Tabeli või päringu eksportimine SharePointi saidile

Kui peate osa Accessi andmeid ajutiselt või püsivalt mõnele SharePointi saidile üle viima, saate need oma Accessi andmebaasist saidile eksportida. Andmete eksportimisel loob Access valitud tabeli või päringu andmebaasiobjektist koopia ning salvestab selle koopia loendina. Kindlasti tuleb meeles pidada, et pärast eksportimist lähtetabelis või -päringus tehtud muudatused ei kajastu eksporditud loendis.

Selle artikli teemad

Levinumad andmete SharePointi saidile eksportimise võtted

Põhjuseid, miks teil on vaja tabel või päring SharePointi saidile eksportida, on mitu.

 • Olete teenusekomplekti Windows SharePoint Services just kasutusele võtnud ja leiate, et koostöö lihtsustamise huvides oleks parem, kui mõni teie andmebaasitabel oleks olemas ka SharePointi loendina. Kui soovite andmeid oma meeskonnaga jagada, on SharePointi loendite kasutamine sageli hõlpsam kui andmebaasis töötamine. Uutel töötajatel on loendeid lihtsam sirvida ja redigeerida. Lisaks saate ära kasutada mitut mugavat SharePointi funktsiooni – näiteks võite soovi korral saada teate selle kohta, kui loendit on muudetud, määrata ja koordineerida loendiga seotud ülesandeid ning töötada ühenduseta.

 • Soovite andmeid Accessis ja SharePointi saidil jooksvalt jagada, kuid andmed on praegu talletatud üksnes Accessis. Kõige värskemate andmete vaatamiseks ja redigeerimiseks Accessis või SharePointi saidi kaudu peaksite andmed esmalt loendina eksportima ja seejärel Accessi andmebaasi loendiga linkima.

 • Kasutate Accessi andmebaasi päringuid päeva või nädala olekuaruannete loomiseks ja soovite tulemused regulaarselt ühel oma saidil avaldada.

Selles teemas on ära toodud juhised andmete loendina SharePointi eksportimiseks. SharePointi loendi Accessi kaudu linkimise kohta leiate teavet artiklist Andmete importimine SharePointi loendist või SharePointi loendiga linkimine.

Tabeli või päringu eksportimine SharePointi saidile

Lihtsaim viis andmed SharePointi saidile eksportida on käivitada SharePointi saidile eksportimise viisard. Pärast viisardi käitamist saate sätted (viisardi käitamisel sisestatud teabe) ekspordimääranguna salvestada. Seejärel saate eksporditoimingut uuesti käitada ilma seda teavet taas sisestamata. Selle jaotise juhistes kirjeldatakse eksportimiseks ettevalmistamist, andmete eksportimist ja sätete salvestamist määranguna.

Toimingu ettevalmistamine

 1. Otsige üles andmebaas, mis sisaldab tabelit või päringut, mida soovite eksportida.

  Päringu eksportimisel eksporditakse päringutulemite read ja veerud loendiüksuste ja -veergudena. SharePointi ei saa eksportida vormi ega aruannet.

  Märkus.: Korraga saate eksportida ainult ühe objekti.

 2. Määrake kindlaks SharePointi sait, kus soovite loendi luua.

  Sobiva saidiaadressi alguses on http:// või https://, sellele järgneb serveri nimi ning aadress lõpeb konkreetse serveris oleva saidi juurde viiva teega. Järgmine aadress näiteks on sobiv:

  https://contoso/Uuringumeeskond

 3. Veenduge, et teil oleksid SharePointi saidil loendi loomiseks vajalikud õigused. Kui te pole õiguste osas kindel, pöörduge serveriadministraatori poole.

  Eksporditoiming loob uue loendi, millel on Accessi lähteobjektiga sama nimi. Kui SharePointi saidil on samanimeline loend juba olemas, palutakse teil loendi jaoks määrata mõni teine nimi.

  Märkus.: Olemasolevat loendit ei saa üle kirjutada ja sinna ei saa andmeid lisada.

 4. Vaadake üle lähtetabeli või -päringu väljad.

  Järgmine tabel selgitab, kuidas teatud elemendid eksporditakse ja kas teil tuleb teatud juhtudel midagi veel lisaks teha.

  Element

  Lahendus

  Väljad ja kirjed

  Eksporditakse kõik tabeli või päringu väljad ja kirjed (sh andmelehel peidetud väljad). Eksporditoimingu käigus ignoreeritakse filtrisätteid.

  Manused

  Kui lähteobjektil on rohkem kui üks manuseveerg, peate eemaldama kõik manuseveerud peale ühe. Põhjus on selles, et SharePointi loend toetab ainult ühte manuseveergu. Kui lähteobjektis on selliseid veerge rohkem kui üks, kuvab Access teate, mis palub teil enne toimingu alustamist eemaldada kõik manuseveerud peale ühe. Probleemi lahendamiseks saate täiendavad manuseveerud kopeerida muudele Accessi objektidele ja seejärel eksportida need teistesse SharePointi loenditesse.

  Otsinguväljad, mis sisaldavad ühte või mitut väärtust

  Ühe väärtusega otsinguväljadel asuvad kuvatavad väärtused eksporditakse SharePointi loendi rippmenüü valikuväljadena. Kui lähteväli toetab mitut väärtust, luuakse SharePointi loendis mitut valikut toetav valikuväli.

  Märkus.: SharePointi loendi valikuväli tohib koosneda ainult ühest veerust. Kui andmeallika otsinguväli sisaldab mitut veergu, kombineeritakse kõikide veergude väärtused üheks veeruks.

  Arvutuslikud päringuväljad

  Arvutuslike veergude tulemid kopeeritakse väljale, mille andmetüüp sõltub arvutusliku tulemi andmetüübist. Tulemite aluseks olevat avaldist ei kopeerita.

  OLE-objektide väljad

  Eksporditoimingu käigus ignoreeritakse OLE-objektide välju.

 5. Kui Accessi lähteandmebaas pole veel avatud, avage see ja jätkake siis järgmises jaotises kirjeldatud toimingutega.

Andmete eksportimine

 1. Suvandite loendi avamiseks klõpsake menüü Välisandmed jaotises Eksportimine nuppu Rohkem ja seejärel klõpsake nuppu SharePoint loend.

 2. Avatakse ekspordiviisard Eksport – SharePointi sait.

  Accessi tabeli või päringu eksportimiseks määrake SharePointi sait.

 3. Sisestage sihtsaidi aadress väljale Määrake SharePointi sait.

 4. Sisestage uue loendi nimi väljale Määratlege uue loendi nimi.

  Kui andmebaasi lähteobjektil on mõne juba SharePointi saidil leiduva loendiga sama nimi, määrake mõni muu nimi.

 5. Soovi korral sisestage väljale Kirjeldus uue loendi kirjeldus ja märkige siis ruut Ava loend, kui see on valmis.

 6. Eksportimise alustamiseks klõpsake nuppu OK.

 7. Access loob SharePointi saidil loendi ja kuvab siis viisardi viimasel lehel toimingu oleku. Eksporditoimingu lõppemisel saate viisardi sulgeda või salvestada ekspordisätted määranguna.

  SharePoint valib toimingu käigus iga veeru jaoks õige andmetüübi, lähtudes vastavast lähteväljast. Kui soovite vaadata teavet selle kohta, kuidas Accessi ja teenusekomplekti Windows SharePoint Services andmetüübid andmete eksportimisel vastendatakse ja millised väljasätted iga andmetüübi korral eksporditakse, lugege selle artikli jaotist Teenusekomplekti Windows SharePoint Services andmetüüpide vastavus Accessi andmetüüpidele.

Mida on eksportimise kohta veel vaja teada?

Teenusekomplekti Windows SharePoint Services andmetüüpide vastavus Accessi andmetüüpidele

Järgmises tabelis on näidatud, kuidas Access tuvastab tabeli või päringu eksportimisel eksporditud loendi veergude andmetüübi.

Accessi andmetüüp

Teenusekomplekti Windows SharePoint Services andmetüüp

Väljaatribuutide vaikesätted

Märkused

Tekst

Üks tekstirida

Veeru nimi     Peegeldab Accessis sätte Välja nimi sätet.

Kirjeldus  Peegeldab Accessis sätet Kirjeldus.

Nõutav     Peegeldab Accessis sätet Nõutav.

Märkide maksimumarv     Peegeldab Accessis sätet Välja suurus.

Vaikeväärtus     Kui see pole avaldis, peegeldab accessis vaikeväärtuse sätet. Muul juhul tühi.

Vaikevaatesse lisamine     Jah

Memo / Pikk tekst

Mitu tekstirida

Veeru nimi     Peegeldab Accessis sätte Välja nimi sätet.

Kirjeldus  Peegeldab Accessis sätet Kirjeldus.

Nõutav     Peegeldab Accessis sätet Nõutav.

Kuvatavate ridade arv     5

Vaikevaatesse lisamine     Jah

Arv

Arv

Veeru nimi     Peegeldab Accessis sätte Välja nimi sätet.

Kirjeldus  Peegeldab Accessis sätet Kirjeldus.

Nõutav     Peegeldab Accessis sätet Nõutav.

Min (Miinimum)     Tühi

Max (Maksimum)     Tühi

Järgmine tabel näitab atribuudi Komakohtade arv määramist vastavalt Accessi sättele Kümnendkohad.

Accessi säte    

Teenusekomplekti Windows SharePoint Services säte    

Automaatne

Automaatne

0–5

0–5

6–15

5

Vaikeväärtus     Kui see pole avaldis, peegeldab accessis vaikeväärtuse sätet. Muul juhul tühi.

Vaikevaatesse lisamine     Jah

Kuva protsendina     Jah, kui atribuudi Vorming väärtuseks on seatud Protsent.

Kuupäev/kellaaeg

Kuupäev või kellaaeg

Veeru nimi     Peegeldab Accessis sätte Välja nimi sätet

Kirjeldus  Peegeldab Accessis sätet Kirjeldus

Nõutav     Peegeldab Accessis sätet Nõutav

Kuupäeva- ja kellaajavorming     Määrake väärtuseks Ainult kuupäev, kui atribuudi Vorming väärtuseks on määratud Lühike kuupäev. Muul juhul määrake väärtuseks Date & Time (Kuupäev ja kellaaeg).

Kalendri tüüp     Kui on märgitud suvand Kasuta hijri-d, määrake väärtuseks Hijri. Muul juhul määrake väärtuseks Gregoriuse .

Järgmine tabel näitab, kuidas määratakse atribuut Vaikeväärtus vastavalt Accessi sättele Vaikeväärtus.

Accessi säte    

Teenusekomplekti Windows SharePoint Services säte    

=Date()

Tänane kuupäev

Välja väärtuseks seatakse kindel kuupäev

Välja väärtuseks seatakse kindel kuupäev

Vaikevaatesse lisamine     Jah

Valuuta

Valuuta

Veeru nimi     Peegeldab Accessis sätte Välja nimi sätet.

Kirjeldus  Peegeldab Accessis sätet Kirjeldus.

Nõutav     Peegeldab Accessis sätet Nõutav.

Min (Miinimum)     Tühi

Max (Maksimum)     Tühi

Järgmine tabel näitab atribuudi Komakohtade arv määramist vastavalt Accessi sättele Kümnendkohad.

Accessi säte    

Teenusekomplekti Windows SharePoint Services säte    

Automaatne

Automaatne

0–5

0–5

6–15

5

Vaikeväärtus     Kui see pole avaldis, peegeldab accessis vaikeväärtuse sätet. Muul juhul tühi.

Vaikevaatesse lisamine     Jah

Valuuta tüüp     Peegeldab Accessis sätet Vorming.

Automaatnumber

Arv

Veeru nimi     Peegeldab Accessis sätte Välja nimi sätet.

Kirjeldus  Peegeldab Accessis sätet Kirjeldus.

Nõutav     Peegeldab Accessis sätet Nõutav.

Min (Miinimum)     Tühi

Max (Maksimum)     Tühi

Kümnendkohtade arv     Automaatne

Vaikevaatesse lisamine     Jah

Automaatnumber, kui atribuudi Välja suurus väärtuseks on määratud Tiražeerimise ID

Üks tekstirida

Veeru nimi     Peegeldab Accessis sätte Välja nimi sätet.

Kirjeldus  Peegeldab Accessis sätet Kirjeldus.

Nõutav     Peegeldab Accessis sätet Nõutav.

Märkide maksimumarv     38

Vaikeväärtus     Tühi

Vaikevaatesse lisamine     Jah

Jah/ei

Jah/ei

Veeru nimi     Peegeldab Accessis sätte Välja nimi sätet.

Kirjeldus  Peegeldab Accessis sätet Kirjeldus.

Vaikeväärtus     Kui see pole avaldis, peegeldab accessis vaikeväärtuse sätet. Muul juhul tühi.

Vaikevaatesse lisamine     Jah

OLE-objekt

Välja ei ekspordita.

Hüperlink

Hüperlink

Veeru nimi     Peegeldab Accessis sätte Välja nimi sätet.

Kirjeldus  Peegeldab Accessis sätet Kirjeldus.

Nõutav     Peegeldab Accessis sätet Nõutav.

URL-i vormindamine kujul     Hüperlink

Vaikevaatesse lisamine     Jah

Manus

Manus

Veeru nimi     Peegeldab Accessis sätte Välja nimi sätet.

Kirjeldus  Peegeldab Accessis sätet Kirjeldus.

Nõutav     Peegeldab Accessis sätet Nõutav.

Vaikevaatesse lisamine     Jah

Mitme väärtusega väljad

Valik

Veeru nimi     Peegeldab Accessis sätte Välja nimi sätet.

Kirjeldus  Peegeldab Accessis sätet Kirjeldus.

Nõutav     Peegeldab Accessis sätet Nõutav.

Vaikevaatesse lisamine     Jah

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×