Põhisisu juurde

PivotTable-liigendtabeli paigutuse ja vormingu kujundamine

Pärast PivotTable-liigendtabeli loomist ja analüüsitavate väljade lisamist võite tahta täiustada aruande paigutust ja vormi, et lihtsustada andmete lugemist ja üksikasjade otsimist. PivotTable-liigendtabeli paigutuse muutmiseks saate muuta PivotTable-liigendtabeli vormi ja seda, kuidas kuvatakse välju, veerge, ridu, vahesummasid, tühje lahtreid ning ridu. PivotTable-liigendtabeli vormi muutmiseks saate rakendada eelmääratletud laadi, triibutatud read ja tingimusvormingu.

NB!: Lindil oleval vahekaardil PivotTable-liigendtabeli tööriistad on kaks vahekaarti – Analüüs (rakenduses Excel 2013 ja uuemad versioonid) või Suvandid (Excel 2010 ja Excel 2010) ja Kujundus. Pange tähele, et selle teema toimingutes mainitakse vahekaarte Analüüs ja Suvandid koos (kõikjal, kus kohane).

PivotTable-liigendtabeli paigutuse vormi muutmine

PivotTable-liigendtabeli või selle mitmesuguste väljade paigutuse oluliseks muutmiseks saate kasutada ühte kolmest vormist.

 • Tihendatud vormis    asuvad erinevate reaala väljade üksused ühes veerus ja erinevate väljade üksuste eristamiseks kasutatakse taanet. Tihendatud vormis võtavad reasildid vähem ruumi, mis jätab rohkem ruumi arvandmete kuvamiseks. Kuvatakse nupud Laienda ja Ahenda, mille abil saate tihendatud vormis üksikasju kuvada või peita. Tihendatud vorm säästab ruumi ja teeb PivotTable-liigendtabeli kergemini loetavaks ning on seetõttu määratud PivotTable-liigendtabelite paigutuse vaikevormiks.

  PivotTable-liigendtabel tihendatud kujul

 • Tabeli vormis    kuvatakse üks veerg välja kohta ja eraldatakse ruum väljapäiste jaoks.

  PivotTable-liigendtabel tabeli kujul

 • Liigendatud vorm    on sarnane tabeli vormile, kuid selles saab kuvada vahesummad iga rühma alguses, sest järgmise veeru üksused kuvatakse praegusest üksusest rea võrra allpool.

  PivotTable-liigendtabel liigendatud kujul

PivotTable-liigendtabeli paigutuse muutmine tihendatud, liigendatud või tabeli vormiks

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Lindil kuvatakse vahekaart PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Klõpsake vahekaardil Kujundus jaotises Paigutus nuppu Aruande küljendus ja tehke siis ühte järgmistest.

  • Vältimaks seotud andmete ulatumist horisontaalselt ekraani vaateulatusest välja ja vähendamaks kerimisvajadust klõpsake nuppu Kuva tihendatult.

   Tihendatud vormis asuvad väljad ühes veerus ja on pesastatud veerusuhte näitamiseks taandega.

  • Andmete liigendamiseks PivotTable-liigendtabeli klassikalises laadis klõpsake nuppu Kuva liigendatult.

  • Kõigi andmete kuvamiseks traditsioonilises tabeli vormis ja lahtrite hõlpsaks kopeerimiseks muule töölehele klõpsake nuppu Kuva tabelina.

   Exceli lindi pilt

Paigutuse vormis üksuse siltide kuvamise muutmine

 1. Valige PivotTable-liigendtabelis reaväli.

  Lindil kuvatakse vahekaart PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

  Samuti võite liigendatud või tabeli vormis reavälja topeltklõpsata ja jätkata 3. juhisega.

 2. Klõpsake vahekaardil Analüüs või Suvandid jaotises Aktiivne väli valikut Väljasätted.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake dialoogiboksis Väljasätted vahekaarti Paigutus ja printimine ning seejärel tehke jaotises Paigutus üks järgmistest toimingutest.

  • Väljaüksuste kuvamiseks liigendatud vormis klõpsake nuppu Kuva üksuse sildid liigendatud kujul.

  • Järgmise välja siltide kuvamiseks või peitmiseks tihendatud vormi samas veerus klõpsake nuppu Kuva üksuse sildid liigendatud kujul ja seejärel valige Kuva järgmise välja sildid samas veerus (tihendatud vorm).

  • Väljaüksuste kuvamiseks tabelisarnases vormis klõpsake nuppu Kuva üksuse sildid tabeli kujul.

PivotTable-liigendtabeli väljade korralduse muutmine

Sobiva lõpliku paigutusvariandi saamiseks saate välju PivotTable-liigendtabeli väljaloendi abil lisada, ümber korraldada ja eemaldada.

Kui PivotTable-liigendtabeli väljaloendit ei kuvata, siis veenduge, et PivotTable-liigendtabel oleks valitud. Kui ka siis PivotTable-liigendtabeli väljaloendit ei kuvata, klõpsake vahekaardil Suvandid jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Väljaloend.

Kui te ei näe PivotTable-liigendtabeli väljaloendis välju, mida soovite kasutada, on teie poolt pärast viimast toimingut lisatud uute väljade, arvutatud väljade, mõõtmete, arvutatud mõõtmete või dimensioonide kuvamiseks tarvis PivotTable-liigendtabelit värskendada. Klõpsake vahekaardil Suvandid jaotises Andmeväljad nuppu Värskenda.

Lisateavet PivotTable-liigendtabeli väljaloendiga töötamise kohta leiate teemast Väljaloendi kasutamine väljade korraldamiseks PivotTable-liigendtabelis.

Väljade lisamine PivotTable-liigendtabelisse

Tehke ühte või mitut järgmistest.

 • Märkige väljajaotises iga välja nime kõrval olev märkeruut. Väli paigutatakse paigutusejaotise vaikealale, kuid soovi korral saate välju ümber korraldada.

  Vaikimisi lisatakse tekstiväljad alale Reasildid, arvulised väljad alale Väärtused ja andmete andmebaasis analüüsimise (OLAP) kuupäeva- ja kellaajahierarhiad alale Veerusildid.

 • Välja paigutamiseks paigutusejaotise kindlale alale paremklõpsake välja nime ja klõpsake seejärel sobivat käsku: Lisa aruandefiltrisse, Lisa veerusiltide hulka, Lisa reasiltide hulka või Lisa väärtuste hulka.

 • Klõpsake ja hoidke hiirenuppu all välja nime kohal ning lohistage seejärel välja väljajaotise ja paigutusejaotise vahel.

PivotTable-liigendtabelis väljade kopeerimine

PivotTable-liigendtabelis, mille aluseks on Exceli töölehel olevad andmed või välisandmed, mille allikas on muud tüüpi lähteandmed, võite sama välja lisada alasse Väärtused ka mitu korda, et kuvada funktsiooni Väärtuste kuvamiskuju kasutades erinevaid arvutusi. Näiteks võib teil tekkida soov arvutusi kõrvuti võrrelda, nagu bruto- ja netokasum, suurim ja vähim läbimüük või klientide arv ja protsent klientide koguarvust. Lisateavet leiate artiklist PivotTable-liigendtabeli väärtuseväljadel erinevate arvutuste kuvamine.

 1. Välja jaotises klõpsake ja hoidke hiirenuppu all välja nime kohal ning seejärel lohistage väli paigutusejaotise alale Väärtused.

 2. Korrake 1. toimingut nii mitu korda, kui palju soovite välja kopeerida.

 3. Igal kopeeritud väljal saate vastavalt soovile muuta kokkuvõttefunktsiooni või kohandatud arvutusviisi.

  Märkused: 

  • Kui lisate alale Väärtused mitu välja (olgu need siis sama välja mitu eksemplari või erinevad väljad), lisab väljaloend automaatselt sildi Väärtuste veerg alale Väärtused. Seda välja saate kasutada alal Väärtused välja üles- ja allapoole teisaldamiseks. Sildi Väärtuste veerg saate teisaldada isegi alale Veerusildid või alale Reasildid. Samas silti Väärtuste veerg ei saa teisaldada alale Aruandefiltrid.

  • Aladele Aruandefilter, Reasildid ja Veerusildid saab välja lisada ainult üks kord (nii arvuliste kui ka mittearvuliste andmetüüpide puhul). Kui proovite lisada sama välja mitu korda (nt paigutusejaotises nii alale Reasildid kui ka alale Veerusildid), siis väli eemaldatakse automaatselt algselt alalt ja lisatakse uuele alale.

  • Teine võimalus sama välja lisamiseks alale Väärtused on sama välja kasutava valemi (nn arvutusliku veeru) kasutamine.

  • Ühte ja sama välja ei saa lisada rohkem kui ühe korra OLAP-andmeallikal põhinevasse PivotTable-liigendtabelisse.

PivotTable-liigendtabelis väljade ümberkorraldamine

Olemasolevaid välju saate ümber korraldada või ümber paigutada paigutusejaotise allosas oleva nelja ala abil.

PivotTable-liigendtabeli aruanne

Kirjeldus

PivotChart-liigenddiagramm

Kirjeldus

Väärtused    

Kasutatakse kokkuvõtvate arvuliste andmete kuvamiseks.

Väärtused    

Kasutatakse kokkuvõtvate arvuliste andmete kuvamiseks.

Reasildid    

Kasutatakse väljade kuvamiseks ridadena aruande servas. Allpool asetsev rida pesastatakse teise kohe selle kohal asuvasse ritta.

Teljeväli (kategooriad)    

Kasutatakse väljade kuvamiseks diagrammi teljena.

Veerusildid    

Kasutatakse väljade kuvamiseks veergudena aruande ülaservas. Allpool asetsev veerg pesastatakse teise kohe selle kohal asuvasse veergu.

Legendiväljade (sarjade) sildid    

Kasutatakse väljade kuvamiseks diagrammi legendis.

Aruande filter    

Kasutatakse kogu aruande filtreerimiseks aruande filtris valitud üksuse alusel.

Aruande filter    

Kasutatakse kogu aruande filtreerimiseks aruande filtris valitud üksuse alusel.

Väljade ümberkorraldamiseks klõpsake ühel alal välja nime ja ühte järgmistest käskudest.

Valik

Toiming

Nihuta üles   

Väli nihutatakse alal ühe positsiooni võrra ülespoole.

Nihuta alla   

Väli nihutatakse alal ühe positsiooni võrra allapoole.

Nihuta algusse   

Väli nihutatakse ala algusesse.

Nihuta lõppu   

Väli nihutatakse ala lõppu.

Teisalda aruandefiltrisse   

Väli teisaldatakse alale Aruandefilter.

Teisalda reasiltide hulka   

Väli teisaldatakse alale Reasildid.

Teisalda veerusiltide hulka   

Väli teisaldatakse alale Veerusildid.

Teisalda väärtuste hulka   

Väli teisaldatakse alale Väärtused.

Väärtusevälja sätted, Väljasätted   

Kuvatakse dialoogiboks Väljasätted või Väärtusevälja sätted. Iga sätte kohta lisateabe saamiseks klõpsake dialoogiboksi üleservas olevat nuppu Spikker nupu pilt .

Samuti saate klõpsata ja hoida hiirenuppu all välja nime kohal ning lohistada seejärel välja väljajaotise ja paigutusejaotise vahel ning erinevate alade vahel.

PivotTable-liigendtabelist väljade eemaldamine

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Lindil kuvatakse vahekaart PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Kui on vaja kuvada PivotTable-liigendtabeli väljaloend, klõpsake vahekaardi Analüüs või Suvandid jaotises Kuva nuppu Väljaloend.

  Exceli lindi pilt

 3. PivotTable-liigendtabeli väljaloendist välja eemaldamiseks tehke ühte järgmistest.

  • Tühjendage PivotTable-liigendtabeli väljaloendis välja nime kõrval olev märkeruut.

   Märkus.: Kui tühjendate väljaloendis märkeruudu, eemaldatakse väli aruandes kõikjalt, kus see esines.

  • Klõpsake paigutusealal välja nime ja siis käsku Eemalda väli.

  • Paigutuse jaotises klõpsake ja hoidke hiirenuppu all väljanime kohal ning seejärel lohistage väli PivotTable-liigendtabeli väljaloendist välja.

Veergude, ridade ja vahesummade paigutuse muutmine

PivotTable-liigendtabeli paigutuse edasiseks viimistlemiseks saate muuta veergude, ridade ja vahesummade paigutust, näiteks kuvada vahesummasid ridade kohal või lülitada veerupäised välja. Samuti võite üksikuid üksusi reas või veerus ümber paigutada.

Veeru- ja reavälja päiste sisse- ja väljalülitamine

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Lindil kuvatakse vahekaart PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Väljapäiste kuvamiseks või peitmiseks klõpsake vahekaardil Analüüs või Suvandid jaotises Kuva nuppu Väljapäised.

  Exceli lindi pilt

Vahesummade kuvamine ridade kohal või all

 1. Valige PivotTable-liigendtabelis reaväli, mille vahesumma soovite kuvada.

  Lindil kuvatakse vahekaart PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

  Näpunäide.: Liigendatud või tabeli vormis võite ka reavälja topeltklõpsata ja jätkata 3. juhisega.

 2. Klõpsake vahekaardil Analüüs või Suvandid jaotises Aktiivne väli valikut Väljasätted.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake dialoogiboksi Väljasätted vahekaardil Vahesummad ja filtrid jaotises Vahesummad valikut Automaatne või Kohandatud.

  Märkus.: Valik Pole lülitab vahesummad välja.

 4. Klõpsake vahekaardil Paigutus ja printimine jaotises Paigutus valikut Kuva üksusesildid liigendusena ning seejärel tehke ühte järgmistest.

  • Vahesummade kuvamiseks kokkuvõetud ridade kohal märkige ruut Kuva vahesummad iga rühma alguses. See suvand on vaikimisi valitud.

  • Vahesummade kuvamiseks kokkuvõetud ridade all tühjendage ruut Kuva vahesummad iga rühma alguses.

Rea- või veeruüksuste järjestuse muutmine

Tehke mõnda järgmistest.

 • Paremklõpsake PivotTable-liigendtabelis rea- või veerusilti või sildiüksust, valige käsk Teisalda ja klõpsake siis üksuse uude asukohta teisaldamiseks ühte menüü Teisalda käskudest.

 • Valige rea- või veerusildi üksus, mida soovite teisaldada, ja nihutage kursor lahtri alumisele veerisele. Kui kursor muutub neljaotsaliseks, lohistage üksus uude asukohta. Järgmisel joonisel on kujutatud, kuidas reaüksust lohistades teisaldada.

  Näide üksuse liigutamisest PivotTable-liigendtabeli aruandes

Veerulaiuste reguleerimine värskendusel

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Lindil kuvatakse vahekaart PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Klõpsake vahekaardil Analüüs või Suvandid jaotises PivotTable-liigendtabel nuppu Suvandid.

  Exceli lindi pilt

 3. Dialoogiboksi PivotTable-liigendtabeli suvandid vahekaardil Paigutus ja vorming jaotises Vorming tehke ühte järgmistest.

  • Kui soovite kohandada PivotTable-liigendtabeli veerud automaatselt kõige laiema tekstisuuruse või arvuväärtusega, märkige ruut Sobita veergude laius värskendamisel automaatselt.

  • PivotTable-liigendtabeli praeguse veerulaiuse säilitamiseks tühjendage ruut Sobita veergude laius värskendamisel automaatselt.

Veeru teisaldamine reasiltide alale või rea teisaldamine veerusiltide alale

PivotTable-liigendtabeli paigutuse ja loetavuse optimeerimiseks saate teisaldada veeruvälja reasiltide alale või reavälja veerusiltide alale. Kui teisaldate veeru ritta või rea veergu, kujundate välja vertikaal- või horisontaalsuuna ümber. Seda toimingut nimetatakse ka rea või veeru liigendamiseks.

Tehke mõnda järgmistest.

 • Paremklõpsake reavälja, nihutage kursor valikule Teisalda <välja nimi> ja klõpsake käsku Teisalda <välja nimi> veergudesse.

 • Paremklõpsake veeruvälja ja seejärel klõpsake käsku Teisalda <välja nimi> ridadesse.

 • Lohistage rea- või veeruväli teise alasse. Järgmisel joonisel on kujutatud, kuidas teisaldada veeruväli reasiltide alale.

  Näide PivotTable-liigendtabeli aruande paigutuse muutmisest

  1. Klõpsake veeruvälja

  2. Lohistage see rea alale

  3. Väli Sport muutub reaväljaks, nagu on väli Regioon

Väliste rea- ja veeruüksuste lahtrite ühendamine ja eemaldamine

Saate ühendada rea- ja veeruüksuste lahtrid, et koondada üksused horisontaalselt ja vertikaalselt, või tühistada ühenduse, et vasakjoondada üksused välimises reas ja veeruväljad üksuserühma ülaosas.

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Lindil kuvatakse vahekaart PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Klõpsake vahekaardil Suvandid jaotises PivotTable-liigendtabel nuppu Suvandid.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake dialoogiboksis PivotTable-liigendtabeli suvandid vahekaarti Paigutus ja vorming ja seejärel märkige või tühjendage jaotises Paigutus ruut Ühenda ja tsentreeri siltidega lahtrid.

Märkus.: Märkeruut Ühenda lahtrid ei ole PivotTable-liigendtabeli vahekaardil Joondus saadaval.

Tühjade lahtrite, tühjade ridade ja vigade kuvamise muutmine

Vahel võib juhtuda, et PivotTable-liigendtabeli andmed sisaldavad tühje lahtreid, tühje ridu või vigu ning te soovite nende kuvamist muuta.

Vigade ja tühjade lahtrite kuvamisviisi muutmine

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Lindil kuvatakse vahekaart PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Klõpsake vahekaardil Analüüs või Suvandid jaotises PivotTable-liigendtabel nuppu Suvandid.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake dialoogiboksi PivotTable-liigendtabeli suvandid vahekaarti Paigutus ja vorming ning seejärel tehke jaotises Vorming üks või mitu järgmistest toimingutest.

  • Vigade kuvamisviisi muutmiseks märkige ruut Veaväärtuse puhul kuva. Tippige väljale väärtus, mille soovite vigade asemel kuvada. Vigade kuvamiseks tühjade lahtritena kustutage kõik väljal olevad märgid.

  • Tühjade lahtrite kuvamisviisi muutmiseks märkige ruut Tühjade lahtrite puhul kuva ja seejärel tippige tekstiväljale väärtus, mille soovite tühjades lahtrites kuvada.

   Näpunäide.: Tühjade lahtrite kuvamiseks kustutage kõik väljal olevad märgid. Nullide kuvamiseks tühjendage märkeruut.

Tühjade ridade kuvamine või peitmine ridade või üksuste järel

Ridade korral tehke järgmist.

 • Valige PivotTable-liigendtabelis reaväli.

  Lindil kuvatakse vahekaart PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

  Näpunäide.: Liigendatud või tabeli vormis võite ka reavälja topeltklõpsata ja jätkata 3. juhisega.

 • Klõpsake vahekaardil Analüüs või Suvandid jaotises Aktiivne väli valikut Väljasätted.

  Exceli lindi pilt

 • Dialoogiboksi Väljasätted vahekaardil Paigutus ja printimine jaotises Paigutus märkige või tühjendage ruut Lisa tühi rida pärast iga üksusesilti.

Üksuste korral tehke järgmist.

 • Valige PivotTable-liigendtabelis soovitud üksus.

  Lindil kuvatakse vahekaart PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 • Klõpsake vahekaardil Kujundus jaotises Paigutus nuppu Tühjad read ja märkige kas ruut Lisa tühi rida pärast iga üksusesilti või Eemalda tühi rida pärast iga üksuse silti.

  Exceli lindi pilt

  Märkus.: Tühjade ridade märke ja lahtreid saate vormindada, kuid andmeid sinna sisestada ei saa.

Andmeteta üksuste ja siltide kuvamisviisi muutmine

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Lindil kuvatakse vahekaart PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Klõpsake vahekaardil Analüüs või Suvandid jaotises PivotTable-liigendtabel nuppu Suvandid.

  Exceli lindi pilt

 3. Tehke vahekaardil Kuvamine jaotises Kuvamine ühte või mitut järgmistest.

  • Andmeteta ridadega üksuste kuvamiseks märkige või tühjendage ruut Kuva andmeteta ridadega üksused, et vastavalt kas kuvada või peita reaüksused, millel pole väärtusi.

   Märkus.: See säte on saadaval ainult andmete andmebaasis analüüsimise (OLAP) andmeallika puhul.

  • Andmeteta veergudega üksuste kuvamiseks märkige või tühjendage ruut Kuva andmeteta veergudega üksused, et vastavalt kas kuvada või peita veeruüksused, millel pole väärtusi.

   Märkus.: See säte on saadaval ainult OLAP-andmeallika puhul.

  • Üksuste siltide kuvamiseks, kui väärtuste alal pole välju, märkige või tühjendage ruut Kuva üksuste sildid, kui väärtuste alal pole välju, et vastavalt kas kuvada või peita üksuste sildid, kui väärtuste alal pole välju.

   Märkus.: See märkeruut kehtib ainult selliste PivotTable-liigendtabelite puhul, mille loomiseks kasutatud Exceli versioonid on vanemad kui Office Excel 2007.

Vormingu muutmine või eemaldamine

Galeriis saate valida arvukate PivotTable-liigendtabeli laadide hulgast sobiva. Lisaks saate juhtida aruande triibutamist. Välja arvuvormingut muutes saate kiiresti rakendada ühtse vormingu tervele aruandele. Samuti saate rakendada ridade ja veergude triibutamist (tumedama ja heledama tausta kasutamist vaheldumisi) või selle tühistada. Triibutamine võib muuta andmete lugemise ja ülevaatamise lihtsamaks.

Laadi rakendamine PivotTable-liigendtabeli vormindamiseks

PivotTable-liigendtabeli arvukate eelmääratletud laadide (ehk kiirlaadide) abil saate PivotTable-liigendtabeli ilmet ja vormingut kiiresti muuta.

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Lindil kuvatakse vahekaart PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Vahekaardi Kujundus jaotises PivotTable-liigendtabeli laadid tehke mõni järgmistest toimingutest.

  • Klõpsake mõnda nähtavat PivotTable-liigendtabeli laadi või sirvige kerides galeriid, et vaadata ülejäänud laade.

  • Kõigi saadaolevate laadide nägemiseks klõpsake kerimisriba alumises servas asuvat nuppu Veel.

   Exceli lindi pilt

   Kui soovite luua kohandatud PivotTable-liigendtabeli laadi, klõpsake galerii all asuvat käsku Uus PivotTable-liigendtabeli laad, mis avab dialoogiboksi Uus PivotTable-liigendtabeli laad.

Triibutamise rakendamine PivotTable-liigendtabeli vormingu muutmiseks

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Lindil kuvatakse vahekaart PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Vahekaardil Kujundus jaotises PivotTable-liigendtabeli laadide suvandid tehke ühte järgmistest.

  • Kõigi ridade kuvamiseks üle ühe heledamas või tumedamas värvivormingus piirjoontega märkige ruut Triibutatud read.

  • Kõigi veergude kuvamiseks üle ühe heledamas või tumedamas värvivormingus piirjoontega märkige ruut Triibutatud veerud.

  • Reapäiste kaasamiseks triibutamislaadi märkige ruut Reapäised.

  • Veerupäiste kaasamiseks triibutamislaadi märkige ruut Veerupäised.

   Exceli lindi pilt

PivotTable-liigendtabelist laadi või triibutusvormingu eemaldamine

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Lindil kuvatakse vahekaart PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Kõigi saadaolevate laadide nägemiseks klõpsake vahekaardil Kujundus jaotises PivotTable-liigendtabeli laadid kerimisriba alumises servas asuvat nuppu Veel ning galerii lõpus asuvat käsku Tühjenda.

  Exceli lindi pilt

PivotTable-liigendtabelis andmetele tingimusvormingu rakendamine

Tingimusvorming on abiks andmete visuaalsel uurimisel ja analüüsil, kriitiliste probleemide avastamisel ning andmemustrite ja -trendide tuvastamisel. Tingimusvorming aitab leida vastuseid konkreetsetele andmetega seotud küsimustele. Tingimusvormingu kasutamisel PivotTable-liigendtabelis on oluline pöörata tähelepanu mitmele erinevusele.

 • Kui muudate PivotTable-liigendtabeli paigutust filtreerimise, tasemete peitmise, tasemete ahendamise ja laiendamise või mõne välja teisaldamise teel, säilib tingimusvorming seni, kuni aruande aluseks olevate andmete välju pole eemaldatud.

 • Ala Väärtused väljade tingimusvormingu ulatus võib põhineda andmehierarhial ja selle määratlevad ridades ühe või mitme veeru või veergudes ühe või mitme rea osas kõik emataseme (hierarhias ühe taseme võrra kõrgema taseme) nähtavad tütartasemed (hierarhias ühe taseme võrra madalamad tasemed).

  Märkus.: Andmehierarhias ei päri tütred ema tingimusvormingut ja ema omakorda ei päri tütarde tingimusvormingut.

 • Alal Väärtused on väljade tingimusvormingu ulatuse määramiseks kolm võimalust: valiku, vastava välja või väärtusevälja järgi.

Lisateavet leiate teemast Tingimusvormingu rakendamine.

Välja arvuvormingu muutmine

 1. Valige PivotTable-liigendtabelis soovitud väli.

  Lindil kuvatakse vahekaart PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Klõpsake vahekaardil Analüüs või Suvandid jaotises Aktiivne väli nuppu Väljasätted.

  Exceli lindi pilt

  Dialoogiboks Väljasätted kuvab sildid ja aruandefiltrid, dialoogiboks Väärtusevälja sätted kuvab väärtused.

 3. Klõpsake dialoogiboksi allservas nuppu Arvuvorming.

 4. Klõpsake dialoogiboksi Lahtrite vormindamine väljal Kategooria arvuvormingut, mida soovite kasutada.

 5. Valige soovitud suvandid ja klõpsake seejärel kaks korda nuppu OK.

  Samuti saate paremklõpsata väärtusevälja ja seejärel klõpsata käsku Arvuvorming.

OLAP-serveri vormingu kaasamine

Kui olete ühendatud teenuse Microsoft SQL Serveri analüüsiteenuste andmete andmebaasis analüüsimise (OLAP) andmebaasiga, saate määrata, milliseid OLAP-serveri vorminguid tuleks tuua ja koos andmetega kuvada.

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Lindil kuvatakse vahekaart PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Klõpsake vahekaardil Analüüs või Suvandid jaotises Andmed nuppu Muuda andmeallikat ja seejärel klõpsake valikut Ühenduse atribuudid.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake dialoogiboksi Ühenduse atribuudid vahekaarti Kasutamine ja tehke jaotises OLAP-serveri vorming ühte järgmistest.

  • Arvuvormingu (nt valuuta, kuupäev ja kellaaeg) lubamiseks või keelamiseks märkige või tühjendage ruut Arvuvorming.

  • Fondi laadide (nt paks, kursiiv, allakriipsutus ja läbikriipsutus) lubamiseks või keelamiseks märkige või tühjendage ruut Fondi laad.

  • Täitevärvide lubamiseks või keelamiseks märkige või tühjendage ruut Täitevärv.

  • Tekstivärvide lubamiseks või keelamiseks märkige või tühjendage ruut Tekstivärv.

Vormingu säilitamine ja hülgamine

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabelit.

  Lindil kuvatakse vahekaart PivotTable-liigendtabeli tööriistad.

 2. Klõpsake vahekaardil Analüüs või Suvandid jaotises PivotTable-liigendtabel nuppu Suvandid.

  Exceli lindi pilt

 3. Vahekaardil Paigutus ja vorming jaotises Vorming tehke ühte järgmistest.

  • PivotTable-liigendtabeli paigutuse ja vormingu salvestamiseks nii, et seda kasutataks iga PivotTable-liigendtabelis tehtava toimingu puhul, märkige ruut Säilita värskendamisel lahtrivorming.

  • PivotTable-liigendtabeli paigutuse ja vormingu hülgamiseks ning vaikepaigutuse ja -vormingu taastamiseks iga liigendtabelis tehtava toimingu puhul tühjendage ruut Säilita värskendamisel lahtrivorming.

  Märkus.: Ehkki see suvand mõjutab ka PivotChart-liigenddiagrammi vormingut, ei säili trendijooned, andmesildid, vearibad ega muud kindlate andmesarjade muudatused.

PivotTable-liigendtabeli sätete paani abil saate muuta PivotTable-liigendtabeli paigutust ja vormingut.

 1. Klõpsake valitud PivotTable-liigendtabeli lindil nuppu PivotTable-liigendtabeli > sätted.

  Exceli veebirakenduse menüü PivotTable-liigendtabeli nupp sätted

 2. Kohandage paani PivotTable-liigendtabeli sätted järgmisi sätteid.

  PivotTable-liigendtabeli sätete paan Exceli veebirakenduses

  Näpunäide.: Jaotise avamiseks või sulgemiseks klõpsake jaotise kõrval olevat noolt.

  • Üldkokkuvõtted ja vahekokkuvõtted

   • Üldkokkuvõtete kuvamine

    Märkige või tühjendage read, veerudvõi mõlemad.

   • Vahekokkuvõtete kuvamine

    Kõigi vahekokkuvõtete peitmiseks klõpsake käsku ära Näita , et kuvada need summeeritud väärtuste kohal või allservas, et kuvada need summeeritud väärtuste all.

  • Paigutus

   • Väljade paigutamine ridade hulgast

    Iga rea välja jaoks üksikute filtrite eraldamiseks või ühe veeru väljade ridade ühendamiseks ühe filtriga klõpsake käsku eraldi veerud .

    Rea-ja kombineeritud filtritega ala

    Ühendatud ridade väljade filter

   • Üksuste Sildid

    Klõpsake nuppu korda või käsku ära korda , et valida, kas üksuste sildid on iga üksuse puhul kuvatud või ainult üks kord üksuse sildi väärtuse kohta.

    PivotTable-liigendtabeli aruandes korduvate üksuste siltide määramine.

   • Tühi rida pärast iga üksust

    Klõpsake nuppu Kuva või käsku ära Näita , et valida, kas kaasata iga üksuse jaoks tühi rida.

  • Sortimine ja kuvamine

   • Veergude Automaatsobituse laiuste Automaatsobituse värskendamine

    Märkige see ruut, kui soovite veerge automaatselt muuta, et need sobituks PivotTable-liigendtabeli värskendamise korral.

   • Nuppude Laienda/ahenda kuvamine

    Valige, kui soovite kuvada nuppe Laienda/ahenda sama väärtusega veergude rühmade jaoks. Kui teie PivotTable-liigendtabelil on näiteks iga-aastane andmete kogum toodete jaoks, võib teil olla iga aasta väärtuste rühm.

   • Kuvatavate väärtuste kuvamine

    Märkige see ruut, kui soovite kuvada tõrkeid sisaldavate lahtrite tekstivälja väärtuse.

   • Tühjade lahtrite kuvamine

    Märkige see ruut, kui soovite kuvada tühjade väärtustega lahtrites oleva väärtuse tekstiväljal. Vastasel juhul kuvab Excel vaikimisi väärtuse.

  • Värskendamine ja salvestamine

   • Lähteandmete salvestamine faili abil

    Märkige see ruut, kui soovite salvestamisel kaasata PivotTable-liigendtabeli lähteandmed Exceli faili. Pange tähele, et see võib põhjustada suhteliselt suurt faili.

   • Andmete värskendamine avatud failis

    Saate valida, kas Excel värskendab PivotTable-liigendtabeli andmeid iga kord, kui see on avatud.

  • Asetekst

   • Amet

    Lisage lühike pealkiri, et aidata inimestel, kes kasutavad ekraanilugeja, teada, mis on teie PivotTable-liigendtabelis kujutatud.

   • Kirjeldus

    Saate lisada mitu lauset, kus on rohkem üksikasju PivotTable-liigendtabeli sisu või andmeallika kohta, et aidata inimestel kasutada teie PivotTable-liigendtabeli otstarvet.

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×