teid teavitama järgmistest teemadest: Meie kaup on varustatud tagatistega, mida ei saa Austraalia tarbijaõiguste alusel välistada. Teil on õigus asendada või tagastada suur ebaõnnestumine ja hüvitamine mis tahes muul mõistlikult prognoositaval kaotsiminekul või kahjul. Sul on ka õigus lasta kaup remontida või asendada, kui kaup ei vasta vastuvõetavale kvaliteedile ja rike ei ole suurem kui suur rike.

13. VASTUTUSE PIIRAMINE

KOHALDATAVATES SEADUSTES LUBATUD ULATUSES EI VASTUTA MICROSOFT MITTE MINGIL JUHUL MITTE MINGISUGUSTE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÄESOLEVAST LEPINGUST VÕI TEIEPOOLSEST TEENUSTE VÕI TUGITEENUSTE (KUI NEID PAKUTAKSE) KASUTAMISEST VÕI PÕHINEVAD SELLEL, SEALHULGAS (A) MIS TAHES KAUDSETE, PÕHJUSLIKE, ERILISTE, JUHUSLIKE EGA KARISTUSLIKE KAHJUDE EEST; (B) SAAMATAJÄÄNUD TULUGA SEOTUD KAHJU EEST; (C) TEABE KAOTSIMINEKU EEST; (D) KASUTUSVÕIMALUSTE KAOTSIMINEKU EEST; (E) MAINEVÄÄRTUSE KAOTSIMINEKU VÕI SELLEGA SEOTUD KAHJU EEST; (F) TEENUSTE VÕI TUGITEENUSTE (OLEMASOLU KORRAL) KASUTAMISE EEST VÕI SELLE EEST, ET NEID POLE VÕIMALIK KASUTADA; (G) ASENDUSTOODETE, -ANDMETE, -TARKVARAPROGRAMMIDE VÕI -TEENUSTE HANKIMISE KULUDE EEST; (H) VOLITAMATA JUURDEPÄÄSU EEST ANDMETELE VÕI MIS TAHES MUUDELE TEENUSTEGA SEOSES KASUTATAVATELE ANDMETELE, TARKVARAPROGRAMMIDELE VÕI TEENUSTELE VÕI NENDE ANDMETE, TARKVARAPROGRAMMIDE VÕI TEENUSTE LOATA KASUTAMISE, MUUTMISE, RIKKUMISE, KUSTUTAMISE, KAHJUSTAMISE VÕI KAOTSIMINEKU EEST; (I) SUUTMATUSE EEST ESITADA TÄPSET TEAVET; (J) VIIRUSTE VÕI MUUDE TÖÖD HALVAVATE FUNKTSIOONIDE EEST, MIS MÕJUTAVAD TEIE JUURDEPÄÄSU TEENUSTELE VÕI TEIEPOOLSET TEENUSTE KASUTAMIST VÕI MIS EDASTATAKSE TEILE TEENUSTE KAUDU; (K) TEENUSTE JA MUUDE TEENUSTE, TARKVARA VÕI RIISTVARA VAHELISE ÜHILDUMATUSE EEST; JA (L) MIS TAHES KOLMANDA OSAPOOLE KÄITUMISE, ANDMEEDASTUSTE VÕI ANDMETE EEST. MICROSOFT VASTUTAB OTSESTE KAHJUDE EEST KUNI 5 USA DOLLARI ULATUSES. NEED PIIRANGUD KEHTIVAD SÕLTUMATA SELLEST, KAS VASTUTUS TULENEB LEPINGU RIKKUMISEST, LEPINGUVÄLISEST KAHJUST (SH HOOLETUSEST), OTSESEST VASTUTUSEST, GARANTIITINGIMUSTE RIKKUMISEST VÕI MUUST ÕIGUSLIKUST ASJAOLUST, NING ISEGI JUHUL, KUI (Y) SEE HÜVITIS EI KOMPENSEERI TÄIELIKULT TEIE KAHJUSID VÕI EI TÄIDA OMA PÕHILIST OTSTARVET, JA (Z) MICROSOFTI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

MICROSOFT EI VASTUTA MITTE MINGISUGUSTE KATKESTUSTE EEST TEENUSTE TÖÖS, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, TOITEKATKESTUSTE, SÜSTEEMIRIKETE VÕI MUUDE KATKESTUSTE EEST.

MÕNED VÕI KÕIK NEED PIIRANGUD VÕI VÄLISTAMISED EI PRUUGI TEILE KEHTIDA, KUI TEIE OSARIIK, MAAKOND VÕI RIIK EI LUBA ETTENÄGEMATUTE, KAUDSETE VÕI MUUDE KAHJUDE VÄLISTAMIST VÕI PIIRAMIST.

14. KOLMANDATE OSAPOOLTE SAITIDE LINGID

Teenused võivad hõlmata kolmandate osapoolte saitidele viivaid linke. Lingitud saidid pole Microsofti kontrolli all ja Microsoft ei vastuta mis tahes lingitud saidi sisu, lingitud saitidel sisalduvate linkide või selliste saitide muudatuste või värskenduste eest. Microsoft ei vastuta veebisaadete ega muude edastuste eest, mis on mis tahes lingitud saidilt vastu võetud. Microsoft esitab need lingid teile üksnes teie huvides ja mis tahes lingi kaasamine ei tähenda Microsofti toetust sellele saidile.

15. KOLMANDA OSAPOOLE SISU

Teenused võivad sisaldada või pakkuda kolmanda osapoole sisu, sh andmeid, üksnes teie huvides. Selline kolmanda osapoole sisu pole Microsofti kontrolli all ning Microsoft ei vastuta sellise sisu kvaliteedi, täpsuse ega toimivuse eest. Asjaolu, et teenused võivad sellist sisu sisaldada või pakkuda või et teenuste kaudu võib sellisele sisule juurde pääseda, ei tähenda Microsofti ega kolmanda osapoole heakskiitu kummagi poole saitidele ega teenustele. Sõltuvalt teie kohtualluvusest ei pruugi osa kolmanda osapoole sisu teie jaoks saadaval olla.

16. TINGIMUSTE MUUTMINE; LISATINGIMUSED

16.1. Tingimuste muutmine

Microsoft võib käesolevat lepingut oma äranägemisel igal ajal muuta. Käesoleva lepingu muutmisel värskendame lepingu alguses toodud kuupäeva. Lepingu kõige värskemale versioonile pääsete juurde lisandmooduli väljal Teave asuva lingi kaudu. Kui te ei nõustu nende muudatustega, peate teenuste kasutamise viivitamatult lõpetama. Kui te ei lõpeta teenuste kasutamist, jätkub teenuste teiepoolne kasutamine vastavalt muudetud lepingule.

16.2. Lisatingimused.

Käesolev leping hõlmab lisaks kaudselt mis tahes täiendavaid tingimusi, mis kehtivad teenuste teatud kindlate aspektide kohta, sealhulgas, kuid mitte ainult, rämpspostivastane poliitika. Kui kasutate teenuseid koos Power BI tellimusega, (a) rakenduvad teenuste teiepoolsel kasutamisel ka Power BI kasutamist reguleerivad tingimused („teie Power BI tingimused“) ja (b) juhul, kui teie Power BI tingimuste ja selle lepingu tingimuste vahel on vastuolu, rakenduvad Power BI tingimused seni, kuni omate aktiivset Power BI tellimust.

17. KEHTIVUSE AEG; LÕPETAMINE

Käesolev leping jõustub kuupäeval, millal te sellega esimest korda nõustute.

Saate lepingu igal ajal lõpetada, peatades teenuste kasutamise. Olenemata käesoleva lepingu ülalnimetatud kehtivusajast võib Microsoft teenuste teiepoolse kasutamise omal äranägemisel peatada või käesoleva lepingu lõpetada mis tahes ajal ja mis tahes põhjusel või ka ilma põhjuseta. Peatamise või lõpetamise korral lõpeb teie õigus teenuseid kasutada viivitamatult. Teie vastutate kõigi andmete varundamisega seotud toimingute eest. Käesoleva lepingu lõpetamisel lõpevad automaatselt ka kõik teile selle lepinguga antud õigused.

18. KOLMANDAST OSAPOOLEST SOODUSTATUD ISIKUTE PUUDUMINE

Käesolev leping on koostatud üksnes teie ja meie heaks. See pole mõeldud kasu tooma mitte ühelegi muule osapoolele, välja arvatud käesoleva lepinguga lubatud õigusjärglastele ja tsessionaaridele.

19. ÕIGUSEST LOOBUMIST POLE

Microsofti-poolsed viivitused mõne õiguse või hüvitusmeetme kasutamisel või selliste õiguste või hüvitusmeetmete kasutamata jätmine ei tähenda sellest ega ühestki muust õigusest ega hüvitusmeetmest loobumist.

20. VAIDLUSTE LAHENDAMISEKS LEPINGUPOOLE, JURISDIKTSIOONI JA ASUKOHA VALIMINE

Kui elate Ameerika Ühendriikides, reguleerivad käesoleva lepingu tõlgendamist Ameerika Ühendriikide Washingtoni osariigi seadused, mida kohaldatakse lepingu rikkumisest tulenevate nõuete korral, olenemata kollisiooninormidest. Kõigi muude nõuete osas, sealhulgas tarbijakaitseseaduste ja kõlvatu konkurentsi seadustega seotud nõuete ning lepinguvälise kahju nõuete osas, kehtivad Ameerika Ühendriikides teie elukoha osariigi seadused. Kui elate väljaspool Ameerika Ühendriike, kehtivad selle riigi seadused, kuhu me teie teenuse suuname. Teie nõustute ja meie nõustume pöördumatult sellega, et kõik sellest lepingust tulenevad või sellega seostuvad vaidlused lahendatakse erandliku kohtualluvuse korras USA Washingtoni osariigi King County osariiklikes või föderaalsetes kohtutes.

21. LEPINGU TÕLGENDAMINE

Kõik sätted rakenduvad kohaldatavates seadustes lubatud määral. Kohus võib otsustada, et me ei saa mõnda käesoleva lepingu osa jõustada sellisel kujul, nagu see on kirja pandud. Sel juhul asendame selle osa tingimustega, mis vastavad võimalikult täpselt selle osa mõttele, mida me ei saanud jõustada. Ülejäänud lepingut ei muudeta. Käesolev leping (kaasa arvatud mis tahes muud kaudselt kaasatud põhimõtted või tingimused) on teenuste teiepoolse kasutamise osas meie ja teie vaheline tervikleping. See alistab mis tahes varasemad lepingud või avaldused (suulised või kirjalikud), mis on seotud teenuste teiepoolse kasutamisega.

22. ÜLESANNE

Me võime käesoleva lepingu igal ajal osaliselt või täielikult loovutada teid sellest teavitades või teavitamata. Teil pole õigust käesolevat lepingut või selle mis tahes osa ühelegi kolmandale osapoolele loovutada. Iga selline katse on õigustühine. Teil pole õigust teenuste või nende mis tahes osa kasutamise õigusi ühelegi kolmandale osapoolele ajutiselt ega alaliselt loovutada.

23. AUTORIÕIGUSTE JA KAUBAMÄRGI MÄRKUSED

Kogu teenuste sisule kehtib autoriõigus © 2014, Microsoft, tema tarnijad või muud kolmandad osapooled, kelle sisu (sh andmeid) pakutakse või tehakse muul viisil kättesaadavaks teenuste kaudu. Kõik õigused on reserveeritud. Mis tahes tarkvara või sisu, mida pakutakse teenuste raames, on kaitstud autoriõiguse seaduse ja muude intellektuaalset omandit käsitlevate õigusaktide ning kokkulepetega. Tarkvara või sisu omandiõigus, autoriõigus ja muud intellektuaalse omandi õigused kuuluvad meile või meie tarnijatele. Microsoft, Windows ja/või muud Microsofti tooted ja teenused, millele käesolevas dokumendis on viidatud, võivad olla Microsofti kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides. W® on Wikimedia Foundationi registreeritud kaubamärk. Kõik õigused, mida käesolevaga pole selgesõnaliselt teile üle antud, on reserveeritud. Teatud tarkvara, mida kasutatakse teatud Microsofti veebisaitide serverites, põhineb osaliselt kontserni Independent JPEG Group tööl. Autoriõigus © 1991–1996, Thomas G. Lane. Kõik õigused on reserveeritud. Teatud Microsofti veebisaitide serverites kasutatava tarkvara „gnuplot“ autoriõigus on © 1986–1993, Thomas Williams, Colin Kelley. Kõik õigused on reserveeritud.

24. KOHALDATAKSE AINULT AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES: AUTORIÕIGUSE RIKKUMISEGA SEOTUD NÕUETE ESITAMISE JA RIKKUMISEST TEATAMISE KORD

Jaotises 17, Ameerika Ühendriikide kood, jaotise 512 (c) (2) teatised väidetavast autoriõiguste rikkumisest tuleks saata teenusepakkuja määratud agendile. KÕIK PÄRINGUD, MIS POLE SEOTUD JÄRGMISE TOIMINGUGA, EI VASTA.

Autoriõiguste rikkumisega seotud nõuete esitamise ja sellest teatamise korra kohta saate lugeda veebilehelt www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.html.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×